ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

   [48] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati
nahetupaccaya ahetukam savitakkasavicaram ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca  dve  khandha  ahetukapatisandhikkhane  vicikiccha-
sahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato uddhacca-
sahagato  moho  . savitakkasavicaram dhammam paticca avitakkavicaramatto
Dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke  savitakkasavicare  khandhe
paticca  vitakko  ahetukapatisandhikkhane  ... . savitakkasavicaram dhammam
paticca  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke
savitakkasavicare  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  ahetuka-
patisandhikkhane ....
   [49] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukam savitakkasavicaram
ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca
dve khandha cittasamutthananca rupam ahetukapatisandhikkhane .... Savitakka-
savicaram dhammam paticca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya  ahetuke  savitakkasavicare  khandhe paticca
vitakko  ca  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane ... .
Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto
ca dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukam  savitakkasavicaram ekam
khandham paticca tayo khandha vitakko ca dve khandhe paticca dve khandha
vitakko ca ahetukapatisandhikkhane ....
   [50] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
vicaramatto  ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya
ahetukam  savitakkasavicaram  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
Vitakko ca cittasamutthananca rupam ahetukapatisandhikkhane ....
   [51]  Avitakkavicaramattam  dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  vitakkam  paticca  savitakkasavicara
khandha  ahetukapatisandhikkhane  vitakkam  paticca  savitakkasavicara khandha
vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam  vitakkam  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakka-
avicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam vitakkam paticca
cittasamutthanam rupam ahetukapatisandhikkhane vitakkam paticca katattarupam.
   [52] Avitakkavicaramattam dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukam vitakkam paticca
savitakkasavicara  khandha  cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane
vitakkam paticca savitakkasavicara khandha katatta ca rupam.
   [53] Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro  dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  avitakkaavicaram ekam khandham paticca
tayo khandha tayo khandhe paticca  eko khandho dve khandhe paticca
dve  khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute paticca
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  bahiram ... ahara-
samutthanam ... utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca ...
Mahabhute paticca katattarupam upadarupam . avitakkaavicaram dhammam paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane
Vatthum  paticca savitakkasavicara khandha . avitakkaavicaram dhammam paticca
avitakkavicaramatto  dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane
vatthum paticca vitakko.
   [54] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro
ca  dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane vatthum paticca
savitakkasavicara khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [55] Avitakkaavicaram dhammam paticca avitakkavicaramatto ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane
vatthum paticca vitakko  mahabhute  paticca katattarupam . avitakkaavicaram
dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma uppajjanti
nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane vatthum paticca savitakkasavicara khandha
ca vitakko ca.
   [56] Avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkavicara-
matto ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetuka-
patisandhikkhane vatthum  paticca  savitakkasavicara  khandha ca vitakko ca
mahabhute paticca katattarupam.
   [57] Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane
savitakkasavicaram ekam khandhanca vatthunca  paticca tayo khandha dve khandhe
ca vatthunca paticca dve khandha . savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca
Dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukapatisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  ca vatthunca paticca
vitakko  .  savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya ahetuke savitakka-
savicare khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam ahetuka-
patisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
katattarupam.
   [58]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya
ahetukapatisandhikkhane  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vatthunca paticca
tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paticca dve khandha savitakkasavicare
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca katattarupam .  savitakkasavicaranca
avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  ca  avitakka-
avicaro  ca  dhamma  uppajjanti nahetupaccaya ahetukapatisandhikkhane
savitakkasavicare  khandhe  ca vatthunca paticca vitakko savitakkasavicare
khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  katattarupam . savitakkasavicaranca
avitakkaavicaranca  dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto
ca  dhamma  uppajjanti  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane savitakka-
savicaram  ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo khandha vitakko ca dve
khandhe ca vatthunca paticca dve khandha vitakko ca.
   [59]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma
uppajjanti   nahetupaccaya   ahetukapatisandhikkhane  savitakkasavicaram
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha vitakko ca dve khandhe ca
vatthunca paticca  dve  khandha  vitakko ca savitakkasavicare khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [60] Avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukapatisandhikkhane
vitakkanca  vatthunca paticca savitakkasavicara khandha . avitakkavicara-
mattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  vitakkanca  mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam  rupam  ahetukapatisandhikkhane  vitakkanca  mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [61] Avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca dhammam paticca savitakka-
savicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya ahetuka-
patisandhikkhane  vitakkanca  vatthunca  paticca  savitakkasavicara  khandha
vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [62]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya   ahetukam
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca paticca tayo khandha dve
Khandhe  ca  vitakkanca  paticca  dve  khandha  ahetukapatisandhikkhane
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  ca  vitakkanca  paticca  dve khandha vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  vitakkanca  paticca  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho  .  savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca
dhammam  paticca  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetuke  savitakkasavicare  khandhe ca vitakkanca paticca cittasamutthanam
rupam ahetukapatisandhikkhane ....
   [63]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma  uppajjanti
nahetupaccaya  ahetukam  savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca
paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ca vitakkanca
paticca dve khandha cittasamutthananca rupam ahetukapatisandhikkhane ....
   [64]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukapatisandhikkhane   savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca
vatthunca  paticca  tayo  khandha  dve khandhe ca vitakkanca vatthunca
paticca  dve  khandha  .  savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca   dhammam   paticca   avitakkaavicaro   dhammo
uppajjati  nahetupaccaya  ahetuke  savitakkasavicare  khandhe  ca
Vitakkanca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  ahetuka-
patisandhikkhane ....
   [65]   Savitakkasavicaranca   avitakkavicaramattanca  avitakka-
avicaranca  dhammam  paticca  savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro
ca   dhamma   uppajjanti   nahetupaccaya   ahetukapatisandhikkhane
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  vatthunca  paticca  tayo
khandha  dve  khandhe  ca vitakkanca  vatthunca paticca dve khandha
savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [66]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya   savitakkasavicare   khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  savitakkasavicare  khandhe  paticca
katattarupam.
   [67]  Avitakkavicaramattam  dhammam paticca avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  naarammanapaccaya  avitakkavicaramatte  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  vitakkam  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
avitakkavicaramatte   khandhe   paticca  katattarupam  patisandhikkhane
vitakkam paticca katattarupam.
   [68]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati   naarammanapaccaya   avitakkaavicare  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  vicaram  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
Avitakkaavicare  khandhe  paticca katattarupam vicaram paticca katattarupam
khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam paticca bahiram ... Aharasamutthanam
... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca.
   [69] Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca avitakka-
avicaro  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  savitakkasavicare
khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
savitakkasavicare khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [70]  Avitakkaavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkaavicaro   dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya  avitakka-
vicaramatte khandhe ca vicaranca paticca cittasamutthanam rupam avitakka-
vicaramatte  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca cittasamutthanam rupam
vitakkanca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca .pe. Katattarupam.
   [71]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya savitakkasavicare
khandhe   ca   vitakkanca   paticca   cittasamutthanam   rupam
patisandhikkhane ....
   [72]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam  paticca  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  naarammanapaccaya
Savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane katattarupam.
   [73] Savitakkasavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya .pe. Satta.
   [74] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  avitakkavicaramatte khandhe paticca avitakka-
vicaramattadhipati  vipakam  avitakkavicaramattam  ekam  khandham paticca tayo
khandha patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattam dhammam paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya vitakkam paticca savitakka-
savicara khandha patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattam dhammam paticca
avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya vipake avitakka-
vicaramatte khandhe paticca vicaro ca cittasamutthananca rupam.
   {74.1} Avitakkavicaramattam dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro ca dhamma uppajjanti naadhipatipaccaya vitakkam paticca savitakka-
savicara khandha ca cittasamutthananca rupam . avitakkavicaramattam dhammam
paticca  avitakkavicaramatto  ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti
naadhipatipaccaya vipakam avitakkavicaramattam ekam khandham paticca tayo khandha
vicaro ca cittasamutthananca rupam.
   [75]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
Uppajjati   naadhipatipaccaya   avitakkaavicare   khandhe   paticca
avitakkaavicaradhipati  vipakam  avitakkaavicaram  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  .  avitakkaavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca
savitakkasavicara  khandha  .  avitakkaavicaram  dhammam paticca avitakka-
vicaramatto  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vicaram  paticca
avitakkavicaramatta  adhipati  vipakam  vicaram  paticca  avitakkavicara-
matta khandha. Avitakkaavicaram dhammam paticca satta.
   [76]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca .
Sankhittam  .  avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  ...  avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vicaranca
paticca  avitakkavicaramatta  adhipati  vipakam  avitakkavicaramattam  ekam
khandhanca vicaranca paticca. Sankhittam.
   [77]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati   naanantarapaccaya   nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya ... Naarammanasadisam.
   [78]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro dhammo
uppajjati napurejatapaccaya satta.
   [79] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
Uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  avitakkavicaramattam  ekam  khandham
paticca  .  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  vitakkam  paticca savitakkasavicara
khandha patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakka-
avicaro  dhammo  uppajjati napurejatapaccaya arupe avitakkavicara-
matte  khandhe  paticca  vicaro avitakkavicaramatte khandhe paticca
cittasamutthanam rupam vitakkam paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ....
   {79.1} Avitakkavicaramattam dhammam paticca savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya patisandhikkhane vitakkam
paticca savitakkasavicara khandha katatta ca rupam. Avitakkavicaramattam dhammam
paticca avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti
napurejatapaccaya arupe avitakkavicaramattam ekam khandham paticca tayo khandha
vicaro ca patisandhikkhane ....
   [80]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  avitakkaavicaram  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  .pe.  avitakkaavicare  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  vicaram  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
... . avitakkaavicaram dhammam paticca savitakkasavicaro dhammo uppajjati
napurejatapaccaya patisandhikkhane vatthum paticca savitakkasavicara khandha.
Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati
Napurejatapaccaya  arupe  vicaram  paticca  avitakkavicaramatta khandha
patisandhikkhane .... Sankhittam.
   [81] Savitakkasavicaranca avitakkaavicaranca dhammam paticca satta.
Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca dhammam paticca avitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe avitakkavicaramattam ekam
khandhanca vicaranca paticca tayo khandha patisandhikkhane .... Sankhittam.
Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca  avitakkavicara-
matto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma uppajjanti . Sankhittam .
Patisandhikkhane  napurejatamulake  yatha  suddhikam  arupam  tatha  arupa
katabba. Napacchajatapaccaya naasevanapaccaya.
   [82] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  naasevanapaccaya  vipakam  avitakkavicaramattam  ekam  khandham
paticca. Sankhittam.
   [83]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  naasevanapaccaya  vipakam  avitakkaavicaram  ekam  khandham
paticca. Sankhittam.
   [84]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  savitakkasavicare  khandhe  paticca  savitakka-
savicara cetana.
   [85] Avitakkavicaramattam dhammam paticca avitakkavicaramatto dhammo
Uppajjati  nakammapaccaya  avitakkavicaramatte  khandhe paticca avitakka-
vicaramatta cetana .  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca savitakka-
savicaro  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya vitakkam paticca savitakka-
savicara cetana.
   [86]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati nakammapaccaya avitakkaavicare khandhe paticca avitakkaavicara
cetana bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam
paticca  .  avitakkaavicaram  dhammam  paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati nakammapaccaya vicaram paticca avitakkavicaramatta cetana.
   [87]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati nakammapaccaya avitakkavicaramatte
khandhe ca vicaranca paticca avitakkavicaramatta cetana.
   [88]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  savitakkasavicare
khandhe ca vitakkanca paticca savitakkasavicara cetana.
   [89]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  savitakkasavicaro dhammo
uppajjati navipakapaccaya . sankhittam . naaharapaccaya bahiram ...
Utusamutthanam .pe. naindriyapaccaya bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  mahabhute paticca rupajivitindriyam .
Najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam  ekam  khandham  .pe.  bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... (naasevana-
mulake  avitakkavicaramattam  vipakena  saha gacchantena napurejatasadisam
katabbam  .  avitakkavicaramattanca  avitakkavicaramattagacchantena vipako
dassetabbo) ... Namaggapaccaya nasampayuttapaccaya ....
   [90] ... Navippayuttapaccaya arupe savitakkasavicaram ekam khandham paticca
tayo khandha  dve khandhe paticca dve khandha . savitakkasavicaram dhammam
paticca  avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya
arupe savitakkasavicare khandhe paticca vitakko . savitakkasavicaram dhammam
paticca  savitakkasavicaro  ca avitakkavicaramatto ca dhamma uppajjanti
navippayuttapaccaya  arupe savitakkasavicaram  ekam  khandham paticca  tayo
khandha vitakko ca dve khandhe paticca dve khandha vitakko ca.
   [91]  Avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  avitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya   arupe  avitakkavicaramattam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha.
Avitakkavicaramattam   dhammam   paticca   savitakkasavicaro   dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe   vitakkam  paticca  savitakka-
savicara  khandha  .  avitakkavicaramattam  dhammam  paticca  avitakka-
avicaro   dhammo   uppajjati   navippayuttapaccaya   arupe
avitakkavicaramatte   khandhe  paticca  vicaro  .  avitakkavicara-
mattam   dhammam  paticca  avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro
ca    dhamma    uppajjanti    navippayuttapaccaya   arupe
Avitakkavicaramattam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  vicaro
ca dve khandhe paticca dve khandha vicaro ca.
   [92]  Avitakkaavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  avitakkaavicaram  ekam  khandham
paticca  tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha bahiram ...
Aharasamutthanam  ... utusamutthanam ... asannasattanam ekam mahabhutam
paticca  .  avitakkaavicaram  dhammam  paticca avitakkavicaramatto dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe vicaram paticca avitakkavicaramatta
khandha.
   [93]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam  paticca
avitakkavicaramatto  dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe
avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ca vicaranca paticca dve khandha.
   [94]  Savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca  dhammam  paticca
savitakkasavicaro  dhammo   uppajjati   navippayuttapaccaya  arupe
savitakkasavicaram  ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ca vitakkanca paticca dve khandha.
   [95]  Savitakkasavicaram  dhammam  paticca  avitakkaavicaro dhammo
uppajjati nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [96]  Nahetuya  tettimsa  naarammane  satta  naadhipatiya
Sattattimsa  naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne
satta  naupanissaye  satta  napurejate  sattattimsa  napacchajate
sattattimsa  naasevane  sattattimsa  nakamme  satta  navipake  visa
naahare  ekam  naindriye  ekam najhane ekam namagge tettimsa
nasampayutte   satta   navippayutte  ekadasa  nonatthiya  satta
novigate satta. Yatha kusalattike paccaniyaganana evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [97]  Hetupaccaya  naarammane  satta . sankhittam . yatha
kusalattike anulomapaccaniyaganana evam ganetabbam.
   [98]  Nahetupaccaya  arammane cuddasa . sankhittam . yatha
kusalattike paccaniyanulomaganana evam ganetabbam.
          Paticcavaro nitthito.
      Sahajatavaropi paticcavarasadiso katabbo.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 24-40. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=467&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=467&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=48&items=51              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=48              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]