ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Dassanenapahātabbahetukattikaṃ
            paṭiccavāro
   [767]  Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ... Dve khandhā. Dassanenapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccayā dassanenapahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā uppajjanti hetupaccayā
dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe paṭicca.
   [768] Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  ... dve khandhā . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca
Dhammā   uppajjanti  hetupaccayā  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ... Dve khandhā.
   [769]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ    ekaṃ   khandhaṃ   paṭicca
tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   paṭisandhikkhaṇe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ ... dve khandhā khandhe
paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {769.1}  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccayā vicikicchāsahagataṃ
mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā . Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagataṃ mohaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paṭicca   dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  ...  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko  ca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  ... uddhaccasahagataṃ
mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [770]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccayā  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca
paṭicca  tayo khandhā dve khandhe ca mohañca paṭicca dvekhandhā .
Dassanenapahātabbahetukañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca
dhammaṃ   paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
uppajjati  hetupaccayā  dassanenapahātabbahetuke  khandhe ca mahābhūte
ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca
paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   dassanenapahātabbahetukañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca   dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca
dhammā ... vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca mohañca paṭicca ....
   [771]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ...
Uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo khandhā dve
khandhe  ca mohañca paṭicca dve khandhā . bhāvanāyapahātabbahetukañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca   dhammaṃ   paṭicca   neva
Dassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   ...   bhāvanāya-
pahātabbahetuke  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Bhāvanāyapahātabbahetukañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabba-
hetukañca  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā ... uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca
mohañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [772]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  dassanena-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca
dve  khandhā  . dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā
vicikicchāsahagate  khandhe  paṭicca  vicikicchāsahagato  moho  .
Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca dhammā ... ārammaṇapaccayā
vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  ca moho ca
dve khandhe paṭicca dve khandhā ca moho ca.
   [773]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  tīṇi .
Dassanena sadisaṃ vibhajitabbaṃ.
   [774]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo     uppajjati
ārammaṇapaccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [775]   Dassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  ... ārammaṇapaccayā vicikicchāsahagataṃ
mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā.
   [776]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  ārammaṇapaccayā uddhaccasahagataṃ
mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā.
   [777]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
ārammaṇapaccayā  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ca mohañca paṭicca dve khandhā.
   [778]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati   ārammaṇapaccayā   uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhañca
mohañca  paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  ca mohañca paṭicca
dve khandhā.
   [779]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccayā tīṇi . hetusadisā.
Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  ...  tīṇi . hetusadisā .
Adhipatiyā moho natthi.
   [780]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  adhipatipaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ... dve khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.
   [781]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo ... adhipatipaccayā dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [782]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo ... adhipatipaccayā bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . dassanenanabhāvanāya .pe. anantarapaccayā
samanantarapaccayā. Ārammaṇasadisaṃ.
   [783]  Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ
Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Dassanena-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  ...  sahajātapaccayā  dassanenapahātabbahetuke khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagate khandhe paṭicca moho cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ.
   {783.1}  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca
dhammā  ...  sahajātapaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [784]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca
dve  khandhā . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ paṭicca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   ...    sahajātapaccayā
bhāvanāyapahātabbahetuke   khandhe   paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ
uddhaccasahagate khandhe paṭicca moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   {784.1} Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca bhāvanāyapahātabbahetuko
ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā ... Sahajātapaccayā
Paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
moho ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [785]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  sahajātapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca
tayo mahābhūtā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  ...  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  dasasanenapahātabbahetuko  dhammo  ... sahajātapaccayā
vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo ... Sahajātapaccayā. Saṅkhittaṃ. Hetusadisaṃ kātabbaṃ.
   [786] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbahetuko
dhammo   ...  aññamaññapaccayā  nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā   āsevanapaccayā   kammapaccayā   vipākapaccayā
āhārapaccayā    indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā
Sampayuttapaccayā  vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [787]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  ekādasa  adhipatiyā
nava  anantare  ekādasa  samanantare  ekādasa  sahajāte sattarasa
aññamaññe  ekādasa  nissaye  sattarasa  upanissaye  ekādasa
purejāte  ekādasa  āsevane  ekādasa kamme sattarasa vipāke
ekaṃ  āhāre  sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne  sattarasa
magge  sattarasa  sampayutte  ekādasa  vippayutte sattarasa atthiyā
sattarasa  natthiyā  ekādasa  vigate  ekādasa avigate sattarasa .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [788]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā
vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato moho.
   [789]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā
uddhaccasahagate khandhe paṭicca uddhaccasahagato moho.
   [790]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā
ahetukaṃ      nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ     ekaṃ
Khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ ... dve khandhā
ahetukapaṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ....
   [791]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā
dassanenapahātabbahetuke khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [792]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā
bhāvanāyapahātabbahetuke   khandhe   paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
vicikicchāsahagataṃ ....
   [793]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo     uppajjati
naārammaṇapaccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke   khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuke khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu ekaṃ
mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
   [794]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
Dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā   dassanenapahātabbahetuke
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagate khandhe ca
mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [795]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati naārammaṇapaccayā bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ uddhaccasahagate khandhe ca mohañca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [796]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevadassanena-
pahānabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā .
Sahajātasadisaṃ  .  naanantarapaccayā  nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā.
   [797] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenatabbahetuko
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  ...  . dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo     uppajjati
napurejātapaccayā arūpe vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato
moho   dassanenapahātabbahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ   .   dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca
Dhammā  ... arūpe vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
moho ca dve khandhe ... . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca.
Saṅkhittaṃ. Dassanena sadisaṃ tīṇi.
   [798]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo     uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā ... dve khandhā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuke  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe .
Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
   {798.1}  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
dassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   napurejātapaccayā
vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā khandhā . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati napurejātapaccayā arūpe uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca
sampayuttakā khandhā.
   [799]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  dassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ
khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo khandhā . dassanenapahātabbahetukañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca dhammaṃ
Paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   ...
Dassanenapahātabbahetuke  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [800]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati napurejātapaccayā. Imepi dve kātabbā.
   [801]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko    dhammo    uppajjati   napacchājātapaccayā
naāsevanapaccayā     nakammapaccayā    dassanenapahātabbahetuke
khandhe paṭicca dassanenapahātabbahetukā cetanā.
   [802]  Bhāvanāyapahātabbaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbo
dhammo  ...  nakammapaccayā  bhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe paṭicca
bhāvanāyapahātabbahetukā cetanā.
   [803]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  nakammapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  paṭicca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ   ...   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  dhammo  ...  nakammapaccayā
vicikicchāsahagataṃ   mohaṃ   paṭicca   sampayuttakā   cetanā  .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paṭicca   bhāvanāya-
pahātabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā
cetanā.
   [804]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbahetuko dhammo ...
Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā.
   [805]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  uddhaccasahagate  khandhe  ca mohañca paṭicca
sampayuttathā cetanā.
   [806]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  .  paṭisandhi
natthi.
   [807]   Nevadassanenanabhāvanāya   .pe.  naāhārapaccayā
bāhiraṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ... . Naindriyapaccayā
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
mahābhūte paṭicca rūpajīvitindriyaṃ ... najhānapaccayā . pañcaviññāṇaṃ .
Mahābhūtā  kātabbā  .  ... namaggapaccayā ahetukaṃ nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ...
Nasampayuttapaccayā.
   [808] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paṭicca dassanenapahātabbahetuko
Dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā . dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ
paṭicca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati
navippayuttapaccayā arūpe vicikicchāsahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato
moho  .  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  dassanena-
pahātabbahetuko    ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
ca  dhammā  uppajjanti  navippayuttapaccayā  arūpe  vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā moho ca ... Dve khandhā.
   [809]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāya-
pahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe
bhāvanāya ... Tīṇi.
   [810]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paṭicca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko     dhammo     uppajjati
navippayuttapaccayā    arūpe   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca ... Bāhiraṃ ... āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ .... Nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ
paṭicca  sampayuttakā  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
Dhammaṃ   paṭicca   bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati
navippayuttapaccayā   arūpe   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paṭicca
sampayuttakā khandhā.
   [811]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca
mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca.
   [812]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paṭicca  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccayā  arūpe  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca
mohañca  paṭicca  tayo  khandhā  ...  dve khandhā nonatthipaccayā
novigatapaccayā.
   [813]  Nahetuyā  tīṇi  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  terasa  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  pañca  navippayutte  ekādasa  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [814] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  terasa  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte
pañca  navippayutte  ekādasa  nonatthiyā  pañca novigate pañca .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [815]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  tīṇi  ... anantare tīṇi
samanantare  tīṇi  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye  tīṇi
upanissaye  tīṇi  purejāte  tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  tīṇi
vipāke  ekaṃ  āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi jhāne tīṇi magge
dve  sampayutte  tīṇi  vippayutte  tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā
tīṇi vigate tīṇi avigate tīṇi. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 244-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4765              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4765              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=767&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=767              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12724              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12724              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]