ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

         Dassanenapahatabbahetukattikam
            paticcavaro
   [767]  Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  dassanenapahatabbahetukam
ekam khandham paticca tayo khandha ... Dve khandha. Dassanenapahatabbahetukam
dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo uppajjati
hetupaccaya dassanenapahatabbahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya
dassanenapahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe paticca.
   [768] Bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca bhavanayapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  bhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  ... dve khandha . bhavanayapahatabbahetukam
dhammam   paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati  hetupaccaya  bhavanayapahatabbahetuke  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam . bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca bhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca
Dhamma   uppajjanti  hetupaccaya  bhavanayapahatabbahetukam  ekam
khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam ... Dve khandha.
   [769]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam    ekam   khandham   paticca
tayo  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha
cittasamutthananca  rupam  vicikicchasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam
rupam   patisandhikkhane   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam   ekam
khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam ... dve khandha khandhe
paticca  vatthu  vatthum  paticca khandha ekam mahabhutam paticca mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {769.1}  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccaya vicikicchasahagatam
moham paticca sampayuttaka khandha . Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam paticca bhavanayapahatabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagatam moham
paticca  sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam   paticca   dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  ...  vicikicchasahagatam  moham
paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca rupam . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko  ca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  ... uddhaccasahagatam
moham paticca sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam.
   [770]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca
paticca  tayo khandha dve khandhe ca mohanca paticca dvekhandha .
Dassanenapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca
dhammam   paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
uppajjati  hetupaccaya  dassanenapahatabbahetuke  khandhe ca mahabhute
ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagate khandhe ca mohanca
paticca   cittasamutthanam   rupam   .   dassanenapahatabbahetukanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca   dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca
dhamma ... vicikicchasahagatam ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ca mohanca paticca ....
   [771]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam paticca bhavanayapahatabbahetuko dhammo ...
Uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo khandha dve
khandhe  ca mohanca paticca dve khandha . bhavanayapahatabbahetukanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca   dhammam   paticca   neva
Dassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   ...   bhavanaya-
pahatabbahetuke  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam
rupam  uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam .
Bhavanayapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanayapahatabba-
hetukanca  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko ca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma ... uddhaccasahagatam ekam khandhanca
mohanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam.
   [772]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  dassanena-
pahatabbahetukam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca
dve  khandha  . dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya
vicikicchasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  moho  .
Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca dhamma ... arammanapaccaya
vicikicchasahagatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  ca moho ca
dve khandhe paticca dve khandha ca moho ca.
   [773]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  bhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  tini .
Dassanena sadisam vibhajitabbam.
   [774]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo     uppajjati
arammanapaccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham
paticca  tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha patisandhikkhane
vatthum paticca khandha.
   [775]   Dassanenanabhavanayapahatabbahetukam   dhammam   paticca
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  ... arammanapaccaya vicikicchasahagatam
moham paticca sampayuttaka khandha.
   [776]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  arammanapaccaya uddhaccasahagatam
moham paticca sampayuttaka khandha.
   [777]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
arammanapaccaya  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca
tayo khandha dve khandhe ca mohanca paticca dve khandha.
   [778]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya   uddhaccasahagatam   ekam   khandhanca
mohanca  paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  ca mohanca paticca
dve khandha.
   [779]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko dhammo uppajjati adhipatipaccaya tini . hetusadisa.
Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  ...  tini . hetusadisa .
Adhipatiya moho natthi.
   [780]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  adhipatipaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha cittasamutthananca rupam ... dve khandha ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam.
   [781]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo ... adhipatipaccaya dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [782]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo ... adhipatipaccaya bhavanayapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam . dassanenanabhavanaya .pe. anantarapaccaya
samanantarapaccaya. Arammanasadisam.
   [783]  Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabba-
hetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  dassanenapahatabbahetukam
Ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha. Dassanena-
pahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo  ...  sahajatapaccaya  dassanenapahatabbahetuke khandhe paticca
cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate khandhe paticca moho cittasamutthananca
rupam.
   {783.1}  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca
dhamma  ...  sahajatapaccaya  dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandham
paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve
khandha  cittasamutthananca  rupam  vicikicchasahagatam  ekam  khandham paticca
tayo khandha moho ca cittasamutthananca rupam.
   [784]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  bhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  bhavanaya-
pahatabbahetukam ekam khandham  paticca tayo khandha dve khandhe paticca
dve  khandha . bhavanayapahatabbahetukam  dhammam paticca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   ...    sahajatapaccaya
bhavanayapahatabbahetuke   khandhe   paticca  cittasamutthanam   rupam
uddhaccasahagate khandhe paticca moho ca cittasamutthananca rupam.
   {784.1} Bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca bhavanayapahatabbahetuko
ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma ... Sahajatapaccaya
Paccaya  bhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca
rupam   uddhaccasahagatam   ekam   khandham  paticca  tayo  khandha
moho ca cittasamutthananca rupam.
   [785]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  sahajatapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha ekam mahabhutam paticca
tayo mahabhuta bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  ...  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam  paticca  dasasanenapahatabbahetuko  dhammo  ... sahajatapaccaya
vicikicchasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka khandha . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam   dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko
dhammo ... Sahajatapaccaya. Sankhittam. Hetusadisam katabbam.
   [786] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko
dhammo   ...  annamannapaccaya  nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya   asevanapaccaya   kammapaccaya   vipakapaccaya
aharapaccaya    indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya
Sampayuttapaccaya  vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [787]  Hetuya  sattarasa  arammane  ekadasa  adhipatiya
nava  anantare  ekadasa  samanantare  ekadasa  sahajate sattarasa
annamanne  ekadasa  nissaye  sattarasa  upanissaye  ekadasa
purejate  ekadasa  asevane  ekadasa kamme sattarasa vipake
ekam  ahare  sattarasa  indriye  sattarasa  jhane  sattarasa
magge  sattarasa  sampayutte  ekadasa  vippayutte sattarasa atthiya
sattarasa  natthiya  ekadasa  vigate  ekadasa avigate sattarasa .
Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [788]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya
vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato moho.
   [789]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya
uddhaccasahagate khandhe paticca uddhaccasahagato moho.
   [790]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya
ahetukam      nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam     ekam
Khandham  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam ... dve khandha
ahetukapatisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha
ekam mahabhutam paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ....
   [791]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya
dassanenapahatabbahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [792]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya
bhavanayapahatabbahetuke   khandhe   paticca   cittasamutthanam  rupam
vicikicchasahagatam ....
   [793]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo     uppajjati
naarammanapaccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke   khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuke khandhe paticca katattarupam khandhe paticca vatthu ekam
mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam ....
   [794]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
Dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya   dassanenapahatabbahetuke
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate khandhe ca
mohanca paticca cittasamutthanam rupam.
   [795]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati naarammanapaccaya bhavanayapahatabbahetuke khandhe ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam uddhaccasahagate khandhe ca mohanca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [796]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  nevadassanena-
pahanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya .
Sahajatasadisam  .  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya.
   [797] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenatabbahetuko
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  dassanenapahatabbahetukam
ekam  khandham  paticca  ...  . dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo     uppajjati
napurejatapaccaya arupe vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato
moho   dassanenapahatabbahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam   .   dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca
Dhamma  ... arupe vicikicchasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha
moho ca dve khandhe ... . bhavanayapahatabbahetukam dhammam paticca.
Sankhittam. Dassanena sadisam tini.
   [798]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo     uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam
khandham paticca tayo khandha ... dve khandha nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuke  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane .
Sankhittam. Asannasattanam ....
   {798.1}  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
dassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   napurejatapaccaya
vicikicchasahagatam  moham  paticca  sampayuttaka khandha . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam   dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati napurejatapaccaya arupe uddhaccasahagatam moham paticca
sampayuttaka khandha.
   [799]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  dassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya  arupe  vicikicchasahagatam  ekam
khandhanca  mohanca  paticca  tayo khandha . dassanenapahatabbahetukanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca dhammam
Paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   ...
Dassanenapahatabbahetuke  khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam vicikicchasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam rupam.
   [800]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati napurejatapaccaya. Imepi dve katabba.
   [801]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko    dhammo    uppajjati   napacchajatapaccaya
naasevanapaccaya     nakammapaccaya    dassanenapahatabbahetuke
khandhe paticca dassanenapahatabbahetuka cetana.
   [802]  Bhavanayapahatabbam  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbo
dhammo  ...  nakammapaccaya  bhavanayapahatabbahetuke  khandhe paticca
bhavanayapahatabbahetuka cetana.
   [803]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  nakammapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke  khandhe  paticca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka cetana bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam   ...   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  dhammo  ...  nakammapaccaya
vicikicchasahagatam   moham   paticca   sampayuttaka   cetana  .
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam   dhammam   paticca   bhavanaya-
pahatabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagatam moham paticca sampayuttaka
cetana.
   [804]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko dhammo ...
Vicikicchasahagate khandhe ca mohanca paticca sampayuttaka cetana.
   [805]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  uddhaccasahagate  khandhe  ca mohanca paticca
sampayuttatha cetana.
   [806]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  .  patisandhi
natthi.
   [807]   Nevadassanenanabhavanaya   .pe.  naaharapaccaya
bahiram ... utusamutthanam ... asannasattanam ... . Naindriyapaccaya
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
mahabhute paticca rupajivitindriyam ... najhanapaccaya . pancavinnanam .
Mahabhuta  katabba  .  ... namaggapaccaya ahetukam nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandham  ...  asannasattanam  ...
Nasampayuttapaccaya.
   [808] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paticca dassanenapahatabbahetuko
Dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  dassanenapahatabbahetukam
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha . dassanenapahatabbahetukam dhammam
paticca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo  uppajjati
navippayuttapaccaya arupe vicikicchasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato
moho  .  dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paticca  dassanena-
pahatabbahetuko    ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
ca  dhamma  uppajjanti  navippayuttapaccaya  arupe  vicikicchasahagatam
ekam khandham paticca tayo khandha moho ca ... Dve khandha.
   [809]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca  bhavanaya-
pahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe
bhavanaya ... Tini.
   [810]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paticca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko     dhammo     uppajjati
navippayuttapaccaya    arupe   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca ... Bahiram ... ahara-
samutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam .... Nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam   dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko
dhammo  uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  vicikicchasahagatam  moham
paticca  sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
Dhammam   paticca   bhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati
navippayuttapaccaya   arupe   uddhaccasahagatam   moham   paticca
sampayuttaka khandha.
   [811]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca
mohanca paticca tayo khandha dve khandhe paticca.
   [812]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paticca  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  navippayuttapaccaya  arupe  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca
mohanca  paticca  tayo  khandha  ...  dve khandha nonatthipaccaya
novigatapaccaya.
   [813]  Nahetuya  tini  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  terasa  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  panca  navippayutte  ekadasa  nonatthiya  panca
novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [814] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  terasa  napacchajate  sattarasa
naasevane  sattarasa  nakamme  satta navipake sattarasa nasampayutte
panca  navippayutte  ekadasa  nonatthiya  panca novigate panca .
Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [815]  Nahetupaccaya  arammane  tini  ... anantare tini
samanantare  tini  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye  tini
upanissaye  tini  purejate  tini  asevane  tini  kamme  tini
vipake  ekam  ahare  tini  indriye  tini jhane tini magge
dve  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 244-260. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=4765&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=4765&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=767&items=49              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=767              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12724              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12724              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]