ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [816]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccaya tini . paticcavara-
sadisam . bhavanayapahatabbahetukam dhammam ... tini . Paticcavarasadisam.
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam      dhammam     paccaya
nevadassanenanabhavanaya  ...  ekam  .  paticcavarasadisam  .  vatthum
paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka khandha.
   [817]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum
paccaya  dassanenapahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam  moham
paccaya  sampayuttaka  khandha  . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam   paccaya   bhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati
hetupaccaya   vatthum   paccaya  bhavanayapahatabbahetuka  khandha
uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka khandha.
   {817.1}  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
ca dhamma ... vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka khandha mahabhute
paccaya cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam moham  paccaya sampayuttaka
khandha  cittasamutthananca  rupam  . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko ca dhamma ... vatthum paccaya bhavanayapahatabbahetuka
khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam uddhaccasahagatam moham paccaya
sampayuttaka khandha cittasamutthananca rupam.
   [818]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   dassanenapahatabbahetuko
dhammo  ...  dassanenapahatabbahetukam ekam khandhanca vatthunca paccaya
tayo  khandha  dve  khandhe ca ... vicikicchasahagatam ekam khandhanca
mohanca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca mohanca paccaya
dve  khandha  .  dassanenapahatabbahetukanca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahatabbahetuke  khandhe ca
mahabhute  ca  paccaya cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate khandhe ca
mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   {818.1}  Dassanenapahatabbahetukanca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  ...  dassanena-
pahatabbahetukam  ekam  khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve
khandhe  ca  vatthunca  paccaya  dve khandha dassanenapahatabbahetuke
khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam rupam vicikicchasahagatam
ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam.
   [819]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccaya tini.
   [820]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  tini .
Paticcavare arammanasadisa . bhavanaya ... Tini. Paticcavarasadisa.
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam ekam khandham paccaya tayo khandha ... dve khandha
patisandhikkhane  vatthum  paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam
kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka khandha.
   [821]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  ... arammanapaccaya vatthum paccaya
dassanenapahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka  khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam
paccayabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  arammanapaccaya  vatthum
paccaya   bhavanayapahatabbahetuka  khandha  uddhaccasahagatam  moham
paccaya  sampayuttaka  khandha  . nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam   paccaya   dassanenapahatabbahetuko   ca  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  ...  arammanapaccaya vatthum
paccaya  vicikicchasahagata  khandha  ca  moho ca . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko
Ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma ... Arammanapaccaya
vatthum paccaya uddhaccasahagata khandha ca moho ca.
   [822]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
...   arammanapaccaya  dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ... vicikicchasahagatam
ekam  khandhanca  mohanca  paccaya  tayo  khandha  dve khandhe ca
mohanca paccaya dve khandha.
   {822.1}  Dassanenapahatabbahetukanca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo ... arammanapaccaya vicikicchasahagate khandhe ca vatthunca paccaya
vicikicchasahagato  moho  .  dassanenapahatabbahetukanca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko
ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma ... Vicikicchasahagatam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe ca vatthunca ....
   [823]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati    arammanapaccaya   bhavanayapahatabbahetukam   ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha ... dve khandha uddhaccasahagatam
Ekam khandhanca mohanca paccaya tayo khandha ... Dve khandha.
   {823.1}    Bhavanayapahatabbahetukanca    nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya
uddhaccasahagate  khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho .
Bhavanayapahatabbahetukanca nevadassanenanabhavanayapahatabba-
hetukanca  dhammam  paccaya bhavanayapahatabbahetuko ca nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  uppajjanti  arammanapaccaya
uddhaccasahagatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha moho ca
dve khandhe ca ....
   [824]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya tini . bhavanaya
...  tini  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  adhipatipaccaya
ekam  .  vatthum  paccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko    dhammo   uppajjati   adhipatipaccaya
vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka khandha.
   {824.1}    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam    dhammam
paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya
vatthum  paccaya  bhavanayapahatabbahetuka  khandha  .  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam   dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko
Ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  ca  dhamma  uppajjanti
adhipatipaccaya    vatthum    paccaya    dassanenapahatabbahetuka
khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam . Nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam   dhammam   paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   ca   dhamma   uppajjanti
adhipatipaccaya   vatthum  paccaya  bhavanayapahatabbahetuka  khandha
mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [825]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya tayo khandha dve khandhe ca ... . dassanena-
pahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca   dhammam
paccaya   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya  dassanenapahatabbahetuke  khandhe  ca  mahabhute  ca
paccaya   cittasamutthanam   rupam   .   dassanenapahatabbahetukanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca     dhammam     paccaya
dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
ca  dhamma  uppajjanti  adhipatipaccaya  dassanenapahatabbahetukam  ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca ... Dassanena-
pahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [826]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya  bhavanayapahatabbahetukam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  tini  .  dassanena  sadisa .
Anantarapaccaya samanantarapaccaya.
   [827]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  dassanena-
pahatabbahetukam  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha . dassanena-
pahatabbahetukam    dhammam   paccaya   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  dassanena-
pahatabbahetuke  khandhe  paccaya cittasamutthanam rupam vicikicchasahagate
khandhe  paccaya  vicikicchasahagato  moho  cittasamutthananca  rupam .
Dassanenapahatabbahetukam   dhammam   paccaya  dassanenapahatabbahetuko
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   ca   dhamma  ...
Dassanenapahatabbahetukam   ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  vicikicchasahagatam  ekam  khandham  paccaya  tayo
khandha  moho  ca  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... .
Bhavanayapahatabbahetukam   dhammam   paccaya   .   sankhittam  .
Tini. Dassanena sadisa.
   [828]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati sahajatapaccaya
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam   ekam   khandham   paccaya
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
moham  paccaya  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  khandhe  paccaya
vatthu  vatthum  paccaya khandha ekam mahabhutam paccaya tayo mahabhuta
asannasattanam   cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam  kayayatanam
paccaya  ...  vatthum  paccaya  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha  .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
dassanenapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajatapaccaya  vatthum
paccaya  dassanenapahatabbahetuka  khandha  vicikicchasahagatam  moham
paccaya sampayuttaka khandha.
   {828.1}    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam    dhammam
paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  vatthum  paccaya
bhavanayapahatabbahetuka   khandha  uddhaccasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka   khandha   .   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko ca dhamma ... vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka
khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam vicikicchasahagatam moham
paccaya  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  vatthum paccaya
vicikicchasahagata  khandha  ca  moho  ca . nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam    dhammam   paccaya   bhavanayapahatabbahetuko
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   ca   dhamma  ...
Vatthum  paccaya  bhavanayapahatabbahetuka  khandha  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam  rupam  uddhaccasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka
khandha  cittasamutthananca  rupam  vatthum  paccaya  uddhaccasahagata
khandha ca moho ca.
   [829]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  sahajatapaccaya  dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca
vatthunca  paccaya  tayo  khandha  vicikicchasahagatam  ekam  khandhanca
mohanca  paccaya  tayo  khandha  .  dassanenapahatabbahetukanca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   sahajatapaccaya
dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam  vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  paccaya  cittasamutthanam
rupam  vicikicchasahagate  khandhe  ca  vatthunca paccaya vicikicchasahagato
moho.
   {829.1}    Dassanenapahatabbahetukanca    nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukanca    dhammam    paccaya   dassanena-
pahatabbahetuko    ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
ca   dhamma  uppajjanti  sahajatapaccaya  dassanenapahatabbahetukam
ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo khandha dve khandhe ...
Dassanenapahatabbahetuke   khandhe  ca  mahabhute  ca  paccaya
cittasamutthanam      rupam     vicikicchasahagatam     ekam
Khandhanca  mohanca  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve khandhe ... vicikicchasahagatam ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo
khandha  moho  ca  dve khandhe ca vatthunca paccaya dve khandha
moho ca.
   [830]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati sahajatapaccaya tini.
   [831]    Dassanenapahatabbahetukam    dhammam    paccaya
dassanenapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   annamannapaccaya
nissayapaccaya   upanissayapaccaya  purejatapaccaya  asevanapaccaya
kammapaccaya   vipakapaccaya   aharapaccaya   indriyapaccaya
jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya ....
   [832] ... Vippayuttapaccaya dassanenapahatabbahetukam ekam khandham
paccaya tayo khandha dve khandhe .pe. Khandha vatthum vippayuttapaccaya.
Dassanenapahatabbahetukam   dhammam   paccaya  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko    dhammo    uppajjati    vippayuttapaccaya
dassanenapahatabbahetuke  khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam khandhe
vippayuttapaccaya   vicikicchasahagate   khandhe   paccaya   moho
cittasamutthananca  rupam  moho  vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam
rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  .  dassanenapahatabbahetukam  dhammam
Paccaya   dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca dhamma ... dassanenapahatabbahetukam ekam khandham
paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe .pe.
Khandha vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya
vicikicchasahagatam  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  moho  ca
cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... khandha ca moho ca vatthum
vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya.
   [833]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  bhavanaya-
pahatabbahetuko dhammo ... Tini. Dassanena sadisa.
   [834]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo uppajjati vippayuttapaccaya
bhavanayapahatabbahetukam   ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... khandha vatthum vippayuttapaccaya
cittasamutthanam  rupam khandhe vippayuttapaccaya vicikicchasahagatam moham ...
Uddhaccasahagatam  moham paccaya cittasamutthanam rupam moham vippayuttapaccaya
patisandhikkhane  khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya  khandha
khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  vatthu  khandhe vippayuttapaccaya ekam
mahabhutam  paccaya  tayo  mahabhuta  mahabhute paccaya cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam khandhe vippayuttapaccaya.
   {834.1} Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam paccaya dassanenapahatabbahetuko
Dhammo  ...  vippayuttapaccaya vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka
khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  vicikicchasahagatam  moham  paccaya
sampayuttaka  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  .  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko
dhammo  ...  vatthum  paccaya  bhavanayapahatabbahetuka khandha vatthum
vippayuttapaccaya  uddhaccasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka  khandha
vatthum vippayuttapaccaya.
   {834.2}    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam    dhammam
paccaya   dassanenapahatabbahetuko   ca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko ca dhamma ... vatthum paccaya dassanenapahatabbahetuka
khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam  khandha  vatthum
vippayuttapaccaya   cittasamutthanam   rupam  khandhe  vippayuttapaccaya
vicikicchasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka  khandha cittasamutthananca
rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya  cittasamutthanam  rupam  moham
vippayuttapaccaya  vatthum paccaya vicikicchasahagata khandha ca moho ca
vatthum   vippayuttapaccaya   .  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam
dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  ... vatthum paccaya bhavanaya .pe.
Dassanena sadisam.
   [835]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca dhammam paccaya dassanenapahatabbahetuko dhammo ...
Dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
dve khandhe ... vatthum vippayuttapaccaya vicikicchasahagatam ekam khandhanca
mohanca paccaya tayo khandha dve khandhe ... Vatthum vippayuttapaccaya.
   {835.1}    Dassanenapahatabbahetukanca    nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahatabbahetuke
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam khandhe vippayuttapaccaya
vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  paccaya  cittasamutthanam  rupam
khandhe  ca  mohanca  vippayuttapaccaya  vicikicchasahagate  khandhe  ca
vatthunca paccaya vicikicchasahagato moho vatthum vippayuttapaccaya.
   {835.2}    Dassanenapahatabbahetukanca    nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   ca   dhamma  ...
Dassanenapahatabbahetukam  ekam  khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha
dve  khandhe  ... dassanenapahatabbahetuke khandhe ca mahabhute ca
paccaya   cittasamutthanam  rupam  khandha  vatthum  vippayuttapaccaya
cittasamutthanam  rupam  khandhe  vippayuttapaccaya  vicikicchasahagatam  ekam
khandhanca  vatthunca  mohanca  paccaya  tayo  khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ca ... Khandha vatthum vippayuttapaccaya cittasamutthanam rupam
khandhe  ca  mohanca  vippayuttapaccaya  vicikicchasahagatam ekam khandhanca
Vatthunca paccaya tayo khandha moho ca dve khandhe ca ... Vatthum
vippayuttapaccaya  .  bhavanaya  ...  tini . dassanena sadisa .
Dassanenapahatabbahetukam   dhammam   paccaya  dassanenapahatabbahetuko
dhammo ... Atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [836]  Hetuya  sattarasa  arammane  sattarasa  adhipatiya
sattarasa   anantare  sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajate
sattarasa   annamanne  sattarasa  nissaye  sattarasa  upanissaye
sattarasa  purejate  sattarasa  asevane  sattarasa  kamme sattarasa
vipake  ekam  ahare  sattarasa  indriye  sattarasa  jhane
sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte  sattarasa  vippayutte sattarasa
atthiya  sattarasa  natthiya  sattarasa  vigate  sattarasa  avigate
sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [837]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccaya
vicikicchasahagate khandhe paccaya vicikicchasahagato moho.
   [838]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagate khandhe paccaya
uddhaccasahagato moho.
   [839]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   ...   ahetukam
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  ekam khandham paccaya tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  ahetukapatisandhikkhane  ...  .  paripunnam .
Cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam
vatthum   paccaya   ahetuka  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha   vatthum   paccaya   vicikicchasahagato   uddhaccasahagato
moho.
   [840]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo ... vicikicchasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato
moho.
   [841]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  uddhaccasahagate
khandhe ca vatthunca paccaya uddhaccasahagato moho.
   [842]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuko   dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya
dassanenapahatabbahetuke khandhe paccaya cittasamutthanam rupam.
   [843]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  bhavanaya-
pahatabbahetuko dhammo ... bhavanayapahatabbahetuke khandhe paccaya
Cittasamutthanam rupam.
   [844]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  ... . nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuke  khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke    khandhe
paccaya katattarupam khandhe paccaya vatthu ekam mahabhutam ... Bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ....
   [845]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca   dhammam   paccaya   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahatabbahetuke  khandhe ca
mahabhute  ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam  vicikicchasahagate khandhe
ca mohanca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [846]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam paccaya nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko
dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya   bhavanayapahatabbahetuke
khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam uddhaccasahagate khandhe
ca mohanca paccaya cittasamutthanam rupam.
   [847] Dassanenapahatabbahetukam dhammam paccaya dassanenapahatabba-
hetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccaya . sahajatasadisam. Naanantara-
paccaya   nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya  naupanissayapaccaya
Napurejatapaccaya . paticcavare paccaniyasadisam. Terasa panha ninnanam.
Napacchajatapaccaya naasevanapaccaya.
   [848]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  dassanena-
pahatabbahetuke khandhe paccaya dassanenapahatabbahetuka cetana.
   [849]  Bhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  bhavanaya-
pahatabbahetuko   dhammo  uppajjati  nakammapaccaya  bhavanaya-
pahatabbahetuke khandhe paccaya bhavanayapahatabbahetuka cetana.
   [850]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam  dhammam  paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke     khandhe     paccaya
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   cetana   bahiram   ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... vatthum paccaya nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetuka   cetana  .  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanenapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati  nakammapaccaya  vatthum  paccaya  dassanenapahatabbahetuka
cetana  vicikicchasahagatam  moham  paccaya  sampayuttaka  cetana .
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukam   dhammam   paccaya  bhavanaya-
pahatabbahetuko  dhammo ... vatthum paccaya bhavanayapahatabbahetuka
cetana uddhaccasahagatam moham paccaya sampayuttaka cetana.
   [851]   Dassanenapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca dhammam paccaya dassanenapahatabbahetuko dhammo ...
Dassanenapahatabbahetuke  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuka  cetana  vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca
paccaya sampayuttaka cetana.
   [852]   Bhavanayapahatabbahetukanca   nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukanca  dhammam  paccaya  bhavanayapahatabbahetuko  dhammo
uppajjati   nakammapaccaya   bhavanayapahatabbahetuke  khandhe  ca
vatthunca  paccaya  bhavanayapahatabbahetuka  cetana  uddhaccasahagate
khandhe ca mohanca paccaya sampayuttaka cetana.
   [853]  Dassanenapahatabbahetukam  dhammam  paccaya  dassanena-
pahatabbahetuko  dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  . paripunnam .
Patisandhi natthi . ... naaharapaccaya bahiram ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ... . ... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam
... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhute paccaya rupajivitindriyam.
... Najhanapaccaya pancavinnanasahagatam ekam khandham ... Bahiram ... Ahara-
samutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... ... Namaggapaccaya
ahetukam ekam ... Nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya. Paticcavarapaccaniye
navippayuttasadisam   ninnanam   .  ekadasa  .  nonatthipaccaya
novigatapaccaya.
   [854]  Nahetuya  panca  naarammane  panca  naadhipatiya
sattarasa   naanantare  panca  nasamanantare  panca  naannamanne
panca  naupanissaye  panca  napurejate  terasa  napacchajate
sattarasa  naasevane  sattarasa  nakamme  satta  navipake  sattarasa
naahare  ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam
nasampayutte  panca  navippayutte  ekadasa  nonatthiya  panca
novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [855] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya sattarasa
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate  terasa  napacchajate  sattarasa
naasevane  sattarasa  nakamme  satta navipake sattarasa nasampayutte
panca   navippayutte   ekadasa  nonatthiya  panca  novigate
panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [856]  Nahetupaccaya  arammane panca ... anantare panca
samanantare  panca  sahajate  panca  annamanne  panca  nissaye
panca  upanissaye  panca  purejate  panca asevane panca kamme
panca  vipake  ekam  ahare panca indriye panca jhane panca
magge  panca  sampayutte  panca  vippayutte  panca  atthiya panca
Natthiya panca vigate panca avigate panca. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paccayavaro nitthito.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 260-280. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5100&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5100&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=816&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=816              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]