ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [816]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati hetupaccayā tīṇi . paṭiccavāra-
sadisaṃ . bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dhammaṃ ... tīṇi . Paṭiccavārasadisaṃ.
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ      dhammaṃ     paccayā
nevadassanenanabhāvanāya  ...  ekaṃ  .  paṭiccavārasadisaṃ  .  vatthuṃ
paccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā.
   [817]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  hetupaccayā  vatthuṃ
paccayā  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paccayā   bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati
hetupaccayā   vatthuṃ   paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā
uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā khandhā.
   {817.1}  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
ca dhammā ... vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā khandhā mahābhūte
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ mohaṃ  paccayā sampayuttakā
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko ca dhammā ... vatthuṃ paccayā bhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā
sampayuttakā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [818]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   dassanenapahātabbahetuko
dhammo  ...  dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo  khandhā  dve  khandhe ca ... vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca
mohañca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca mohañca paccayā
dve  khandhā  .  dassanenapahātabbahetukañca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahātabbahetuke  khandhe ca
mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagate khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {818.1}  Dassanenapahātabbahetukañca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  ...  dassanena-
pahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve
khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dve khandhā dassanenapahātabbahetuke
khandhe  ca  mahābhūte  ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [819]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati hetupaccayā tīṇi.
   [820]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  tīṇi .
Paṭiccavāre ārammaṇasadisā . bhāvanāya ... Tīṇi. Paṭiccavārasadisā.
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā ... dve khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā khandhā cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā.
   [821]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  ... ārammaṇapaccayā vatthuṃ paccayā
dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
paccayābhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  ārammaṇapaccayā  vatthuṃ
paccayā   bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  . nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ   paccayā   dassanenapahātabbahetuko   ca  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  ...  ārammaṇapaccayā vatthuṃ
paccayā  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho ca . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko
Ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā ... Ārammaṇapaccayā
vatthuṃ paccayā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca.
   [822]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
...   ārammaṇapaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ... vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca
mohañca paccayā dve khandhā.
   {822.1}  Dassanenapahātabbahetukañca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo ... ārammaṇapaccayā vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā
vicikicchāsahagato  moho  .  dassanenapahātabbahetukañca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko
ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā ... Vicikicchāsahagataṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca dve khandhe ca vatthuñca ....
   [823]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati    ārammaṇapaccayā   bhāvanāyapahātabbahetukaṃ   ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā ... dve khandhā uddhaccasahagataṃ
Ekaṃ khandhañca mohañca paccayā tayo khandhā ... Dve khandhā.
   {823.1}    Bhāvanāyapahātabbahetukañca    nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā
uddhaccasahagate  khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho .
Bhāvanāyapahātabbahetukañca nevadassanenanabhāvanāyapahātabba-
hetukañca  dhammaṃ  paccayā bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  uppajjanti  ārammaṇapaccayā
uddhaccasahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca
dve khandhe ca ....
   [824]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā tīṇi . bhāvanāya
...  tīṇi  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  adhipatipaccayā
ekaṃ  .  vatthuṃ  paccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko    dhammo   uppajjati   adhipatipaccayā
vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā khandhā.
   {824.1}    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ
paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā
vatthuṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā  .  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko
Ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  ca  dhammā  uppajjanti
adhipatipaccayā    vatthuṃ    paccayā    dassanenapahātabbahetukā
khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . Nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   ca   dhammā   uppajjanti
adhipatipaccayā   vatthuṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [825]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā tayo khandhā dve khandhe ca ... . dassanena-
pahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca   dhammaṃ
paccayā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā  dassanenapahātabbahetuke  khandhe  ca  mahābhūte  ca
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   .   dassanenapahātabbahetukañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca     dhammaṃ     paccayā
dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
ca  dhammā  uppajjanti  adhipatipaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ca ... Dassanena-
pahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [826]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  tīṇi  .  dassanena  sadisā .
Anantarapaccayā samanantarapaccayā.
   [827]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  dassanena-
pahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā . dassanena-
pahātabbahetukaṃ    dhammaṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  dassanena-
pahātabbahetuke  khandhe  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicikicchāsahagate
khandhe  paccayā  vicikicchāsahagato  moho  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ .
Dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā  dassanenapahātabbahetuko
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   ca   dhammā  ...
Dassanenapahātabbahetukaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo
khandhā  moho  ca  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... .
Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā   .   saṅkhittaṃ  .
Tīṇi. Dassanena sadisā.
   [828]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati sahajātapaccayā
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   ekaṃ   khandhaṃ   paccayā
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā
vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paccayā tayo mahābhūtā
asaññasattānaṃ   cakkhāyatanaṃ   paccayā   cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ
paccayā  ...  vatthuṃ  paccayā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā  .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
dassanenapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  sahajātapaccayā  vatthuṃ
paccayā  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ
paccayā sampayuttakā khandhā.
   {828.1}    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ
paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  vatthuṃ  paccayā
bhāvanāyapahātabbahetukā   khandhā  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā   khandhā   .   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko ca dhammā ... vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā
khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ vicikicchāsahagataṃ mohaṃ
paccayā  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vatthuṃ paccayā
vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca . nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ    dhammaṃ   paccayā   bhāvanāyapahātabbahetuko
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   ca   dhammā  ...
Vatthuṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā
khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca.
   [829]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  sahajātapaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhañca
mohañca  paccayā  tayo  khandhā  .  dassanenapahātabbahetukañca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   sahajātapaccayā
dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato
moho.
   {829.1}    Dassanenapahātabbahetukañca    nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukañca    dhammaṃ    paccayā   dassanena-
pahātabbahetuko    ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
ca   dhammā  uppajjanti  sahajātapaccayā  dassanenapahātabbahetukaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve khandhe ...
Dassanenapahātabbahetuke   khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ      rūpaṃ     vicikicchāsahagataṃ     ekaṃ
Khandhañca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve khandhe ... vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo
khandhā  moho  ca  dve khandhe ca vatthuñca paccayā dve khandhā
moho ca.
   [830]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati sahajātapaccayā tīṇi.
   [831]    Dassanenapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ    paccayā
dassanenapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   aññamaññapaccayā
nissayapaccayā   upanissayapaccayā  purejātapaccayā  āsevanapaccayā
kammapaccayā   vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā
jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā ....
   [832] ... Vippayuttapaccayā dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā tayo khandhā dve khandhe .pe. Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā.
Dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko    dhammo    uppajjati    vippayuttapaccayā
dassanenapahātabbahetuke  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ khandhe
vippayuttapaccayā   vicikicchāsahagate   khandhe   paccayā   moho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  moho  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  .  dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ
Paccayā   dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca dhammā ... dassanenapahātabbahetukaṃ ekaṃ khandhaṃ
paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe .pe.
Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā
vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  moho  ca
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... khandhā ca moho ca vatthuṃ
vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   [833]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetuko dhammo ... Tīṇi. Dassanena sadisā.
   [834]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo uppajjati vippayuttapaccayā
bhāvanāyapahātabbahetukaṃ   ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā vicikicchāsahagataṃ mohaṃ ...
Uddhaccasahagataṃ  mohaṃ paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ mohaṃ vippayuttapaccayā
paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā  khandhā
khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  vatthu  khandhe vippayuttapaccayā ekaṃ
mahābhūtaṃ  paccayā  tayo  mahābhūtā  mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.
   {834.1} Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbahetuko
Dhammo  ...  vippayuttapaccayā vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā
khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paccayā
sampayuttakā  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  .  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo  ...  vatthuṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā vatthuṃ
vippayuttapaccayā  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā
vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {834.2}    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ    dhammaṃ
paccayā   dassanenapahātabbahetuko   ca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko ca dhammā ... vatthuṃ paccayā dassanenapahātabbahetukā
khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ
vippayuttapaccayā   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā
vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  mohaṃ
vippayuttapaccayā  vatthuṃ paccayā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca
vatthuṃ   vippayuttapaccayā   .  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  ... vatthuṃ paccayā bhāvanāya .pe.
Dassanena sadisaṃ.
   [835]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbahetuko dhammo ...
Dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
dve khandhe ... vatthuṃ vippayuttapaccayā vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca
mohañca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {835.1}    Dassanenapahātabbahetukañca    nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahātabbahetuke
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā
vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
khandhe  ca  mohañca  vippayuttapaccayā  vicikicchāsahagate  khandhe  ca
vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato moho vatthuṃ vippayuttapaccayā.
   {835.2}    Dassanenapahātabbahetukañca    nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   ca   dhammā  ...
Dassanenapahātabbahetukaṃ  ekaṃ  khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā
dve  khandhe  ... dassanenapahātabbahetuke khandhe ca mahābhūte ca
paccayā   cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhā  vatthuṃ  vippayuttapaccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  khandhe  vippayuttapaccayā  vicikicchāsahagataṃ  ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  mohañca  paccayā  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ca ... Khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
khandhe  ca  mohañca  vippayuttapaccayā  vicikicchāsahagataṃ ekaṃ khandhañca
Vatthuñca paccayā tayo khandhā moho ca dve khandhe ca ... Vatthuṃ
vippayuttapaccayā  .  bhāvanāya  ...  tīṇi . dassanena sadisā .
Dassanenapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā  dassanenapahātabbahetuko
dhammo ... Atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [836]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  sattarasa  adhipatiyā
sattarasa   anantare  sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajāte
sattarasa   aññamaññe  sattarasa  nissaye  sattarasa  upanissaye
sattarasa  purejāte  sattarasa  āsevane  sattarasa  kamme sattarasa
vipāke  ekaṃ  āhāre  sattarasa  indriye  sattarasa  jhāne
sattarasa  magge  sattarasa  sampayutte  sattarasa  vippayutte sattarasa
atthiyā  sattarasa  natthiyā  sattarasa  vigate  sattarasa  avigate
sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [837]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā
vicikicchāsahagate khandhe paccayā vicikicchāsahagato moho.
   [838]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ... uddhaccasahagate khandhe paccayā
uddhaccasahagato moho.
   [839]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   ...   ahetukaṃ
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  ahetukapaṭisandhikkhaṇe  ...  .  paripuṇṇaṃ .
Cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ   paccayā   ahetukā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā   vatthuṃ   paccayā   vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato
moho.
   [840]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo ... vicikicchāsahagate khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato
moho.
   [841]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā uddhaccasahagato moho.
   [842]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā
dassanenapahātabbahetuke khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [843]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetuko dhammo ... bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe paccayā
Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [844]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  ... . nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke    khandhe
paccayā kaṭattārūpaṃ khandhe paccayā vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [845]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca   dhammaṃ   paccayā   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo  ...  dassanenapahātabbahetuke  khandhe ca
mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vicikicchāsahagate khandhe
ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [846]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ paccayā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko
dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā   bhāvanāyapahātabbahetuke
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ uddhaccasahagate khandhe
ca mohañca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [847] Dassanenapahātabbahetukaṃ dhammaṃ paccayā dassanenapahātabba-
hetuko dhammo uppajjati naadhipatipaccayā . sahajātasadisaṃ. Naanantara-
paccayā   nasamanantarapaccayā  naaññamaññapaccayā  naupanissayapaccayā
Napurejātapaccayā . paṭiccavāre paccanīyasadisaṃ. Terasa pañhā ninnānaṃ.
Napacchājātapaccayā naāsevanapaccayā.
   [848]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  dassanena-
pahātabbahetuke khandhe paccayā dassanenapahātabbahetukā cetanā.
   [849]  Bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetuko   dhammo  uppajjati  nakammapaccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetuke khandhe paccayā bhāvanāyapahātabbahetukā cetanā.
   [850]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke     khandhe     paccayā
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   cetanā   bāhiraṃ   ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... vatthuṃ paccayā nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukā   cetanā  .  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati  nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā  dassanenapahātabbahetukā
cetanā  vicikicchāsahagataṃ  mohaṃ  paccayā  sampayuttakā  cetanā .
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukaṃ   dhammaṃ   paccayā  bhāvanāya-
pahātabbahetuko  dhammo ... vatthuṃ paccayā bhāvanāyapahātabbahetukā
cetanā uddhaccasahagataṃ mohaṃ paccayā sampayuttakā cetanā.
   [851]   Dassanenapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca dhammaṃ paccayā dassanenapahātabbahetuko dhammo ...
Dassanenapahātabbahetuke  khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  dassanena-
pahātabbahetukā  cetanā  vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca
paccayā sampayuttakā cetanā.
   [852]   Bhāvanāyapahātabbahetukañca   nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukañca  dhammaṃ  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
uppajjati   nakammapaccayā   bhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  ca
vatthuñca  paccayā  bhāvanāyapahātabbahetukā  cetanā  uddhaccasahagate
khandhe ca mohañca paccayā sampayuttakā cetanā.
   [853]  Dassanenapahātabbahetukaṃ  dhammaṃ  paccayā  dassanena-
pahātabbahetuko  dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  . paripuṇṇaṃ .
Paṭisandhi natthi . ... naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ... . ... Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ
... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ.
... Najhānapaccayā pañcaviññāṇasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhāra-
samuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ .... ... Namaggapaccayā
ahetukaṃ ekaṃ ... Nasampayuttapaccayā navippayuttapaccayā. Paṭiccavārapaccanīye
navippayuttasadisaṃ   ninnānaṃ   .  ekādasa  .  nonatthipaccayā
novigatapaccayā.
   [854]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
sattarasa   naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  naaññamaññe
pañca  naupanissaye  pañca  napurejāte  terasa  napacchājāte
sattarasa  naāsevane  sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa
naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ namagge ekaṃ
nasampayutte  pañca  navippayutte  ekādasa  nonatthiyā  pañca
novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [855] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā sattarasa
naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe  pañca
naupanissaye  pañca  napurejāte  terasa  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  sattarasa  nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte
pañca   navippayutte   ekādasa  nonatthiyā  pañca  novigate
pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [856]  Nahetupaccayā  ārammaṇe pañca ... anantare pañca
samanantare  pañca  sahajāte  pañca  aññamaññe  pañca  nissaye
pañca  upanissaye  pañca  purejāte  pañca āsevane pañca kamme
pañca  vipāke  ekaṃ  āhāre pañca indriye pañca jhāne pañca
magge  pañca  sampayutte  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā pañca
Natthiyā pañca vigate pañca avigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 260-280. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5100              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5100              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=816&items=41              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=816              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]