ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [876] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetukā  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo .pe.
   [877]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanena-
pahātabbahetukā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [878]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetukā  hetū  sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . bhāvanāya
...  tīṇi  .pe.  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo
nevadassanenanabhāvanāya ... Ekaṃ.
   [879]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo vicikicchāsahagato
moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [880]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo uddhaccasahagato
moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [881]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [882]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya-
pahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [883] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   dassanenapahātabbahetukaṃ
rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko
Rāgo   uppajjati   diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā  uppajjati
dassanenapahātabbahetukaṃ   domanassaṃ  uppajjati  diṭṭhiṃ  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko  rāgo  uppajjati
diṭṭhi   uppajjati   vicikicchā  uppajjati  dassanenapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ  uppajjati  vicikicchaṃ  ārabbha  vicikicchā  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati    dassanenapahātabbahetukaṃ    domanassaṃ    uppajjati
dassanenapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati.
   [884]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  ariyā
dassanenapahātabbahetuke pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite ...
Pubbe  .pe.  dassanenapahātabbahetuke  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  ...  cetopariyañāṇena  dassanenapahātabbahetukā  khandhā
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo.
   [885] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena-
pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti.
   [886] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
Dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
rāgaṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbahetuko
rāgo   uppajjati   uddhaccaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ   uppajjati   uddhaccaṃ  ārabbha  uddhaccaṃ  uppajjati
bhāvanāyapahātabbahetukaṃ    domanassaṃ    uppajjati   bhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ   domanassaṃ   ārabbha   bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ uppajjati.
   [887] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa  ...  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ  assādeti  abhinandati
taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko  rāgo  uppajjati  diṭṭhi
uppajjati  vicikicchā  uppajjati  dassanenapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ
uppajjati  uddhaccaṃ  ārabbha  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  uppajjati
dassanenapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetukaṃ  domanassaṃ  uppajjati
diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati.
   [888]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  ariyā  bhāvanāya-
pahātabbahetukaṃ  pahīnaṃ  kilesaṃ  paccavekkhanti  vikkhambhitakilesaṃ  ...
Pubbe  samudāciṇṇe  ...  bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe aniccato
...    cetopariyañāṇena   bhāvanāyapahātabbahetukā   khandhā
cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa
Yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  mohassa  ca
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [889]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  bhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  ārabbha
vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [890] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Bhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  ārabbha  uddhaccasahagatā  khandhā ca
moho ca uppajjanti.
   [891]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  ...  .  vitthāretabbaṃ dassanattikasadisaṃ .
... Āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo.
   [892]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
dānaṃ datvā .... Yathā dassanattikaṃ.
   [893]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
dānaṃ datvā .... Yathā dassanattikaṃ.
   [894]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca dhammassa ... cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti sotaṃ ... vatthuṃ ... Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke
khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [895]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ ...
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke  khandhe  ārabbha  uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [896]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ...
Vicikicchāsahagate  khandhe  ca mohañca ārabbha dassanenapahātabbahetukā
khandhā uppajjanti.
   [897]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  vicikicchāsahagate  khandhe  ca
mohañca     ārabbha     nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [898]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   ca   dhammassa   ...
Vicikicchāsahagate  khandhe  ca  mohañca  ārabbha  vicikicchāsahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [899]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ...
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca ārabbha dassanenapahātabbahetukā
khandhā uppajjanti.
   [900]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ...
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca ārabbha bhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā uppajjanti.
   [901]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  ...  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca  ārabbha
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā   khandhā   ca  moho  ca
uppajjanti.
   [902]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohañca  ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti.
   [903]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohañca  ārabbha  uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti.
   [904] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo   .  dassanattikasadisaṃ  .
Dasa pañhā.
   [905] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā dassanenapahātabbahetukā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  dassanenapahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [906]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo
purimā  purimā  vicikicchāsahagatā  khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa
anantarapaccayena   paccayo   dassanenapahātabbahetukā   khandhā
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [907] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  vicikicchāsahagatā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   [908] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā bhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [909]  Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa  ...  purimā  purimā  uddhaccasahagatā
khandhā  pacchimassa  pacchimassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo
bhāvanāyapahātabbahetukā   khandhā   vuṭṭhānassa   anantarapaccayena
paccayo.
   [910] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa ... purimā
purimā  uddhaccasahagatā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [911]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo purimo
Vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato   moho  pacchimassa  pacchimassa
vicikicchāsahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa . saṅkhittaṃ . nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [912]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo  purimo  vicikicchāsahagato
moho  pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo    āvajjanā    dassanenapahātabbahetukānaṃ   khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo.
   [913]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo  purimo  uddhaccasahagato
moho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo  āvajjanā bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo.
   [914]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca  dhammassa  ...  purimo  purimo  vicikicchāsahagato  moho
Pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [915]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa     ca     nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ... purimo purimo uddhaccasahagato
moho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa ca
anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [916]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca
moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo.
   [917]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa ... purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa
pacchimassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo vicikicchāsahagatā khandhā
ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [918]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... purimā purimā
vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [919]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo tīṇi. Dassanena sadisaṃ gamanaṃ.
   [920]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo  . anantarasadisaṃ .
Sahajātapaccayena  paccayo . saṅkhittaṃ . paṭiccavāre sahajātasadisaṃ .
Aññamaññapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ.
Nissayapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . paccayavāre nissayavārasadisaṃ .
Visuṃ ghaṭanā natthi.
   [921]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dassanena-
pahātabbahetukaṃ  rāgaṃ  upanissāya  pāṇaṃ  hanati ... saṅghaṃ bhindati
dassanenapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbahetuko rāgo ... Doso
Moho  diṭṭhi  ...  patthanā  dassanenapahātabbahetukassa  rāgassa
patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [922]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  dassanenapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ
upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbahetukaṃ
dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ
uppādeti  dassanenapahātabbahetuko  rāgo  ...  patthanā saddhāya
paññāya  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa
ca upanissayapaccayena paccayo.
   [923] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dassanena-
pahātabbahetuko rāgo ... Doso moho diṭṭhi ... Patthanā vicikicchā-
sahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [924] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   bhāvanāyapahātabbahetuko
rāgo ... doso moho māno ... Patthanā bhāvanāyapahātabbahetukassa
Rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  patthanāya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [925] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ  rāgaṃ
upanissāya  pāṇaṃ  hanati  ...  saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
dosaṃ ... mohaṃ ... Mānaṃ ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... Saṅghaṃ
bhindati   bhāvanāyapahātabbahetuko   rāgo   ...   patthanā
dassanenapahātabbahetukassa   rāgassa  dosassa  mohassa  diṭṭhiyā
patthanāya   upanissayapaccayena   paccayo   sakabhaṇḍe  chandarāgo
parabhaṇḍe  chandarāgassa  upanissayapaccayena  paccayo  sakapariggahe
chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo.
   [926]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
rāgaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  ...  samāpattiṃ  uppādeti
bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Mānaṃ ... Patthanaṃ upanissāya
dānaṃ deti ... Samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ...
Patthanā  saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [927] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ... .
Pakatūpanissayo:  bhāvanāyapahātabbahetuko  rāgo  ...  patthanā
vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [928]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo   bhāvanāya-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:   bhāvanāyapahātabbahetuko
rāgo  ...  patthanā  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [929]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti
sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ senāsanaṃ ...
Mohaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  ... saddhā ... moho saddhāya
phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [930]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
Saddhaṃ upanissāya ... diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... Paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ senāsanaṃ ... mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati
saddhā ... senāsanaṃ ... moho ca dassanenapahātabbahetukassa rāgassa
patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [931]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
saddhaṃ upanissāya ... mānaṃ jappeti mohaṃ upanissāya ... Mānaṃ jappeti
saddhā ... senāsanaṃ ... moho ca bhāvanāyapahātabbahetukassa rāgassa
patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [932]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  saddhā  ... paññā kāyikaṃ sukhaṃ
kāyikaṃ  dukkhaṃ  senāsanaṃ  ... moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [933]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhā ... senāsanaṃ ... Moho ca
Uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [934]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca dassanena-
pahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [935]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca
moho  ca  saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa
phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [936]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca  vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [937]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
Upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca dassanenapahātabbahetukassa
rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [938]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca bhāvanāyapahātabbahetukassa
rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [939]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  uddhaccasahagatā  khandhā  ca
moho  ca  saddhāya  phalasamāpattiyā  mohassa  ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [940]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   ca   dhammassa   ...
Uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [941] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   ca   dhammā   bhāvanāya-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo.
Pakatūpanissayo:  uddhaccasahagatā  khandhā ca moho ca uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [942]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ aniccato ... vipassati sotaṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ...  dibbāya sotadhātuyā ... rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ   khandhānaṃ  mohassa
ca purejātapaccayena paccayo.
   [943]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko
rāgo ... diṭṭhi ... vicikicchā ... Dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ
uppajjati  .  vatthupurejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ
Purejātapaccayena paccayo.
   [944]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  bhāvanāyapahātabbahetuko
rāgo   uppajjati   uddhaccaṃ  uppajjati  bhāvanāyapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ  uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [945]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ.
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca
moho ca uppajjanti . vatthupurejātaṃ: vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ
mohassa ca purejātapaccayena paccayo.
   [946]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya-
pahātabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo   ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ārabbha
uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho ca uppajjanti . vatthupurejātaṃ:
Vatthu  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  purejātapaccayena
paccayo.
   [947]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [948]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  bhāvanāyapahātabbahetukā  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [949]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabajabahetukassa  dhammassa  pacchājātapaccayena
paccayo   .  pacchājātā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [950]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: vicikicchāsahagatā
khandhā   ca   moho   ca   purejātassa  imassa  kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [951] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . Pacchājātā:
uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [952] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa    āsevanapaccayena   paccayo   purimā   purimā
dassanenapahātabbahetukā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  dassanena-
pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [953]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa ... purimā purimā vicikicchāsahagatākhandhā
pacchimassa pacchimassa mohassa āsevanapaccayena paccayo.
   [954] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    ca   dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  vicikicchāsahagatā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
āsevanapaccayena paccayo.
   [955] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  .  saṅkhittaṃ  .  imāni  tīṇi  . nevadassanenanabhāvanāya
.pe.  āsevanamūlake  vuṭṭhānassapi  āvajjanāyapi  pahātabbaṃ .
Sattarasa pañhā paripuṇṇā anantarasadisā.
   [956] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa    kammapaccayena   paccayo   dassanenapahātabbahetukā
cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [957]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo sahajātā
nānākhaṇikā   .  sahajātā:  dassanenapahātabbahetukā  cetanā
mohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:  dassanenapahātabbahetukā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [958] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena-
pahātabbahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [959] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  bhāvanāyapahātabbahetukā  cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [960]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
bhāvanāyapahātabbahetukā  cetanā  mohassa  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [961] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    ca   dhammassa
kammapaccayena    paccayo   bhāvanāyapahātabbahetukā   cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [962]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    dhammassa   kammapaccayena
paccayo  sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   kammapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   ...  .
Nānākhaṇikā:    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā    cetanā
vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [963]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   vipākapaccayena
paccayo. Pavattipaṭisandhi. Vipākā khandhā vatthussa.
   [964] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa   āhārapaccayena   paccayo   dassanenapahātabbahetukā
āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   [965]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  dassanenapahātabbahetukā
Āhārā  mohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo.
   [966] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Dassanenapahātabbahetukā  āhārā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo bhāvanāya ...
Tīṇi. Dassanena sadisaṃ.
   [967]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   āhārapaccayena
paccayo     nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā    āhārā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa.
   [968]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo ... indriyapaccayena
paccayo tīṇi . āhārasadisaṃ . moho kātabbo . bhāvanāya ...
Tīṇi
   [969] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukā  indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  . saṅkhittaṃ .
Cakkhundriyaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyindriyaṃ   ...  rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ    indriyapaccayena    paccayo    jhānapaccayena
Paccayo  maggapaccayena  paccayo  .  ime  sahetukā kātabbā .
Sampayuttapaccayena paccayo. Paṭiccavāre sampayuttavārasadisaṃ.
   [970]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajātaṃ pacchājātaṃ. Dassanattikasadisaṃ.
   [971]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajātaṃ pacchājātaṃ. Dassanattikasadisaṃ.
   [972]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ...  sahajātaṃ
purejātaṃ   pacchājātaṃ  .  dassanattikasadisaṃ  .  pacchājātā:
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā ca moho ca purejātassa
imassa kāyassa.
   [973]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  .  purejātaṃ:  vatthu
dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ.
   [974]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa  ...  .  purejātaṃ:  vatthu
bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ.
   [975]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
Dassanenapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca  dhammassa  ...  .  purejātaṃ: vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ
mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [976]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca dhammassa ... . purejātaṃ: vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa
ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [977]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchājātā: vicikicchāsahagatā
khandhā  ca  moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [978]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  .  pacchājātā:  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho  ca
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [979]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetuko
eko khandho ....
   [980]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ . sahajātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo . sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā
mohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  purejātassa  imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [981] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Dassanenapahātabbahetuko   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  vicikicchāsahagato
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ...
Tīṇi.
   [982]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    dhammassa   atthipaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   eko   khandho   tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe asaññasattānaṃ ....
   {982.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Aniccato ... Dibbena cakkhunā
rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ ... vatthu
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena
paccayo   .  pacchājātā:  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā
khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
Kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ.
   [983]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena-
pahātabbahetukassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  vicikicchāsahagato  moho  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ ... vatthuṃ
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  dassanenapahātabbahetuko  rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  vicikicchā  ...  dassanenapahātabbahetukaṃ
domanassaṃ   uppajjati  vatthu  dassanenapahātabbahetukānaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [984]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya-
pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ.
Sahajāto:   uddhaccasahagato   moho   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ  assādeti abhinandati
vatthu bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [985]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko    dhammo
dassanenapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto:
vicikicchāsahagato  moho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ: cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti vatthuṃ ārabbha vatthu vicikicchāsahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   [986]  Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya-
pahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
uddhaccasahagato  moho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ārabbha uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca uppajjanti vatthuṃ ārabbha vatthu uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   [987]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto: dassanena-
pahātabbahetuko  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ... vicikicchāsahagato eko
khandho  ca  moho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
dve khandhā ....
   [988]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  ...  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ .
Sahajātā:  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  sahajātā:
vicikicchāsahagatā  khandhā  ca  moho  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo . sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca vatthu ca
mohassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  vicikicchāsahagatā
khandhā  ca  moho  ca  purejātassa  imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  dassanenapahātabbahetukā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [989]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  vicikicchāsahagato
eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  ...  vicikicchāsahagato  eko  khandho ca
moho   ca   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ca moho ca ....
   [990]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca dhammā bhāvanāya . saṅkhittaṃ . tisso pañhā
dassanena nayena vibhajitabbā. Uddhaccanti niyāmetabbaṃ.
         Natthi vigata avigatapaccayā.
   [991]  Hetuyā  ekādasa ārammaṇe ekavīsa adhipatiyā dasa
anantare   sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  ekādasa nissaye sattarasa upanissaye ekavīsa purejāte
pañca  pacchājāte  pañca  āsevane  sattarasa  kamme  satta
vipāke  ekaṃ  āhāre satta indriye satta jhāne satta magge
satta  sampayutte  ekādasa  vippayutte  nava  atthiyā  sattarasa
natthiyā sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [992]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [993]   Dassanenapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa     dhammassa     ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [994]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [995]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  bhāvanāyapahātabba-
hetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [996] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [997]   Bhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
sahajātapaccayena  paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena
Paccayo.
   [998]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [999] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa    ca   dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [1000]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1001]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
dassanenapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena
paccayo.
   [1002]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
Sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena
paccayo.
   [1003]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
dassanenapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1004]    Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko   dhammo
bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo   sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1005]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  .  idha  sahajātaṃ purejātaṃ missagataṃ atthi pāliyaṃ kātabbaṃ
gaṇanāya upadhāretvā gaṇetabbaṃ.
   [1006]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa  ...  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ .
Idhāpi  ārammaṇapaccayā  upanissayapaccayā  atthi  pāliyaṃ  natthi
gaṇentena upadhāretvā gaṇetabbaṃ.
   [1007]  Dassanenapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo .
Idhāpi sahajātaṃ purejātaṃ yaṃ missakapañhā atthi pāliyaṃ na kātabbaṃ.
   [1008]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  dassanenapahātabbahetukassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1009]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  bhāvanāyapahātabbahetukassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo. Idhāpi sahajātaṃ purejātaṃ yaṃ missakapañhā atthi.
   [1010]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko  ca  dhammā  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa
dhammassa ... sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Idhāpi
ārammaṇaupanissayā atthi.
   [1011]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   dassanenapahātabbahetukassa  ca
Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa      ca     dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1012]  Bhāvanāyapahātabbahetuko  ca  nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetuko   ca   dhammā   bhāvanāyapahātabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo .
Idhāpi  sahajātaṃ  purejātaṃ  atthi  ye te pañhā na likhitā te
pāliyaṃ  gaṇentānaṃ  byañjanena  na  samenti te pāliyaṃ na likhitā
gaṇanā  pākaṭā  honti yadi saṃsayo uppajjati anulome atthipaccaye
pekkhitabbaṃ.
   [1013]  Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare
nasamanantare nasahajāte naaññamaññe nanissaye naupanissaye napurejāte
napacchājāte  naāsevane  nakamme  navipāke naāhāre naindriye
najhāne  namagge  nasampayutte  navippayutte  noatthiyā  nonatthiyā
novigate noavigate sabbattha ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1014]  Hetupaccayā  naārammaṇe ekādasa ... naadhipatiyā
naanantare  nasamanantare  ekādasa  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
napurejāte  napacchājāte  naāsevane nakamme navipāke naāhāre
naindriye  najhāne  namagge ekādasa nasampayutte tīṇi navippayutte
Pañca nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1015] Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa ... adhipatiyā dasa
anantare   sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  ekādasa nissaye sattarasa upanissaye ekavīsa purejāte
pañca  pacchājāte  pañca  āsevane sattarasa kamme satta vipāke
ekaṃ  āhāre  satta  indriye  satta jhāne satta magge satta
sampayutte  ekādasa  vippayutte  nava  atthiyā  sattarasa  natthiyā
sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
        Dassanenapahātabbahetukattikaṃ navamaṃ
            niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 285-322. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5599              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5599              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=876&items=140              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=876              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]