ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [876] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahatabbahetuka  hetu
sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo .pe.
   [877]  Dassanenapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanena-
pahatabbahetuka hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo.
   [878]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  dassanenapahatabbahetuka  hetu  sampayuttakanam
Khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo . bhavanaya
...  tini  .pe.  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko  dhammo
nevadassanenanabhavanaya ... Ekam.
   [879]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo vicikicchasahagato
moho sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [880]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo uddhaccasahagato
moho sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [881]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo vicikicchasahagato moho sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [882]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanaya-
pahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  uddhaccasahagato moho sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [883] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   dassanenapahatabbahetukam
ragam  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbahetuko
Rago   uppajjati   ditthi   uppajjati   vicikiccha  uppajjati
dassanenapahatabbahetukam   domanassam  uppajjati  ditthim  assadeti
abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbahetuko  rago  uppajjati
ditthi   uppajjati   vicikiccha  uppajjati  dassanenapahatabbahetukam
domanassam  uppajjati  vicikiccham  arabbha  vicikiccha  uppajjati  ditthi
uppajjati    dassanenapahatabbahetukam    domanassam    uppajjati
dassanenapahatabbahetukam  domanassam  arabbha  dassanenapahatabbahetukam
domanassam uppajjati ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati.
   [884]  Dassanenapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya
dassanenapahatabbahetuke pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite ...
Pubbe  .pe.  dassanenapahatabbahetuke  khandhe  aniccato  dukkhato
anattato  ...  cetopariyananena  dassanenapahatabbahetuka  khandha
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya mohassa ca arammanapaccayena paccayo.
   [885] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena-
pahatabbahetuke khandhe arabbha vicikicchasahagata khandha ca moho ca
uppajjanti.
   [886] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
Dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   bhavanayapahatabbahetukam
ragam  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  bhavanayapahatabbahetuko
rago   uppajjati   uddhaccam  uppajjati  bhavanayapahatabbahetukam
domanassam   uppajjati   uddhaccam  arabbha  uddhaccam  uppajjati
bhavanayapahatabbahetukam    domanassam    uppajjati   bhavanaya-
pahatabbahetukam   domanassam   arabbha   bhavanayapahatabbahetukam
domanassam uppajjati uddhaccam uppajjati.
   [887] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa  ...  bhavanayapahatabbahetukam  ragam  assadeti  abhinandati
tam  arabbha  dassanenapahatabbahetuko  rago  uppajjati  ditthi
uppajjati  vicikiccha  uppajjati  dassanenapahatabbahetukam  domanassam
uppajjati  uddhaccam  arabbha  ditthi  uppajjati  vicikiccha  uppajjati
dassanenapahatabbahetukam  domanassam  uppajjati  bhavanayapahatabbahetukam
domanassam  arabbha  dassanenapahatabbahetukam  domanassam  uppajjati
ditthi uppajjati vicikiccha uppajjati.
   [888]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  ariya  bhavanaya-
pahatabbahetukam  pahinam  kilesam  paccavekkhanti  vikkhambhitakilesam  ...
Pubbe  samudacinne  ...  bhavanayapahatabbahetuke khandhe aniccato
...    cetopariyananena   bhavanayapahatabbahetuka   khandha
cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa
Yathakammupagananassa   anagatamsananassa  avajjanaya  mohassa  ca
arammanapaccayena paccayo.
   [889]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  bhavanayapahatabbahetuke  khandhe  arabbha
vicikicchasahagata khandha ca moho ca uppajjanti.
   [890] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Bhavanayapahatabbahetuke  khandhe  arabbha  uddhaccasahagata  khandha ca
moho ca uppajjanti.
   [891]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  ...  .  vittharetabbam dassanattikasadisam .
... Avajjanaya mohassa ca arammanapaccayena paccayo.
   [892]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
danam datva .... Yatha dassanattikam.
   [893]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
danam datva .... Yatha dassanattikam.
   [894]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca dhammassa ... cakkhum arabbha vicikicchasahagata khandha ca moho ca
uppajjanti sotam ... vatthum ... Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke
khandhe arabbha vicikicchasahagata khandha ca moho ca uppajjanti.
   [895]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  cakkhum  ...  vatthum ...
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuke  khandhe  arabbha  uddhaccasahagata
khandha ca moho ca uppajjanti.
   [896]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma dassanenapahatabbahetukassa dhammassa ...
Vicikicchasahagate  khandhe  ca mohanca arabbha dassanenapahatabbahetuka
khandha uppajjanti.
   [897]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  vicikicchasahagate  khandhe  ca
mohanca     arabbha     nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha ca moho ca uppajjanti.
   [898]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   ca   dhammassa   ...
Vicikicchasahagate  khandhe  ca  mohanca  arabbha  vicikicchasahagata
khandha ca moho ca uppajjanti.
   [899]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma dassanenapahatabbahetukassa dhammassa ...
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca arabbha dassanenapahatabbahetuka
khandha uppajjanti.
   [900]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma bhavanayapahatabbahetukassa dhammassa ...
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca arabbha bhavanayapahatabbahetuka
khandha uppajjanti.
   [901]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  ...  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca  arabbha
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka   khandha   ca  moho  ca
uppajjanti.
   [902]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohanca  arabbha vicikicchasahagata khandha ca moho ca
uppajjanti.
   [903]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   bhavanayapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate
khandhe  ca  mohanca  arabbha  uddhaccasahagata khandha ca moho ca
uppajjanti.
   [904] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo   .  dassanattikasadisam  .
Dasa panha.
   [905] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima dassanenapahatabbahetuka
khandha  pacchimanam  pacchimanam  dassanenapahatabbahetukanam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [906]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo
purima  purima  vicikicchasahagata  khandha pacchimassa pacchimassa mohassa
anantarapaccayena   paccayo   dassanenapahatabbahetuka   khandha
vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [907] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  vicikicchasahagata  khandha
pacchimanam  pacchimanam  vicikicchasahagatanam  khandhanam  mohassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   [908] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima bhavanayapahatabbahetuka
khandha  pacchimanam  pacchimanam  bhavanayapahatabbahetukanam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [909]  Bhavanayapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa  ...  purima  purima  uddhaccasahagata
khandha  pacchimassa  pacchimassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo
bhavanayapahatabbahetuka   khandha   vutthanassa   anantarapaccayena
paccayo.
   [910] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa ... purima
purima  uddhaccasahagata  khandha  pacchimanam  pacchimanam uddhaccasahagatanam
khandhanam mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [911]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo purimo
Vicikicchasahagato   uddhaccasahagato   moho  pacchimassa  pacchimassa
vicikicchasahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo   purima   purima   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha  pacchimanam  pacchimanam  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa . sankhittam . nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [912]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo  purimo  vicikicchasahagato
moho  pacchimanam pacchimanam vicikicchasahagatanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo    avajjana    dassanenapahatabbahetukanam   khandhanam
anantarapaccayena paccayo.
   [913]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa  ...  purimo  purimo  uddhaccasahagato
moho  pacchimanam  pacchimanam uddhaccasahagatanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo  avajjana bhavanayapahatabbahetukanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo.
   [914]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca  dhammassa  ...  purimo  purimo  vicikicchasahagato  moho
Pacchimanam  pacchimanam  vicikicchasahagatanam  khandhanam  mohassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  avajjana  vicikicchasahagatanam  khandhanam
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [915]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa     ca     nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  ca  dhammassa  ... purimo purimo uddhaccasahagato
moho  pacchimanam  pacchimanam  uddhaccasahagatanam  khandhanam  mohassa ca
anantarapaccayena  paccayo  avajjana  uddhaccasahagatanam  khandhanam
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [916]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima vicikicchasahagata khandha ca
moho ca pacchimanam pacchimanam vicikicchasahagatanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo.
   [917]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa ... purima purima vicikicchasahagata khandha ca moho ca pacchimassa
pacchimassa  mohassa  anantarapaccayena  paccayo vicikicchasahagata khandha
ca moho ca vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [918]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa ... purima purima
vicikicchasahagata  khandha  ca  moho  ca  pacchimanam  pacchimanam
vicikicchasahagatanam khandhanam mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [919]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  bhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo tini. Dassanena sadisam gamanam.
   [920]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo  . anantarasadisam .
Sahajatapaccayena  paccayo . sankhittam . paticcavare sahajatasadisam .
Annamannapaccayena paccayo . sankhittam . paticcavare annamannasadisam.
Nissayapaccayena paccayo . sankhittam . paccayavare nissayavarasadisam .
Visum ghatana natthi.
   [921]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dassanena-
pahatabbahetukam  ragam  upanissaya  panam  hanati ... sangham bhindati
dassanenapahatabbahetukam dosam ... Moham ... Ditthim ... Patthanam upanissaya
panam hanati ... sangham bhindati dassanenapahatabbahetuko rago ... Doso
Moho  ditthi  ...  patthana  dassanenapahatabbahetukassa  ragassa
patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [922]  Dassanenapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  dassanenapahatabbahetukam  ragam
upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti dassanenapahatabbahetukam
dosam ... Moham ... Ditthim ... Patthanam upanissaya danam deti ... Samapattim
uppadeti  dassanenapahatabbahetuko  rago  ...  patthana saddhaya
pannaya  kayikassa  sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya mohassa
ca upanissayapaccayena paccayo.
   [923] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo . pakatupanissayo: dassanena-
pahatabbahetuko rago ... Doso moho ditthi ... Patthana vicikiccha-
sahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [924] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   bhavanayapahatabbahetuko
rago ... doso moho mano ... Patthana bhavanayapahatabbahetukassa
Ragassa  dosassa  mohassa  manassa  patthanaya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [925] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  bhavanayapahatabbahetukam  ragam
upanissaya  panam  hanati  ...  sangham bhindati bhavanayapahatabbahetukam
dosam ... moham ... Manam ... Patthanam upanissaya panam hanati ... Sangham
bhindati   bhavanayapahatabbahetuko   rago   ...   patthana
dassanenapahatabbahetukassa   ragassa  dosassa  mohassa  ditthiya
patthanaya   upanissayapaccayena   paccayo   sakabhande  chandarago
parabhande  chandaragassa  upanissayapaccayena  paccayo  sakapariggahe
chandarago parapariggahe chandaragassa upanissayapaccayena paccayo.
   [926]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
anantarupanissayo pakatupanissayo . pakatupanissayo: bhavanayapahatabbahetukam
ragam  upanissaya  danam  deti  ...  samapattim  uppadeti
bhavanayapahatabbahetukam dosam ... Moham ... Manam ... Patthanam upanissaya
danam deti ... Samapattim uppadeti bhavanayapahatabbahetuko rago ...
Patthana  saddhaya  pannaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa
phalasamapattiya mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [927] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  ... .
Pakatupanissayo:  bhavanayapahatabbahetuko  rago  ...  patthana
vicikicchasahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [928]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo   bhavanaya-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   bhavanayapahatabbahetuko
rago  ...  patthana  uddhaccasahagatanam  khandhanam  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [929]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti
silam ... pannam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam senasanam ...
Moham  upanissaya  danam  deti  ... saddha ... moho saddhaya
phalasamapattiya mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [930]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
Saddham upanissaya ... ditthim ganhati silam ... Pannam kayikam sukham kayikam
dukkham senasanam ... moham upanissaya panam hanati ... sangham bhindati
saddha ... senasanam ... moho ca dassanenapahatabbahetukassa ragassa
patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [931]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
saddham upanissaya ... manam jappeti moham upanissaya ... Manam jappeti
saddha ... senasanam ... moho ca bhavanayapahatabbahetukassa ragassa
patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [932]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  saddha  ... panna kayikam sukham
kayikam  dukkham  senasanam  ... moho ca vicikicchasahagatanam khandhanam
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [933]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: saddha ... senasanam ... Moho ca
Uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [934]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  vicikicchasahagata  khandha  ca  moho  ca dassanena-
pahatabbahetukassa ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [935]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  vicikicchasahagata  khandha  ca
moho  ca  saddhaya  pannaya  kayikassa  sukhassa kayikassa dukkhassa
phalasamapattiya mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [936]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
vicikicchasahagata  khandha  ca  moho  ca  vicikicchasahagatanam khandhanam
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [937]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
Upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo: uddhaccasahagata khandha ca moho ca dassanenapahatabbahetukassa
ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [938]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  bhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo: uddhaccasahagata khandha ca moho ca bhavanayapahatabbahetukassa
ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [939]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  uddhaccasahagata  khandha  ca
moho  ca  saddhaya  phalasamapattiya  mohassa  ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [940]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   ca   dhammassa   ...
Uddhaccasahagata  khandha  ca  moho  ca  vicikicchasahagatanam  khandhanam
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [941] Bhavanayapahatabbahetuko ca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   ca   dhamma   bhavanaya-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo pakatupanissayo.
Pakatupanissayo:  uddhaccasahagata  khandha ca moho ca uddhaccasahagatanam
khandhanam mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [942]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum aniccato ... vipassati sotam ... vatthum aniccato ... Vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  ...  dibbaya sotadhatuya ... rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  purejatapaccayena
paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam ... kayayatanam kayavinnanassa
vatthu   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanam   khandhanam  mohassa
ca purejatapaccayena paccayo.
   [943]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbahetuko
rago ... ditthi ... vicikiccha ... Dassanenapahatabbahetukam domanassam
uppajjati  .  vatthupurejatam: vatthu dassanenapahatabbahetukanam khandhanam
Purejatapaccayena paccayo.
   [944]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum ...
Vatthum  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  bhavanayapahatabbahetuko
rago   uppajjati   uddhaccam  uppajjati  bhavanayapahatabbahetukam
domanassam  uppajjati . vatthupurejatam: vatthu bhavanayapahatabbahetukanam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [945]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca dhammassa purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam.
Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum arabbha vicikicchasahagata khandha ca
moho ca uppajjanti . vatthupurejatam: vatthu vicikicchasahagatanam khandhanam
mohassa ca purejatapaccayena paccayo.
   [946]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanaya-
pahatabbahetukassa    ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   purejatapaccayena   paccayo   arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum  ...  vatthum  arabbha
uddhaccasahagata  khandha  ca  moho ca uppajjanti . vatthupurejatam:
Vatthu  uddhaccasahagatanam  khandhanam  mohassa  ca  purejatapaccayena
paccayo.
   [947]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo .
Pacchajata:  dassanenapahatabbahetuka  khandha  purejatassa  imassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [948]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo .
Pacchajata:  bhavanayapahatabbahetuka  khandha  purejatassa  imassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [949]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabajabahetukassa  dhammassa  pacchajatapaccayena
paccayo   .  pacchajata:  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [950]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: vicikicchasahagata
khandha   ca   moho   ca   purejatassa  imassa  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [951] Bhavanayapahatabbahetuko ca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko ca dhamma nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . Pacchajata:
uddhaccasahagata  khandha  ca  moho  ca purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [952] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa    asevanapaccayena   paccayo   purima   purima
dassanenapahatabbahetuka  khandha  pacchimanam  pacchimanam  dassanena-
pahatabbahetukanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [953]  Dassanenapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa  dhammassa ... purima purima vicikicchasahagatakhandha
pacchimassa pacchimassa mohassa asevanapaccayena paccayo.
   [954] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    ca   dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  vicikicchasahagata  khandha
pacchimanam  pacchimanam  vicikicchasahagatanam  khandhanam  mohassa  ca
asevanapaccayena paccayo.
   [955] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  .  sankhittam  .  imani  tini  . nevadassanenanabhavanaya
.pe.  asevanamulake  vutthanassapi  avajjanayapi  pahatabbam .
Sattarasa panha paripunna anantarasadisa.
   [956] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa    kammapaccayena   paccayo   dassanenapahatabbahetuka
cetana sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [957]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  kammapaccayena paccayo sahajata
nanakhanika   .  sahajata:  dassanenapahatabbahetuka  cetana
mohassa  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo .
Nanakhanika:  dassanenapahatabbahetuka  cetana  vipakanam  khandhanam
katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [958] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena-
pahatabbahetuka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  mohassa  ca
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [959] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  bhavanayapahatabbahetuka  cetana
sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [960]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   kammapaccayena   paccayo
bhavanayapahatabbahetuka  cetana  mohassa  cittasamutthanananca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [961] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    ca   dhammassa
kammapaccayena    paccayo   bhavanayapahatabbahetuka   cetana
sampayuttakanam  khandhanam  mohassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [962]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    dhammassa   kammapaccayena
paccayo  sahajata nanakhanika . sahajata: nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuka  cetana  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   kammapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   ...  .
Nanakhanika:    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka    cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [963]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   vipakapaccayena
paccayo. Pavattipatisandhi. Vipaka khandha vatthussa.
   [964] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa   aharapaccayena   paccayo   dassanenapahatabbahetuka
ahara sampayuttakanam khandhanam aharapaccayena paccayo.
   [965]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  dassanenapahatabbahetuka
Ahara  mohassa  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo.
   [966] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Dassanenapahatabbahetuka  ahara  sampayuttakanam khandhanam mohassa ca
cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo bhavanaya ...
Tini. Dassanena sadisam.
   [967]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   aharapaccayena
paccayo     nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka    ahara
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena
paccayo patisandhikkhane kabalimkaro aharo imassa kayassa.
   [968]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo ... indriyapaccayena
paccayo tini . aharasadisam . moho katabbo . bhavanaya ...
Tini
   [969] Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuka  indriya  sampayuttakanam  khandhanam  . sankhittam .
Cakkhundriyam   cakkhuvinnanassa   kayindriyam   ...  rupajivitindriyam
katattarupanam    indriyapaccayena    paccayo    jhanapaccayena
Paccayo  maggapaccayena  paccayo  .  ime  sahetuka katabba .
Sampayuttapaccayena paccayo. Paticcavare sampayuttavarasadisam.
   [970]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajatam pacchajatam. Dassanattikasadisam.
   [971]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajatam pacchajatam. Dassanattikasadisam.
   [972]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   ...  sahajatam
purejatam   pacchajatam  .  dassanattikasadisam  .  pacchajata:
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka khandha ca moho ca purejatassa
imassa kayassa.
   [973]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  .  purejatam:  vatthu
dassanenapahatabbahetukanam khandhanam.
   [974]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa  ...  .  purejatam:  vatthu
bhavanayapahatabbahetukanam khandhanam.
   [975]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
Dassanenapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca  dhammassa  ...  .  purejatam: vatthu vicikicchasahagatanam khandhanam
mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [976]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca dhammassa ... . purejatam: vatthu uddhaccasahagatanam khandhanam mohassa
ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [977]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  vicikicchasahagata  khandha  ca  moho ca cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchajata: vicikicchasahagata
khandha  ca  moho ca purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [978]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .
Sahajata:  uddhaccasahagata  khandha  ca  moho  ca cittasamutthananam
rupanam  .  pacchajata:  uddhaccasahagata  khandha  ca  moho  ca
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [979]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  dassanenapahatabbahetuko
eko khandho ....
   [980]  Dassanenapahatabbahetuko dhammo nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetukassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajatam
pacchajatam . sahajata: dassanenapahatabbahetuka khandha cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo . sahajata: vicikicchasahagata khandha
mohassa  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  dassanenapahatabbahetuka  khandha  purejatassa  imassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   [981] Dassanenapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
ca   nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  ...
Dassanenapahatabbahetuko   eko   khandho   tinnannam   khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  vicikicchasahagato
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  mohassa  ca  cittasamutthanananca
rupanam atthipaccayena paccayo . bhavanayapahatabbahetuko dhammo ...
Tini.
   [982]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    dhammassa   atthipaccayena
paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato:
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   eko   khandho   tinnannam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   atthipaccayena  paccayo
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  cittasamutthananam  rupanam
atthipaccayena paccayo patisandhikkhane asannasattanam ....
   {982.1} Purejatam: cakkhum ... Vatthum ... Aniccato ... Dibbena cakkhuna
rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam ... kayayatanam ... vatthu
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukanam khandhanam mohassa ca atthipaccayena
paccayo   .  pacchajata:  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuka
khandha ca moho ca purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
Kabalimkaro aharo imassa kayassa rupajivitindriyam katattarupanam.
   [983]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanena-
pahatabbahetukassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  vicikicchasahagato  moho  sampayuttakanam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhum ... vatthum
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  dassanenapahatabbahetuko  rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  vicikiccha  ...  dassanenapahatabbahetukam
domanassam   uppajjati  vatthu  dassanenapahatabbahetukanam  khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   [984]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanaya-
pahatabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam.
Sahajato:   uddhaccasahagato   moho   sampayuttakanam   khandhanam
atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhum  assadeti abhinandati
vatthu bhavanayapahatabbahetukanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [985]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko    dhammo
dassanenapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca  dhammassa  atthipaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajato:
vicikicchasahagato  moho  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam atthipaccayena paccayo. Purejatam: cakkhum arabbha vicikicchasahagata
khandha ca moho ca uppajjanti vatthum arabbha vatthu vicikicchasahagatanam
khandhanam mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   [986]  Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanaya-
pahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam . sahajato:
uddhaccasahagato  moho  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam atthipaccayena paccayo . purejatam: cakkhum arabbha uddhaccasahagata
khandha ca moho ca uppajjanti vatthum arabbha vatthu uddhaccasahagatanam
khandhanam mohassa ca atthipaccayena paccayo.
   [987]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam . sahajato: dassanena-
pahatabbahetuko  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam khandhanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ... vicikicchasahagato eko
khandho  ca  moho  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo
dve khandha ....
   [988]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  ...  sahajatam  purejatam  pacchajatam aharam indriyam .
Sahajata:  dassanenapahatabbahetuka  khandha  ca  mahabhuta  ca
cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  sahajata:
vicikicchasahagata  khandha  ca  moho  ca  cittasamutthananam  rupanam
atthipaccayena paccayo . sahajata: vicikicchasahagata khandha ca vatthu ca
mohassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  vicikicchasahagata
khandha  ca  moho  ca  purejatassa  imassa kayassa atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  dassanenapahatabbahetuka  khandha  ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  dassanenapahatabbahetuka  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [989]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato:  vicikicchasahagato
eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam mohassa ca atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  ...  vicikicchasahagato  eko  khandho ca
moho   ca   tinnannam   khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena paccayo dve khandha ca moho ca ....
   [990]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca dhamma bhavanaya . sankhittam . tisso panha
dassanena nayena vibhajitabba. Uddhaccanti niyametabbam.
         Natthi vigata avigatapaccaya.
   [991]  Hetuya  ekadasa arammane ekavisa adhipatiya dasa
anantare   sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajate  sattarasa
annamanne  ekadasa nissaye sattarasa upanissaye ekavisa purejate
panca  pacchajate  panca  asevane  sattarasa  kamme  satta
vipake  ekam  ahare satta indriye satta jhane satta magge
satta  sampayutte  ekadasa  vippayutte  nava  atthiya  sattarasa
natthiya sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [992]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [993]   Dassanenapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa     dhammassa     arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [994]  Dassanenapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [995]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  bhavanayapahatabba-
hetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [996] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo dassanenapahatabbahetukassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [997]   Bhavanayapahatabbahetuko   dhammo  nevadassanena-
nabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo
sahajatapaccayena  paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena
Paccayo.
   [998]  Bhavanayapahatabbahetuko  dhammo  dassanenapahatabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa
arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [999] Bhavanayapahatabbahetuko dhammo bhavanayapahatabbahetukassa
ca    nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa    ca   dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [1000]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1001]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
dassanenapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena
paccayo.
   [1002]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
Sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena
paccayo.
   [1003]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
dassanenapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1004]    Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetuko   dhammo
bhavanayapahatabbahetukassa  ca  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
ca   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo   sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1005]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  .  idha  sahajatam purejatam missagatam atthi paliyam katabbam
gananaya upadharetva ganetabbam.
   [1006]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa  ...  sahajatam  purejatam  pacchajatam aharam indriyam .
Idhapi  arammanapaccaya  upanissayapaccaya  atthi  paliyam  natthi
ganentena upadharetva ganetabbam.
   [1007]  Dassanenapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo  sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo .
Idhapi sahajatam purejatam yam missakapanha atthi paliyam na katabbam.
   [1008]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  dassanenapahatabbahetukassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1009]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  bhavanayapahatabbahetukassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo. Idhapi sahajatam purejatam yam missakapanha atthi.
   [1010]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko  ca  dhamma  nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa
dhammassa ... sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam. Idhapi
arammanaupanissaya atthi.
   [1011]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   dassanenapahatabbahetukassa  ca
Nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa      ca     dhammassa
arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1012]  Bhavanayapahatabbahetuko  ca  nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuko   ca   dhamma   bhavanayapahatabbahetukassa  ca
nevadassanenanabhavanayapahatabbahetukassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo  sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo .
Idhapi  sahajatam  purejatam  atthi  ye te panha na likhita te
paliyam  ganentanam  byanjanena  na  samenti te paliyam na likhita
ganana  pakata  honti yadi samsayo uppajjati anulome atthipaccaye
pekkhitabbam.
   [1013]  Nahetuya ekavisa naarammane naadhipatiya naanantare
nasamanantare nasahajate naannamanne nanissaye naupanissaye napurejate
napacchajate  naasevane  nakamme  navipake naahare naindriye
najhane  namagge  nasampayutte  navippayutte  noatthiya  nonatthiya
novigate noavigate sabbattha ekavisa. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1014]  Hetupaccaya  naarammane ekadasa ... naadhipatiya
naanantare  nasamanantare  ekadasa  naannamanne  tini  naupanissaye
napurejate  napacchajate  naasevane nakamme navipake naahare
naindriye  najhane  namagge ekadasa nasampayutte tini navippayutte
Panca nonatthiya ekadasa novigate ekadasa. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1015] Nahetupaccaya arammane ekavisa ... adhipatiya dasa
anantare   sattarasa  samanantare  sattarasa  sahajate  sattarasa
annamanne  ekadasa nissaye sattarasa upanissaye ekavisa purejate
panca  pacchajate  panca  asevane sattarasa kamme satta vipake
ekam  ahare  satta  indriye  satta jhane satta magge satta
sampayutte  ekadasa  vippayutte  nava  atthiya  sattarasa  natthiya
sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
        Dassanenapahatabbahetukattikam navamam
            nitthitam.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 285-322. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5599&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5599&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=876&items=140              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=876              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]