ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [876] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetukā  hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo .pe.
   [877]  Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya-
pahātabbahetukassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  dassanena-
pahātabbahetukā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [878]  Dassanenapahātabbahetuko  dhammo  dassanenapahātabba-
hetukassa  ca  nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa  ca  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  dassanenapahātabbahetukā  hetū  sampayuttakānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page286.

Khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo . bhāvanāya ... tīṇi .pe. nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya ... Ekaṃ. [879] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [880] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa hetupaccayena paccayo uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo. [881] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [882] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo. [883] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dassanenapahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko

--------------------------------------------------------------------------------------------- page287.

Rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhiṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati vicikicchaṃ ārabbha vicikicchā uppajjati diṭṭhi uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati. [884] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā dassanenapahātabbahetuke pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite ... Pubbe .pe. dassanenapahātabbahetuke khandhe aniccato dukkhato anattato ... cetopariyañāṇena dassanenapahātabbahetukā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. [885] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena- pahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [886] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page288.

Dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati bhāvanāya- pahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ uppajjati. [887] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ... bhāvanāyapahātabbahetukaṃ rāgaṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati uddhaccaṃ ārabbha diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ ārabbha dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā uppajjati. [888] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... ariyā bhāvanāya- pahātabbahetukaṃ pahīnaṃ kilesaṃ paccavekkhanti vikkhambhitakilesaṃ ... Pubbe samudāciṇṇe ... bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe aniccato ... cetopariyañāṇena bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page289.

Yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. [889] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [890] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... Bhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [891] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā ... . vitthāretabbaṃ dassanattikasadisaṃ . ... Āvajjanāya mohassa ca ārammaṇapaccayena paccayo. [892] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā .... Yathā dassanattikaṃ. [893] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā .... Yathā dassanattikaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page290.

[894] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti sotaṃ ... vatthuṃ ... Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [895] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuke khandhe ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [896] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ... Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha dassanenapahātabbahetukā khandhā uppajjanti. [897] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page291.

[898] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... Vicikicchāsahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [899] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ... Uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha dassanenapahātabbahetukā khandhā uppajjanti. [900] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... Uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā uppajjanti. [901] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā ca moho ca uppajjanti. [902] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page292.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [903] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... uddhaccasahagate khandhe ca mohañca ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti. [904] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo . dassanattikasadisaṃ . Dasa pañhā. [905] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā dassanenapahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [906] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo dassanenapahātabbahetukā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page293.

[907] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. [908] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [909] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa ... purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo. [910] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... purimā purimā uddhaccasahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. [911] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... purimo purimo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page294.

Vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho pacchimassa pacchimassa vicikicchāsahagatassa uddhaccasahagatassa mohassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa . saṅkhittaṃ . nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo. [912] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa dhammassa ... purimo purimo vicikicchāsahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo āvajjanā dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [913] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa ... purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo āvajjanā bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [914] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... purimo purimo vicikicchāsahagato moho

--------------------------------------------------------------------------------------------- page295.

Pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo āvajjanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. [915] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa ca dhammassa ... purimo purimo uddhaccasahagato moho pacchimānaṃ pacchimānaṃ uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo āvajjanā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. [916] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo. [917] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimassa pacchimassa mohassa anantarapaccayena paccayo vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page296.

[918] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo. [919] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo tīṇi. Dassanena sadisaṃ gamanaṃ. [920] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo . anantarasadisaṃ . Sahajātapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . paṭiccavāre sahajātasadisaṃ . Aññamaññapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . paṭiccavāre aññamaññasadisaṃ. Nissayapaccayena paccayo . saṅkhittaṃ . paccayavāre nissayavārasadisaṃ . Visuṃ ghaṭanā natthi. [921] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dassanena- pahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati dassanenapahātabbahetuko rāgo ... Doso

--------------------------------------------------------------------------------------------- page297.

Moho diṭṭhi ... patthanā dassanenapahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [922] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dassanenapahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ uppādeti dassanenapahātabbahetuko rāgo ... patthanā saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [923] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: dassanena- pahātabbahetuko rāgo ... Doso moho diṭṭhi ... Patthanā vicikicchā- sahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [924] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ... doso moho māno ... Patthanā bhāvanāyapahātabbahetukassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page298.

Rāgassa dosassa mohassa mānassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [925] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... mohaṃ ... Mānaṃ ... Patthanaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... Saṅghaṃ bhindati bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ... patthanā dassanenapahātabbahetukassa rāgassa dosassa mohassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo sakabhaṇḍe chandarāgo parabhaṇḍe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo sakapariggahe chandarāgo parapariggahe chandarāgassa upanissayapaccayena paccayo. [926] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetukaṃ rāgaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbahetukaṃ dosaṃ ... Mohaṃ ... Mānaṃ ... Patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Samāpattiṃ uppādeti bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ... Patthanā saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page299.

[927] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... . Pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ... patthanā vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [928] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo ... patthanā uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [929] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti ... samāpattiṃ uppādeti sīlaṃ ... paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ senāsanaṃ ... Mohaṃ upanissāya dānaṃ deti ... saddhā ... moho saddhāya phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [930] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page300.

Saddhaṃ upanissāya ... diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... Paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ senāsanaṃ ... mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati ... saṅghaṃ bhindati saddhā ... senāsanaṃ ... moho ca dassanenapahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [931] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya ... mānaṃ jappeti mohaṃ upanissāya ... Mānaṃ jappeti saddhā ... senāsanaṃ ... moho ca bhāvanāyapahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [932] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhā ... paññā kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ senāsanaṃ ... moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [933] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: saddhā ... senāsanaṃ ... Moho ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page301.

Uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [934] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca dassanena- pahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [935] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca saddhāya paññāya kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [936] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [937] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page302.

Upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca dassanenapahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [938] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . Pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca bhāvanāyapahātabbahetukassa rāgassa patthanāya upanissayapaccayena paccayo. [939] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca saddhāya phalasamāpattiyā mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [940] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... Uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [941] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page303.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo pakatūpanissayo. Pakatūpanissayo: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo. [942] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato ... vipassati sotaṃ ... vatthuṃ aniccato ... Vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. [943] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko rāgo ... diṭṭhi ... vicikicchā ... Dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page304.

Purejātapaccayena paccayo. [944] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha bhāvanāyapahātabbahetuko rāgo uppajjati uddhaccaṃ uppajjati bhāvanāyapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo. [945] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ. Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti . vatthupurejātaṃ: vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. [946] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti . vatthupurejātaṃ:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page305.

Vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo. [947] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . Pacchājātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [948] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . Pacchājātā: bhāvanāyapahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [949] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabajabahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [950] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [951] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page306.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . Pacchājātā: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. [952] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā dassanenapahātabbahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ dassanena- pahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo. [953] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa ... purimā purimā vicikicchāsahagatākhandhā pacchimassa pacchimassa mohassa āsevanapaccayena paccayo. [954] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā vicikicchāsahagatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca āsevanapaccayena paccayo. [955] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa . saṅkhittaṃ . imāni tīṇi . nevadassanenanabhāvanāya .pe. āsevanamūlake vuṭṭhānassapi āvajjanāyapi pahātabbaṃ . Sattarasa pañhā paripuṇṇā anantarasadisā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page307.

[956] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo dassanenapahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [957] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: dassanenapahātabbahetukā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā: dassanenapahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [958] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... dassanena- pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [959] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. [960] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetukā cetanā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page308.

[961] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo bhāvanāyapahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [962] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . Nānākhaṇikā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo. [963] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo. Pavattipaṭisandhi. Vipākā khandhā vatthussa. [964] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo dassanenapahātabbahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo. [965] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... dassanenapahātabbahetukā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page309.

Āhārā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo. [966] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... Dassanenapahātabbahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo bhāvanāya ... Tīṇi. Dassanena sadisaṃ. [967] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa āhārapaccayena paccayo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa. [968] Dassanenapahātabbahetuko dhammo ... indriyapaccayena paccayo tīṇi . āhārasadisaṃ . moho kātabbo . bhāvanāya ... Tīṇi [969] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukā indriyā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ . saṅkhittaṃ . Cakkhundriyaṃ cakkhuviññāṇassa kāyindriyaṃ ... rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page310.

Paccayo maggapaccayena paccayo . ime sahetukā kātabbā . Sampayuttapaccayena paccayo. Paṭiccavāre sampayuttavārasadisaṃ. [970] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Dassanattikasadisaṃ. [971] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Dassanattikasadisaṃ. [972] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . dassanattikasadisaṃ . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa. [973] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ... . purejātaṃ: vatthu dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ. [974] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... . purejātaṃ: vatthu bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ. [975] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page311.

Dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... . purejātaṃ: vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. [976] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... . purejātaṃ: vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca vippayuttapaccayena paccayo. [977] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo. [978] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ . pacchājātā: uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page312.

[979] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo dassanenapahātabbahetuko eko khandho .... [980] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā mohassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. [981] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ... Dassanenapahātabbahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo vicikicchāsahagato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo ... Tīṇi. [982] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page313.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe asaññasattānaṃ .... {982.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Aniccato ... Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ ... vatthu nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo . pacchājātā: nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo. Kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ. [983] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanena- pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha dassanenapahātabbahetuko rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā ... dassanenapahātabbahetukaṃ domanassaṃ uppajjati vatthu dassanenapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page314.

[984] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajāto: uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ assādeti abhinandati vatthu bhāvanāyapahātabbahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. [985] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicikicchāsahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo. Purejātaṃ: cakkhuṃ ārabbha vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti vatthuṃ ārabbha vatthu vicikicchāsahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo. [986] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāya- pahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ārabbha uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti vatthuṃ ārabbha vatthu uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page315.

[987] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: dassanena- pahātabbahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... vicikicchāsahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā .... [988] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . sahajātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca vatthu ca mohassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: vicikicchāsahagatā khandhā ca moho ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā: dassanenapahātabbahetukā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page316.

[989] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajāto: vicikicchāsahagato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ mohassa ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ... vicikicchāsahagato eko khandho ca moho ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca moho ca .... [990] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāya . saṅkhittaṃ . tisso pañhā dassanena nayena vibhajitabbā. Uddhaccanti niyāmetabbaṃ. Natthi vigata avigatapaccayā. [991] Hetuyā ekādasa ārammaṇe ekavīsa adhipatiyā dasa anantare sattarasa samanantare sattarasa sahajāte sattarasa aññamaññe ekādasa nissaye sattarasa upanissaye ekavīsa purejāte pañca pacchājāte pañca āsevane sattarasa kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte ekādasa vippayutte nava atthiyā sattarasa natthiyā sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page317.

[992] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [993] Dassanenapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo. [994] Dassanenapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [995] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabba- hetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [996] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [997] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanena- nabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page318.

Paccayo. [998] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabba- hetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [999] Bhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1000] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo. [1001] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1002] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page319.

Sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1003] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1004] Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetuko dhammo bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo. [1005] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo . idha sahajātaṃ purejātaṃ missagataṃ atthi pāliyaṃ kātabbaṃ gaṇanāya upadhāretvā gaṇetabbaṃ. [1006] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Idhāpi ārammaṇapaccayā upanissayapaccayā atthi pāliyaṃ natthi gaṇentena upadhāretvā gaṇetabbaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page320.

[1007] Dassanenapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo . Idhāpi sahajātaṃ purejātaṃ yaṃ missakapañhā atthi pāliyaṃ na kātabbaṃ. [1008] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1009] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. Idhāpi sahajātaṃ purejātaṃ yaṃ missakapañhā atthi. [1010] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa dhammassa ... sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Idhāpi ārammaṇaupanissayā atthi. [1011] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā dassanenapahātabbahetukassa ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page321.

Nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo. [1012] Bhāvanāyapahātabbahetuko ca nevadassanenanabhāvanāya- pahātabbahetuko ca dhammā bhāvanāyapahātabbahetukassa ca nevadassanenanabhāvanāyapahātabbahetukassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo . Idhāpi sahajātaṃ purejātaṃ atthi ye te pañhā na likhitā te pāliyaṃ gaṇentānaṃ byañjanena na samenti te pāliyaṃ na likhitā gaṇanā pākaṭā honti yadi saṃsayo uppajjati anulome atthipaccaye pekkhitabbaṃ. [1013] Nahetuyā ekavīsa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare nasamanantare nasahajāte naaññamaññe nanissaye naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge nasampayutte navippayutte noatthiyā nonatthiyā novigate noavigate sabbattha ekavīsa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1014] Hetupaccayā naārammaṇe ekādasa ... naadhipatiyā naanantare nasamanantare ekādasa naaññamaññe tīṇi naupanissaye napurejāte napacchājāte naāsevane nakamme navipāke naāhāre naindriye najhāne namagge ekādasa nasampayutte tīṇi navippayutte

--------------------------------------------------------------------------------------------- page322.

Pañca nonatthiyā ekādasa novigate ekādasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1015] Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa ... adhipatiyā dasa anantare sattarasa samanantare sattarasa sahajāte sattarasa aññamaññe ekādasa nissaye sattarasa upanissaye ekavīsa purejāte pañca pacchājāte pañca āsevane sattarasa kamme satta vipāke ekaṃ āhāre satta indriye satta jhāne satta magge satta sampayutte ekādasa vippayutte nava atthiyā sattarasa natthiyā sattarasa vigate sattarasa avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Dassanenapahātabbahetukattikaṃ navamaṃ niṭṭhitaṃ. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 285-322. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=5599&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=5599&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=876&items=140              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=17              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=876              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]