ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Acayagamittikam
             paticcavaro
   [1016]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya  acayagamim  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe paticca dve khandha . acayagamim dhammam paticca nevacayagami-
napacayagami  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  acayagami  khandhe
paticca  cittasamutthanam rupam . acayagamim dhammam paticca acayagami ca
nevacayagaminapacayagami   ca   dhamma  uppajjanti  hetupaccaya
acayagamim  ekam  khandham  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam
dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam.
   [1017]  Apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya apacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe
paticca dve khandha . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami
dhammo  uppajjati hetupaccaya apacayagami khandhe paticca cittasamutthanam
rupam . apacayagamim dhammam paticca apacayagami ca nevacayagaminapacayagami
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya apacayagamim ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  paticca  dve khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1018]    Nevacayagaminapacayagamim    dhammam   paticca
Nevacayagaminapacayagami  dhammo  uppajjati hetupaccaya nevacayagami-
napacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe ... patisandhikkhane nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paticca
tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu
vatthum  paticca  khandha  ekam  mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve
mahabhute  paticca  dve  mahabhuta  mahabhute  paticca cittasamutthanam
rupam katattarupam upadarupam.
   [1019]  Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  acayagami
khandhe  ca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . apacayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  apacayagami  khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1020]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
arammanapaccaya  acayagamim  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ....
   [1021]  Apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo uppajjati
arammanapaccaya  apacayagamim  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ....
   [1022]    Nevacayagaminapacayagamim    dhammam   paticca
Nevacayagaminapacayagami   dhammo   uppajjati   arammanapaccaya
nevacayagaminapacayagamim  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve
khandhe paticca ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha.
   [1023]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
adhipatipaccaya tini . ... apacayagami dhammo ... Adhipatipaccaya tini.
Nevacayagaminapacayagamim   dhammam   paticca  nevacayagaminapacayagami
dhammo ... ekam . patisandhi natthi . ekam mahabhutam paticca tayo
mahabhuta  .pe.  mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam .
Acayagaminca  nevacayagaminapacayagaminca  dhammam paticca nevacayagami-
napacayagami  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya  acayagami  khandhe
ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  .  apacayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami
dhammo  ...  adhipatipaccaya  apacayagami  khandhe  ca  mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1024]  Acayagamim  dhammam  paticca  acayagami dhammo ...
Anantarapaccaya  samanantarapaccaya  sahajatapaccaya  sabbepi  mahabhuta
katabba   .  annamannapaccaya  cittasamutthanampi  katattarupampi
upadarupampi  natthi . nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya
asevanapaccaya   kammapaccaya   vipakapaccaya   aharapaccaya
indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya
Vippayuttapaccaya    atthipaccaya    natthipaccaya   vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [1025]  Hetuya  nava  arammane  tini  adhipatiya  nava
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane
tini  kamme  nava  vipake  ekam  ahare  nava  indriye
nava  jhane  nava  magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte
nava  atthiya  nava  natthiya  tini  vigate  tini  avigate nava .
Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1026]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
nahetupaccaya   vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1027]  Nevacayagaminapacayagamim  dhammam paticca nevacayagami-
napacayagami dhammo ... nahetupaccaya ahetukam nevacayagaminapacayagamim
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca.
   [1028]  Acayagamim  dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami
Dhammo ... naarammanapaccaya acayagami khandhe paticca cittasamutthanam
rupam . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ...
Naarammanapaccaya apacayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1029]  Nevacayagaminapacayagamim  dhammam paticca nevacayagami-
napacayagami  dhammo  ... naarammanapaccaya nevacayagaminapacayagami
khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  khandhe  paticca
vatthu ekam mahabhutam ... bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam
... Asannasattanam ....
   [1030]  Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naarammanapaccaya  acayagami
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1031]  Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naarammanapaccaya  apacayagami
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1032]  Acayagamim  dhammam  paticca  acayagami  dhammo
uppajjati  naadhipatipaccaya tini . apacayagamim dhammam paticca apacayagami
dhammo  uppajjati naadhipatipaccaya apacayagami khandhe paticca apacayagami
adhipati . nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami
dhammo    ...    naadhipatipaccaya    nevacayagaminapacayagamim
Ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthanam rupam dve khandhe ...
Patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  ekam
mahabhutam ... Bahiram .... Sankhittam. Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [1033]  Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naadhipatipaccaya  acayagami
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1034]  Acayagamim  dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami
dhammo  ...  naanantarapaccaya  nasamanantarapaccaya  naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  kusalattikasadisa  satta panha .
Napacchajatapaccaya.
   [1035]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
naasevanapaccaya tini . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami
dhammo   uppajjati   naasevanapaccaya   apacayagami   khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  . nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami dhammo ... naasevanapaccaya eka panha.
Sabbe mahabhuta katabba.
   [1036]  Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca
nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  naasevanapaccaya  acayagami
khandhe  ca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . acayagaminca
nevacayagaminapacayagaminca  dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami
Dhammo uppajjati naasevanapaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1037]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
nakammapaccaya  acayagami  khandhe  paticca  acayagami  cetana .
Apacayagamim  dhammam  paticca  apacayagami  dhammo  ...  nakammapaccaya
apacayagami khandhe paticca apacayagami cetana. Nevacayagaminapacayagamim
dhammam  paticca  nevacayagaminapacayagami  dhammo  ...  nakammapaccaya
nevacayagaminapacayagami   khandhe  paticca  nevacayagaminapacayagami
cetana  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ekam
mahabhutam ....
   [1038]  Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati
navipakapaccaya  paripunnam  patisandhi  natthi  .pe.  naaharapaccaya
naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya tini. Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1039]  Nahetuya  dve  naarammane  panca naadhipatiya cha
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye   panca   napurejate  satta  napacchajate  nava
naasevane  satta  nakamme  tini  navipake  nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge ekam nasampayutte panca
navippayutte  tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  evam
Ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1040]  Hetupaccaya  naarammane panca ... naadhipatiya cha
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
naupanissaye  panca  napurejate satta napacchajate nava naasevane
satta  nakamme  tini  navipake  nava nasampayutte panca navippayutte
tini nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1041]  Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve
samanantare dve sahajate dve annamanne nissaye purejate asevane
kamme dve vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve
magge  ekam  sampayutte  dve vippayutte atthiya natthiya vigate
avigate dve. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Paticcavaro.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 323-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6333&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6333&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1016&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1016              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12730              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12730              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]