ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page323.

Acayagamittikam paticcavaro [1016] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati hetupaccaya acayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . acayagamim dhammam paticca nevacayagami- napacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya acayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam . acayagamim dhammam paticca acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya acayagamim ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam. [1017] Apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya apacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca dve khandha . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya apacayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam . apacayagamim dhammam paticca apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya apacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe paticca dve khandha cittasamutthananca rupam. [1018] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page324.

Nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya nevacayagami- napacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [1019] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati hetupaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1020] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya acayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1021] Apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya apacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1022] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page325.

Nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe paticca ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha. [1023] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati adhipatipaccaya tini . ... apacayagami dhammo ... Adhipatipaccaya tini. Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... ekam . patisandhi natthi . ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta .pe. mahabhute paticca cittasamutthanam rupam upadarupam . Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagami- napacayagami dhammo uppajjati adhipatipaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... adhipatipaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1024] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo ... Anantarapaccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya sabbepi mahabhuta katabba . annamannapaccaya cittasamutthanampi katattarupampi upadarupampi natthi . nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page326.

Vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [1025] Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare tini samanantare tini sahajate nava annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte tini vippayutte nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava . Evam ganetabbam. Anulomam. [1026] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1027] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagami- napacayagami dhammo ... nahetupaccaya ahetukam nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam paticca. [1028] Acayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami

--------------------------------------------------------------------------------------------- page327.

Dhammo ... naarammanapaccaya acayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... Naarammanapaccaya apacayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam. [1029] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagami- napacayagami dhammo ... naarammanapaccaya nevacayagaminapacayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [1030] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naarammanapaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1031] Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naarammanapaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1032] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati naadhipatipaccaya tini . apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo uppajjati naadhipatipaccaya apacayagami khandhe paticca apacayagami adhipati . nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naadhipatipaccaya nevacayagaminapacayagamim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page328.

Ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthanam rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ... Bahiram .... Sankhittam. Asannasattanam ekam mahabhutam .... [1033] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naadhipatipaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1034] Acayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya kusalattikasadisa satta panha . Napacchajatapaccaya. [1035] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati naasevanapaccaya tini . apacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo uppajjati naasevanapaccaya apacayagami khandhe paticca cittasamutthanam rupam . nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naasevanapaccaya eka panha. Sabbe mahabhuta katabba. [1036] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... naasevanapaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paticca nevacayagaminapacayagami

--------------------------------------------------------------------------------------------- page329.

Dhammo uppajjati naasevanapaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1037] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati nakammapaccaya acayagami khandhe paticca acayagami cetana . Apacayagamim dhammam paticca apacayagami dhammo ... nakammapaccaya apacayagami khandhe paticca apacayagami cetana. Nevacayagaminapacayagamim dhammam paticca nevacayagaminapacayagami dhammo ... nakammapaccaya nevacayagaminapacayagami khandhe paticca nevacayagaminapacayagami cetana bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam .... [1038] Acayagamim dhammam paticca acayagami dhammo uppajjati navipakapaccaya paripunnam patisandhi natthi .pe. naaharapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya tini. Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [1039] Nahetuya dve naarammane panca naadhipatiya cha naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane satta nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca . evam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page330.

Ganetabbam. Paccaniyam. [1040] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya cha naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane satta nakamme tini navipake nava nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1041] Nahetupaccaya arammane dve ... anantare dve samanantare dve sahajate dve annamanne nissaye purejate asevane kamme dve vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte dve vippayutte atthiya natthiya vigate avigate dve. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 323-330. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6333&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6333&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1016&items=26              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=18              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1016              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12730              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12730              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]