ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [1042] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
hetupaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe  paccayā  dve  khandhā  .  ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā
Nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ... hetupaccayā ācayagāmī khandhe
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi ca
nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā ... ācayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . apacayagāmiṃ
dhammaṃ paccayā ... Tīṇi.
   [1043]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmi-
nāpacayagāmi  dhammo ... hetupaccayā nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ
khandhaṃ  paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paccayā  vatthu  vatthuṃ  paccayā khandhā ekaṃ
mahābhūtaṃ  paccayā  vatthuṃ  paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā .
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo ... Hetupaccayā
vatthuṃ  paccayā  ācayagāmī  khandhā  .  nevācayagāmināpacayagāmiṃ
dhammaṃ  paccayā  apacayagāmi  dhammo  ... vatthuṃ paccayā apacayagāmī
khandhā  .  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi ca
nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā ... vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ
paccayā apacayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā ... vatthuṃ
paccayā apacayagāmī khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1044] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā
ācayagāmi  dhammo  ...  hetupaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhañca
Vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve khandhe ... . ācayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo ... hetupaccayā ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca
dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo  khandhā dve khandhe ... ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca
dhammaṃ paccayā apacayagāmi dhammo ... Tīṇi.
   [1045] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  .  apacayagāmiṃ
dhammaṃ paccayā ... Ekaṃ.
   [1046]  Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmi-
nāpacayagāmi dhammo ... nevācayagāmināpacayagāmiṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā
tayo  khandhā dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā khandhā
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ    paccayā   nevācayagāmināpacayagāmī   khandhā   .
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo ... vatthuṃ
paccayā  ācayagāmī khandhā . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā
apacayagāmi dhammo ... Vatthuṃ paccayā apacayagāmī khandhā.
   [1047] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā
ācayagāmi  dhammo  ...  ācayagāmiṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [1048] Apacayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā
apacayagāmi   dhammo   uppajjati   ārammaṇapaccayā   apacayagāmiṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ....
   [1049] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
adhipatipaccayā tīṇi . apacayagāmi tīṇi . nevācayagāmināpacayagāmi ...
Nevācayagāmiṃ ekaṃ ... vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā.
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo .... Idhāpi
ghaṭanā hetusadisā.
   [1050] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā  tīṇi  . apacayagāmi
tīṇi . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo   ...   sahajātapaccayā  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  ekaṃ
khandhaṃ  paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Paṭisandhikkhaṇe  .  saṅkhittaṃ  .  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ...
Cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ
vatthuṃ  paccayā  . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi
dhammo ... Sahajātapaccayā. Saṅkhittaṃ. Sabbe ghaṭanā kātabbā.
   [1051]  Apacayagāmiṃ dhammaṃ ... aññamaññapaccayā nissayapaccayā
upanissayapaccayā   purejātapaccayā   āsevanapaccayā  kammapaccayā
vipākapaccayā   āhārapaccayā   indriyapaccayā   jhānapaccayā
maggapaccayā   sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā
natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1052]  Hetuyā sattarasa ārammaṇe satta adhipatiyā sattarasa
anantare   satta   samanantare   satta   sahajāte   sattarasa
aññamaññe  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta   āsevane  satta  kamme  sattarasa  vipāke  ekaṃ
āhāre  sattarasa  indriye  jhāne  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1053] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
nahetupaccayā  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paccayā
vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  nevācayagāmināpacayagāmiṃ
dhammaṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ... nahetupaccayā
ahetukaṃ  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhikkhaṇe .
Saṅkhittaṃ  .  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ paccayā
Cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  paccayā  kāyaviññāṇaṃ  vatthuṃ  paccayā
ahetukā  nevācayagāmināpacayagāmī  khandhā . nevācayagāmināpacayagāmiṃ
dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi dhammo ... nahetupaccayā vatthuṃ paccayā
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1054] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā
ācayagāmi dhammo ... nahetupaccayā . Vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1055]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo ... Naārammaṇapaccayā. Saṅkhittaṃ. Paṭiccavārasadisaṃ.
   [1056] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  tīṇi  .  apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  apacayagāmi
dhammo  ...  naadhipatipaccayā  apacayagāmī khandhe paccayā apacayagāmi
adhipati . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ . saṅkhittaṃ . asaññasattānaṃ
cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ  kāyāyatanaṃ  ...  vatthuṃ paccayā
nevācayagāmināpacayagāmī  khandhā  .  nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ
paccayā ācayagāmi dhammo ... naadhipatipaccayā vatthuṃ paccayā ācayagāmī
khandhā . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā apacayagāmi dhammo ...
Naadhipatipaccayā  vatthuṃ  paccayā apacayagāmi adhipati .  nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi
Ca  dhammā  ...  naadhipatipaccayā  vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā
mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1057] Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca dhammaṃ paccayā
ācayagāmi  dhammo  ...  naadhipatipaccayā  ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo khandhā dve khandhe ... . ācayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo ... ācayagāmī khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ  paccayā
ācayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi ca dhammā ... Ācayagāmiṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā dve khandhe ... ācayagāmī
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1058]   Apacayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ
paccayā apacayagāmi dhammo ... naadhipatipaccayā apacayagāmī khandhe ca
vatthuñca paccayā apacayagāmi adhipati . Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā
naaññamaññapaccayā     naupanissayapaccayā     napurejātapaccayā
paṭiccavārasadisā satta pañhā. Napacchājātapaccayā paripuṇṇaṃ.
   [1059] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo ... Naāsevana-
paccayā  tīṇi  . apacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmi
dhammo ... naāsevanapaccayā apacayagāmī khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmi
Dhammo  .  saṅkhittaṃ  .  asaññasattānaṃ  ...  cakkhāyatanaṃ paccayā
kāyāyatanaṃ  paccayā vatthuṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā .
Nevācayagāmināpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi  dhammo  ...
Naāsevanapaccayā  vatthuṃ paccayā ācayagāmī khandhā . nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi ca nevācayagāmināpacayagāmi ca
dhammā  ...  vatthuṃ  paccayā  ācayagāmī khandhā mahābhūte paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1060]   Ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ
paccayā ācayagāmi dhammo ... Ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā
tayo khandhā dve khandhe .... Ācayagāmiñca nevācayagāmināpacayagāmiñca
dhammaṃ paccayā nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ... ācayagāmī khandhe
ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  ācayagāmiñca
nevācayagāmināpacayagāmiñca   dhammaṃ   paccayā   ācayagāmi   ca
nevācayagāmināpacayagāmi  ca  dhammā  ... ācayagāmiṃ ekaṃ khandhañca
vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve khandhe ca vatthuñca paccayā
ācayagāmī  khandhe  ca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Ācayagāmiñca    nevācayagāmināpacayagāmiñca   dhammaṃ   paccayā
nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naāsevanapaccayā  apacayagāmī
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1061] Ācayagāmiṃ dhammaṃ paccayā ācayagāmi dhammo uppajjati
Nakammapaccayā  ācayagāmī  khandhe  paccayā  ācayagāmi  cetanā .
Apacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  apacayagāmi  dhammo  ... nakammapaccayā
apacayagāmī  khandhe  paccayā  apacayagāmi  cetanā . nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo ...
Nakammapaccayā  nevācayagāmināpacayagāmī  khandhe paccayā nevācayagāmi-
nāpacayagāmi cetanā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Vatthuṃ  paccayā  nevācayagāmināpacayagāmi  cetanā  . nevācayagāmi-
nāpacayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā  ācayagāmi dhammo ... nakammapaccayā
vatthuṃ  paccayā  ācayagāmi cetanā . nevācayagāmināpacayagāmiṃ dhammaṃ
paccayā  apacayagāmi  dhammo  ...  nakammapaccayā  vatthuṃ  paccayā
apacayagāmi cetanā.
   [1062]   Ācayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ
paccayā  ācayagāmi dhammo ... nakammapaccayā ācayagāmī khandhe ca
vatthuñca paccayā ācayagāmi cetanā.
   [1063]   Apacayagāmiñca  nevācayagāmināpacayagāmiñca  dhammaṃ
paccayā  apacayagāmi dhammo ... nakammapaccayā apacayagāmī khandhe ca
vatthuñca paccayā ācayagāmi cetanā.
   [1064]  Ācayagāmiṃ  dhammaṃ  paccayā ācayagāmi dhammo ...
Navipākapaccayā. Paripuṇṇaṃ kātabbaṃ. Paṭisandhikkhaṇe natthi.
   [1065]    Nevācayagāmināpacayagāmiṃ   dhammaṃ   paccayā
Nevācayagāmināpacayagāmi  dhammo  ...  naāhārapaccayā bāhiraṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [1066] ... Naindriyapaccayā bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ mahābhūte paccayā rūpajīvitindriyaṃ.
   [1067]  ...  Najhānapaccayā  pañcaviññāṇaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ ... Cakkhāyatanaṃ
paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ ....
   [1068] ... Namaggapaccayā ahetukā nevācayagāmināpacayagāmi.
Saṅkhittaṃ  .  asaññasattānaṃ  ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ   kāyāyatanaṃ  paccayā  vatthuṃ  paccayā  ahetukā
nevācayagāmi   ...   nasampayuttapaccayā  navippayuttapaccayā  .
Paṭiccavārasadisaṃ tīṇi. Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1069]  Nahetuyā  cattāri  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
dvādasa    naanantare   pañca   nasamanantare   naaññamaññe
naupanissaye  pañca  napurejāte  satta  napacchājāte  sattarasa
naāsevane  ekādasa  nakamme  satta navipāke sattarasa naāhāre
naindriye  najhāne  namagge  ekaṃ  nasampayutte pañca navippayutte
tīṇi nonatthiyā novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1070] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā dvādasa
Naanantare   nasamanantare   naaññamaññe   naupanissaye   pañca
napurejāte satta napacchājāte sattarasa naāsevane ekādasa nakamme
satta  navipāke  sattarasa  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1071]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  cattāri  ... anantare
samanantare  sahajāte  aññamaññe  nissaye  upanissaye  purejāte
āsevane kamme cattāri vipāke ekaṃ āhāre cattāri indriye
jhāne  cattāri  magge tīṇi sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā
vigate cattāri avigate cattāri. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paccayavāro samatto.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 330-340. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6487              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6487              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1042&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1042              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]