ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1042] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati
hetupaccaya  acayagamim  ekam  khandham  paccaya  tayo khandha dve
khandhe  paccaya  dve  khandha  .  acayagamim  dhammam  paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page331.

Nevacayagaminapacayagami dhammo ... hetupaccaya acayagami khandhe paccaya cittasamutthanam rupam . acayagamim dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... acayagamim ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . apacayagamim dhammam paccaya ... Tini. [1043] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagami- napacayagami dhammo ... hetupaccaya nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane khandhe paccaya vatthu vatthum paccaya khandha ekam mahabhutam paccaya vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha . Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Hetupaccaya vatthum paccaya acayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... vatthum paccaya apacayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... vatthum paccaya acayagami khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... vatthum paccaya apacayagami khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam. [1044] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... hetupaccaya acayagamim ekam khandhanca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page332.

Vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... hetupaccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma uppajjanti hetupaccaya acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya apacayagami dhammo ... Tini. [1045] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya acayagamim ekam khandham paccaya . apacayagamim dhammam paccaya ... Ekam. [1046] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagami- napacayagami dhammo ... nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paccaya tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane vatthum paccaya khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha . Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... vatthum paccaya acayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... Vatthum paccaya apacayagami khandha.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page333.

[1047] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe .... [1048] Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya apacayagami dhammo uppajjati arammanapaccaya apacayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe .... [1049] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati adhipatipaccaya tini . apacayagami tini . nevacayagaminapacayagami ... Nevacayagamim ekam ... vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha. Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo .... Idhapi ghatana hetusadisa. [1050] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati anantarapaccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya tini . apacayagami tini . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... sahajatapaccaya nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane . sankhittam . asannasattanam ekam mahabhutam ... Cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Sahajatapaccaya. Sankhittam. Sabbe ghatana katabba.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page334.

[1051] Apacayagamim dhammam ... annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya kammapaccaya vipakapaccaya aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [1052] Hetuya sattarasa arammane satta adhipatiya sattarasa anantare satta samanantare satta sahajate sattarasa annamanne satta nissaye sattarasa upanissaye satta purejate satta asevane satta kamme sattarasa vipake ekam ahare sattarasa indriye jhane magge sattarasa sampayutte satta vippayutte sattarasa atthiya sattarasa natthiya satta vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam. Anulomam. [1053] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati nahetupaccaya vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... nahetupaccaya ahetukam nevacayagaminapacayagamim ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane . Sankhittam . asannasattanam ekam mahabhutam ... cakkhayatanam paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page335.

Cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya kayavinnanam vatthum paccaya ahetuka nevacayagaminapacayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... nahetupaccaya vatthum paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1054] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... nahetupaccaya . Vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1055] Acayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... Naarammanapaccaya. Sankhittam. Paticcavarasadisam. [1056] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati naadhipatipaccaya tini . apacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... naadhipatipaccaya apacayagami khandhe paccaya apacayagami adhipati . nevacayagaminapacayagamim dhammam . sankhittam . asannasattanam cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam ... vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... naadhipatipaccaya vatthum paccaya acayagami khandha . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... Naadhipatipaccaya vatthum paccaya apacayagami adhipati . nevacayagami- napacayagamim dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami

--------------------------------------------------------------------------------------------- page336.

Ca dhamma ... naadhipatipaccaya vatthum paccaya acayagami khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam. [1057] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... naadhipatipaccaya acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... Acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ... acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [1058] Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya apacayagami dhammo ... naadhipatipaccaya apacayagami khandhe ca vatthunca paccaya apacayagami adhipati . Naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya paticcavarasadisa satta panha. Napacchajatapaccaya paripunnam. [1059] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Naasevana- paccaya tini . apacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... naasevanapaccaya apacayagami khandhe paccaya cittasamutthanam rupam . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami

--------------------------------------------------------------------------------------------- page337.

Dhammo . sankhittam . asannasattanam ... cakkhayatanam paccaya kayayatanam paccaya vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami khandha . Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Naasevanapaccaya vatthum paccaya acayagami khandha . nevacayagami- napacayagamim dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... vatthum paccaya acayagami khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam. [1060] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... Acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe .... Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami ca nevacayagaminapacayagami ca dhamma ... acayagamim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ca vatthunca paccaya acayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam . Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... naasevanapaccaya apacayagami khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam. [1061] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page338.

Nakammapaccaya acayagami khandhe paccaya acayagami cetana . Apacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... nakammapaccaya apacayagami khandhe paccaya apacayagami cetana . nevacayagami- napacayagamim dhammam paccaya nevacayagaminapacayagami dhammo ... Nakammapaccaya nevacayagaminapacayagami khandhe paccaya nevacayagami- napacayagami cetana bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Vatthum paccaya nevacayagaminapacayagami cetana . nevacayagami- napacayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... nakammapaccaya vatthum paccaya acayagami cetana . nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya apacayagami dhammo ... nakammapaccaya vatthum paccaya apacayagami cetana. [1062] Acayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya acayagami dhammo ... nakammapaccaya acayagami khandhe ca vatthunca paccaya acayagami cetana. [1063] Apacayagaminca nevacayagaminapacayagaminca dhammam paccaya apacayagami dhammo ... nakammapaccaya apacayagami khandhe ca vatthunca paccaya acayagami cetana. [1064] Acayagamim dhammam paccaya acayagami dhammo ... Navipakapaccaya. Paripunnam katabbam. Patisandhikkhane natthi. [1065] Nevacayagaminapacayagamim dhammam paccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page339.

Nevacayagaminapacayagami dhammo ... naaharapaccaya bahiram ... Utusamutthanam ... Asannasattanam .... [1066] ... Naindriyapaccaya bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam mahabhute paccaya rupajivitindriyam. [1067] ... Najhanapaccaya pancavinnanam bahiram ... Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam ... Cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam .... [1068] ... Namaggapaccaya ahetuka nevacayagaminapacayagami. Sankhittam . asannasattanam ekam mahabhutam ... cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam paccaya vatthum paccaya ahetuka nevacayagami ... nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya . Paticcavarasadisam tini. Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [1069] Nahetuya cattari naarammane panca naadhipatiya dvadasa naanantare panca nasamanantare naannamanne naupanissaye panca napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane ekadasa nakamme satta navipake sattarasa naahare naindriye najhane namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya novigate panca. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1070] Hetupaccaya naarammane panca ... Naadhipatiya dvadasa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page340.

Naanantare nasamanantare naannamanne naupanissaye panca napurejate satta napacchajate sattarasa naasevane ekadasa nakamme satta navipake sattarasa nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya novigate panca. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1071] Nahetupaccaya arammane cattari ... anantare samanantare sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme cattari vipake ekam ahare cattari indriye jhane cattari magge tini sampayutte vippayutte atthiya natthiya vigate cattari avigate cattari. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paccayavaro samatto. Nissayavaro paccayavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 330-340. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6487&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6487&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1042&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=19              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1042              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]