ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1084] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa hetupaccayena
paccayo  acayagami  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1085]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  acayagami  hetu  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [1086]  Acayagami  dhammo  acayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo acayagami hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1087] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini.
   [1088] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo  nevacayagaminapacayagami  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena
paccayo  patisandhikkhane  nevacayagaminapacayagami  hetu  sampayuttakanam
khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1089] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena
paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam paccavekkhati
pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati
sekkha pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe samudacinne kilese jananti sekkha va puthujjana va acayagami
khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
tam arabbha rago uppajjati ditthi ... Vicikiccha ... Uddhaccam ... Domanassam
uppajjati  cetopariyananena  acayagamicittasamangissa  cittam  jananti
akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanakusalassa   arammanapaccayena
paccayo    akincannayatanakusalam    nevasannanasannayatanakusalassa
acayagami    khandha    iddhividhananassa    cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1090]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  araha  pahine  kilese  paccavekkhati
Pubbe  samudacinne  kilese  janati  acayagami khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  cetopariyananena acayagamicittasamangissa
cittam janati sekkha va puthujjana va acayagami khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  kusale niruddhe vipako tadarammanata
uppajjati  acayagami khandhe assadeti abhinandati tam arabbha rago
uppajjati  domanassam uppajjati akusale niruddhe vipako tadarammanata
uppajjati   akasanancayatanakusalam   vinnanancayatanavipakassa   ca
kiriyassa   ca   arammanapaccayena  paccayo  akincannayatanakusalam
nevasannanasannayatanavipakassa  ca  kiriyassa  ca  arammanapaccayena
paccayo  acayagami khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1091] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sekkha magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena
apacayagamicittasamangissa cittam jananti apacayagami khandha cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa    arammanapaccayena
paccayo.
   [1092]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  araha  magga  vutthahitva  maggam
Paccavekkhati  cetopariyananena  apacayagamicittasamangissa  cittam janati
apacayagami   khandha   cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1093] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo araha phalam paccavekkhati nibbanam
paccavekkhati  nibbanam  phalassa  avajjanaya arammanapaccayena paccayo
araha cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati sotam ... Vatthum ...
Nevacayagaminapacayagami  khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena    nevacayagaminapacayagamicittasamangissa    cittam
janati     akasanancayatanakiriyam     vinnanancayatanakiriyassa
arammanapaccayena   paccayo   akincannayatanakiriyam   nevasanna-
nasannayatanakiriyassa   rupayatanam   cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam
kayavinnanassa   nevacayagaminapacayagami   khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1094]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sekkha  phalam  paccavekkhanti  nibbanam
paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  arammanapaccayena
Paccayo sekkha va puthujjana va cakkhum aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
domanassam  uppajjati  sotam ... vatthum ... nevacayagaminapacayagami
khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti
abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati
vicikiccha ... domanassam ... dibbena cakkhuna rupam passanti dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunanti cetopariyananena nevacayagaminapacayagami-
cittasamangissa  cittam  janati  nevacayagaminapacayagami  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [1095]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  maggassa  arammanapaccayena
paccayo.
   [1096] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  garum
katva  paccavekkhati  pubbe  samudacinnani  garum katva paccavekkhati
jhana  vutthahitva  jhanam garum katva paccavekkhati acayagami khandhe
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati: acayagami adhipati sampayuttakanam
Khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1097]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  acayagami  adhipati
cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1098]  Acayagami  dhammo  acayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:
acayagami  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1099] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati: acayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1100] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . arammanadhipati: sekkha magga vutthahitva maggam garum katva
paccavekkhanti.
   [1101]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: araha magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhati.
Sahajatadhipati: apacayagami adhipati cittasamutthananam rupanam .pe.
   [1102]  Apacayagami  dhammo  apacayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:
Apacayagami  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1103] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: araha phalam garum katva paccavekkhati nibbanam garum katva
paccavekkhati nibbanam phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati:
nevacayagaminapacayagami adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1104]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  sekkha  phalam  garum
katva  paccavekkhanti  nibbanam  garum  katva  paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhum  garum katva
assadeti  vatthum  ...  nevacayagaminapacayagami khandhe garum katva
assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi ....
   [1105]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  nibbanam  maggassa
adhipatipaccayena paccayo .pe. Paccayo.
   [1106]   Acayagami   dhammo   acayagamissa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima purima acayagami khandha pacchimanam
Pacchimanam  acayagaminam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam
gotrabhussa anulomam vodanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1107] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa ... Gotrabhu
maggassa vodanam maggassa anantarapaccayena paccayo.
   [1108]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   acayagami   khandha   vutthanassa
anantarapaccayena  paccayo  sekkhanam  anulomam phalasamapattiya nirodha
vutthahantassa     nevasannanasannayatanakusalam     phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1109]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
anantarapaccayena paccayo maggo phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1110] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima nevacayagaminapacayagami
khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam bhavangam avajjanaya kiriyam vutthanassa
arahato  anulomam  phalasamapattiya  nirodha  vutthahantassa nevasanna-
nasannayatanakiriyam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1111] Nevacayagaminapacayagami dhammoacayagamissadhammassa ...
Avajjana acayagaminam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1112] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa samanantarapaccayena
Paccayena  paccayo  anantarasadisam  .  sahajatapaccaye  paticcavare
sahajatasadisa  nava  panha  .  annamannapaccaye  paticcavare
annamannasadisam  tini  .  nissayapaccaye  paccayavare  nissayasadisam .
Cattaripi hi visum ghatana natthi. Terasa panha.
   [1113] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   acayagamim   saddham  upanissaya  danam  deti
silam ... uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Abhinnam ... Samapattim
uppadeti  manam  jappeti ditthim ganhati acayagamim silam ... sutam
cagam  pannam  ragam dosam moham manam ditthim ... patthanam upanissaya
danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ... Abhinnam ...
Samapattim  ...  panam  hanati sangham bhindati acayagami saddha ...
Panna  rago ... patthana acayagamiya saddhaya pannaya ragassa
patthanaya  upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam
pathamassa  jhanassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  nevasanna-
nasannayatanassa     parikammam     nevasannanasannayatanassa
upanissayapaccayena  paccayo  pathamam  jhanam  dutiyassa  jhanassa  .pe.
Akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1114] Acayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
pathamassa   maggassa   parikammam   pathamassa   maggassa  catutthassa
maggassa parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1115]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  acayagamim  saddham  upanissaya  attanam  atapeti
paritapeti  pariyitthimulakam dukkham paccanubhoti acayagamim silam ... pannam
ragam ... patthanam upanissaya attanam atapeti paritapeti pariyitthimulakam
dukkham paccanubhoti acayagami saddha ... panna rago ... Patthana
kayikassa  sukhassa  kayikassa dukkhassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo kusalakusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1116] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo . pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1117]  Apacayagami  dhammo  acayagamissa  dhammassa  ...
Arammanupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  sekkha  maggam
upanissaya  anuppannam  samapattim  uppadenti  uppannam  samapajjanti
sankhare  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti maggo sekkhanam
Atthapatisambhidaya      dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya
patibhanapatisambhidaya    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1118]   Apacayagami   dhammo  nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  ...  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:  araha  maggam  upanissaya  anuppannam  kiriyasamapattim
uppadeti uppannam samapajjati ... Thanathanakosallassa upanissayapaccayena
paccayo maggo phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1119] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  kayikam  sukham
upanissaya  attanam  atapeti  paritapeti  pariyitthimulakam  dukkham
paccanubhoti kayikam dukkham ... utum ... Bhojanam ... Senasanam upanissaya
attanam atapeti paritapeti kayikam sukham ... Kayikam dukkham ... Utu ...
Bhojanam ... senasanam kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa phalasamapattiya
upanissayapaccayena   paccayo  araha  kayikam  sukham  upanissaya
anuppannam kiriyasamapattim .pe. vipassati kayikam dukkham ... utum ...
Bhojanam ... Senasanam upanissaya .pe. Vipassati.
   [1120]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
Pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  kayikam  sukham  upanissaya  danam
deti  ...  samapattim  uppadeti panam hanati sangham bhindati kayikam
dukkham ... Utum bhojanam ... Senasanam upanissaya danam deti ... Sangham bhindati
kayikam  sukham  ... senasanam acayagamiya saddhaya pannaya ragassa
patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1121]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  kayikam  sukham  upanissaya  maggam
uppadeti  kayikam dukkham ... senasanam upanissaya maggam uppadeti
kayikam sukham ... kayikam dukkham ... Senasanam maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1122] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: araha cakkhum ... vatthum aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati dibbaya sotadhatuya saddam
sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa
purejatapaccayena paccayo . vatthu purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu  nevacayagaminapacayagaminam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1123]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum ... Vatthum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago  uppajjati  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  .  vatthupurejatam:
vatthu acayagaminam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1124]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:  vatthu  apacayagaminam
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1125]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  acayagami  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1126]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  acayagami  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1127] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo. Pacchajata: nevacayagaminapacayagami
khandha purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1128] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  acayagami  khandha  pacchimanam  pacchimanam
acayagaminam   khandhanam   asevanapaccayena   paccayo   anulomam
gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1129] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa asevanapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1130] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa ... purima purima nevacayagaminapacayagami khandha pacchimanam
pacchimanam   nevacayagaminapacayagaminam   khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [1131] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa kammapaccayena
paccayo  acayagami  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1132]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
acayagami  cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  acayagami  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta ca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1133]   Acayagami   dhammo   acayagamissa   ca
Nevacayagaminapacayagamissa  ca  dhammassa  ...  acayagami  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1134] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa kammapaccayena
paccayo  apacayagami  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1135]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
apacayagami  cetana  cittasamutthananam  rupanam  .  nanakhanika:
apacayagami cetana vipakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1136]  Apacayagami  dhammo  apacayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  apacayagami
cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [1137] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nevacayagaminapacayagami  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo    patisandhikkhane   nevacayagaminapacayagami   cetana
sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1138] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako  nevacayagaminapacayagami
Eko  khandho  tinnannam  khandhanam  patisandhikkhane  khandha  vatthussa
vipakapaccayena paccayo.
   [1139] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa aharapaccayena
paccayo  indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena
paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1140]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
acayagami khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo.
Pacchajata:  acayagami  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1141]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
apacayagami   khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  apacayagami  khandha  purejatassa imassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1142] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:   nevacayagaminapacayagami   khandha   cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  nevacayagami-
napacayagami    khandha    katattarupanam    vippayuttapaccayena
Paccayo  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo vatthu khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo . purejatam: cakkhayatanam ... kayayatanam
kayavinnanassa    vatthu   nevacayagaminapacayagaminam   khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata: nevacayagaminapacayagami
khandha purejatassa imassa kayassa.
   [1143]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam: vatthu acayagaminam khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1144]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam: vatthu apacayagaminam khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1145] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa atthipaccayena
paccayo acayagami eko khandho tinnannam khandhanam.
   [1146]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam pacchajatam . sahajata: acayagami
khandha   cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .
Pacchajata:  acayagami  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1147]  Acayagami  dhammo  acayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo acayagami eko
Khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha .... Apacayagami dhammo ... Tini. Acayagaminayena
katabbam.
   [1148] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  indriyam  .  sahajato:  nevacayagaminapacayagami  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa atthipaccayena
paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo ekam mahabhutam ... Bahiram
... Ahara ... Utu ... Asannasattanam ....
   {1148.1} Purejatam: araha cakkhum ... Vatthum aniccato dukkhato
anattato  vipassati  dibbena cakkhuna rupam ... dibbaya sotadhatuya
saddam  sunati  rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
nevacayagaminapacayagaminam khandhanam atthipaccayena paccayo. Pacchajata:
nevacayagaminapacayagami   khandha  purejatassa  imassa  kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa
rupajivitindriyam katattarupanam.
   [1149]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
atthipaccayena paccayo . purejatam: sekkha va puthujjana va cakkhum
Aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti
tam arabbha rago ... Domanassam uppajjati sotam ... Vatthum aniccato ...
Vipassanti  assadenti abhinandanti tam arabbha rago ... domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  ... dibbaya sotadhatuya saddam
sunati vatthu acayagaminam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1150]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:  vatthu  apacayagaminam khandhanam
atthipaccayena paccayo.
   [1151]  Acayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
acayagamissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajatam purejatam .
Sahajato:  acayagami  eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam
atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   [1152]  Acayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
nevacayagaminapacayagamissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata: acayagami khandha ca
mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  acayagami  khandha ca kabalimkaro aharo ca imassa
kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: acayagami khandha ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1153]  Apacayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
Apacayagamissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  dve katabba
dassitanayena  .  natthipaccayena  paccayo  vigatapaccayena  paccayo
avigatapaccayena paccayo.
   [1154]  Hetuya  satta  arammane  satta  adhipatiya  dasa
anantare  cha  samanantare  cha  sahajate  nava  annamanne  tini
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejate tini pacchajate tini
asevane  tini  kamme  satta  vipake  ekam  ahare  satta
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  cha  vigate  cha
avigate terasa.
            Anulomam.
   [1155] Acayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   .pe.   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1156] Acayagami dhammo apacayagamissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1157]  Acayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo    pacchajatapaccayena    paccayo    kammapaccayena
paccayo.
   [1158]  Acayagami  dhammo  acayagamissa ca nevacayagami-
napacayagamissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1159] Apacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1160] Apacayagami dhammo acayagamissa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1161]  Apacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchajatapaccayena paccayo.
   [1162]  Apacayagami dhammo apacayagamissa ca nevacayagamina-
pacayagamissa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1163] Nevacayagaminapacayagami dhammo nevacayagaminapacayagamissa
dhammassa    arammanapaccayena    paccayo    sahajatapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejatapaccayena  paccayo
pacchajatapaccayena  paccayo  aharapaccayena paccayo indriyapaccayena
paccayo.
   [1164]  Nevacayagaminapacayagami dhammo acayagamissa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena
paccayo.
   [1165]  Nevacayagaminapacayagami dhammo apacayagamissa dhammassa
Upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1166]  Acayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
acayagamissa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [1167]  Acayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
nevacayagaminapacayagamissa  dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam
indriyam.
   [1168]  Apacayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
apacayagamissa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [1169]  Apacayagami  ca  nevacayagaminapacayagami  ca dhamma
nevacayagaminapacayagamissa  dhammassa ... sahajatam pacchajatam aharam
indriyam.
   [1170]  Nahetuya pannarasa naarammane naadhipatiya naanantare
nasamanantare  pannarasa  nasahajate  ekadasa  naannamanne  ekadasa
nanissaye  ekadasa  naupanissaye  cuddasa  napurejate  terasa
napacchajate  pannarasa  naasevane  nakamme  navipake  naahare
naindriye  najhane  namagge  pannarasa  nasampayutte  ekadasa
navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya  pannarasa  novigate
pannarasa noavigate nava. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1171] Hetupaccaya naarammane satta ... Naadhipatiya naanantare
Nasamanantare  satta  naannamanne  tini naupanissaye satta napurejate
napacchajate  naasevane  nakamme  navipake naahare naindriye
najhane  namagge satta nasampayutte tini navippayutte tini nonatthiya
satta novigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1172]  Nahetupaccaya  arammane satta ... adhipatiya dasa
anantare  cha  samanantare cha sahajate nava annamanne tini nissaye
terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate tini asevane
tini  kamme  satta  vipake ekam ahare satta indriye jhane
magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya terasa
natthiya cha vigate cha avigate terasa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Acayagamittikam dasamam
            nitthitam.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 343-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6734&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6734&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1084&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1084              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]