ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1084] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa hetupaccayena
paccayo  ācayagāmī  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [1085]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  ācayagāmī  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [1086]  Ācayagāmi  dhammo  ācayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo ācayagāmī hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   [1087] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa hetupaccayena
paccayo tīṇi.
   [1088] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo  nevācayagāmināpacayagāmī  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  nevācayagāmināpacayagāmī  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1089] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ paccavekkhati
sekkhā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti sekkhā vā puthujjanā vā ācayagāmī
khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti abhinandanti
taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi ... Vicikicchā ... Uddhaccaṃ ... Domanassaṃ
uppajjati  cetopariyañāṇena  ācayagāmicittasamaṅgissa  cittaṃ  jānanti
ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanakusalassa   ārammaṇapaccayena
paccayo    ākiñcaññāyatanakusalaṃ    nevasaññānāsaññāyatanakusalassa
ācayagāmī    khandhā    iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1090]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā  pahīne  kilese  paccavekkhati
Pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānāti  ācayagāmī khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  cetopariyañāṇena ācayagāmicittasamaṅgissa
cittaṃ jānāti sekkhā vā puthujjanā vā ācayagāmī khandhe aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  kusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
uppajjati  ācayagāmī khandhe assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  domanassaṃ uppajjati akusale niruddhe vipāko tadārammaṇatā
uppajjati   ākāsānañcāyatanakusalaṃ   viññāṇañcāyatanavipākassa   ca
kiriyassa   ca   ārammaṇapaccayena  paccayo  ākiñcaññāyatanakusalaṃ
nevasaññānāsaññāyatanavipākassa  ca  kiriyassa  ca  ārammaṇapaccayena
paccayo  ācayagāmī khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1091] Apacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti cetopariyañāṇena
apacayagāmicittasamaṅgissa cittaṃ jānanti apacayagāmī khandhā cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa    ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1092]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ
Paccavekkhati  cetopariyañāṇena  apacayagāmicittasamaṅgissa  cittaṃ jānāti
apacayagāmī   khandhā   cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1093] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo arahā phalaṃ paccavekkhati nibbānaṃ
paccavekkhati  nibbānaṃ  phalassa  āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo
arahā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati sotaṃ ... Vatthuṃ ...
Nevācayagāmināpacayagāmī  khandhe  aniccato dukkhato anattato vipassati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
cetopariyañāṇena    nevācayagāmināpacayagāmicittasamaṅgissa    cittaṃ
jānāti     ākāsānañcāyatanakiriyaṃ     viññāṇañcāyatanakiriyassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   ākiñcaññāyatanakiriyaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanakiriyassa   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   nevācayagāmināpacayagāmī   khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1094]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sekkhā  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  ārammaṇapaccayena
Paccayo sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  sotaṃ ... vatthuṃ ... nevācayagāmināpacayagāmī
khandhe  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti
abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati
vicikicchā ... domanassaṃ ... dibbena cakkhunā rūpaṃ passanti dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇanti cetopariyañāṇena nevācayagāmināpacayagāmi-
cittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  nevācayagāmināpacayagāmī  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1095]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  nibbānaṃ  maggassa  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1096] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ
katvā  paccavekkhati  pubbe  samudāciṇṇāni  garuṃ katvā paccavekkhati
jhānā  vuṭṭhahitvā  jhānaṃ garuṃ katvā paccavekkhati ācayagāmī khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati: ācayagāmi adhipati sampayuttakānaṃ
Khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1097]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  ācayagāmi  adhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1098]  Ācayagāmi  dhammo  ācayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:
ācayagāmi  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1099] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati: ācayagāmi adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1100] Apacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo . ārammaṇādhipati: sekkhā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti.
   [1101]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: arahā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhati.
Sahajātādhipati: apacayagāmi adhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ .pe.
   [1102]  Apacayagāmi  dhammo  apacayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:
Apacayagāmi  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1103] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: arahā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati nibbānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhati nibbānaṃ phalassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati:
nevācayagāmināpacayagāmi adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1104]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  sekkhā  phalaṃ  garuṃ
katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhuṃ  garuṃ katvā
assādeti  vatthuṃ  ...  nevācayagāmināpacayagāmī khandhe garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi ....
   [1105]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  maggassa
adhipatipaccayena paccayo .pe. Paccayo.
   [1106]   Ācayagāmi   dhammo   ācayagāmissa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā purimā ācayagāmī khandhā pacchimānaṃ
Pacchimānaṃ  ācayagāmīnaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa anulomaṃ vodānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1107] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa ... Gotrabhu
maggassa vodānaṃ maggassa anantarapaccayena paccayo.
   [1108]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   ācayagāmī   khandhā   vuṭṭhānassa
anantarapaccayena  paccayo  sekkhānaṃ  anulomaṃ phalasamāpattiyā nirodhā
vuṭṭhahantassa     nevasaññānāsaññāyatanakusalaṃ     phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1109]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
anantarapaccayena paccayo maggo phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1110] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā nevācayagāmināpacayagāmī
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya kiriyaṃ vuṭṭhānassa
arahato  anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā  vuṭṭhahantassa nevasaññā-
nāsaññāyatanakiriyaṃ phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1111] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammoācayagāmissadhammassa ...
Āvajjanā ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1112] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa samanantarapaccayena
Paccayena  paccayo  anantarasadisaṃ  .  sahajātapaccaye  paṭiccavāre
sahajātasadisā  nava  pañhā  .  aññamaññapaccaye  paṭiccavāre
aññamaññasadisaṃ  tīṇi  .  nissayapaccaye  paccayavāre  nissayasadisaṃ .
Cattāripi hi visuṃ ghaṭanā natthi. Terasa pañhā.
   [1113] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   ācayagāmiṃ   saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti
sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti ācayagāmiṃ sīlaṃ ... sutaṃ
cāgaṃ  paññaṃ  rāgaṃ dosaṃ mohaṃ mānaṃ diṭṭhiṃ ... patthanaṃ upanissāya
dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ... Abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ  ...  pāṇaṃ  hanati saṅghaṃ bhindati ācayagāmi saddhā ...
Paññā  rāgo ... patthanā ācayagāmiyā saddhāya paññāya rāgassa
patthanāya  upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ
paṭhamassa  jhānassa  upanissayapaccayena  paccayo  .pe.  nevasaññā-
nāsaññāyatanassa     parikammaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  .pe.
Ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1114] Ācayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
paṭhamassa   maggassa   parikammaṃ   paṭhamassa   maggassa  catutthassa
maggassa parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1115]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  ācayagāmiṃ  saddhaṃ  upanissāya  attānaṃ  ātāpeti
paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ dukkhaṃ paccanubhoti ācayagāmiṃ sīlaṃ ... paññaṃ
rāgaṃ ... patthanaṃ upanissāya attānaṃ ātāpeti paritāpeti pariyiṭṭhimūlakaṃ
dukkhaṃ paccanubhoti ācayagāmi saddhā ... paññā rāgo ... Patthanā
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1116] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo . pakatūpanissayo: paṭhamo maggo dutiyassa maggassa tatiyo maggo
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1117]  Apacayagāmi  dhammo  ācayagāmissa  dhammassa  ...
Ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  sekkhā  maggaṃ
upanissāya  anuppannaṃ  samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti
saṅkhāre  aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti maggo sekkhānaṃ
Atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1118]   Apacayagāmi   dhammo  nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  ...  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo .
Pakatūpanissayo:  arahā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  kiriyasamāpattiṃ
uppādeti uppannaṃ samāpajjati ... Ṭhānāṭhānakosallassa upanissayapaccayena
paccayo maggo phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1119] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ
upanissāya  attānaṃ  ātāpeti  paritāpeti  pariyiṭṭhimūlakaṃ  dukkhaṃ
paccanubhoti kāyikaṃ dukkhaṃ ... utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya
attānaṃ ātāpeti paritāpeti kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utu ...
Bhojanaṃ ... senāsanaṃ kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena   paccayo  arahā  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya
anuppannaṃ kiriyasamāpattiṃ .pe. vipassati kāyikaṃ dukkhaṃ ... utuṃ ...
Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya .pe. Vipassati.
   [1120]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  dānaṃ
deti  ...  samāpattiṃ  uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ
dukkhaṃ ... Utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti ... Saṅghaṃ bhindati
kāyikaṃ  sukhaṃ  ... senāsanaṃ ācayagāmiyā saddhāya paññāya rāgassa
patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [1121]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  maggaṃ
uppādeti  kāyikaṃ dukkhaṃ ... senāsanaṃ upanissāya maggaṃ uppādeti
kāyikaṃ sukhaṃ ... kāyikaṃ dukkhaṃ ... Senāsanaṃ maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1122] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: arahā cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo . vatthu purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1123]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  .  vatthupurejātaṃ:
vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1124]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  apacayagāmīnaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1125]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  ācayagāmī  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1126]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  ācayagāmī  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1127] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. Pacchājātā: nevācayagāmināpacayagāmī
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1128] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  ācayagāmī  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
ācayagāmīnaṃ   khandhānaṃ   āsevanapaccayena   paccayo   anulomaṃ
gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1129] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1130] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa ... purimā purimā nevācayagāmināpacayagāmī khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ   nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ   khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo.
   [1131] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa kammapaccayena
paccayo  ācayagāmi  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1132]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
ācayagāmi  cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  ācayagāmi  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1133]   Ācayagāmi   dhammo   ācayagāmissa   ca
Nevācayagāmināpacayagāmissa  ca  dhammassa  ...  ācayagāmi  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1134] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa kammapaccayena
paccayo  apacayagāmi  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1135]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
apacayagāmi  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  .  nānākhaṇikā:
apacayagāmi cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1136]  Apacayagāmi  dhammo  apacayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  apacayagāmi
cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [1137] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  nevācayagāmināpacayagāmi  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo    paṭisandhikkhaṇe   nevācayagāmināpacayagāmi   cetanā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1138] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko  nevācayagāmināpacayagāmi
Eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa
vipākapaccayena paccayo.
   [1139] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena
paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1140]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
ācayagāmī khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
Pacchājātā:  ācayagāmī  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1141]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
apacayagāmī   khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  apacayagāmī  khandhā  purejātassa imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1142] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:   nevācayagāmināpacayagāmī   khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  nevācayagāmi-
nāpacayagāmī    khandhā    kaṭattārūpānaṃ    vippayuttapaccayena
Paccayo  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo vatthu khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa    vatthu   nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ   khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā: nevācayagāmināpacayagāmī
khandhā purejātassa imassa kāyassa.
   [1143]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ: vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1144]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  . purejātaṃ: vatthu apacayagāmīnaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1145] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa atthipaccayena
paccayo ācayagāmi eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ.
   [1146]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: ācayagāmī
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .
Pacchājātā:  ācayagāmī  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena paccayo.
   [1147]  Ācayagāmi  dhammo  ācayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo ācayagāmi eko
Khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā .... Apacayagāmi dhammo ... Tīṇi. Ācayagāminayena
kātabbaṃ.
   [1148] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajāto:  nevācayagāmināpacayagāmi  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa atthipaccayena
paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ
... Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ....
   {1148.1} Purejātaṃ: arahā cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato dukkhato
anattato  vipassati  dibbena cakkhunā rūpaṃ ... dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
nevācayagāmināpacayagāmīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā:
nevācayagāmināpacayagāmī   khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa
rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ.
   [1149]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: sekkhā vā puthujjanā vā cakkhuṃ
Aniccato  dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti
taṃ ārabbha rāgo ... Domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ aniccato ...
Vipassanti  assādenti abhinandanti taṃ ārabbha rāgo ... domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ
suṇāti vatthu ācayagāmīnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1150]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu  apacayagāmīnaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1151]  Ācayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
ācayagāmissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ .
Sahajāto:  ācayagāmi  eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [1152]  Ācayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
nevācayagāmināpacayagāmissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā: ācayagāmī khandhā ca
mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  ācayagāmī  khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā: ācayagāmī khandhā ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1153]  Apacayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
Apacayagāmissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  .  dve kātabbā
dassitanayena  .  natthipaccayena  paccayo  vigatapaccayena  paccayo
avigatapaccayena paccayo.
   [1154]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  satta  adhipatiyā  dasa
anantare  cha  samanantare  cha  sahajāte  nava  aññamaññe  tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  nava  purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  tīṇi  kamme  satta  vipāke  ekaṃ  āhāre  satta
indriye  satta  jhāne  satta  magge  satta  sampayutte  tīṇi
vippayutte  pañca  atthiyā  terasa  natthiyā  cha  vigate  cha
avigate terasa.
            Anulomaṃ.
   [1155] Ācayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   .pe.   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1156] Ācayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1157]  Ācayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo    pacchājātapaccayena    paccayo    kammapaccayena
paccayo.
   [1158]  Ācayagāmi  dhammo  ācayagāmissa ca nevācayagāmi-
nāpacayagāmissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1159] Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1160] Apacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1161]  Apacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchājātapaccayena paccayo.
   [1162]  Apacayagāmi dhammo apacayagāmissa ca nevācayagāminā-
pacayagāmissa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1163] Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo nevācayagāmināpacayagāmissa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo    sahajātapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  purejātapaccayena  paccayo
pacchājātapaccayena  paccayo  āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena
paccayo.
   [1164]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo ācayagāmissa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena
paccayo.
   [1165]  Nevācayagāmināpacayagāmi dhammo apacayagāmissa dhammassa
Upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1166]  Ācayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
ācayagāmissa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1167]  Ācayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
nevācayagāmināpacayagāmissa  dhammassa ... sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ.
   [1168]  Apacayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
apacayagāmissa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1169]  Apacayagāmi  ca  nevācayagāmināpacayagāmi  ca dhammā
nevācayagāmināpacayagāmissa  dhammassa ... sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ
indriyaṃ.
   [1170]  Nahetuyā paṇṇarasa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare
nasamanantare  paṇṇarasa  nasahajāte  ekādasa  naaññamaññe  ekādasa
nanissaye  ekādasa  naupanissaye  cuddasa  napurejāte  terasa
napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane  nakamme  navipāke  naāhāre
naindriye  najhāne  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate
paṇṇarasa noavigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1171] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... Naadhipatiyā naanantare
Nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi naupanissaye satta napurejāte
napacchājāte  naāsevane  nakamme  navipāke naāhāre naindriye
najhāne  namagge satta nasampayutte tīṇi navippayutte tīṇi nonatthiyā
satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1172]  Nahetupaccayā  ārammaṇe satta ... adhipatiyā dasa
anantare  cha  samanantare cha sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye
terasa  upanissaye  nava purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi āsevane
tīṇi  kamme  satta  vipāke ekaṃ āhāre satta indriye jhāne
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā terasa
natthiyā cha vigate cha avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Ācayagāmittikaṃ dasamaṃ
            niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 343-365. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=6734              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=6734              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1084&items=89              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=21              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1084              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]