ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Sekkhattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1173] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā
sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā sekkhe khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhānāsekkho
ca dhammā uppajjanti hetupaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1174] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā
asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo ... asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Asekkhaṃ dhammaṃ
paṭicca asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā ... Asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1175] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  ...  nevasekkhānāsekkhaṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nevasekkhā-
nāsekkhe  khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
Paṭicca  tayo  mahābhūtā  dve  mahābhūte  paṭicca  dve mahābhūtā
mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1176]  Sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā sekkhe khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1177]  Asekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā asekkhe khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1178]  Sekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sekkho  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  adhipatipaccayā:  paṭisandhi  natthi  .  anantarapaccayā
samanantarapaccayā  sahajātapaccayā  sabbe  mahābhūtā  kātabbā .
Aññamaññapaccayā   nissayapaccayā  upanissayapaccayā  purejātapaccayā
āsevanapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1179] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  ... āsevanapaccayā nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe ... kammapaccayā vipākapaccayā vipākaṃ
sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe. Tīṇi paripuṇṇaṃ.
   [1180] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... Vipākapaccayā
Asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca ... Tīṇi.
   [1181] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo ... vipākapaccayā vipākaṃ nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1182]  Sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca neva
sekkhānāsekkho dhammo ... vipākapaccayā vipāke sekkhe khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1183]  Asekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho  dhammo ... vipākapaccayā asekkhe khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1184] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Āhārapaccayā
indriyapaccayā   jhānapaccayā   maggapaccayā   sampayuttapaccayā
vippayuttapaccayā    atthipaccayā    natthipaccayā   vigatapaccayā
avigatapaccayā.
   [1185]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
anantare  tīṇi  samanantare  tīṇi  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi   nissaye   nava   upanissaye   tīṇi  purejāte  tīṇi
āsevane  dve  kamme  nava  vipāke āhāre indriye jhāne
magge  nava  sampayutte  tīṇi  vippayutte  nava  atthiyā  nava
Natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1186] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā  ahetukaṃ  nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1187] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ...
Naārammaṇapaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1188]   Asekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  nevasekkhānāsekkho
dhammo  ... naārammaṇapaccayā asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1189] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  ...  naārammaṇapaccayā  nevasekkhānāsekkhe khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  ekaṃ
mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [1190]  Sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho dhammo ... naārammaṇapaccayā sekkhe khandhe ca
Mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1191]  Asekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho  dhammo  ...  naārammaṇapaccayā  asekkhe
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1192] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā
sekkhe khandhe paṭicca sekkho adhipati . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho
dhammo ... naadhipatipaccayā asekkhe khandhe paṭicca asekkho adhipati.
Nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ...
Naadhipatipaccayā   paripuṇṇaṃ   paṭisandhipi  mahābhūtāpi  sabbe  .
Naanantarapaccayā     nasamanantarapaccayā     naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā   napurejātapaccayā  satta  kusalattikasadisā  .
Napacchājātapaccayā ....
   [1193] ... Naāsevanapaccayā vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā dve khandhe .... Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  ...  naāsevanapaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  sekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sekkho  ca nevasekkhānāsekkho
ca  dhammā  ...  naāsevanapaccayā  vipākaṃ  sekkhaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ dve khandhe ... .
Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... Tīṇi. Nevasekkhānāsekkhaṃ
dhammaṃ  paṭicca  nevasekkhānāsekkho  dhammo  ... naāsevanapaccayā
Nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ ... Paripuṇṇaṃ. Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca
.... Ghaṭanā paripuṇṇā. Dvepi kātabbā nava.
   [1194] ... Nakammapaccayā sekkhe khandhe paṭicca sekkhā cetanā.
Nevasekkhānāsekkhaṃ  dhammaṃ  paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ...
Nakammapaccayā  nevasekkhānāsekkhe  khandhe  paṭicca  nevasekkhā-
nāsekkhā  cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ
ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1195] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Navipākapaccayā
sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo  ...  navipākapaccayā  sekkhe  khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  sekkhaṃ  dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca
dhammā  ... navipākapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1196] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo ... Navipākapaccayā paripuṇṇaṃ paṭisandhi natthi.
   [1197]  Sekkhañca  nevasekkhānāsekkhañca  dhammaṃ  paṭicca
nevasekkhānāsekkho dhammo ... Navipākapaccayā sekkhe khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1198] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho
dhammo ... Naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā.
Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Nasampayuttapaccayā.
   [1199] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Navippayuttapaccayā
arūpe sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ ... . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo
... navippayuttapaccayā arūpe asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ .... Nevasekkhā-
nāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Navippayuttapaccayā
arūpe nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ
... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1200]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
tīṇi  naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye  pañca
napurejāte  satta  napacchājāte  nava  naāsevane  nava  nakamme
dve  navipāke  pañca  naāhāre  ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne
ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1201]  Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā tīṇi
naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye pañca napurejāte
satta  napacchājāte  naāsevane  nava  nakamme  dve  navipāke
pañca  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca
Novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1202] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare
sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme
vipāke  āhāre  indriye  jhāne  magge sampayutte vippayutte
atthiyā natthiyā vigate avigate. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 366-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7174              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7174              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1173&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1173              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12732              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12732              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]