ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page366.

Sekkhattikaṃ paṭiccavāro [1173] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati hetupaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā uppajjanti hetupaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... [1174] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo uppajjati hetupaccayā asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā ... Asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe .... [1175] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe nevasekkhā- nāsekkhe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Paṭicca tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca dve mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. [1176] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1177] Asekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati hetupaccayā asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1178] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā adhipatipaccayā: paṭisandhi natthi . anantarapaccayā samanantarapaccayā sahajātapaccayā sabbe mahābhūtā kātabbā . Aññamaññapaccayā nissayapaccayā upanissayapaccayā purejātapaccayā āsevanapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... [1179] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... āsevanapaccayā nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... kammapaccayā vipākapaccayā vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe. Tīṇi paripuṇṇaṃ. [1180] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... Vipākapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca ... Tīṇi. [1181] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... vipākapaccayā vipākaṃ nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .... [1182] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca neva sekkhānāsekkho dhammo ... vipākapaccayā vipāke sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1183] Asekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... vipākapaccayā asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1184] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Āhārapaccayā indriyapaccayā jhānapaccayā maggapaccayā sampayuttapaccayā vippayuttapaccayā atthipaccayā natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [1185] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi adhipatiyā nava anantare tīṇi samanantare tīṇi sahajāte nava aññamaññe tīṇi nissaye nava upanissaye tīṇi purejāte tīṇi āsevane dve kamme nava vipāke āhāre indriye jhāne magge nava sampayutte tīṇi vippayutte nava atthiyā nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Natthiyā tīṇi vigate tīṇi avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ. [1186] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo uppajjati nahetupaccayā ahetukaṃ nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. [1187] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Naārammaṇapaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1188] Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naārammaṇapaccayā asekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1189] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naārammaṇapaccayā nevasekkhānāsekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ .... [1190] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naārammaṇapaccayā sekkhe khandhe ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1191] Asekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naārammaṇapaccayā asekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1192] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā sekkhe khandhe paṭicca sekkho adhipati . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... naadhipatipaccayā asekkhe khandhe paṭicca asekkho adhipati. Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Naadhipatipaccayā paripuṇṇaṃ paṭisandhipi mahābhūtāpi sabbe . Naanantarapaccayā nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā napurejātapaccayā satta kusalattikasadisā . Napacchājātapaccayā .... [1193] ... Naāsevanapaccayā vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naāsevanapaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā ... naāsevanapaccayā vipākaṃ sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... Tīṇi. Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... naāsevanapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ ... Paripuṇṇaṃ. Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca .... Ghaṭanā paripuṇṇā. Dvepi kātabbā nava. [1194] ... Nakammapaccayā sekkhe khandhe paṭicca sekkhā cetanā. Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Nakammapaccayā nevasekkhānāsekkhe khandhe paṭicca nevasekkhā- nāsekkhā cetanā bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ .... [1195] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Navipākapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... navipākapaccayā sekkhe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā ... navipākapaccayā sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ. [1196] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Navipākapaccayā paripuṇṇaṃ paṭisandhi natthi. [1197] Sekkhañca nevasekkhānāsekkhañca dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Navipākapaccayā sekkhe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. [1198] Nevasekkhānāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Naāhārapaccayā naindriyapaccayā najhānapaccayā namaggapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Nasampayuttapaccayā. [1199] Sekkhaṃ dhammaṃ paṭicca sekkho dhammo ... Navippayuttapaccayā arūpe sekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ ... . Asekkhaṃ dhammaṃ paṭicca asekkho dhammo ... navippayuttapaccayā arūpe asekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ .... Nevasekkhā- nāsekkhaṃ dhammaṃ paṭicca nevasekkhānāsekkho dhammo ... Navippayuttapaccayā arūpe nevasekkhānāsekkhaṃ ekaṃ khandhaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ ... Nonatthipaccayā novigatapaccayā. [1200] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe pañca naadhipatiyā tīṇi naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte nava naāsevane nava nakamme dve navipāke pañca naāhāre ekaṃ naindriye ekaṃ najhāne ekaṃ namagge ekaṃ nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyaṃ. [1201] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā tīṇi naanantare nasamanantare naaññamaññe naupanissaye pañca napurejāte satta napacchājāte naāsevane nava nakamme dve navipāke pañca nasampayutte pañca navippayutte tīṇi nonatthiyā pañca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomapaccanīyaṃ. [1202] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare sahajāte aññamaññe nissaye upanissaye purejāte āsevane kamme vipāke āhāre indriye jhāne magge sampayutte vippayutte atthiyā natthiyā vigate avigate. Evaṃ gaṇetabbaṃ. Paccanīyānulomaṃ. Paṭiccavāro niṭṭhito. Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 366-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7174&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7174&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1173&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1173              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12732              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12732              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]