ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Sekkhattikam
            paticcavaro
   [1173] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya
sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Sekkham dhammam paticca
nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya sekkhe khandhe paticca
cittasamutthanam rupam . sekkham dhammam paticca sekkho ca nevasekkhanasekkho
ca dhamma uppajjanti hetupaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1174] Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo uppajjati hetupaccaya
asekkham ekam khandham paticca . Asekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo ... asekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Asekkham dhammam
paticca asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma ... Asekkham ekam khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1175] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  ...  nevasekkhanasekkham  ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... patisandhikkhane nevasekkha-
nasekkhe  khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam
Paticca  tayo  mahabhuta  dve  mahabhute  paticca  dve mahabhuta
mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   [1176]  Sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya sekkhe khandhe ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1177]  Asekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya asekkhe khandhe ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1178]  Sekkham  dhammam  paticca  sekkho  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  adhipatipaccaya:  patisandhi  natthi  .  anantarapaccaya
samanantarapaccaya  sahajatapaccaya  sabbe  mahabhuta  katabba .
Annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
asevanapaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1179] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  ... asevanapaccaya nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca
tayo  khandha  dve  khandhe ... kammapaccaya vipakapaccaya vipakam
sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe. Tini paripunnam.
   [1180] Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... Vipakapaccaya
Asekkham ekam khandham paticca ... Tini.
   [1181] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo ... vipakapaccaya vipakam nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam ....
   [1182]  Sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca neva
sekkhanasekkho dhammo ... vipakapaccaya vipake sekkhe khandhe ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1183]  Asekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho  dhammo ... vipakapaccaya asekkhe khandhe ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1184] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Aharapaccaya
indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya
vippayuttapaccaya    atthipaccaya    natthipaccaya   vigatapaccaya
avigatapaccaya.
   [1185]  Hetuya  nava  arammane  tini  adhipatiya  nava
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne
tini   nissaye   nava   upanissaye   tini  purejate  tini
asevane  dve  kamme  nava  vipake ahare indriye jhane
magge  nava  sampayutte  tini  vippayutte  nava  atthiya  nava
Natthiya tini vigate tini avigate nava. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1186] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  nevasekkhanasekkham ekam
khandham  paticca  tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha
ekam mahabhutam paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  ...  vicikicchasahagate uddhaccasahagate
khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1187] Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ...
Naarammanapaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1188]   Asekkham  dhammam  paticca  nevasekkhanasekkho
dhammo  ... naarammanapaccaya asekkhe khandhe paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1189] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  ...  naarammanapaccaya  nevasekkhanasekkhe khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  ekam
mahabhutam ... Asannasattanam ....
   [1190]  Sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho dhammo ... naarammanapaccaya sekkhe khandhe ca
Mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1191]  Asekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho  dhammo  ...  naarammanapaccaya  asekkhe
khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1192] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Naadhipatipaccaya
sekkhe khandhe paticca sekkho adhipati . Asekkham dhammam paticca asekkho
dhammo ... naadhipatipaccaya asekkhe khandhe paticca asekkho adhipati.
Nevasekkhanasekkham  dhammam  paticca nevasekkhanasekkho dhammo ...
Naadhipatipaccaya   paripunnam   patisandhipi  mahabhutapi  sabbe  .
Naanantarapaccaya     nasamanantarapaccaya     naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya   napurejatapaccaya  satta  kusalattikasadisa  .
Napacchajatapaccaya ....
   [1193] ... Naasevanapaccaya vipakam sekkham ekam khandham paticca
tayo khandha dve khandhe .... Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  ...  naasevanapaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  sekkham  dhammam  paticca  sekkho  ca nevasekkhanasekkho
ca  dhamma  ...  naasevanapaccaya  vipakam  sekkham  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam dve khandhe ... .
Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... Tini. Nevasekkhanasekkham
dhammam  paticca  nevasekkhanasekkho  dhammo  ... naasevanapaccaya
Nevasekkhanasekkham ekam ... Paripunnam. Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca
.... Ghatana paripunna. Dvepi katabba nava.
   [1194] ... Nakammapaccaya sekkhe khandhe paticca sekkha cetana.
Nevasekkhanasekkham  dhammam  paticca nevasekkhanasekkho dhammo ...
Nakammapaccaya  nevasekkhanasekkhe  khandhe  paticca  nevasekkha-
nasekkha  cetana bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam
ekam mahabhutam ....
   [1195] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Navipakapaccaya
sekkham ekam khandham paticca . sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo  ...  navipakapaccaya  sekkhe  khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  sekkham  dhammam paticca sekkho ca nevasekkhanasekkho ca
dhamma  ... navipakapaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam.
   [1196] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo ... Navipakapaccaya paripunnam patisandhi natthi.
   [1197]  Sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paticca
nevasekkhanasekkho dhammo ... Navipakapaccaya sekkhe khandhe ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1198] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho
dhammo ... Naaharapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya.
Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Nasampayuttapaccaya.
   [1199] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Navippayuttapaccaya
arupe sekkham ekam khandham ... . Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo
... navippayuttapaccaya arupe asekkham ekam khandham .... Nevasekkha-
nasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Navippayuttapaccaya
arupe nevasekkhanasekkham ekam khandham ... Bahiram ... Aharasamutthanam
... Utusamutthanam ... Asannasattanam ... Nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1200]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
tini  naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye  panca
napurejate  satta  napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme
dve  navipake  panca  naahare  ekam naindriye ekam najhane
ekam  namagge  ekam  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1201]  Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya tini
naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye panca napurejate
satta  napacchajate  naasevane  nava  nakamme  dve  navipake
panca  nasampayutte  panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca
Novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1202] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare
sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme
vipake  ahare  indriye  jhane  magge sampayutte vippayutte
atthiya natthiya vigate avigate. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 366-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7174&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7174&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1173&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1173              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12732              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12732              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]