ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page366.

Sekkhattikam paticcavaro [1173] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . sekkham dhammam paticca sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma uppajjanti hetupaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... [1174] Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo uppajjati hetupaccaya asekkham ekam khandham paticca . Asekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... asekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Asekkham dhammam paticca asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma ... Asekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe .... [1175] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane nevasekkha- nasekkhe khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page367.

Paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca dve mahabhuta mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [1176] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya sekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1177] Asekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati hetupaccaya asekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1178] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo uppajjati arammanapaccaya adhipatipaccaya: patisandhi natthi . anantarapaccaya samanantarapaccaya sahajatapaccaya sabbe mahabhuta katabba . Annamannapaccaya nissayapaccaya upanissayapaccaya purejatapaccaya asevanapaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1179] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... asevanapaccaya nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... kammapaccaya vipakapaccaya vipakam sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe. Tini paripunnam. [1180] Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... Vipakapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page368.

Asekkham ekam khandham paticca ... Tini. [1181] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... vipakapaccaya vipakam nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .... [1182] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca neva sekkhanasekkho dhammo ... vipakapaccaya vipake sekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1183] Asekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... vipakapaccaya asekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1184] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Aharapaccaya indriyapaccaya jhanapaccaya maggapaccaya sampayuttapaccaya vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya. [1185] Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare tini samanantare tini sahajate nava annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini asevane dve kamme nava vipake ahare indriye jhane magge nava sampayutte tini vippayutte nava atthiya nava

--------------------------------------------------------------------------------------------- page369.

Natthiya tini vigate tini avigate nava. Evam ganetabbam. Anulomam. [1186] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam nevasekkhanasekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Ahetukapatisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1187] Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Naarammanapaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. [1188] Asekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naarammanapaccaya asekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam. [1189] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naarammanapaccaya nevasekkhanasekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe paticca vatthu ekam mahabhutam ... Asannasattanam .... [1190] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naarammanapaccaya sekkhe khandhe ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page370.

Mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1191] Asekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naarammanapaccaya asekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1192] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Naadhipatipaccaya sekkhe khandhe paticca sekkho adhipati . Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... naadhipatipaccaya asekkhe khandhe paticca asekkho adhipati. Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Naadhipatipaccaya paripunnam patisandhipi mahabhutapi sabbe . Naanantarapaccaya nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya napurejatapaccaya satta kusalattikasadisa . Napacchajatapaccaya .... [1193] ... Naasevanapaccaya vipakam sekkham ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naasevanapaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . sekkham dhammam paticca sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma ... naasevanapaccaya vipakam sekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... . Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... Tini. Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... naasevanapaccaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page371.

Nevasekkhanasekkham ekam ... Paripunnam. Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca .... Ghatana paripunna. Dvepi katabba nava. [1194] ... Nakammapaccaya sekkhe khandhe paticca sekkha cetana. Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Nakammapaccaya nevasekkhanasekkhe khandhe paticca nevasekkha- nasekkha cetana bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ekam mahabhutam .... [1195] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Navipakapaccaya sekkham ekam khandham paticca . sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... navipakapaccaya sekkhe khandhe paticca cittasamutthanam rupam . sekkham dhammam paticca sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma ... navipakapaccaya sekkham ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam. [1196] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Navipakapaccaya paripunnam patisandhi natthi. [1197] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Navipakapaccaya sekkhe khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1198] Nevasekkhanasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Naaharapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page372.

Sekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Nasampayuttapaccaya. [1199] Sekkham dhammam paticca sekkho dhammo ... Navippayuttapaccaya arupe sekkham ekam khandham ... . Asekkham dhammam paticca asekkho dhammo ... navippayuttapaccaya arupe asekkham ekam khandham .... Nevasekkha- nasekkham dhammam paticca nevasekkhanasekkho dhammo ... Navippayuttapaccaya arupe nevasekkhanasekkham ekam khandham ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam ... Nonatthipaccaya novigatapaccaya. [1200] Nahetuya ekam naarammane panca naadhipatiya tini naanantare nasamanantare naannamanne naupanissaye panca napurejate satta napacchajate nava naasevane nava nakamme dve navipake panca naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam. Paccaniyam. [1201] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya tini naanantare nasamanantare naannamanne naupanissaye panca napurejate satta napacchajate naasevane nava nakamme dve navipake panca nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page373.

Novigate panca. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1202] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare sahajate annamanne nissaye upanissaye purejate asevane kamme vipake ahare indriye jhane magge sampayutte vippayutte atthiya natthiya vigate avigate. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 366-373. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7174&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7174&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1173&items=30              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1173              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12732              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12732              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]