ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [1203] Sekkham dhammam paccaya sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya
tini  paticcavarasadisam  .  asekkham  dhammam  paccaya  asekkho ...
Hetupaccaya tini paticcavarasadisam.
   [1204] Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
...  hetupaccaya  paripunnam  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam rupam
katattarupam  upadarupam vatthum paccaya nevasekkhanasekkha khandha .
Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya sekkho dhammo uppajjati hetupaccaya
vatthum  paccaya  sekkha  khandha  .  nevasekkhanasekkham  dhammam
paccaya  asekkho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya  vatthum  paccaya
asekkha  khandha  . nevasekkhanasekkham dhammam paccaya sekkho ca
Nevasekkhanasekkho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  vatthum
paccaya  sekkha  khandha  mahabhute  paccaya cittasamutthanam rupam .
Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya asekkho ca nevasekkhanasekkho ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  vatthum  paccaya  asekkha  khandha
mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam.
   [1205] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya sekkho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya  sekkham  ekam  khandhanca  vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe .... Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca
dhammam   paccaya   nevasekkhanasekkho   dhammo   uppajjati
hetupaccaya  sekkhe  khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam
rupam  .  sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya sekkho ca
nevasekkhanasekkho  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya sekkham ekam
khandhanca  vatthunca  paccaya tayo khandha dve khandhe ... sekkhe
khandhe  ca  mahabhute  ca paccaya cittasamutthanam rupam . asekkhanca
nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya ... Tini sekkhasadisa.
   [1206]  Sekkham  dhammam  paccaya  sekkho  dhammo uppajjati
arammanapaccaya  ekam  .  asekkham  dhammam paccaya ... ekam .
Nevasekkhanasekkham  dhammam  paccaya  ...  ekam  vatthum  paccaya
nevasekkhanasekkha khandha cakkhayatanam paccaya cakkhuvinnanam kayayatanam
paccaya  kayavinnanam  vatthum paccaya nevasekkhanasekkha khandha .
Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya sekkho dhammo ... Arammanapaccaya
vatthum   paccaya   sekkha   khandha  .  nevasekkhanasekkham
dhammam  paccaya asekkho dhammo ... arammanapaccaya vatthum paccaya
asekkha khandha.
   [1207] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya sekkho
dhammo  ... arammanapaccaya sekkham ekam khandhanca vatthunca paccaya
tayo khandha dve khandhe ....
   [1208]  Asekkhanca  nevasekkhanasekkhanca  dhammam  paccaya
asekkho  dhammo  ...  arammanapaccaya  asekkham  ekam  khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ....
   [1209]  Sekkham  dhammam  paccaya  sekkho  dhammo uppajjati
adhipatipaccaya   anantarapaccaya   samanantarapaccaya   sahajatapaccaya
annamannapaccaya   nissayapaccaya  upanissayapaccaya  purejatapaccaya
asevanapaccaya sekkham ekam khandham paccayo tayo khandha.
   [1210] Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo ... asevanapaccaya nevasekkhanasekkham ekam khandham paccaya
vatthum  paccaya  nevasekkhanasekkha  khandha . nevasekkhanasekkham
dhammam paccaya sekkho dhammo ... Vatthum paccaya sekkha khandha.
   [1211] Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya sekkho
dhammo  ... asevanapaccaya sekkham ekam khandhanca vatthunca paccaya
Tayo khandha dve khandhe ....
   [1212] Sekkham dhammam paccaya sekkho dhammo uppajjati kammapaccaya
vipakapaccaya  vipakam  sekkham  ekam  khandham  ...  aharapaccaya
indriyapaccaya   jhanapaccaya   maggapaccaya   sampayuttapaccaya
vippayuttapaccaya atthipaccaya natthipaccaya vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1213]  Hetuya  sattarasa  arammane  satta  adhipatiya
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  sattarasa
annamanne  satta  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejate
satta  asevane  cattari  kamme  sattarasa  vipake  sattarasa
ahare  sattarasa  indriye  jhane  magge  sattarasa  sampayutte
satta  vippayutte  sattarasa  atthiya  sattarasa  natthiya  satta
vigate satta avigate sattarasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1214] Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo  uppajjati  nahetupaccaya  ahetukam  nevasekkhanasekkham ekam
khandham  paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam ... dve khandha
ahetukapatisandhikkhane  khandhe  paccaya  vatthu  vatthum  paccaya khandha
ekam mahabhutam paccaya bahiram ... Ahara ... Utu ... Asannasattanam ...
Cakkhayatanam  paccaya  ...  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam vatthum
paccaya  ahetuka  nevasekkhanasekkha  khandha  vicikicchasahagate
Uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  vicikicchasahagato
uddhaccasahagato  moho . sekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo ... Naarammanapaccaya.
   [1215] Sekkham dhammam paccaya sekkho dhammo ... Naadhipatipaccaya
sekkhe  khandhe  paccaya sekkho adhipati . asekkham dhammam paccaya
asekkho dhammo ... naadhipatipaccaya asekkhe khandhe paccaya asekkho
adhipati  .  nevasekkhanasekkham  dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo   ...  naadhipatipaccaya  paripunnam  asannasattanam  ...
Cakkhayatanam  ...  vatthum  paccaya  nevasekkhanasekkho  adhipati .
Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya sekkho dhammo ... Naadhipatipaccaya vatthum
paccaya sekkho adhipati . nevasekkhanasekkham dhammam paccaya asekkho
dhammo ... Naadhipatipaccaya vatthum paccaya asekkho adhipati.
   [1216]  Sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya ...
Naadhipatipaccaya  sekkhe  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  sekkho
adhipati  . asekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya asekkho
dhammo  ...  naadhipatipaccaya  asekkhe khandhe ca vatthunca paccaya
asekkho adhipati.
   [1217] Sekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho dhammo ...
Naanantarapaccaya     nasamanantarapaccaya     naannamannapaccaya
naupanissayapaccaya  napurejatapaccaya  napacchajatapaccaya  satta .
Naasevanapaccaya ....
   [1218]  ... Nakammapaccaya sekkhe khandhe paccaya sekkha
cetana  .  nevasekkhanasekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo  ...  nakammapaccaya  nevasekkhanasekkhe  khandhe  paccaya
nevasekkhanasekkha cetana bahiram ... ahara ... Utu ... Vatthum
paccaya nevasekkhanasekkha cetana. Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya
sekkho dhammo ... nakammapaccaya vatthum paccaya sekkha cetana.
Sekkhanca  nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya sekkho dhammo ...
Nakammapaccaya sekkhe khandhe ca vatthunca paccaya sekkha cetana.
   [1219] Sekkham dhammam paccaya sekkho dhammo ... Navipakapaccaya.
Sekkhamulake   tini   .  nevasekkhanasekkham  dhammam  paccaya
nevasekkhanasekkho  dhammo  ...  navipakapaccaya . nevasekkha-
nasekkhamulake tini . sekkhanca nevasekkhanasekkhanca dhammam paccaya
sekkho dhammo uppajjati navipakapaccaya. Sekkhaghatanesu tini.
   [1220] Nevasekkhanasekkham dhammam paccaya nevasekkhanasekkho
dhammo ... naaharapaccaya naindriyapaccaya najhanapaccaya namaggapaccaya
nasampayuttapaccaya navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigatapaccaya.
   [1221]  Nahetuya  ekam naarammane panca naadhipatiya satta
naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne  panca
Naupanissaye  panca  napurejate  satta  napacchajate  sattarasa
naasevane  sattarasa  nakamme  cattari  navipake  nava naahare
ekam  naindriye  ekam  najhane  ekam namagge ekam nasampayutte
panca  navippayutte  tini  nonatthiya  panca  novigate  panca .
Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1222] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya satta
naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye panca napurejate
satta  napacchajate  sattarasa  naasevane sattarasa nakamme cattari
navipake  nava  nasampayutte panca navippayutte tini nonatthiya panca
novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1223] Nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare samanantare
sahajate  annamanne  ekam . sankhittam . avigate ekam . evam
ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paccayavaro nitthito.
        Nissayavaro paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 373-379. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7316&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7316&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1203&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1203              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]