ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1233] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo
sekkha hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1234]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  sekkha  hetu  cittasamutthananam  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [1235] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sekkha  hetu  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1236]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa ... tini .
Nevasekkhanasekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo nevasekkhanasekkha hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1237] Sekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo  ariya  magga  vutthahitva maggam paccavekkhanti
sekkham  phalam  paccavekkhanti  cetopariyananena  sekkhacittasamangissa
Cittam    jananti    sekkha   khandha   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1238]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  araha  asekkham  phalam  paccavekkhati
cetopariyananena  asekkhacittasamangissa cittam janati asekkha khandha
cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1239]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  danam  datva silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam  paccavekkhati pubbe sucinnani ... jhana
vutthahitva  jhanam  paccavekkhati ariya nibbanam paccavekkhanti nibbanam
gotrabhussa  vodanassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo
ariya   pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese jananti cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam arabbha
rago uppajjati domanassam uppajjati sotam ... Vatthum ... Nevasekkha-
nasekkhe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti
domanassam ... dibbena cakkhuna rupam ... Dibbaya sotadhatuya saddam ...
Cetopariyananena  nevasekkhanasekkhacittasamangissa  cittam  janati
Akasanancayatanam     vinnanancayatanassa     akinnayatanam
nevasannanasannayatanassa   arammanapaccayena   paccayo  rupayatanam
cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa  nevasekkhanasekkha
khandha  iddhividhananassa  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1240]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  maggassa  sekkhassa  phalassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1241]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo   nibbanam   asekkhassa   phalassa
arammanapaccayena paccayo.
   [1242]  Sekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  sekkhadhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1243]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati: ariya magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti
sekkham  phalam  garum  katva  paccavekkhanti  .  sahajatadhipati:
sekkhadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1244] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  sekkhadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1245]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  asekkhadhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1246]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati:
araha  asekkham  phalam  garum  katva  paccavekkhati . sahajatadhipati:
asekkhadhipati cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1247] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati:  asekkhadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1248]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  ... arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam
datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva  tam  garum  katva
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  jhana
Vutthahitva  jhanam  garum  katva  paccavekkhati  ariya  nibbanam garum
katva  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena
paccayo   cakkhum   garum   katva  assadeti  abhinandati  tam
garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati sotam ... vatthum ...
Nevasekkhanasekkhe  khandhe  garum  katva  assadeti abhinandati tam
garum  katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati:
nevasekkhanasekkhadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1249]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  nibbanam  maggassa
sekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1250]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  nibbanam  asekkhassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1251]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima purima sekkha khandha pacchimanam pacchimanam sekkhanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  maggo  sekkhassa phalassa sekkham
phalam sekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1252]  Sekkho  dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo maggo asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1253]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo sekkham phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1254]  Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  asekkha  khandha  pacchimanam  pacchimanam
asekkhanam  khandhanam anantarapaccayena paccayo asekkham phalam asekkhassa
phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1255]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  asekkham  phalam  vutthanassa anantarapaccayena
paccayo.
   [1256]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo purima purima nevasekkhanasekkha
khandha  pacchimanam  pacchimanam  nevasekkhanasekkhanam khandhanam anulomam
gotrabhussa  anulomam  vodanassa  avajjana  nevasekkhanasekkhanam
khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1257]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu maggassa vodanam maggassa anulomam
sekkhaya  phalasamapattiya  nirodha vutthahantassa nevasannanasannayatanam
sekkhaya phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1258]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  anulomam asekkhaya phalasamapattiya nirodha
Vutthahantassa   nevasannanasannayatanam   asekkhaya  phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1259]  Sekkho  dhammo sekkhassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisam attha panha.
   [1260]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:  paticcavare  sahajatasadisam  nava panha . annamannapaccaye
paticcavare  annamannasadisam  tini  .  nissayapaccaye  kusalattike
nissayapaccayasadisam terasa panha.
   [1261]  Sekkho  dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamo
maggo  dutiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo dutiyo maggo
tatiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo
catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  sekkhaya
phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1262]  Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  maggo
asekkhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1263]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  ariya maggam upanissaya anuppannam
Samapattim  uppadenti uppannam samapajjanti sankhare aniccato ...
Vipassanti   maggo   ariyanam  atthapatisambhidaya  dhammapatisambhidaya
niruttipatisambhidaya    patibhanapatisambhidaya    thanathanakosallassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkha  phalasamapatti  kayikassa  sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1264] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo . anantarupanissayo: purima purima asekkha khandha pacchimanam
pacchimanam  ...  asekkham  phalam  asekkhassa phalassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1265] Asekkho dhammo nevasekkhanasekkhassa dhammassa ...
Arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
asekkha phalasamapatti kayikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1266]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  nevasekkhanasekkham  saddham
upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ... Jhanam ... Vipassanam ...
Abhinnam ... samapattim uppadeti manam jappeti ditthim ... Nevasekkha-
nasekkham silam ... Pannam ragam moham kayikam sukham utum bhojanam ... Senasanam
upanissaya danam deti silam ... samapattim uppadeti panam hanati sangham
bhindati nevasekkhanasekkha saddha ... panna rago patthana kayikam
Sukham  ... senasanam nevasekkhanasekkhaya saddhaya pannaya ragassa
patthanaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo  pathamassa jhanassa parikammam pathamassa jhanassa upanissayapaccayena
paccayo    nevasannanasannayatanassa   parikammam   nevasanna-
nasannayatanassa  pathamam  jhanam  dutiyassa  jhanassa  upanissayapaccayena
paccayo      akincannayatanam     nevasannanasannayatanassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1267]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  pathamassa maggassa parikammam pathamassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  maggassa  parikammam
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1268]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo. Pakatupanissayo: kayikam sukham ... Kayikam dukkham utu bhojanam ...
Senasanam asekkhaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1269]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  purejatapaccayena paccayo arammanapurejatam vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum aniccato ... vipassati assadeti abhinandati
tam arabbha rago uppajjati domanassam ... Sotam ... Vatthum ... Aniccato
Dukkhato anattato vipassati ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna
rupam  ... dibbaya sotadhatuya saddam ... rupayatanam cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam   kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  .
Vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam kayavinnanassa
vatthu nevasekkhanasekkhanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1270]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo . vatthupurejatam: vatthu sekkhanam khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1271]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: vatthu asekkhanam khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1272]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: sekkha khandha purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1273]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: asekkha khandha purejatassa
imassa ....
   [1274]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa pacchajatapaccayena paccayo. Pacchajata: nevasekkhanasekkha
Khandha purejatassa imassa kayassa.
   [1275]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima nevasekkhanasekkha
khandha pacchimanam pacchimanam nevasekkhanasekkhanam khandhanam asevanapaccayena
paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa asevanapaccayena
paccayo.
   [1276] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa asevana-
paccayena paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena
paccayo.
   [1277] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo
sahajata  nanakhanika  . sahajata: sekkha cetana sampayuttakanam
khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika: sekkha cetana
vipakanam sekkhanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1278]  Sekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  sekkha  cetana  asekkhanam  khandhanam
kammapaccayena paccayo.
   [1279]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo . sahajata: sekkha cetana cittasamutthananam
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1280] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sekkha  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1281]  Asekkho  dhammo  asekkhassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  asekkha  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1282]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo asekkha cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [1283] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  asekkha  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1284]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajata nanakhanika . sahajata:
nevasekkhanasekkha cetana sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane ... . nanakhanika:
nevasekkhanasekkha   cetana  vipakanam  nevasekkhanasekkhanam
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1285]  Sekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa vipakapaccayena
paccayo  vipako  sekkho  eko  khandho  tinnannam  khandhanam .
Sekkhamulake tini.
   [1286]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo asekkho eko khandho tinnannam .... Asekkhamulake tini.
   [1287]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  vipakapaccayena paccayo vipako nevasekkhanasekkho eko
khandho  tinnannam khandhanam patisandhikkhane khandha vatthussa vipakapaccayena
paccayo.
   [1288]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa aharapaccayena
paccayo  indriyapaccayena paccayo jhanapaccayena paccayo maggapaccayena
paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1289]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam pacchajatam . sahajata: sekkha
khandha cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo. Pacchajata:
sekkha  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1290]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam sekkhasadisam.
   [1291]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajatam purejatam pacchajatam .
Sahajata:  nevasekkhanasekkha  khandha  cittasamutthananam  rupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane nevasekkhanasekkha khandha
Katattarupanam   vippayuttapaccayena   paccayo   khandha   vatthussa
vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena paccayo .
Purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam  kayavinnanassa
vatthu  nevasekkhanasekkhanam  khandhanam  vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchajata: nevasekkhanasekkha khandha purejatassa imassa kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1292]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  vatthu sekkhanam khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1293]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam: vatthu asekkhanam khandhanam
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1294] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo
sekkho eko khandho tinnannam khandhanam.
   [1295]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  . sahajata: sekkha
khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata:
sekkha khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1296] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sekkho  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve
khandha ....
   [1297]  Asekkho  dhammo  asekkhassa dhammassa atthipaccayena
paccayo tini sekkhasadisam.
   [1298]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam
aharam  indriyam  . sahajato: nevasekkhanasekkho eko khandho
tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo
dve khandha ... patisandhikkhane khandha vatthussa atthipaccayena paccayo
vatthu khandhanam atthipaccayena paccayo .pe. Ekam mahabhutam ... Bahiram.
Sankhittam. Asannasattanam ....
   {1298.1} Purejatam: cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati
assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam ... Sotam ...
Vatthum aniccato ... Vipassati dibbena cakkhuna rupam ... Dibbaya sotadhatuya
saddam  ...  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
nevasekkhanasekkhanam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata:
nevasekkhanasekkha khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena
paccayo   .   kabalimkaro   aharo   imassa   kayassa
Rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1299] Nevasekkhanasekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena
paccayo. Purejatam: vatthu sekkhanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1300]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo . Purejatam: vatthu asekkhanam khandhanam atthipaccayena
paccayo.
   [1301] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma sekkhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  . sahajato:
sekkho  eko  khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena
paccayo dve khandha ....
   [1302]  Sekkho  ca  nevasekkhanasekkho  ca  dhamma
nevasekkhanasekkhassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:  sekkha  khandha ca
mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  sekkha  khandha  ca  kabalimkaro aharo ca imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo . pacchajata: sekkha khandha ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1303] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma asekkhassa
dhammassa atthipaccayena paccayo. Dve panha katabba sekkhasadisa.
   [1304]  Hetuya  satta  arammane  panca  adhipatiya  nava
anantare  attha  samanantare  attha  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye attha purejate tini pacchajate
tini asevane dve kamme attha vipake ahare indriye jhane
magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya terasa
natthiya attha vigate attha avigate terasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1305]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  .  sekkho dhammo asekkhassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1306]  Sekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchajatapaccayena paccayo.
   [1307] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1308]  Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1309]  Asekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo pacchajatapaccayena paccayo.
   [1310] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhanasekkhassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1311]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  nevasekkhanasekkhassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena
paccayo.
   [1312]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1313]  Nevasekkhanasekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1314] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma sekkhassa
dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [1315] Sekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma nevasekkha-
nasekkhassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1316] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma asekkhassa
dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [1317] Asekkho ca nevasekkhanasekkho ca dhamma nevasekkha-
nasekkhassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1318]  Nahetuya  cuddasa naarammane naadhipatiya naanantare
nasamanantare  cuddasa  nasahajate  dasa  naannamanne  dasa  nanissaye
dasa  naupanissaye  terasa  napurejate  dvadasa  napacchajate
cuddasa  naasevane  nakamme  navipake  naahare  naindriye
najhane  namagge  cuddasa  nasampayutte  dasa  navippayutte  attha
noatthiya   attha   nonatthiya   cuddasa   novigate  cuddasa
noavigate attha. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1319] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
napurejate  napacchajate  naasevane nakamme navipake naahare
naindriye  najhane  namagge  satta  nasampayutte  tini navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1320]  Nahetupaccaya  arammane  panca ... adhipaya nava
anantare  attha  samanantare  attha  sahajate  nava annamanne tini
nissaye  terasa  upanissaye  attha purejate tini pacchajate tini
asevane  dve  kamme  attha vipake ahare indriye jhane
magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya terasa
Natthiya attha vigate attha avigate terasa. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Panhavaro nitthito.
          Sekkhattikam ekadasamam
             nitthitam.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 382-401. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7489&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7489&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1233&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1233              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]