ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1233] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa hetupaccayena paccayo
sekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1234]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  sekkhā  hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [1235] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  sekkhā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [1236]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa ... tīṇi .
Nevasekkhānāsekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa hetupaccayena
paccayo nevasekkhānāsekkhā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1237] Sekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti
sekkhaṃ  phalaṃ  paccavekkhanti  cetopariyañāṇena  sekkhacittasamaṅgissa
Cittaṃ    jānanti    sekkhā   khandhā   cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1238]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  arahā  asekkhaṃ  phalaṃ  paccavekkhati
cetopariyañāṇena  asekkhacittasamaṅgissa cittaṃ jānāti asekkhā khandhā
cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa    anāgataṃsañāṇassa
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1239]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  dānaṃ  datvā sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ  paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... jhānā
vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  paccavekkhati ariyā nibbānaṃ paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo
ariyā   pahīne  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese jānanti cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ ārabbha
rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ ... Nevasekkhā-
nāsekkhe khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti assādenti
domanassaṃ ... dibbena cakkhunā rūpaṃ ... Dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ...
Cetopariyāñāṇena  nevasekkhānāsekkhacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
Ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa     ākiññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   ārammaṇapaccayena   paccayo  rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  nevasekkhānāsekkhā
khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [1240]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  nibbānaṃ  maggassa  sekkhassa  phalassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1241]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   nibbānaṃ   asekkhassa   phalassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1242]  Sekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  sekkhādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1243]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati: ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
sekkhaṃ  phalaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti  .  sahajātādhipati:
sekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1244] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  sekkhādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1245]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  asekkhādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1246]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati:
arahā  asekkhaṃ  phalaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati . sahajātādhipati:
asekkhādhipati cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1247] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati:  asekkhādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1248]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  ... ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati: dānaṃ
datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ  garuṃ  katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  jhānā
Vuṭṭhahitvā  jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  ariyā  nibbānaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena
paccayo   cakkhuṃ   garuṃ   katvā  assādeti  abhinandati  taṃ
garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati sotaṃ ... vatthuṃ ...
Nevasekkhānāsekkhe  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ
garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati:
nevasekkhānāsekkhādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1249]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  maggassa
sekkhassa phalassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1250]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  asekkhassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1251]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā purimā sekkhā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ sekkhānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  maggo  sekkhassa phalassa sekkhaṃ
phalaṃ sekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1252]  Sekkho  dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo maggo asekkhassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1253]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo sekkhaṃ phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1254]  Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  asekkhā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
asekkhānaṃ  khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo asekkhaṃ phalaṃ asekkhassa
phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1255]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  asekkhaṃ  phalaṃ  vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo.
   [1256]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  anantarapaccayena paccayo purimā purimā nevasekkhānāsekkhā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ anulomaṃ
gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  āvajjanā  nevasekkhānāsekkhānaṃ
khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1257]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa anulomaṃ
sekkhāya  phalasamāpattiyā  nirodhā vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ
sekkhāya phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1258]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā nirodhā
Vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   asekkhāya  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1259]  Sekkho  dhammo sekkhassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo anantarasadisaṃ aṭṭha pañhā.
   [1260]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo:  paṭiccavāre  sahajātasadisaṃ  nava pañhā . aññamaññapaccaye
paṭiccavāre  aññamaññasadisaṃ  tīṇi  .  nissayapaccaye  kusalattike
nissayapaccayasadisaṃ terasa pañhā.
   [1261]  Sekkho  dhammo sekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamo
maggo  dutiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo dutiyo maggo
tatiyassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo
catutthassa  maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  maggo  sekkhāya
phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1262]  Sekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  maggo
asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1263]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  ariyā maggaṃ upanissāya anuppannaṃ
Samāpattiṃ  uppādenti uppannaṃ samāpajjanti saṅkhāre aniccato ...
Vipassanti   maggo   ariyānaṃ  atthapaṭisambhidāya  dhammapaṭisambhidāya
niruttipaṭisambhidāya    paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa
upanissayapaccayena  paccayo  sekkhā  phalasamāpatti  kāyikassa  sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1264] Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo . anantarūpanissayo: purimā purimā asekkhā khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  ...  asekkhaṃ  phalaṃ  asekkhassa phalassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1265] Asekkho dhammo nevasekkhānāsekkhassa dhammassa ...
Ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
asekkhā phalasamāpatti kāyikassa sukhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1266]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  nevasekkhānāsekkhaṃ  saddhaṃ
upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Jhānaṃ ... Vipassanaṃ ...
Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ ... Nevasekkhā-
nāsekkhaṃ sīlaṃ ... Paññaṃ rāgaṃ mohaṃ kāyikaṃ sukhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ ... samāpattiṃ uppādeti pāṇaṃ hanati saṅghaṃ
bhindati nevasekkhānāsekkhā saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ
Sukhaṃ  ... senāsanaṃ nevasekkhānāsekkhāya saddhāya paññāya rāgassa
patthanāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo  paṭhamassa jhānassa parikammaṃ paṭhamassa jhānassa upanissayapaccayena
paccayo    nevasaññānāsaññāyatanassa   parikammaṃ   nevasaññā-
nāsaññāyatanassa  paṭhamaṃ  jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  upanissayapaccayena
paccayo      ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1267]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  paṭhamassa maggassa parikammaṃ paṭhamassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  catutthassa  maggassa  parikammaṃ
catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1268]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo. Pakatūpanissayo: kāyikaṃ sukhaṃ ... Kāyikaṃ dukkhaṃ utu bhojanaṃ ...
Senāsanaṃ asekkhāya phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [1269]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  purejātapaccayena paccayo ārammaṇapurejātaṃ vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato ... vipassati assādeti abhinandati
taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ ... Sotaṃ ... Vatthuṃ ... Aniccato
Dukkhato anattato vipassati ... domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā
rūpaṃ  ... dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena  paccayo  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1270]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1271]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   [1272]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: sekkhā khandhā purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1273]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: asekkhā khandhā purejātassa
imassa ....
   [1274]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa pacchājātapaccayena paccayo. Pacchājātā: nevasekkhānāsekkhā
Khandhā purejātassa imassa kāyassa.
   [1275]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā nevasekkhānāsekkhā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena
paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa āsevanapaccayena
paccayo.
   [1276] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa āsevana-
paccayena paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena
paccayo.
   [1277] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa kammapaccayena paccayo
sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: sekkhā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā: sekkhā cetanā
vipākānaṃ sekkhānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1278]  Sekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  sekkhā  cetanā  asekkhānaṃ  khandhānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [1279]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo . sahajātā: sekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1280] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sekkhā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1281]  Asekkho  dhammo  asekkhassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  asekkhā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1282]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
kammapaccayena paccayo asekkhā cetanā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [1283] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  asekkhā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1284]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
nevasekkhānāsekkhā cetanā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ... . nānākhaṇikā:
nevasekkhānāsekkhā   cetanā  vipākānaṃ  nevasekkhānāsekkhānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1285]  Sekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo  vipāko  sekkho  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ .
Sekkhamūlake tīṇi.
   [1286]  Asekkho  dhammo asekkhassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo asekkho eko khandho tiṇṇannaṃ .... Asekkhamūlake tīṇi.
   [1287]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  vipākapaccayena paccayo vipāko nevasekkhānāsekkho eko
khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vipākapaccayena
paccayo.
   [1288]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo  indriyapaccayena paccayo jhānapaccayena paccayo maggapaccayena
paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1289]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: sekkhā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Pacchājātā:
sekkhā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1290]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ sekkhasadisaṃ.
   [1291]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  nevasekkhānāsekkhā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe nevasekkhānāsekkhā khandhā
Kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo   khandhā   vatthussa
vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu  nevasekkhānāsekkhānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchājātā: nevasekkhānāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1292]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1293]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1294] Sekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena paccayo
sekkho eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ.
   [1295]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  . sahajātā: sekkhā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
sekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1296] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sekkho  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve
khandhā ....
   [1297]  Asekkho  dhammo  asekkhassa dhammassa atthipaccayena
paccayo tīṇi sekkhasadisaṃ.
   [1298]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ  indriyaṃ  . sahajāto: nevasekkhānāsekkho eko khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo
dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa atthipaccayena paccayo
vatthu khandhānaṃ atthipaccayena paccayo .pe. Ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ.
Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
   {1298.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ ... Sotaṃ ...
Vatthuṃ aniccato ... Vipassati dibbena cakkhunā rūpaṃ ... Dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ  ...  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
nevasekkhānāsekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
nevasekkhānāsekkhā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo   .   kabaḷiṃkāro   āhāro   imassa   kāyassa
Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1299] Nevasekkhānāsekkho dhammo sekkhassa dhammassa atthipaccayena
paccayo. Purejātaṃ: vatthu sekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1300]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo . Purejātaṃ: vatthu asekkhānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   [1301] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā sekkhassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajāto:
sekkho  eko  khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo dve khandhā ....
   [1302]  Sekkho  ca  nevasekkhānāsekkho  ca  dhammā
nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:  sekkhā  khandhā ca
mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  sekkhā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa
kāyassa  atthipaccayena  paccayo . pacchājātā: sekkhā khandhā ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1303] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā asekkhassa
dhammassa atthipaccayena paccayo. Dve pañhā kātabbā sekkhasadisā.
   [1304]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā  nava
anantare  aṭṭha  samanantare  aṭṭha  sahajāte  nava  aññamaññe
tīṇi  nissaye  terasa  upanissaye aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi āsevane dve kamme aṭṭha vipāke āhāre indriye jhāne
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā terasa
natthiyā aṭṭha vigate aṭṭha avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1305]  Sekkho  dhammo  sekkhassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  .  sekkho dhammo asekkhassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1306]  Sekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchājātapaccayena paccayo.
   [1307] Sekkho dhammo sekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1308]  Asekkho dhammo asekkhassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1309]  Asekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo pacchājātapaccayena paccayo.
   [1310] Asekkho dhammo asekkhassa ca nevasekkhānāsekkhassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1311]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  nevasekkhānāsekkhassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena
paccayo.
   [1312]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  sekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1313]  Nevasekkhānāsekkho  dhammo  asekkhassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1314] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā sekkhassa
dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1315] Sekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā nevasekkhā-
nāsekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1316] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā asekkhassa
dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1317] Asekkho ca nevasekkhānāsekkho ca dhammā nevasekkhā-
nāsekkhassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1318]  Nahetuyā  cuddasa naārammaṇe naadhipatiyā naanantare
nasamanantare  cuddasa  nasahajāte  dasa  naaññamaññe  dasa  nanissaye
dasa  naupanissaye  terasa  napurejāte  dvādasa  napacchājāte
cuddasa  naāsevane  nakamme  navipāke  naāhāre  naindriye
najhāne  namagge  cuddasa  nasampayutte  dasa  navippayutte  aṭṭha
noatthiyā   aṭṭha   nonatthiyā   cuddasa   novigate  cuddasa
noavigate aṭṭha. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1319] Hetupaccayā naārammaṇe satta ... naadhipatiyā satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naaññamaññe tīṇi naupanissaye
napurejāte  napacchājāte  naāsevane nakamme navipāke naāhāre
naindriye  najhāne  namagge  satta  nasampayutte  tīṇi navippayutte
tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1320]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  pañca ... adhipayā nava
anantare  aṭṭha  samanantare  aṭṭha  sahajāte  nava aññamaññe tīṇi
nissaye  terasa  upanissaye  aṭṭha purejāte tīṇi pacchājāte tīṇi
āsevane  dve  kamme  aṭṭha vipāke āhāre indriye jhāne
magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca  atthiyā terasa
Natthiyā aṭṭha vigate aṭṭha avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Pañhāvāro niṭṭhito.
          Sekkhattikaṃ ekādasamaṃ
             niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 382-401. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7489              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7489              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1233&items=88              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1233              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]