ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Paccayavaro
   [99]  Savitakkasavicaram  dhammam  paccaya savitakkasavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya  savitakkasavicaram  ekam  khandham  paccaya tayo
khandha  dve  khandhe ... satta panha . avitakkavicaramattam dhammam
paccaya panca panha paticcavarasadisa.
   [100]  Avitakkaavicaram  dhammam paccaya avitakkaavicaro dhammo
uppajjati  hetupaccaya  avitakkaavicaram  ekam  khandham  paccaya tayo
Khandha  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe paccaya vicaram paccaya
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  vatthum  paccaya  avitakkaavicara
khandha vatthum  paccaya vicaro  .  avitakkaavicaram  dhammam  paccaya
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati ... vatthum  paccaya  savitakka-
savicara khandha patisandhikkhane ... . avitakkaavicaram dhammam paccaya
avitakkavicaramatto  dhammo  ...  vicaram paccaya avitakkavicaramatta
khandha  vatthum  paccaya  avitakkavicaramatta  khandha  vatthum  paccaya
vitakko patisandhikkhane ....
   [101] Avitakkaavicaram dhammam paccaya savitakkasavicaro ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma uppajjanti ... vatthum paccaya savitakkasavicara
khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam  rupam patisandhikkhane ....
Avitakkaavicaram  dhammam  paccaya avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca dhamma ... vicaram paccaya avitakkavicaramatta khandha cittasamutthananca
rupam  vatthum paccaya  avitakkavicaramatta  khandha  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam  rupam  vatthum  paccaya  vitakko  mahabhute  paccaya
cittasamutthanam  rupam  vatthum  paccaya  avitakkavicaramatta khandha ca
vicaro ca patisandhikkhane ....
   {101.1}  Avitakkaavicaram  dhammam  paccaya savitakkasavicaro ca
avitakkavicaramatto  ca  dhamma  ... vatthum paccaya savitakkasavicara
khandha  ca  vitakko ca patisandhikkhane ... . avitakkaavicaram dhammam
paccaya   savitakkasavicaro   ca   avitakkavicaramatto   ca
Avitakkaavicaro ca dhamma ... vatthum paccaya savitakkasavicara khandha ca
vitakko ca mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ....
   [102]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam paccaya
savitakkasavicaro  dhammo  ... savitakkasavicaram ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ... . Savitakka-
savicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paccaya  avitakkavicaramatto
dhammo  .pe.  pathamaudaharane  pavatte  patisandhikkhane satta panha
katabba.
   [103]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paccaya
savitakkasavicaro  dhammo  ...  vitakkanca vatthunca paccaya savitakka-
savicara   khandha  patisandhikkhane  .pe.  avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca  dhammam  paccaya  avitakkavicaramatto  dhammo  ...
Avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca  paccaya  tayo khandha
avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha
patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca  vicaranca  paccaya
tayo  khandha  patisandhikkhane  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vatthunca paccaya tayo khandha.
   {103.1}   Avitakkavicaramattanca   avitakkaavicaranca  dhammam
paccaya  avitakkaavicaro  dhammo  uppajjati ... avitakkavicaramatte
khandhe  ca  vicaranca  paccaya cittasamutthanam rupam avitakkavicaramatte
khandhe   ca   mahabhute   ca  paccaya  cittasamutthanam  rupam
Vitakkanca  mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam avitakkavicaramatte
khandhe ca vatthunca paccaya vicaro evam patisandhikkhane cattaro.
   [104]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paccaya
savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma uppajjanti ... Vitakkanca
vatthunca  paccaya  savitakkasavicara  khandha  vitakkanca  mahabhute ca
paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... . avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca  dhammam  paccaya  avitakkavicaramatto  ca  avitakka-
avicaro ca dhamma uppajjanti ... avitakkavicaramattam ekam khandhanca
vicaranca paccaya tayo khandha cittasamutthananca rupam avitakkavicaramattam
ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha avitakkavicaramatte khandhe
ca  mahabhute  ca  paccaya cittasamutthanam rupam avitakkavicaramattam ekam
khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha vicaro ca patisandhikkhane tayo
khandha.
    Avasesesu dvisu ghatanesu pavattipatisandhi vittharetabba.
          Hetupaccaya nitthita.
    Hetupaccayam anumajjantena paccayavaro vittharetabbo.
        Yatha paticcaganana evam ganetabba.
Adhipatiya sattattimsa purejate ca asevane ca ekavisa
          ayam ettha viseso.
   [105]  Paccaniye  nahetuya  tettimsa panha sattasu thanesu
Satta  moha  uddharitabba .  mulapadesuyeva  naarammane  satta
cittasamutthana  uddharitabba  .  savitakkasavicaramulaka  satta  panha
naadhipati katabba.
   [106]  Avitakkavicaramattam  dhammam  paccaya  avitakkavicaramatto
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  avitakkavicaramatte khandhe paccaya
avitakkavicaramatta  adhipati  vipakam  avitakkavicaramattam  ekam  khandham
paccaya tayo khandha patisandhikkhane .... Avitakkavicaramattam dhammam ....
Yatha paticcanaye tatha panca panha katabba.
   [107]  Avitakkaavicaram  dhammam paccaya avitakkaavicaro dhammo
uppajjati ... avitakkaavicare khandhe paccaya avitakkaavicara adhipati
vipakam avitakkaavicaram ekam khandham paccaya tayo khandha cittasamutthananca
rupam  vipakam  vicaram  paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane vatthum
paccaya avitakkaavicara adhipati vatthum paccaya vipaka avitakkaavicara
khandha ca vicaro ca .pe. Avitakkaavicaram dhammam paccaya savitakkasavicaro
dhammo ... Vatthum paccaya savitakkasavicara khandha adhipati patisandhikkhane ....
   {107.1} Avitakkaavicaram dhammam paccaya avitakkavicaramatto dhammo ...
Vicaram paccaya avitakkavicaramatta adhipati vatthum paccaya avitakkavicaramatta
adhipati vipakam vicaram paccaya avitakkavicaramatta khandha vatthum paccaya vipaka
avitakkavicaramatta khandha patisandhikkhane .... Avitakkaavicaram dhammam paccaya
Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma ... Vatthum paccaya savitakka-
savicara  khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
.pe. avitakkaavicaram dhammam paccaya avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca dhamma ... Vipakam vicaram paccaya avitakkavicaramatta khandha cittasamutthananca
rupam vatthum paccaya vipaka avitakkavicaramatta khandha vicaro ca mahabhute
paccaya  cittasamutthanam rupam vatthum  paccaya vitakko mahabhute paccaya
cittasamutthanam rupam vatthum paccaya vipaka avitakkavicaramatta khandha ca
vicaro ca patisandhikkhane .... Avitakkaavicaram dhammam paccaya savitakkasavicaro
ca avitakkavicaramatto ca dhamma ... Vatthum paccaya savitakkasavicara khandha
ca vitakko ca patisandhikkhane .... Pathamaghatanayam sampunna.
   [108]  Avitakkavicaramattanca  avitakkaavicaranca  dhammam paccaya
savitakkasavicaro  dhammo  uppajjati  ... vitakkanca vatthunca paccaya
savitakkasavicara  khandha  patisandhikkhane  ... . avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca   dhammam   paccaya  avitakkavicaramatto  dhammo
uppajjati ...  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vicaranca  paccaya
avitakkavicaramattadhipati  avitakkavicaramatte khandhe ca vatthunca paccaya
avitakkavicaramattadhipati  vipakam  avitakkavicaramattam  ekam  khandhanca
vicaranca  paccaya  vipakam  avitakkavicaramattam ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha patisandhikkhane ... . panca panha katabba.
Yattha avitakkavicaramattam agacchati tattha vipakam katabbam. Nadhipatimulake
sattattimsa   panha  katabba  .  naanantarampi  nasamanantarampi
naannamannampi  naupanissayampi  sattapanharupamyeva  .  napurejate
sattattimsa  paticcavarapaccaniyasadisa  .  napacchajate  sattattimsa .
Naasevanepi  sadisam  .  yattha  avitakkavicaramattopi agacchati tattha
vipaka katabba.
   [109] Savitakkasavicaram dhammam paccaya savitakkasavicaro dhammo ...
Nakammapaccaya  savitakkasavicare  khandhe  paccaya  savitakkasavicara
cetana  . avitakkavicaramattam dhammam paccaya ... avitakkavicaramatta
cetana savitakkasavicara cetana . avitakkaavicaram dhammam paccaya ...
Avitakkaavicara cetana . paripunnam katabbam . savitakkasavicaro ...
Vatthum  paccaya  savitakkasavicara cetana . avitakkavicaramatto ...
Vicaram  paccaya  avitakkavicaramatta cetana vatthum paccaya avitakka-
vicaramatta cetana.
   [110]  Savitakkasavicaranca  avitakkaavicaranca  dhammam  paccaya
savitakkasavicaro  dhammo ...  savitakkasavicare  khandhe  ca vatthunca
paccaya  savitakkasavicara  cetana  . avitakkavicaramattanca avitakka-
avicaranca  dhammam  paccaya  savitakkasavicaro dhammo ... vitakkanca
vatthunca  paccaya  savitakkasavicara  cetana  . avitakkavicaramattanca
avitakkaavicaranca  dhammam  paccaya  avitakkavicaramatto dhammo ...
Avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vicaranca paccaya avitakkavicaramatta
cetana avitakkavicaramatte khandhe ca vatthunca paccaya avitakkavicara-
matta   cetana  .   savitakkasavicaranca  avitakkavicaramattanca
dhammam paccaya savitakkasavicaro dhammo ... savitakkasavicare khandhe ca
vitakkanca paccaya savitakkasavicara cetana.
   [111]  Savitakkasavicaranca avitakkavicaramattanca avitakkaavicaranca
dhammam paccaya savitakkasavicaro dhammo uppajjati nakammapaccaya savitakka-
savicare khandhe ca vitakkanca vatthunca paccaya savitakkasavicara cetana.
   [112] Navipake sattattimsa panha katabba . Naaharapaccaya
naindriyapaccaya   najhanapaccaya   namaggapaccaya  nasampayuttapaccaya
navippayuttapaccaya nonatthipaccaya novigatapaccaya vittharetabba.
   [113] Nahetuya tettimsa naarammane satta naadhipatiya sattattimsa
naanantare  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye satta napurejate
napacchajate  naasevane  sattattimsa  nakamme  ekadasa  navipake
sattattimsa  naahare  ekam  naindriye  ekam najhane ekam namagge
tettimsa  nasampayutte  satta  navippayutte ekadasa nonatthiya satta
novigate satta.
          Paccayavaro nitthito.
          Nissayampi ninnanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 40-47. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=783&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=783&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=99&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=99              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]