ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Paccayavāro
   [99]  Savitakkasavicāraṃ  dhammaṃ  paccayā savitakkasavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā  savitakkasavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo
khandhā  dve  khandhe ... satta pañhā . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ
paccayā pañca pañhā paṭiccavārasadisā.
   [100]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo
uppajjati  hetupaccayā  avitakkaavicāraṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo
Khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe paccayā vicāraṃ paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā  avitakkaavicārā
khandhā vatthuṃ  paccayā vicāro  .  avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paccayā
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati ... vatthuṃ  paccayā  savitakka-
savicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā
avitakkavicāramatto  dhammo  ...  vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā
khandhā  vatthuṃ  paccayā  avitakkavicāramattā  khandhā  vatthuṃ  paccayā
vitakko paṭisandhikkhaṇe ....
   [101] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā uppajjanti ... vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā
khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paccayā avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca dhammā ... vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  vatthuṃ paccayā  avitakkavicāramattā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  vitakko  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  vatthuṃ  paccayā  avitakkavicāramattā khandhā ca
vicāro ca paṭisandhikkhaṇe ....
   {101.1}  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ  paccayā savitakkasavicāro ca
avitakkavicāramatto  ca  dhammā  ... vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā
khandhā  ca  vitakko ca paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ
paccayā   savitakkasavicāro   ca   avitakkavicāramatto   ca
Avitakkaavicāro ca dhammā ... vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā ca
vitakko ca mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [102]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paccayā
savitakkasavicāro  dhammo  ... savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ... . Savitakka-
savicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paccayā  avitakkavicāramatto
dhammo  .pe.  paṭhamaudāharaṇe  pavatte  paṭisandhikkhaṇe satta pañhā
kātabbā.
   [103]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paccayā
savitakkasavicāro  dhammo  ...  vitakkañca vatthuñca paccayā savitakka-
savicārā   khandhā  paṭisandhikkhaṇe  .pe.  avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paccayā  avitakkavicāramatto  dhammo  ...
Avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca  paccayā  tayo khandhā
avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca  vicārañca  paccayā
tayo  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paccayā tayo khandhā.
   {103.1}   Avitakkavicāramattañca   avitakkaavicārañca  dhammaṃ
paccayā  avitakkaavicāro  dhammo  uppajjati ... avitakkavicāramatte
khandhe  ca  vicārañca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakkavicāramatte
khandhe   ca   mahābhūte   ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
Vitakkañca  mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakkavicāramatte
khandhe ca vatthuñca paccayā vicāro evaṃ paṭisandhikkhaṇe cattāro.
   [104]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paccayā
savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ... Vitakkañca
vatthuñca  paccayā  savitakkasavicārā  khandhā  vitakkañca  mahābhūte ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paccayā  avitakkavicāramatto  ca  avitakka-
avicāro ca dhammā uppajjanti ... avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca
vicārañca paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ avitakkavicāramattaṃ
ekaṃ khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā avitakkavicāramatte khandhe
ca  mahābhūte  ca  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakkavicāramattaṃ ekaṃ
khandhañca vatthuñca paccayā tayo khandhā vicāro ca paṭisandhikkhaṇe tayo
khandhā.
    Avasesesu dvīsu ghaṭanesu pavattipaṭisandhi vitthāretabbā.
          Hetupaccayā niṭṭhitā.
    Hetupaccayaṃ anumajjantena paccayavāro vitthāretabbo.
        Yathā paṭiccagaṇanā evaṃ gaṇetabbā.
Adhipatiyā sattattiṃsa purejāte ca āsevane ca ekavīsa
          ayaṃ ettha viseso.
   [105]  Paccanīye  nahetuyā  tettiṃsa pañhā sattasu ṭhānesu
Satta  mohā  uddharitabbā .  mūlapadesuyeva  naārammaṇe  satta
cittasamuṭṭhānā  uddharitabbā  .  savitakkasavicāramūlakā  satta  pañhā
naadhipati kātabbā.
   [106]  Avitakkavicāramattaṃ  dhammaṃ  paccayā  avitakkavicāramatto
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  avitakkavicāramatte khandhe paccayā
avitakkavicāramattā  adhipati  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paccayā tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ ....
Yathā paṭiccanaye tathā pañca pañhā kātabbā.
   [107]  Avitakkaavicāraṃ  dhammaṃ paccayā avitakkaavicāro dhammo
uppajjati ... avitakkaavicāre khandhe paccayā avitakkaavicārā adhipati
vipākaṃ avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  vipākaṃ  vicāraṃ  paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paccayā avitakkaavicārā adhipati vatthuṃ paccayā vipākā avitakkaavicārā
khandhā ca vicāro ca .pe. Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro
dhammo ... Vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā adhipati paṭisandhikkhaṇe ....
   {107.1} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto dhammo ...
Vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā adhipati vatthuṃ paccayā avitakkavicāramattā
adhipati vipākaṃ vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā vatthuṃ paccayā vipākā
avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā
Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Vatthuṃ paccayā savitakka-
savicārā  khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
.pe. avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca dhammā ... Vipākaṃ vicāraṃ paccayā avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ vatthuṃ paccayā vipākā avitakkavicāramattā khandhā vicāro ca mahābhūte
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ  paccayā vitakko mahābhūte paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vatthuṃ paccayā vipākā avitakkavicāramattā khandhā ca
vicāro ca paṭisandhikkhaṇe .... Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro
ca avitakkavicāramatto ca dhammā ... Vatthuṃ paccayā savitakkasavicārā khandhā
ca vitakko ca paṭisandhikkhaṇe .... Paṭhamaghaṭanāyaṃ sampuṇṇā.
   [108]  Avitakkavicāramattañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ paccayā
savitakkasavicāro  dhammo  uppajjati  ... vitakkañca vatthuñca paccayā
savitakkasavicārā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe  ... . avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca   dhammaṃ   paccayā  avitakkavicāramatto  dhammo
uppajjati ...  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vicārañca  paccayā
avitakkavicāramattādhipati  avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paccayā
avitakkavicāramattādhipati  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ  ekaṃ  khandhañca
vicārañca  paccayā  vipākaṃ  avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca
paccayā tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . pañca pañhā kātabbā.
Yattha avitakkavicāramattaṃ āgacchati tattha vipākaṃ kātabbaṃ. Nādhipatimūlake
sattattiṃsa   pañhā  kātabbā  .  naanantarampi  nasamanantarampi
naaññamaññampi  naupanissayampi  sattapañhārūpaṃyeva  .  napurejāte
sattattiṃsa  paṭiccavārapaccanīyasadisā  .  napacchājāte  sattattiṃsa .
Naāsevanepi  sadisaṃ  .  yattha  avitakkavicāramattopi āgacchati tattha
vipākā kātabbā.
   [109] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo ...
Nakammapaccayā  savitakkasavicāre  khandhe  paccayā  savitakkasavicārā
cetanā  . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paccayā ... avitakkavicāramattā
cetanā savitakkasavicārā cetanā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paccayā ...
Avitakkaavicārā cetanā . paripuṇṇaṃ kātabbaṃ . savitakkasavicāro ...
Vatthuṃ  paccayā  savitakkasavicārā cetanā . avitakkavicāramatto ...
Vicāraṃ  paccayā  avitakkavicāramattā cetanā vatthuṃ paccayā avitakka-
vicāramattā cetanā.
   [110]  Savitakkasavicārañca  avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paccayā
savitakkasavicāro  dhammo ...  savitakkasavicāre  khandhe  ca vatthuñca
paccayā  savitakkasavicārā  cetanā  . avitakkavicāramattañca avitakka-
avicārañca  dhammaṃ  paccayā  savitakkasavicāro dhammo ... vitakkañca
vatthuñca  paccayā  savitakkasavicārā  cetanā  . avitakkavicāramattañca
avitakkaavicārañca  dhammaṃ  paccayā  avitakkavicāramatto dhammo ...
Avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vicārañca paccayā avitakkavicāramattā
cetanā avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paccayā avitakkavicāra-
mattā   cetanā  .   savitakkasavicārañca  avitakkavicāramattañca
dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo ... savitakkasavicāre khandhe ca
vitakkañca paccayā savitakkasavicārā cetanā.
   [111]  Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca
dhammaṃ paccayā savitakkasavicāro dhammo uppajjati nakammapaccayā savitakka-
savicāre khandhe ca vitakkañca vatthuñca paccayā savitakkasavicārā cetanā.
   [112] Navipāke sattattiṃsa pañhā kātabbā . Naāhārapaccayā
naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā vitthāretabbā.
   [113] Nahetuyā tettiṃsa naārammaṇe satta naadhipatiyā sattattiṃsa
naanantare  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye satta napurejāte
napacchājāte  naāsevane  sattattiṃsa  nakamme  ekādasa  navipāke
sattattiṃsa  naāhāre  ekaṃ  naindriye  ekaṃ najhāne ekaṃ namagge
tettiṃsa  nasampayutte  satta  navippayutte ekādasa nonatthiyā satta
novigate satta.
          Paccayavāro niṭṭhito.
          Nissayampi ninnānaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 40-47. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=783              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=783              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=99&items=15              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=99              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]