ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Parittattikam
            paticcavaro
   [1321] Parittam dhammam paticca paritto dhammo uppajjati hetupaccaya
parittam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe
... patisandhikkhane parittam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca
rupam dve khandhe ... Khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam
paticca  tayo mahabhuta dve mahabhute paticca cittasamutthanam rupam .
Parittam  dhammam  paticca  mahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccaya
patisandhikkhane  vatthum paticca mahaggata khandha . parittam dhammam paticca
paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti hetupaccaya patisandhikkhane
vatthum paticca mahaggata khandha mahabhute paticca katattarupam.
   [1322] Mahaggatam dhammam paticca mahaggato dhammo ... Hetupaccaya
Mahaggatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane
...  .  mahaggatam  dhammam paticca paritto dhammo ... hetupaccaya
mahaggate  khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane mahaggate
khandhe  paticca  katattarupam  .  mahaggatam  dhammam paticca paritto ca
mahaggato  ca  dhamma ... hetupaccaya mahaggatam ekam khandham paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam
khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ....
   [1323] Appamanam dhammam paticca appamano dhammo ... Hetupaccaya
appamanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Appamanam
dhammam paticca paritto dhammo ... hetupaccaya appamane khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam . appamanam dhammam paticca paritto ca appamano
ca dhamma ... hetupaccaya appamanam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1324] Parittanca appamananca dhammam paticca paritto dhammo ...
Hetupaccaya  appamane khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [1325] Parittanca mahaggatanca dhammam paticca paritto dhammo ...
Hetupaccaya  mahaggate  khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  ...  .  parittanca  mahaggatanca  dhammam
paticca  mahaggato  dhammo  ...  hetupaccaya patisandhikkhane mahaggatam
Ekam  khandhanca  vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... .
Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  paritto  ca  mahaggato  ca
dhamma  ...  hetupaccaya  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam  khandhanca
vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... mahaggate khandhe ca
mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1326]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya  parittam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  vatthum  paticca khandha . parittam dhammam
paticca  mahaggato  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya  patisandhikkhane
vatthum paticca mahaggata khandha.
   [1327] Mahaggatam dhammam paticca mahaggato dhammo ... Arammanapaccaya
mahaggatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1328]  Appamanam  dhammam  paticca  appamano  dhammo ...
Arammanapaccaya  appamanam  ekam  khandham  paticca tayo khandha dve
khandhe ....
   [1329] Parittanca mahaggatanca dhammam paticca mahaggato dhammo ...
Arammanapaccaya  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [1330] Parittam dhammam paticca paritto dhammo ... Adhipatipaccaya
Parittam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam
dve  khandhe  ... ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta mahabhute
paticca cittasamutthanam rupam upadarupam.
   [1331] Mahaggatam dhammam paticca mahaggato dhammo ... Adhipatipaccaya
mahaggatam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha dve khandhe ... .
Mahaggatam  dhammam  paticca paritto dhammo ... adhipatipaccaya mahaggate
khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam . mahaggatam dhammam paticca paritto
ca  mahaggato  ca  dhamma  ... adhipatipaccaya mahaggatam ekam khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1332] Appamanam dhammam paticca appamano dhammo ... Adhipatipaccaya
appamanam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... Appamanam dhammam
paticca  paritto dhammo ... adhipatipaccaya appamane khandhe paticca
cittasamutthanam  rupam . appamanam dhammam paticca paritto ca appamano
ca dhamma ... adhipatipaccaya appamanam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1333] Parittanca appamananca dhammam paticca paritto dhammo ...
Adhipatipaccaya appamane khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1334]  Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  paritto
Dhammo  ... adhipatipaccaya mahaggate khandhe ca mahabhute ca paticca
cittasamutthanam rupam.
   [1335]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
anantarapaccaya  samanantarapaccaya  sahajatapaccaya  sabbepi  mahabhuta
katabba   .  annamannapaccaya  nissayapaccaya  upanissayapaccaya
purejatapaccaya  tisso  panha  katabba  .  asevanapaccaya
tisso  panha  katabba  .  kammapaccaya  vipakapaccaya  terasa
panha  .  aharapaccaya  indriyapaccaya  jhanapaccaya maggapaccaya
sampayuttapaccaya   vippayuttapaccaya   atthipaccaya   natthipaccaya
vigatapaccaya avigatapaccaya.
   [1336]  Hetuya  terasa  arammane  panca  adhipatiya nava
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  terasa  annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye panca purejate tini asevane
tini kamme terasa vipake terasa ahare indriye jhane magge
terasa  sampayutte  panca vippayutte terasa atthiya terasa natthiya
panca vigate panca avigate terasa.
            Anulomam.
   [1337]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya  ahetukam  parittam  ekam  khandham  paticca  tayo khandha
Cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca bahiram ...
Aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam
mahabhutam  paticca  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   [1338]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
naarammanapaccaya  paritte  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  paritte  khandhe  paticca  katattarupam  khandhe  paticca
vatthu ekam mahabhutam ... Bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ...
Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [1339]  Mahaggatam  dhammam  paticca  paritto  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya  mahaggate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane mahaggate khandhe paticca katattarupam.
   [1340]  Appamanam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  ...
Naarammanapaccaya appamane khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1341]  Parittanca  appamananca  dhammam  paticca  paritto
dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya  appamane  khandhe  ca
mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1342]  Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  paritto
dhammo   uppajjati   naarammanapaccaya  mahaggate  khandhe  ca
Mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  mahaggate
khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
   [1343]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccaya  parittam ekam khandham paticca tayo khandha patisandhikkhane
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .... Sankhittam.
Asannasattanam  .pe. parittam dhammam paticca mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  mahaggata  khandha .
Parittam  dhammam  paticca  paritto  ca mahaggato ca dhamma uppajjanti
naadhipatipaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  mahaggata  khandha
mahabhute paticca katattarupam.
   [1344]  Mahaggatam  dhammam  paticca  mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya  mahaggate  khandhe  paticca  mahaggatadhipati  vipakam
mahaggatam  ekam  khandham  paticca patisandhikkhane ... . mahaggatam dhammam
paticca   paritto  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vipake
mahaggate   khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
mahaggate  khandhe  paticca  katattarupam  .  mahaggatam  dhammam  paticca
paritto  ca  mahaggato  ca  dhamma  uppajjanti  naadhipatipaccaya
vipakam  mahaggatam  ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   [1345]  Appamanam  dhammam paticca appamano dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya appamane khandhe paticca appamanadhipati.
   [1346]  Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  paritto
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya  vipake  mahaggate  khandhe  ca
mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  mahaggate
khandhe  ca  mahabhute ca paticca katattarupam . parittanca mahaggatanca
dhammam  paticca mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya patisandhikkhane
mahaggatam ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
Parittanca  mahaggatanca  dhammam paticca paritto ca mahaggato ca dhamma
uppajjanti  naadhipatipaccaya  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam  khandhanca
vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ... Mahaggate khandhe ca mahabhute
ca paticca katattarupam.
   [1347] Parittam dhammam paticca paritto dhammo ... Naanantarapaccaya
nasamanantarapaccaya naannamannapaccaya naupanissayapaccaya.
   [1348]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
napurejatapaccaya  arupe  parittam  ekam  khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... paritte khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane
parittam ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe
.pe. Sabbe mahabhuta vittharetabba. Parittamulake tisso panha.
   [1349]  Mahaggatam  dhammam  paticca  mahaggato dhammo uppajjati
napurejatapaccaya arupe mahaggatam ekam khandham ... Patisandhikkhane ....
Mahaggatam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  .pe.  napurejatapaccaya
mahaggate  khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane mahaggate
khandhe  paticca  katattarupam  .  mahaggatam  dhammam paticca paritto ca
mahaggato  ca  dhamma  ... napurejatapaccaya patisandhikkhane mahaggatam
ekam khandham paticca tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ....
   [1350]  Appamanam  dhammam  paticca  appamano  dhammo ...
Napurejatapaccaya  arupe  appamanam  ekam khandham ... . appamanam
dhammam  paticca  paritto  dhammo  ...  napurejatapaccaya appamane
khandhe paticca cittasamutthanam rupam.
   [1351]  Parittanca  appamananca  dhammam  paticca  paritto
dhammo  ...  napurejatapaccaya  appamane khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1352] Parittanca mahaggatanca dhammam paticca paritto dhammo ...
Napurejatapaccaya mahaggate khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  ...  .  parittanca  mahaggatanca  dhammam paticca
mahaggato  dhammo ... napurejatapaccaya patisandhikkhane mahaggatam ekam
khandhanca  vatthunca paticca tayo khandha . parittanca mahaggatanca dhammam
paticca  paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti napurejatapaccaya
Patisandhikkhane  mahaggatam  ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo
khandha  dve khandhe ... mahaggate khandhe ca mahabhute ca paticca
katattarupam.
   [1353]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  parittam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane
khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam . Sankhittam.
Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [1354]  Parittam  dhammam  paticca  mahaggato  dhammo uppajjati
naasevanapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  mahaggata khandha .
Parittam  dhammam  paticca  paritto  ca  mahaggato  dhamma  ...
Naasevanapaccaya  patisandhikkhane  vatthum  paticca  mahaggata  khandha
mahabhute paticca katattarupam.
   [1355]  Mahaggatam  dhammam  paticca  mahaggato dhammo uppajjati
naasevanapaccaya  vipakam  mahaggatam  ekam khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  ... patisandhikkhane mahaggatam ekam khandham paticca tayo
khandha . mahaggatam dhammam paticca paritto dhammo ... Naasevanapaccaya
mahaggate  khandhe  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ... .
Mahaggatam dhammam paticca paritto ca mahaggato ca dhamma ... Naasevanapaccaya
vipakam  mahaggatam  ekam  khandham  paticca tayo khandha cittasamutthananca
Rupam   dve   khandhe  ...  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam
khandham ....
   [1356]  Appamanam  dhammam  paticca  appamano  dhammo ...
Naasevanapaccaya  vipakam  appamanam ekam khandham paticca tayo khandha
dve khandhe paticca dve khandha . appamanam dhammam paticca paritto
dhammo ... naasevanapaccaya appamane khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  appamanam  dhammam  paticca  paritto  ca  appamano  ca
dhamma  ...  naasevanapaccaya vipakam appamanam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam.
   [1357]  Parittanca  appamananca  dhammam  paticca  paritto
dhammo  ...  naasevanapaccaya  appamane khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1358] Parittanca mahaggatanca dhammam paticca paritto dhammo ...
Naasevanapaccaya mahaggate khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam patisandhikkhane mahaggate khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam.
Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  mahaggato  dhammo  ...
Naasevanapaccaya  patisandhikkhane  mahaggatam  ekam  khandhanca  vatthunca
paticca tayo khandha dve khandhe ... . parittanca mahaggatanca dhammam
paticca  paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti naasevanapaccaya
patisandhikkhane   mahaggatam   ekam   khandhanca   vatthunca  paticca
Tayo  khandha  dve khandhe ... mahaggate khandhe ca mahabhute ca
paticca katattarupam.
   [1359]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
nakammapaccaya  paritte  khandhe paticca paritta cetana bahiram ...
Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ekam mahabhutam ....
   [1360] Mahaggatam dhammam paticca mahaggato dhammo ... Nakammapaccaya
mahaggate khandhe paticca mahaggata cetana.
   [1361]  Appamanam  dhammam  paticca  appamano  dhammo ...
Nakammapaccaya appamane khandhe paticca appamana cetana.
   [1362] Parittam dhammam paticca paritto dhammo ... Navipakapaccaya
parittam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ...  ekam  mahabhutam  paticca tayo mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  upadarupam  bahiram  ...
Ahara ... Utu ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [1363] Mahaggatam dhammam paticca mahaggato dhammo ... Navipakapaccaya
mahaggatam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... . mahaggatam dhammam paticca paritto dhammo ...
Navipakapaccaya  mahaggate  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Mahaggatam  dhammam  paticca  paritto ca mahaggato ca dhamma uppajjanti
navipakapaccaya mahaggatam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca
Rupam dve khandhe ....
   [1364]  Appamanam  dhammam  paticca  appamano  dhammo
uppajjati  navipakapaccaya  appamanam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha  .  appamanam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
navipakapaccaya  appamane  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam .
Appamanam  dhammam  paticca  paritto  ca  appamano  ca  dhamma
uppajjanti  navipakapaccaya  appamanam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1365]  Parittanca  appamananca  dhammam  paticca  paritto
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  appamane  khandhe  ca mahabhute
ca paticca cittasamutthanam rupam.
   [1366]  Parittanca  mahaggatanca  dhammam  paticca  paritto
dhammo  uppajjati  navipakapaccaya  mahaggate khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam.
   [1367]  Parittam  dhammam  paticca  paritto  dhammo  uppajjati
naaharapaccaya bahiram ... Utu ... Asannasattanam .... Vittharetabbam.
Naindriyapaccaya  bahiram ... ahara ... utu ... asannasattanam
mahabhute  paticca  rupajivitindriyam  najhanapaccaya  pancavinnanasahagatam
ekam  khandham  ...  bahiram  ...  .  sankhittam  . asannasattanam
ekam   mahabhutam   .pe.  sabbe  mahabhuta  katabba  .
Namaggapaccaya  ahetukam  parittam ekam khandham ... ahetukapatisandhikkhane
ekam  .  sankhittam  .  sabbe  mahabhuta  katabba  .
Nasampayuttapaccaya ....
   [1368]  ...  Navippayuttapaccaya  arupe parittam ekam khandham
paticca tayo khandha dve khandhe ... Bahiram ... Ahara ... Utu ...
Asannasattanam  ...  .  mahaggatam  dhammam  paticca  mahaggato dhammo
uppajjati navippayuttapaccaya arupe mahaggatam ekam khandham ....
   [1369]  Appamanam  dhammam paticca appamano dhammo uppajjati
navippayuttapaccaya  arupe  appamanam ekam khandham ... nonatthipaccaya
novigatapaccaya.
   [1370]  Nahetuya  ekam  naarammane  panca  naadhipatiya
dasa   naanantare   panca   nasamanantare   panca  naannamanne
naupanissaye  panca  napurejate  dvadasa  napacchajate  terasa
naasevane  terasa  nakamme  tini  navipake  nava  naahare
ekam  naindriye  najhane  namagge  ekam  nasampayutte  panca
navippayutte  tini  nonatthiya  panca  novigate  panca  .  evam
ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1371]  Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya dasa
naanantare  panca  nasamanantare  naannamanne  naupanissaye  panca
Napurejate dvadasa napacchajate terasa naasevane terasa nakamme
tini  navipake  nava  nasampayutte  panca  navippayutte  tini
nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1372] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam.
Sankhittam. Vigate ekam avigate ekam. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Paticcavaro nitthito.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 401-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7865&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7865&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1321&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1321              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]