ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Parittattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1321] Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo uppajjati hetupaccayā
parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe
... paṭisandhikkhaṇe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca
rūpaṃ dve khandhe ... Khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ
paṭicca  tayo mahābhūtā dve mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ .
Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā . parittaṃ dhammaṃ paṭicca
paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1322] Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ... Hetupaccayā
Mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe
...  .  mahaggataṃ  dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... hetupaccayā
mahaggate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe mahaggate
khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  mahaggataṃ  dhammaṃ paṭicca paritto ca
mahaggato  ca  dhammā ... hetupaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ
khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1323] Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo ... Hetupaccayā
appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Appamāṇaṃ
dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... hetupaccayā appamāṇe khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo
ca dhammā ... hetupaccayā appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1324] Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Hetupaccayā  appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [1325] Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Hetupaccayā  mahaggate  khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ
paṭicca  mahaggato  dhammo  ...  hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ
Ekaṃ  khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... .
Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto  ca  mahaggato  ca
dhammā  ...  hetupaccayā  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... mahaggate khandhe ca
mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1326]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā dve
khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca khandhā . parittaṃ dhammaṃ
paṭicca  mahaggato  dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe
vatthuṃ paṭicca mahaggatā khandhā.
   [1327] Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ... Ārammaṇapaccayā
mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1328]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇo  dhammo ...
Ārammaṇapaccayā  appamāṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā dve
khandhe ....
   [1329] Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ...
Ārammaṇapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [1330] Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... Adhipatipaccayā
Parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve  khandhe  ... ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ.
   [1331] Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ... Adhipatipaccayā
mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā dve khandhe ... .
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca paritto dhammo ... adhipatipaccayā mahaggate
khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto
ca  mahaggato  ca  dhammā  ... adhipatipaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1332] Appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo ... Adhipatipaccayā
appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe .... Appamāṇaṃ dhammaṃ
paṭicca  paritto dhammo ... adhipatipaccayā appamāṇe khandhe paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ . appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca appamāṇo
ca dhammā ... adhipatipaccayā appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1333] Parittañca appamāṇañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Adhipatipaccayā appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1334]  Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
Dhammo  ... adhipatipaccayā mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1335]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
anantarapaccayā  samanantarapaccayā  sahajātapaccayā  sabbepi  mahābhūtā
kātabbā   .  aññamaññapaccayā  nissayapaccayā  upanissayapaccayā
purejātapaccayā  tisso  pañhā  kātabbā  .  āsevanapaccayā
tisso  pañhā  kātabbā  .  kammapaccayā  vipākapaccayā  terasa
pañhā  .  āhārapaccayā  indriyapaccayā  jhānapaccayā maggapaccayā
sampayuttapaccayā   vippayuttapaccayā   atthipaccayā   natthipaccayā
vigatapaccayā avigatapaccayā.
   [1336]  Hetuyā  terasa  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā nava
anantare  pañca  samanantare  pañca  sahajāte  terasa  aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye pañca purejāte tīṇi āsevane
tīṇi kamme terasa vipāke terasa āhāre indriye jhāne magge
terasa  sampayutte  pañca vippayutte terasa atthiyā terasa natthiyā
pañca vigate pañca avigate terasa.
            Anulomaṃ.
   [1337]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo khandhā
Cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ
mahābhūtaṃ  paṭicca  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1338]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
naārammaṇapaccayā  paritte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  paritte  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  khandhe  paṭicca
vatthu ekaṃ mahābhūtaṃ ... Bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1339]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā  mahaggate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1340]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  ...
Naārammaṇapaccayā appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1341]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā  appamāṇe  khandhe  ca
mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1342]  Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo   uppajjati   naārammaṇapaccayā  mahaggate  khandhe  ca
Mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  mahaggate
khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1343]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
naadhipatipaccayā  parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ .... Saṅkhittaṃ.
Asaññasattānaṃ  .pe. parittaṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  mahaggatā  khandhā .
Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  ca mahaggato ca dhammā uppajjanti
naadhipatipaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  mahaggatā  khandhā
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1344]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā  mahaggate  khandhe  paṭicca  mahaggatādhipati  vipākaṃ
mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca paṭisandhikkhaṇe ... . mahaggataṃ dhammaṃ
paṭicca   paritto  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vipāke
mahaggate   khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
mahaggate  khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca
paritto  ca  mahaggato  ca  dhammā  uppajjanti  naadhipatipaccayā
vipākaṃ  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1345]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā appamāṇe khandhe paṭicca appamāṇādhipati.
   [1346]  Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vipāke  mahaggate  khandhe  ca
mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  mahaggate
khandhe  ca  mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . parittañca mahaggatañca
dhammaṃ  paṭicca mahaggato dhammo uppajjati naadhipatipaccayā paṭisandhikkhaṇe
mahaggataṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā
uppajjanti  naadhipatipaccayā  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhañca
vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Mahaggate khandhe ca mahābhūte
ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1347] Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... Naanantarapaccayā
nasamanantarapaccayā naaññamaññapaccayā naupanissayapaccayā.
   [1348]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
napurejātapaccayā  arūpe  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe ... paritte khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe
parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe
.pe. Sabbe mahābhūtā vitthāretabbā. Parittamūlake tisso pañhā.
   [1349]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato dhammo uppajjati
napurejātapaccayā arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ ... Paṭisandhikkhaṇe ....
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  .pe.  napurejātapaccayā
mahaggate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe mahaggate
khandhe  paṭicca  kaṭattārūpaṃ  .  mahaggataṃ  dhammaṃ paṭicca paritto ca
mahaggato  ca  dhammā  ... napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ
ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1350]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇo  dhammo ...
Napurejātapaccayā  arūpe  appamāṇaṃ  ekaṃ khandhaṃ ... . appamāṇaṃ
dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  ...  napurejātapaccayā appamāṇe
khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1351]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo  ...  napurejātapaccayā  appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1352] Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Napurejātapaccayā mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  ...  .  parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ paṭicca
mahaggato  dhammo ... napurejātapaccayā paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca paṭicca tayo khandhā . parittañca mahaggatañca dhammaṃ
paṭicca  paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti napurejātapaccayā
Paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paṭicca  tayo
khandhā  dve khandhe ... mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca
kaṭattārūpaṃ.
   [1353]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe
khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ . Saṅkhittaṃ.
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1354]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato  dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  mahaggatā khandhā .
Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  ca  mahaggato  dhammā  ...
Naāsevanapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paṭicca  mahaggatā  khandhā
mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1355]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato dhammo uppajjati
naāsevanapaccayā  vipākaṃ  mahaggataṃ  ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo
khandhā . mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... Naāsevanapaccayā
mahaggate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... .
Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto ca mahaggato ca dhammā ... Naāsevanapaccayā
vipākaṃ  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ   dve   khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ
khandhaṃ ....
   [1356]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇo  dhammo ...
Naāsevanapaccayā  vipākaṃ  appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
dve khandhe paṭicca dve khandhā . appamāṇaṃ dhammaṃ paṭicca paritto
dhammo ... naāsevanapaccayā appamāṇe khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  .  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  ca  appamāṇo  ca
dhammā  ...  naāsevanapaccayā vipākaṃ appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca
tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ.
   [1357]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo  ...  naāsevanapaccayā  appamāṇe khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1358] Parittañca mahaggatañca dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Naāsevanapaccayā mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ.
Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato  dhammo  ...
Naāsevanapaccayā  paṭisandhikkhaṇe  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... . parittañca mahaggatañca dhammaṃ
paṭicca  paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti naāsevanapaccayā
paṭisandhikkhaṇe   mahaggataṃ   ekaṃ   khandhañca   vatthuñca  paṭicca
Tayo  khandhā  dve khandhe ... mahaggate khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca kaṭattārūpaṃ.
   [1359]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
nakammapaccayā  paritte  khandhe paṭicca parittā cetanā bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1360] Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ... Nakammapaccayā
mahaggate khandhe paṭicca mahaggatā cetanā.
   [1361]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇo  dhammo ...
Nakammapaccayā appamāṇe khandhe paṭicca appamāṇā cetanā.
   [1362] Parittaṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ... Navipākapaccayā
parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca tayo mahābhūtā
mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  upādārūpaṃ  bāhiraṃ  ...
Āhāra ... Utu ... Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [1363] Mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca mahaggato dhammo ... Navipākapaccayā
mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... . mahaggataṃ dhammaṃ paṭicca paritto dhammo ...
Navipākapaccayā  mahaggate  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti
navipākapaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
Rūpaṃ dve khandhe ....
   [1364]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appamāṇo  dhammo
uppajjati  navipākapaccayā  appamāṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā  .  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
navipākapaccayā  appamāṇe  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā
uppajjanti  navipākapaccayā  appamāṇaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo
khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   [1365]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  appamāṇe  khandhe  ca mahābhūte
ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1366]  Parittañca  mahaggatañca  dhammaṃ  paṭicca  paritto
dhammo  uppajjati  navipākapaccayā  mahaggate khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1367]  Parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  paritto  dhammo  uppajjati
naāhārapaccayā bāhiraṃ ... Utu ... Asaññasattānaṃ .... Vitthāretabbaṃ.
Naindriyapaccayā  bāhiraṃ ... āhāra ... utu ... asaññasattānaṃ
mahābhūte  paṭicca  rūpajīvitindriyaṃ  najhānapaccayā  pañcaviññāṇasahagataṃ
ekaṃ  khandhaṃ  ...  bāhiraṃ  ...  .  saṅkhittaṃ  . asaññasattānaṃ
ekaṃ   mahābhūtaṃ   .pe.  sabbe  mahābhūtā  kātabbā  .
Namaggapaccayā  ahetukaṃ  parittaṃ ekaṃ khandhaṃ ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe
ekaṃ  .  saṅkhittaṃ  .  sabbe  mahābhūtā  kātabbā  .
Nasampayuttapaccayā ....
   [1368]  ...  Navippayuttapaccayā  arūpe parittaṃ ekaṃ khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Bāhiraṃ ... Āhāra ... Utu ...
Asaññasattānaṃ  ...  .  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca  mahaggato dhammo
uppajjati navippayuttapaccayā arūpe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1369]  Appamāṇaṃ  dhammaṃ paṭicca appamāṇo dhammo uppajjati
navippayuttapaccayā  arūpe  appamāṇaṃ ekaṃ khandhaṃ ... nonatthipaccayā
novigatapaccayā.
   [1370]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
dasa   naanantare   pañca   nasamanantare   pañca  naaññamaññe
naupanissaye  pañca  napurejāte  dvādasa  napacchājāte  terasa
naāsevane  terasa  nakamme  tīṇi  navipāke  nava  naāhāre
ekaṃ  naindriye  najhāne  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca
navippayutte  tīṇi  nonatthiyā  pañca  novigate  pañca  .  evaṃ
gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1371]  Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... naadhipatiyā dasa
naanantare  pañca  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye  pañca
Napurejāte dvādasa napacchājāte terasa naāsevane terasa nakamme
tīṇi  navipāke  nava  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1372] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ.
Saṅkhittaṃ. Vigate ekaṃ avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paṭiccavāro niṭṭhito.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 401-415. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=7865              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=7865              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1321&items=52              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=26              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1321              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]