ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavāro
   [1373]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
hetupaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paccayā vatthu vatthuṃ paccayā
khandhā  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paccayā  upādārūpaṃ vatthuṃ paccayā parittā
khandhā  .  parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  mahaggato  dhammo  uppajjati
hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  mahaggatā  khandhā  paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ
paccayā mahaggatā khandhā.
   {1373.1}  Parittaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā vatthuṃ paccayā appamāṇā khandhā . parittaṃ dhammaṃ paccayā
paritto ca appamāṇo ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vatthuṃ paccayā
Appamāṇā  khandhā  mahābhūte  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ .
Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā  vatthuṃ  paccayā  mahaggatā  khandhā  mahābhūte  paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā.
   [1374]  Mahaggataṃ  dhammaṃ  paccayā mahaggato dhammo uppajjati
hetupaccayā  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ
ekaṃ khandhaṃ ... . mahaggataṃ dhammaṃ paccayā paritto dhammo uppajjati
hetupaccayā mahaggate khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe mahaggataṃ ekaṃ khandhaṃ ....
   [1375]  Appamāṇaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati
hetupaccayā appamāṇe tīṇi.
   [1376]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paccayā  paritto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā  appamāṇe  khandhe ca mahābhūte ca
paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ
paccayā  appamāṇo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā  appamāṇaṃ
ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  .  parittañca
appamāṇañca  dhammaṃ  paccayā  paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā
Uppajjanti   hetupaccayā  appamāṇaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca
paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ... appamāṇe khandhe ca
mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   [1377]  Parittañca  mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto dhammo
uppajjati hetupaccayā tīṇi. Paṭisandhikkhaṇe tīṇipi kātabbā.
   [1378]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā dve
khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paccayā khandhā cakkhāyatanaṃ paccayā
cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ paccayā ... vatthuṃ paccayā parittā khandhā.
Avasesā cha pañhā hetupaccayasadisā satta kātabbā . adhipatipaccayā
paṭisandhi  natthi  sattarasa  pañhā  paripuṇṇā  .  anantarapaccayā .
Saṅkhittaṃ. Avigatapaccayā.
   [1379]  Hetuyā  sattarasa  ārammaṇe  satta  adhipatiyā
sattarasa  anantare  satta  samanantare  satta  sahajāte  sattarasa
aññamaññe  nava  nissaye  sattarasa  upanissaye  satta  purejāte
satta  āsevane  satta  kamme sattarasa vipāke sattarasa āhāre
sattarasa  indriye  jhāne  magge  sattarasa  sampayutte  satta
vippayutte  sattarasa  atthiyā  sattarasa  natthiyā satta vigate satta
avigate sattarasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [1380]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
nahetupaccayā  ahetukaṃ  parittaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve khandhe ... ahetukapaṭisandhikkhaṇe khandhe
paccayā  vatthu  vatthuṃ paccayā khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ . saṅkhittaṃ .
Asaññasattānaṃ  ... cakkhāyatanaṃ paccayā cakkhuviññāṇaṃ kāyāyatanaṃ ...
Vatthuṃ paccayā ahetukā parittā khandhā vicikicchāsahagate uddhaccasahagate
khandhe ca vatthuñca paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho.
   [1381]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā paṭiccavārasadisaṃ pañca.
   [1382]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā parittaṃ ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  asaññasattānaṃ  ...
Cakkhāyatanaṃ ... kāyāyatanaṃ ... vatthuṃ paccayā parittā khandhā. Parittaṃ
dhammaṃ  paccayā  mahaggato  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vatthuṃ
paccayā  mahaggatādhipati  vatthuṃ  paccayā  vipākā  mahaggatā  khandhā
paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ  paccayā  mahaggatā  khandhā  .  parittaṃ dhammaṃ
paccayā  appamāṇo  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  vatthuṃ
paccayā  appamāṇādhipati  .  parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  ca
mahaggato  ca  dhammā  ...  naadhipatipaccayā vatthuṃ paccayā vipākā
Mahaggatā   khandhā   mahābhūte   paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1383] Mahaggataṃ dhammaṃ paccayā mahaggato dhammo ... Naadhipatipaccayā
mahaggate   khandhe   paccayā  mahaggatādhipati  vipākaṃ  mahaggataṃ
ekaṃ khandhaṃ paccayā tayo khandhā dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo  uppajjati naadhipatipaccayā
vipāke mahaggate khandhe paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
Mahaggataṃ  dhammaṃ  paccayā paritto ca mahaggato ca dhammā uppajjanti
naadhipatipaccayā  vipākaṃ  mahaggataṃ  ekaṃ  khandhaṃ paccayā tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1384]  Appamāṇaṃ dhammaṃ paccayā appamāṇo dhammo uppajjati
naadhipatipaccayā appamāṇe khandhe paccayā appamāṇādhipati.
   [1385]  Parittañca  appamāṇañca  dhammaṃ  paccayā  appamāṇo
dhammo  uppajjati  naadhipatipaccayā  appamāṇe  khandhe  ca  vatthuñca
paccayā appamāṇādhipati.
   [1386]  Parittañca  mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto dhammo
uppajjati  naadhipatipaccayā  vipāke mahaggate khandhe ca mahābhūte ca
paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe ... . parittañca mahaggatañca
dhammaṃ  paccayā  mahaggato  dhammo  ...  naadhipatipaccayā  mahaggate
Khandhe  ca  vatthuñca  paccayā  mahaggatādhipati  vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve  khandhe  ...
Paṭisandhikkhaṇe  ...  . parittañca mahaggatañca dhammaṃ paccayā paritto
ca  mahaggato  ca dhammā ... naadhipatipaccayā vipākaṃ mahaggataṃ ekaṃ
khandhañca  vatthuñca  paccayā tayo khandhā dve khandhe ... vipāke
mahaggate  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paccayā  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe mahaggate khandhe paccayā.
   [1387]  Parittaṃ  dhammaṃ  paccayā  paritto  dhammo uppajjati
naanantarapaccayā     nasamanantarapaccayā     naaññamaññapaccayā
naupanissayapaccayā   napurejātapaccayā   paṭiccavārasadisā   dvādasa
pañhā  .  napacchājātapaccayā  naāsevanapaccayā  paripuṇṇaṃ .
Vipākoti niddissitabbaṃ . cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vipākoti na kātabbaṃ .
Nakammapaccayā navipākapaccayā paṭisandhi vipākopi natthi. Naāhārapaccayā
naindriyapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā  nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā nonatthipaccayā novigatapaccayā.
   [1388]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  pañca  naadhipatiyā
dvādasa  naanantare  pañca  nasamanantare  naaññamaññe  naupanissaye
napurejāte   dvādasa   napacchājāte   sattarasa   naāsevane
sattarasa  nakamme  satta  navipāke  sattarasa  naāhāre naindriye
najhāne  namagge  ekaṃ  nasampayutte  pañca  navippayutte  tīṇi
Nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1389] Hetupaccayā naārammaṇe pañca ... Naadhipatiyā dvādasa
naanantare  pañca  nasamanantare  pañca naaññamaññe pañca naupanissaye
pañca napurejāte dvādasa napacchājāte sattarasa naāsevane sattarasa
nakamme  satta navipāke sattarasa nasampayutte pañca navippayutte tīṇi
nonatthiyā pañca novigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1390] Nahetupaccayā ārammaṇe ekaṃ ... Anantare samanantare
sahajāte vigate avigate ekaṃ. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Paccayavāro niṭṭhito.
        Nissayavāro paccayavārasadiso.



             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 415-421. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8140              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8140              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1373&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1373              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]