ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [1418]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  parittā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [1419]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tīṇi. Pavatti paṭisandhi kātabbā.
   [1420]  Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tīṇi.
   [1421]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  ariyā  gotrabhuṃ
paccavekkhanti  vodānaṃ  paccavekkhanti  pahīne  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe   samudāciṇṇe
kilese jānanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... paritte khandhe aniccato ...
Vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhu  .pe.  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1422]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ...
Cetopariyañāṇena  parittacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti parittā khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1423] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ākāsānañcāyatanaṃ viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ    nevasaññānāsaññāyatanassa    ārammaṇapaccayena
Paccayo  cetopariyañāṇena  mahaggatacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
mahaggatā    khandhā    iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1424]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   paṭhamaṃ   jhānaṃ   paccavekkhati   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
paccavekkhati  dibbaṃ  cakkhuṃ  paccavekkhati  dibbaṃ  sotadhātuṃ  ...
Iddhividhañāṇaṃ paccavekkhati cetopariyañāṇaṃ ... Pubbenivāsānussatiñāṇaṃ ...
Yathākammūpagañāṇaṃ   ...   anāgataṃsañāṇaṃ  paccavekkhati  mahaggate
khandhe  aniccato  ...  vipassati  assādeti abhinandati taṃ ārabbha
rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati.
   [1425] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo nibbānaṃ maggassa phalassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1426] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ paccavekkhanti
nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa āvajjanāya
ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1427] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo    ariyā   cetopariyañāṇena   appamāṇacittasamaṅgissa
Cittaṃ jānanti appamāṇā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati-
ñāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   [1428]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  garuṃ  katvā  paccavekkhati  sekkhā
gotrabhuṃ garuṃ katvā ... vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  ...  paritte khandhe garuṃ katvā assādenti abhinandanti taṃ
garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati:
parittādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1429]  Mahaggato  dhammo mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajātādhipati:  mahaggatādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [1430]  Mahaggato  dhammo  parittassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati   .  ārammaṇādhipati:
paṭhamaṃ  jhānaṃ  garuṃ  katvā  ... nevasaññānāsaññāyatanaṃ ... dibbaṃ
cakkhuṃ  ...  anāgataṃsañāṇaṃ garuṃ katvā paccavekkhati mahaggate khandhe
garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
Diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  mahaggatādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1431] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo . sahajātādhipati: mahaggatādhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1432]   Appamāṇo   dhammo   appamāṇassa   dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  nibbānaṃ  maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Sahajātādhipati:  appamāṇādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   [1433]  Appamāṇo  dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā
maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā ...
Nibbānaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa adhipatipaccayena
paccayo   .   sahajātādhipati:  appamāṇādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [1434]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajātādhipati: appamāṇādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1435]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  parittā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ
vodānassa   āvajjanā   parittānaṃ   khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo.
   [1436]  Paritto  dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  parittaṃ  cuticittaṃ  mahaggatassa upapatticittassa anantarapaccayena
paccayo  parittā  khandhā  mahaggatassa  vuṭṭhānassa  anāgataṃsañāṇassa
anantarapaccayena  paccayo paṭhamassa jhānassa parikammaṃ ... nevasaññā-
nāsaññāyatanassa  parikammaṃ  ...  dibbassa  cakkhussa  parikammaṃ ...
Anāgataṃsañāṇassa   parikammaṃ   anāgataṃsañāṇassa   anantarapaccayena
paccayo.
   [1437]  Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ maggassa anulomaṃ phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [1438]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   mahaggatā   khandhā   pacchimānaṃ
pacchimānaṃ mahaggatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   [1439]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo  mahaggataṃ  cuticittaṃ  parittassa upapatticittassa anantarapaccayena
paccayo  mahaggataṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo
mahaggatā khandhā parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1440] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo    nevasaññānāsaññāyatanaṃ    nirodhā    vuṭṭhahantassa
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [1441] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purimā   purimā   appamāṇā   khandhā   pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  ...  anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalaṃ phalassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1442]  Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo phalaṃ parittassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [1443] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  phalaṃ  mahaggatassa  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena  paccayo .
Samanantarapaccayaṃ anantarapaccayasadisaṃ.
   [1444]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  paritto  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā ... paṭisandhikkhaṇe
khandhā   vatthussa   vatthu  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo
Ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
   [1445] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Paṭisandhikkhaṇe
vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1446]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1447]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa ... mahaggatā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1448] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Mahaggato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1449]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  ...
Appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1450] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ... appamāṇā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1451] Appamāṇo dhammo parittassa ca appamāṇassa ca dhammassa
...  appamāṇo  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1452] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa ...
Appamāṇā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
Sahajātapaccayena paccayo.
   [1453] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ...
Mahaggatā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahaggatā  khandhā  ca
mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1454]  Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahaggato eko khandho ca
vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [1455]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo  paritto  eko  khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthussa vatthu khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ ... Asaññasattānaṃ ....
   [1456]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  mahaggatānaṃ  khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo.
   [1457]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [1458] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Paṭisandhikkhaṇe
Mahaggatā khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo.
   [1459] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Paṭisandhikkhaṇe  mahaggato  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vatthussa ca
aññamaññapaccayena paccayo.
   [1460]  Appamāṇo  dhammo  appamāṇassa  dhammassa  ...
Appamāṇo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena
paccayo dve khandhā ....
   [1461]  Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   mahaggato  eko
khandho vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
   [1462]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo   paritto   eko   khandho   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa vatthu khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo
ekaṃ  mahābhūtaṃ  .pe. asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  parittānaṃ
khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1463]  Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ... vatthu
mahaggatānaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
mahaggatānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1464]  Paritto  dhammo  appamāṇassa  dhammassa ... vatthu
appamāṇānaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1465]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1466]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa ... mahaggatā
khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1467] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggassa ca dhammassa ...
Mahaggato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1468] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Appamāṇo
eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1469] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ... appamāṇā
khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1470]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca
dhammassa  ...  appamāṇo  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1471] Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa ...
Appamāṇā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
nissayapaccayena paccayo.
   [1472]  Paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā  appamāṇassa
dhammassa  ...  appamāṇo eko khandho vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
   [1473] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ...
Mahaggatā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahaggatā  khandhā  ca
mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ nissayapaccayena paccayo.
   [1474] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa ...
Mahaggato eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahaggato  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ nissayapaccayena paccayo dve khandhā ....
   [1475]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  parittaṃ  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati
uposathakammaṃ  karoti vipassanaṃ uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti
parittaṃ sīlaṃ ... paññaṃ rāgaṃ patthanaṃ kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya
dānaṃ deti sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... vipassanaṃ uppādeti pāṇaṃ hanati
saṅghaṃ  bhindati  parittā  saddhā ... paññā rāgo patthanā kāyikaṃ
sukhaṃ  ...  senāsanaṃ  parittāya saddhāya paññāya rāgassa patthanāya
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo
Kusalākusalaṃ  kammaṃ  vipākassa  upanissayapaccayena paccayo pāṇātipāto
pāṇātipātassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkaṃ  kātabbaṃ .
Mātughātikammaṃ  mātughātikammassa  upanissayapaccayena  paccayo  . cakkaṃ
kātabbaṃ kusalattikasadisaṃ.
   [1476] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:  parittaṃ  saddhaṃ  upanissāya
mahaggataṃ  jhānaṃ  uppādeti abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti parittaṃ
sīlaṃ ... Paññaṃ ... Rāgaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ uppādeti
abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti parittā saddhā ... senāsanaṃ
mahaggatāya  saddhāya  paññāya  upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamassa
jhānassa   parikammaṃ   ...   nevasaññānāsaññāyatanassa  parikammaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa   upanissayapaccayena   paccayo   dibbassa
cakkhussa parikammaṃ anāgataṃsañāṇassa ....
   [1477] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
parittaṃ  saddhaṃ  upanissāya  appamāṇaṃ  jhānaṃ  uppādeti maggaṃ ...
Phalasamāpattiṃ  uppādeti  parittaṃ  sīlaṃ  ...  paññaṃ  rāgaṃ  patthanaṃ
kāyikaṃ sukhaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ...
Phalasamāpattiṃ  uppādeti  parittā saddhā ... senāsanaṃ appamāṇāya
saddhāya  paññāya  maggassa  phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo
Paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  maggassa  catutthassa  maggassa
parikammaṃ catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1478] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
mahaggataṃ  saddhaṃ  upanissāya  mahaggataṃ  jhānaṃ uppādeti abhiññaṃ ...
Samāpattiṃ  uppādeti  mahaggataṃ  sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya mahaggataṃ
jhānaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti mahaggatā saddhā ... Paññā
mahaggatāya  saddhāya  paññāya  upanissayapaccayena  paccayo  paṭhamaṃ
jhānaṃ  dutiyassa  jhānassa  ākiñcaññāyatanaṃ  nevasaññānāsaññāyatanassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1479] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Ārammaṇūpanisyo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .   pakatūpanissayo:  mahaggataṃ
saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti vipassanaṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ gaṇhāti mahaggataṃ sīlaṃ ... paññaṃ
upanissāya dānaṃ deti ... Vipassanaṃ uppādeti .pe. Mahaggatā saddhā ...
Paññā  parittāya  saddhāya  paññāya  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1480] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa ... Anantarūpanissayo
pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:    mahaggataṃ   saddhaṃ
upanissāya  appamāṇaṃ  jhānaṃ  uppādeti  maggaṃ  ...  phalasamāpattiṃ
Uppādeti mahaggataṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ ...
Maggaṃ  ...  phalasamāpattiṃ  uppādeti mahaggatā saddhā ... paññā
appamāṇāya   saddhāya   paññāya   maggassa   phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   [1481] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa ... Ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  appamāṇaṃ  saddhaṃ
upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Phalasamāpattiṃ uppādeti
appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya appamāṇaṃ jhānaṃ ... Maggaṃ ...
Phalasamāpattiṃ  uppādeti  appamāṇā saddhā ... paññā appamāṇāya
saddhāya  paññāya  upanissayapaccayena  paccayo paṭhamo maggo dutiyassa
... Tatiyo maggo catutthassa maggassa.
   [1482] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  appamāṇaṃ  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ deti sīlaṃ ...
Uposathakammaṃ  ...  vipassanaṃ  uppādeti  appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ
upanissāya dānaṃ deti ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Vipassanaṃ ...
Appamāṇā  saddhā ... paññā parittāya saddhāya paññāya kāyikassa
sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamāpatti
kāyikassa   sukhassa  upanissayapaccayena  paccayo  ariyā  maggaṃ
Upanissāya  saṅkhāre  aniccato  ...  vipassanti  maggo  ariyānaṃ
atthapaṭisambhidāya      dhammapaṭisambhidāya     niruttipaṭisambhidāya
paṭibhāṇapaṭisambhidāya    ṭhānāṭhānakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1483] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
appamāṇaṃ saddhaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti appamāṇaṃ sīlaṃ ... paññaṃ upanissāya mahaggataṃ jhānaṃ ...
Abhiññaṃ  ...  samāpattiṃ  uppādeti appamāṇā saddhā ... paññā
mahaggatāya  saddhāya  paññāya  upanissayapaccayena  paccayo  ariyā
maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  samāpattiṃ  uppādenti  uppannaṃ
samāpajjanti.
   [1484]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  aniccato  ...  vipassati  assādeti  abhinandati taṃ ārabbha
rāgo ... domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ .pe. Vatthu parittānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1485]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa purejātapaccayena
Paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  ...  dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... .
Vatthupurejātaṃ: vatthu mahaggatānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1486] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [1487]  Paritto dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1488] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo   .   pacchājātā:  mahaggatā  khandhā  purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [1489] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1490]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  parittā  khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ ...
Anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1491]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  paṭhamassa  jhānassa  parikammaṃ  tasseva  āsevanapaccayena
paccayo  nevasaññānāsaññāyatanassa  parikammaṃ tasseva āsevanapaccayena
Paccayo  dibbassa  cakkhussa  parikammaṃ  ... anāgataṃsañāṇassa parikammaṃ
anāgataṃsañāṇassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1492] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [1493] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā purimā mahaggatā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ khandhānaṃ
āsevanapaccayena paccayo.
   [1494]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  parittā  cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  parittā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā  ca  rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . nānākhaṇikā: parittā
cetanā vipākānaṃ parittānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [1495]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  mahaggatā cetanā
sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  mahaggatā  cetanā  vipākānaṃ  mahaggatānaṃ  khandhānaṃ
Kammapaccayena paccayo.
   [1496]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  mahaggatā cetanā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nānākhaṇikā:
mahaggatā cetanā kaṭattārūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1497] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
mahaggatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
kammapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   mahaggatā   cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  mahaggatā  cetanā  vipākānaṃ  mahaggatānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1498]  Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā: appamāṇā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:
appamāṇā  cetanā  vipākānaṃ  appamāṇānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [1499]  Appamāṇo  dhammo  parittassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  appamāṇā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ kammapaccayena
Paccayo.
   [1500]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  appamāṇā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [1501]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa vipākapaccayena
paccayo  vipāko  paritto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
khandhā vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [1502]  Mahaggato  dhammo mahaggatassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo tisso pañhā pavatti paṭisandhiyā kātabbā.
   [1503] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo tīṇi. Pavattimeva.
   [1504]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa āhārapaccayena
paccayo   indriyapaccayena   paccayo   jhānapaccayena   paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā: parittā khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
parittā   khandhā   kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo
khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo
Kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
parittānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
parittā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1505]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātā:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
mahaggatānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . purejātaṃ: vatthu
mahaggatānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [1506] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejātaṃ: vatthu appamāṇānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1507]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  mahaggatā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
mahaggatā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1508] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  appamāṇā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
appamāṇā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena
Paccayo.
   [1509]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . sahajāto:
paritto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe
khandhā  vatthussa  atthipaccayena  paccayo vatthu khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo ekaṃ mahābhūtaṃ. Saṅkhittaṃ. Asaññasattānaṃ ....
   {1509.1} Purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ aniccato ... Vipassati assādeti
abhinandati  taṃ ārabbha rāgo uppajjati domanassaṃ uppajjati rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena
paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa atthipaccayena paccayo kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  vatthu  parittānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā: parittā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena
paccayo  .  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo. Rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1510]  Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
mahaggatānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  . purejātaṃ: dibbena
cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ ... vatthu mahaggatānaṃ
Khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1511]  Paritto  dhammo  appamāṇassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu  appamāṇānaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   [1512]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo mahaggato eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1513]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  mahaggatā  khandhā
cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
mahaggatā khandhā kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
mahaggatā khandhā purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [1514] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  mahaggato  eko  khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe ....
   [1515]   Appamāṇo   dhammo   appamāṇassa   dhammassa
atthipaccayena paccayo appamāṇo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ.
   [1516]  Appamāṇo  dhammo  parittassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  appamāṇā  khandhā
Cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
appamāṇā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa  atthipaccayena
paccayo.
   [1517]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  appamāṇo  eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [1518]  Paritto ca appamāṇo ca dhammā parittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  appamāṇā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājātā: appamāṇā khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā:  appamāṇā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1519]  Paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā  appamāṇassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajāto:
appamāṇo  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
   [1520]  Paritto  ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajātā:  mahaggatā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ
Rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahaggatā  khandhā ca
mahābhūtā  ca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
mahaggatā  khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro ca imassa kāyassa .
Pacchājātā:  mahaggatā  khandhā  ca  rūpajīvitindriyañca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [1521]  Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  . sahajāto: mahaggato
eko  khandho  ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
dve khandhā ... paṭisandhikkhaṇe mahaggato eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca ...
Natthipaccayena   paccayo  vigatapaccayena  paccayo  avigatapaccayena
paccayo.
   [1522]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  satta  adhipatiyā satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  ekādasa  aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  cattāri  kamme satta vipāke āhāre indriye
jhāne  magge  satta  sampayutte  tīṇi  vippayutte  pañca atthiyā
terasa natthiyā nava vigate nava avigate terasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ.
   [1523]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo āhārapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1524]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejātapaccayena paccayo.
   [1525] Paritto dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [1526] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1527]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1528] Mahaggato dhammo appamāṇassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1529]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca  mahaggatassa  ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1530] Appamāṇo dhammo appamāṇassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1531] Appamāṇo dhammo parittassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo   sahajātapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchājātapaccayena paccayo.
   [1532] Appamāṇo dhammo mahaggatassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1533]  Appamāṇo  dhammo  parittassa  ca  appamāṇassa ca
dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [1534]  Paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā  parittassa
dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1535]  Paritto  ca  appamāṇo  ca  dhammā  appamāṇassa
dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1536] Paritto ca mahaggato ca dhammā parittassa dhammassa ...
Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [1537] Paritto ca mahaggato ca dhammā mahaggatassa dhammassa ...
Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [1538]  Nahetuyā  paṇṇarasa  naārammaṇe paṇṇarasa naadhipatiyā
naanantare   nasamanantare   paṇṇarasa   nasahajāte   dvādasa
naaññamaññe  dvādasa  nanissaye  dvādasa  naupanissaye  cuddasa
Napurejāte  cuddasa  napacchājāte  paṇṇarasa  naāsevane  .
Saṅkhittaṃ  .  namagge  paṇṇarasa  nasampayutte  dvādasa  navippayutte
dasa  noatthiyā  dasa  nonatthiyā  paṇṇarasa  novigate  paṇṇarasa
noavigate dasa. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
            Paccanīyaṃ.
   [1539]  Hetupaccayā  naārammaṇe  satta  ...  naadhipatiyā
naanantare  nasamanantare  satta  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
satta  napurejāte  .  saṅkhittaṃ . namagge satta nasampayutte tīṇi
navippayutte tīṇi nonatthiyā satta novigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [1540]  Nahetupaccayā ārammaṇe satta ... adhipatiyā satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  ekādasa  aññamaññe
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  cattāri kamme satta . saṅkhittaṃ . magge satta
sampayutte tīṇi vippayutte pañca atthiyā terasa natthiyā nava vigate
nava avigate terasa.
           Paccanīyānulomaṃ.
          Parittattikaṃ dvādasamaṃ
            niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 425-452. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8339              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8339              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1418&items=123              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]