ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1418]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  paritta  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1419]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini. Pavatti patisandhi katabba.
   [1420]  Appamano dhammo appamanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini.
   [1421]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  ariya  gotrabhum
paccavekkhanti  vodanam  paccavekkhanti  pahine  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite   kilese   paccavekkhanti   pubbe   samudacinne
kilese jananti cakkhum ... vatthum ... paritte khandhe aniccato ...
Vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
domanassam  uppajjati  rupayatanam  cakkhu  .pe.  photthabbayatanam
kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo.
   [1422]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam ...
Cetopariyananena  parittacittasamangissa  cittam  janati paritta khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [1423] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo akasanancayatanam vinnanancayatanassa
akincannayatanam    nevasannanasannayatanassa    arammanapaccayena
Paccayo  cetopariyananena  mahaggatacittasamangissa  cittam  janati
mahaggata    khandha    iddhividhananassa    cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa
anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [1424]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   pathamam   jhanam   paccavekkhati   nevasannanasannayatanam
paccavekkhati  dibbam  cakkhum  paccavekkhati  dibbam  sotadhatum  ...
Iddhividhananam paccavekkhati cetopariyananam ... Pubbenivasanussatinanam ...
Yathakammupagananam   ...   anagatamsananam  paccavekkhati  mahaggate
khandhe  aniccato  ...  vipassati  assadeti abhinandati tam arabbha
rago uppajjati domanassam uppajjati.
   [1425] Appamano dhammo appamanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo nibbanam maggassa phalassa arammanapaccayena paccayo.
   [1426] Appamano dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti
nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1427] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo    ariya   cetopariyananena   appamanacittasamangissa
Cittam jananti appamana khandha cetopariyananassa pubbenivasanussati-
nanassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   [1428]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
danam  datva  silam  samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva
paccavekkhati  pubbe  sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  sekkha
gotrabhum garum katva ... vodanam garum katva paccavekkhanti cakkhum ...
Vatthum  ...  paritte khandhe garum katva assadenti abhinandanti tam
garum  katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati:
parittadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1429]  Mahaggato  dhammo mahaggatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  mahaggatadhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1430]  Mahaggato  dhammo  parittassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
pathamam  jhanam  garum  katva  ... nevasannanasannayatanam ... dibbam
cakkhum  ...  anagatamsananam garum katva paccavekkhati mahaggate khandhe
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
Ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati:  mahaggatadhipati  cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1431] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo . sahajatadhipati: mahaggatadhipati sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1432]   Appamano   dhammo   appamanassa   dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  nibbanam  maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo .
Sahajatadhipati:  appamanadhipati  sampayuttakanam  khandhanam adhipatipaccayena
paccayo.
   [1433]  Appamano  dhammo parittassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya
magga vutthahitva maggam garum katva paccavekkhanti phalam garum katva ...
Nibbanam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa adhipatipaccayena
paccayo   .   sahajatadhipati:  appamanadhipati  cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1434]  Appamano  dhammo  parittassa  ca  appamanassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  sahajatadhipati: appamanadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
Paccayo.
   [1435]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima  purima  paritta  khandha  pacchimanam  pacchimanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa   avajjana   parittanam   khandhanam  anantarapaccayena
paccayo.
   [1436]  Paritto  dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  parittam  cuticittam  mahaggatassa upapatticittassa anantarapaccayena
paccayo  paritta  khandha  mahaggatassa  vutthanassa  anagatamsananassa
anantarapaccayena  paccayo pathamassa jhanassa parikammam ... nevasanna-
nasannayatanassa  parikammam  ...  dibbassa  cakkhussa  parikammam ...
Anagatamsananassa   parikammam   anagatamsananassa   anantarapaccayena
paccayo.
   [1437]  Paritto dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam maggassa anulomam phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1438]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purima   purima   mahaggata   khandha   pacchimanam
pacchimanam mahaggatanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1439]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena
Paccayo  mahaggatam  cuticittam  parittassa upapatticittassa anantarapaccayena
paccayo  mahaggatam  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo
mahaggata khandha parittassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1440] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo    nevasannanasannayatanam    nirodha    vutthahantassa
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1441] Appamano dhammo appamanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   purima   purima   appamana   khandha   pacchimanam
pacchimanam  ...  anantarapaccayena paccayo maggo phalassa phalam phalassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1442]  Appamano dhammo parittassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo phalam parittassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1443] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  phalam  mahaggatassa  vutthanassa  anantarapaccayena  paccayo .
Samanantarapaccayam anantarapaccayasadisam.
   [1444]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  paritto  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha ... patisandhikkhane
khandha   vatthussa   vatthu  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo
Ekam mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam ....
   [1445] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Patisandhikkhane
vatthu mahaggatanam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1446]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [1447]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa ... mahaggata
khandha  cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane
mahaggata khandha katattarupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1448] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Mahaggato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [1449]  Appamano  dhammo  appamanassa  dhammassa  ...
Appamano eko khandho tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1450] Appamano dhammo parittassa dhammassa ... appamana
khandha cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1451] Appamano dhammo parittassa ca appamanassa ca dhammassa
...  appamano  eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1452] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa ...
Appamana  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam
Sahajatapaccayena paccayo.
   [1453] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ...
Mahaggata  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  mahaggata  khandha  ca
mahabhuta ca katattarupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1454]  Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  mahaggato eko khandho ca
vatthu ca tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [1455]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo  paritto  eko  khandho tinnannam khandhanam annamannapaccayena
paccayo patisandhikkhane khandha vatthussa vatthu khandhanam annamannapaccayena
paccayo ekam mahabhutam ... Asannasattanam ....
   [1456]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa annamannapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vatthu  mahaggatanam  khandhanam annamannapaccayena
paccayo.
   [1457]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo
patisandhikkhane ....
   [1458] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Patisandhikkhane
Mahaggata khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo.
   [1459] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa ...
Patisandhikkhane  mahaggato  eko khandho tinnannam khandhanam vatthussa ca
annamannapaccayena paccayo.
   [1460]  Appamano  dhammo  appamanassa  dhammassa  ...
Appamano  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena
paccayo dve khandha ....
   [1461]  Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa
annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   mahaggato  eko
khandho vatthu ca tinnannam khandhanam annamannapaccayena paccayo.
   [1462]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa nissayapaccayena
paccayo   paritto   eko   khandho   tinnannam   khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ...
Patisandhikkhane  khandha  vatthussa vatthu khandhanam nissayapaccayena paccayo
ekam  mahabhutam  .pe. asannasattanam ekam mahabhutam ... cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  parittanam
khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1463]  Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa  ... vatthu
mahaggatanam  khandhanam  nissayapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu
mahaggatanam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1464]  Paritto  dhammo  appamanassa  dhammassa ... vatthu
appamananam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1465]  Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa ... mahaggato
eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [1466]  Mahaggato  dhammo parittassa dhammassa ... mahaggata
khandha  cittasamutthananam  rupanam nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane
mahaggata khandha katattarupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1467] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggassa ca dhammassa ...
Mahaggato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [1468] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Appamano
eko khandho tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo.
   [1469] Appamano dhammo parittassa dhammassa ... appamana
khandha cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1470]  Appamano  dhammo  parittassa  ca  appamanassa ca
dhammassa  ...  appamano  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1471] Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa ...
Appamana  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam
nissayapaccayena paccayo.
   [1472]  Paritto  ca  appamano  ca  dhamma  appamanassa
dhammassa  ...  appamano eko khandho vatthu ca tinnannam khandhanam
nissayapaccayena paccayo dve khandha ....
   [1473] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ...
Mahaggata  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam
nissayapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  mahaggata  khandha  ca
mahabhuta ca katattarupanam nissayapaccayena paccayo.
   [1474] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa ...
Mahaggato eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam nissayapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  mahaggato  eko  khandho  ca  vatthu  ca
tinnannam khandhanam nissayapaccayena paccayo dve khandha ....
   [1475]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  parittam  saddham  upanissaya danam deti silam samadiyati
uposathakammam  karoti vipassanam uppadeti manam jappeti ditthim ganhati
parittam silam ... pannam ragam patthanam kayikam sukham ... Senasanam upanissaya
danam deti silam ... uposathakammam ... vipassanam uppadeti panam hanati
sangham  bhindati  paritta  saddha ... panna rago patthana kayikam
sukham  ...  senasanam  parittaya saddhaya pannaya ragassa patthanaya
kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo
Kusalakusalam  kammam  vipakassa  upanissayapaccayena paccayo panatipato
panatipatassa  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkam  katabbam .
Matughatikammam  matughatikammassa  upanissayapaccayena  paccayo  . cakkam
katabbam kusalattikasadisam.
   [1476] Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa ... Anantarupanissayo
pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:  parittam  saddham  upanissaya
mahaggatam  jhanam  uppadeti abhinnam ... samapattim uppadeti parittam
silam ... Pannam ... Ragam ... Senasanam upanissaya mahaggatam jhanam uppadeti
abhinnam  ...  samapattim  uppadeti paritta saddha ... senasanam
mahaggataya  saddhaya  pannaya  upanissayapaccayena  paccayo  pathamassa
jhanassa   parikammam   ...   nevasannanasannayatanassa  parikammam
nevasannanasannayatanassa   upanissayapaccayena   paccayo   dibbassa
cakkhussa parikammam anagatamsananassa ....
   [1477] Paritto dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
parittam  saddham  upanissaya  appamanam  jhanam  uppadeti maggam ...
Phalasamapattim  uppadeti  parittam  silam  ...  pannam  ragam  patthanam
kayikam sukham ... Senasanam upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ...
Phalasamapattim  uppadeti  paritta saddha ... senasanam appamanaya
saddhaya  pannaya  maggassa  phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo
Pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa  maggassa  catutthassa  maggassa
parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1478] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
mahaggatam  saddham  upanissaya  mahaggatam  jhanam uppadeti abhinnam ...
Samapattim  uppadeti  mahaggatam  silam ... pannam upanissaya mahaggatam
jhanam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti mahaggata saddha ... Panna
mahaggataya  saddhaya  pannaya  upanissayapaccayena  paccayo  pathamam
jhanam  dutiyassa  jhanassa  akincannayatanam  nevasannanasannayatanassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1479] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa ... Arammanupanisyo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:  mahaggatam
saddham upanissaya danam deti silam samadiyati uposathakammam karoti vipassanam
uppadeti  manam  jappeti  ditthim ganhati mahaggatam silam ... pannam
upanissaya danam deti ... Vipassanam uppadeti .pe. Mahaggata saddha ...
Panna  parittaya  saddhaya  pannaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1480] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa ... Anantarupanissayo
pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:    mahaggatam   saddham
upanissaya  appamanam  jhanam  uppadeti  maggam  ...  phalasamapattim
Uppadeti mahaggatam silam ... pannam upanissaya appamanam jhanam ...
Maggam  ...  phalasamapattim  uppadeti mahaggata saddha ... panna
appamanaya   saddhaya   pannaya   maggassa   phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [1481] Appamano dhammo appamanassa dhammassa ... Arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  appamanam  saddham
upanissaya appamanam jhanam uppadeti maggam ... Phalasamapattim uppadeti
appamanam silam ... pannam upanissaya appamanam jhanam ... Maggam ...
Phalasamapattim  uppadeti  appamana saddha ... panna appamanaya
saddhaya  pannaya  upanissayapaccayena  paccayo pathamo maggo dutiyassa
... Tatiyo maggo catutthassa maggassa.
   [1482] Appamano dhammo parittassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  appamanam  saddham  upanissaya  danam deti silam ...
Uposathakammam  ...  vipassanam  uppadeti  appamanam silam ... pannam
upanissaya danam deti ... silam ... uposathakammam ... Vipassanam ...
Appamana  saddha ... panna parittaya saddhaya pannaya kayikassa
sukhassa  kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  phalasamapatti
kayikassa   sukhassa  upanissayapaccayena  paccayo  ariya  maggam
Upanissaya  sankhare  aniccato  ...  vipassanti  maggo  ariyanam
atthapatisambhidaya      dhammapatisambhidaya     niruttipatisambhidaya
patibhanapatisambhidaya    thanathanakosallassa    upanissayapaccayena
paccayo.
   [1483] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
appamanam saddham upanissaya mahaggatam jhanam ... abhinnam ... Samapattim
uppadeti appamanam silam ... pannam upanissaya mahaggatam jhanam ...
Abhinnam  ...  samapattim  uppadeti appamana saddha ... panna
mahaggataya  saddhaya  pannaya  upanissayapaccayena  paccayo  ariya
maggam  upanissaya  anuppannam  samapattim  uppadenti  uppannam
samapajjanti.
   [1484]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  aniccato  ...  vipassati  assadeti  abhinandati tam arabbha
rago ... domanassam uppajjati sotam ... Vatthum aniccato ... Domanassam
uppajjati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa
purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
kayayatanam .pe. Vatthu parittanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1485]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa purejatapaccayena
Paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
dibbena  cakkhuna  rupam  ...  dibbaya sotadhatuya saddam ... .
Vatthupurejatam: vatthu mahaggatanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1486] Paritto dhammo appamanassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo vatthu appamananam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1487]  Paritto dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: paritta khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1488] Mahaggato dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo   .   pacchajata:  mahaggata  khandha  purejatassa
imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [1489] Appamano dhammo parittassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: appamana khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1490]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  paritta  khandha pacchimanam pacchimanam ...
Anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1491]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  pathamassa  jhanassa  parikammam  tasseva  asevanapaccayena
paccayo  nevasannanasannayatanassa  parikammam tasseva asevanapaccayena
Paccayo  dibbassa  cakkhussa  parikammam  ... anagatamsananassa parikammam
anagatamsananassa asevanapaccayena paccayo.
   [1492] Paritto dhammo appamanassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [1493] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima purima mahaggata khandha pacchimanam pacchimanam khandhanam
asevanapaccayena paccayo.
   [1494]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  paritta  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  paritta  cetana  sampayuttakanam  khandhanam
katatta  ca  rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: paritta
cetana vipakanam parittanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [1495]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  mahaggata cetana
sampayuttakanam   khandhanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
mahaggata  cetana  sampayuttakanam  khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  mahaggata  cetana  vipakanam  mahaggatanam  khandhanam
Kammapaccayena paccayo.
   [1496]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  mahaggata cetana
cittasamutthananam   rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
mahaggata cetana katattarupanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika:
mahaggata cetana katattarupanam kammapaccayena paccayo.
   [1497] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
mahaggata  cetana  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam
kammapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   mahaggata   cetana
sampayuttakanam  khandhanam  katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  mahaggata  cetana  vipakanam  mahaggatanam  khandhanam
katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1498]  Appamano dhammo appamanassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: appamana cetana
sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
appamana  cetana  vipakanam  appamananam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1499]  Appamano  dhammo  parittassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  appamana  cetana  cittasamutthananam  rupanam kammapaccayena
Paccayo.
   [1500]  Appamano  dhammo  parittassa  ca  appamanassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  appamana  cetana  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1501]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa vipakapaccayena
paccayo  vipako  paritto  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
khandha vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [1502]  Mahaggato  dhammo mahaggatassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo tisso panha pavatti patisandhiya katabba.
   [1503] Appamano dhammo appamanassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo tini. Pavattimeva.
   [1504]  Paritto  dhammo  parittassa dhammassa aharapaccayena
paccayo   indriyapaccayena   paccayo   jhanapaccayena   paccayo
maggapaccayena  paccayo  sampayuttapaccayena  paccayo  vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata: paritta khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
paritta   khandha   katattarupanam   vippayuttapaccayena   paccayo
khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo
Kayayatanam   kayavinnanassa   vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
parittanam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:
paritta  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1505]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajata:  patisandhikkhane  vatthu
mahaggatanam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo . purejatam: vatthu
mahaggatanam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo.
   [1506] Paritto dhammo appamanassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejatam: vatthu appamananam khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1507]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  mahaggata  khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
mahaggata  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1508] Appamano dhammo parittassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  appamana  khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
appamana  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  vippayuttapaccayena
Paccayo.
   [1509]  Paritto  dhammo  parittassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato:
paritto  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...  patisandhikkhane
khandha  vatthussa  atthipaccayena  paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena
paccayo ekam mahabhutam. Sankhittam. Asannasattanam ....
   {1509.1} Purejatam: cakkhum ... Vatthum aniccato ... Vipassati assadeti
abhinandati  tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena
paccayo  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo kayayatanam
kayavinnanassa  vatthu  parittanam  khandhanam  atthipaccayena paccayo .
Pacchajata: paritta khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena
paccayo  .  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo. Rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [1510]  Paritto  dhammo  mahaggatassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu
mahaggatanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  . purejatam: dibbena
cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam ... vatthu mahaggatanam
Khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1511]  Paritto  dhammo  appamanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  .  purejatam:  vatthu  appamananam  khandhanam atthipaccayena
paccayo.
   [1512]  Mahaggato  dhammo  mahaggatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo mahaggato eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ...
Patisandhikkhane ....
   [1513]  Mahaggato  dhammo  parittassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  mahaggata  khandha
cittasamutthananam   rupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
mahaggata khandha katattarupanam atthipaccayena paccayo . pacchajata:
mahaggata khandha purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [1514] Mahaggato dhammo parittassa ca mahaggatassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo  mahaggato  eko  khandho  tinnannam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena paccayo dve khandha ...
Patisandhikkhane ....
   [1515]   Appamano   dhammo   appamanassa   dhammassa
atthipaccayena paccayo appamano eko khandho tinnannam khandhanam.
   [1516]  Appamano  dhammo  parittassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  appamana  khandha
Cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
appamana  khandha  purejatassa  imassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo.
   [1517]  Appamano  dhammo  parittassa  ca  appamanassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  appamano  eko khandho tinnannam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo.
   [1518]  Paritto ca appamano ca dhamma parittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  appamana  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajata: appamana khandha ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  appamana  khandha  ca  rupajivitindriyanca katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1519]  Paritto  ca  appamano  ca  dhamma  appamanassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  . sahajato:
appamano  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam
atthipaccayena paccayo dve khandha ....
   [1520]  Paritto  ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajata:  mahaggata  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam
Rupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  mahaggata  khandha ca
mahabhuta  ca  katattarupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajata:
mahaggata  khandha  ca  kabalimkaro  aharo ca imassa kayassa .
Pacchajata:  mahaggata  khandha  ca  rupajivitindriyanca  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1521]  Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  . sahajato: mahaggato
eko  khandho  ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo
dve khandha ... patisandhikkhane mahaggato eko khandho ca vatthu ca
tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ca vatthu ca ...
Natthipaccayena   paccayo  vigatapaccayena  paccayo  avigatapaccayena
paccayo.
   [1522]  Hetuya  satta  arammane  satta  adhipatiya satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  ekadasa  annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  cattari  kamme satta vipake ahare indriye
jhane  magge  satta  sampayutte  tini  vippayutte  panca atthiya
terasa natthiya nava vigate nava avigate terasa. Evam ganetabbam.
           Anulomam.
   [1523]  Paritto  dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo kammapaccayena
paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1524]  Paritto dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena paccayo.
   [1525] Paritto dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1526] Mahaggato dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1527]  Mahaggato dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1528] Mahaggato dhammo appamanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1529]  Mahaggato  dhammo  parittassa  ca  mahaggatassa  ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1530] Appamano dhammo appamanassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1531] Appamano dhammo parittassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1532] Appamano dhammo mahaggatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1533]  Appamano  dhammo  parittassa  ca  appamanassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1534]  Paritto  ca  appamano  ca  dhamma  parittassa
dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1535]  Paritto  ca  appamano  ca  dhamma  appamanassa
dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [1536] Paritto ca mahaggato ca dhamma parittassa dhammassa ...
Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1537] Paritto ca mahaggato ca dhamma mahaggatassa dhammassa ...
Sahajatam purejatam.
   [1538]  Nahetuya  pannarasa  naarammane pannarasa naadhipatiya
naanantare   nasamanantare   pannarasa   nasahajate   dvadasa
naannamanne  dvadasa  nanissaye  dvadasa  naupanissaye  cuddasa
Napurejate  cuddasa  napacchajate  pannarasa  naasevane  .
Sankhittam  .  namagge  pannarasa  nasampayutte  dvadasa  navippayutte
dasa  noatthiya  dasa  nonatthiya  pannarasa  novigate  pannarasa
noavigate dasa. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1539]  Hetupaccaya  naarammane  satta  ...  naadhipatiya
naanantare  nasamanantare  satta  naannamanne  tini  naupanissaye
satta  napurejate  .  sankhittam . namagge satta nasampayutte tini
navippayutte tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1540]  Nahetupaccaya arammane satta ... adhipatiya satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  ekadasa  annamanne
satta  nissaye  terasa  upanissaye nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  cattari kamme satta . sankhittam . magge satta
sampayutte tini vippayutte panca atthiya terasa natthiya nava vigate
nava avigate terasa.
           Paccaniyanulomam.
          Parittattikam dvadasamam
            nitthitam.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 425-452. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8339&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8339&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1418&items=123              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1418              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]