ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [1567]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  parittarammana  hetu  sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena   paccayo   patisandhikkhane   parittarammana  hetu
sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1568]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  mahaggatarammana  hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [1569]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo appamanarammana hetu sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [1570]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam
katva  tam  paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  ariya
parittarammane  pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese
paccavekkhanti   pubbe   samudacinne   kilese   jananti
parittarammane  paritte khandhe aniccato dukkhato anattato vipassanti
assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  parittarammano  rago
uppajjati  domanassam  uppajjati  cetopariyananena  parittarammana-
parittacittasamangissa  cittam  janati  parittarammana  paritta khandha
Cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1571]  Parittarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo  dibbam  cakkhum  paccavekkhati  dibbam
sotadhatum  paccavekkhati  parittarammanam  iddhividhananam  paccavekkhati
cetopariyananam ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ...
Anagatamsananam   paccavekkhati   parittarammane  mahaggate  khandhe
aniccato  ...  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
mahaggatarammano  rago  ...  domanassam uppajjati cetopariyananena
parittarammanamahaggatacittasamangissa   cittam   janati  parittarammana
mahaggata   khandha   cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1572]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  .pe.  vinnanancayatanam  paccavekkhati
nevasannanasannayatanam   paccavekkhati  mahaggatarammanam  paccavekkhati
cetopariyananam ... pubbenivasanussatinanam ... yathakammupagananam ...
Anagatamsananam   paccavekkhati  mahaggatarammane  mahaggage  khandhe
aniccato  ...  vipassati  assadeti  tam  arabbha mahaggatarammano
rago  ...  domanassam  uppajjati cetopariyananena mahaggatarammana-
mahaggatacittasamangissa  cittam  janati  mahaggatarammana  mahaggata
Khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  yathakammupaga-
nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1573]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo   pathamajjhanapaccavekkhanam   paccavekkhati
nevasannanasannayatanapaccavekkhanam   paccavekkhati  dibbacakkhupaccavekkhanam
paccavekkhati  dibbasotadhatupaccavekkhanam  paccavekkhati  iddhividhanana ...
Cetopariyanana ... pubbenivasanussatinana ... yathakammupaganana ...
Anagatamsananapaccavekkhanam   paccavekkhati   ariya   mahaggatarammane
pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe
samudacinne  mahaggatarammane paritte khandhe aniccato ... vipassati
assadeti abhinandati tam arabbha parittarammano rago ... Domanassam
uppajjati    cetopariyananena    mahaggatarammanaparittacittasamangissa
cittam  janati  mahaggatarammana  paritta  khandha  cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1574]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  ariya magga vutthahitva maggam
paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  cetopariyananena appamanarammana-
parittacittasamangissa    cittam    janati    appamanarammana
Khandha      cetopariyananassa     pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa      anagatamsananassa      avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   [1575]  Appamanarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  ariya  gotrabhum  paccavekkhanti  vodanam
paccavekkhanti   maggapaccavekkhanam   paccavekkhanti   phalapaccavekkhanam
paccavekkhanti  nibbanapaccavekkhanam  paccavekkhanti  appamanarammane
paritte khandhe aniccato ... Vipassati cetopariyananena appamanarammana-
parittacittasamangissa  cittam  janati  appamanarammana  paritta
khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa  yathakammupaga-
nanassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1576]  Appamanarammano  dhammo  mahaggatarammanassa dhammassa
arammanapaccayena   paccayo  ariya  appamanarammanacetopariyananam
paccavekkhanti   ...   pubbenivasanussatinanassa  anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1577]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva
tam garum katva paccavekkhati pubbe sucinnani garum katva paccavekkhati
parittarammane  paritte  khandhe garum katva assadeti abhinandati tam
Garum  katva  rago  uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati:
parittarammanadhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1578]  Parittarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . arammanadhipati: dibbam cakkhum garum katva
paccavekkhati dibbam sotadhatum ... Parittarammanam iddhividhananam cetopariyananam
pubbenivasanussatinanam   yathakammupagananam   ...   anagatamsananam
paccavekkhati  parittarammane  mahaggate khandhe garum katva assadeti
tam garum katva mahaggatarammano rago ... Ditthi uppajjati.
   [1579]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  vinnanancayatanam  garum  katva  ...  nevasanna-
nasannayatanam  ... mahaggatarammanam iddhividhananam ... cetopariyananam
pubbenivasanussatinanam   yathakammupagananam   ...   anagatamsananam
garum katva ... mahaggatarammane mahaggate khandhe garum katva assadeti
tam garum katva mahaggatarammano rago ... Ditthi .... Sahajatadhipati:
mahaggatarammana adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1580]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  pathamajjhanapaccavekkhanam
garum  katva  paccavekkhati  anagatamsananapaccavekkhanam garum katva ...
Mahaggatarammane  paritte  khandhe  garum  katva  assadeti tam garum
katva parittarammano rago ... Ditthi uppajjati.
   [1581]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva
paccavekkhanti phalam garum katva .... Sahajatadhipati: appamanarammana
adhipati sampayuttakanam khandhanam.
   [1582]   Appamanarammano   dhammo   parittarammanassa
dhammassa  ...  .  arammanadhipati:  sekkha  gotrabhum garum katva
paccavekkhanti  vodanam  garum  katva  paccavekkhanti  maggapaccavekkhanam
garum  katva  paccavekkhanti  phalapaccavekkhanam  ... nibbanapaccavekkhanam
garum katva paccavekkhanti.
   [1583]   Appamanarammano   dhammo   mahaggatarammanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:  sekkha
appamanarammanam  cetopariyananam garum katva ... pubbenivasanussati-
nanam ... Anagatamsananam garum katva paccavekkhanti.
   [1584]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  parittarammana  khandha
pacchimanam pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1585]  Parittarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
Anantarapaccayena  paccayo  parittarammanam  cuticittam  mahaggatarammanassa
upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo  parittarammanam  bhavangam
mahaggatarammanaya    avajjanaya   anantarapaccayena   paccayo
parittarammana    khandha    mahaggatarammanassa    vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1586]  Parittarammano  dhammo  appamanarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   parittarammanam  anulomam  gotrabhussa
anulomam   vodanassa  anulomam  phalasamapattiya  anantarapaccayena
paccayo.
   [1587]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  mahaggatarammana  khandha
pacchimanam pacchimanam khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [1588]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena    paccayo    mahaggatarammanam    cuticittam
parittarammanassa   upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo
mahaggatarammanam  bhavangam  parittarammanaya  avajjanaya anantarapaccayena
paccayo   mahaggatarammana  khandha  parittarammanassa  vutthanassa
anantarapaccayena paccayo.
   [1589]  Mahaggatarammano  dhammo  appamanarammanassa dhammassa
anantarapaccayena   paccayo  mahaggatarammanam  anulomam  gotrabhussa
Anulomam  vodanassa  anulomam  phalasamapattiya  nirodha  vutthahantassa
nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1590]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima  purima appamanarammana
khandha   pacchimanam   pacchimanam   appamanarammananam   khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa
maggo phalassa phalam phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1591]  Appamanarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   maggapaccavekkhana   parittarammanassa
vutthanassa phalapaccavekkhanam parittarammanassa vutthanassa nibbanapaccavekkhanam
parittarammanassa   vutthanassa   appamanarammanam   cetopariyananam
parittarammanassa      vutthanassa     pubbenivasanussatinanam
parittarammanassa   vutthanassa   anagatamsananam   parittarammanassa
vutthanassa   phalam  parittarammanassa  vutthanassa  anantarapaccayena
paccayo.
   [1592]   Appamanarammano   dhammo   mahaggatarammanassa
dhammassa    anantarapaccayena    paccayo    maggapaccavekkhanam
mahaggatarammanassa  vutthanassa  phalapaccavekkhana mahaggatarammanassa ...
Nibbanapaccavekkhana    mahaggatarammanassa    ...    phalam
mahaggatarammanassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [1593]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
samanantarapaccayena paccayo anantarasadisam.
   [1594]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  annamannapaccayena  paccayo  nissayapaccayena
paccayo  tini  paticcavarasadisa  katabba  .  upanissayapaccaye
arammanupanissayo    anantarupanissayo    pakatupanissayo   .
Pakatupanissayo:  parittarammanam saddham upanissaya danam deti silam ...
Uposathakammam  ...  parittarammanam  jhanam  uppadeti  vipassanam ...
Abhinnam  ...  samapattim  uppadeti  manam  jappeti ditthim ganhati
parittarammanam  silam ... pannam ragam dosam moham manam ditthim patthanam
kayikam sukham ... kayikam dukkham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam
... parittarammanam jhanam uppadeti vipassanam ... Abhinnam ... Samapattim
uppadeti  panam  hanati  sangham  bhindati parittarammana saddha ...
Panna rago patthana kayikam sukham ... kayikam dukkham parittarammanaya
saddhaya  pannaya  ragassa  patthanaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1595]  Parittarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  parittarammanam  saddham  upanissaya
mahaggatarammanam jhanam uppadeti vipassanam ... abhinnam ... samapattim
Uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati parittarammanam silam ...
Pannam  ragam  patthanam  kayikam  sukham  ...  kayikam dukkham upanissaya
mahaggatarammanam jhanam uppadeti vipassanam ... abhinnam ... samapattim
uppadeti  manam jappeti ditthim ganhati parittarammana saddha ...
Kayikam  sukham  ...  kayikam dukkham mahaggatarammanaya saddhaya pannaya
ragassa patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1596]  Parittarammano  dhammo  appamanarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  parittarammanam  saddham  upanissaya  appamanarammanam
jhanam uppadeti maggam ... Abhinnam ... Samapattim uppadeti parittarammanam
silam  ...  pannam  ragam kayikam sukham ... kayikam dukkham upanissaya
appamanarammanam  jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... samapattim
uppadeti  parittarammana  saddha  ...  kayikam sukham kayikam dukkham
appamanarammanaya saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1597]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  mahaggatarammanam  saddham  upanissaya
mahaggatarammanam  jhanam  uppadeti  vipassanam  ...  abhinnam  ...
Samapattim  ... manam ... ditthim ganhati mahaggatarammanam silam ...
Pannam ... Ragam ... Patthanam upanissaya ... Mahaggatarammanam jhanam ... Ditthim
Ganhati mahaggatarammana saddha ... panna ... Rago ... Patthana
mahaggatarammanaya saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1598]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  mahaggatarammanam  saddham  upanissaya
danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti  parittarammanam
jhanam ... vipassanam ... abhinnam ... Samapattim ... Manam jappeti ditthim
ganhati mahaggatarammanam silam ... patthanam upanissaya danam deti ...
Ditthim  ganhati mahaggatarammana saddha ... patthana parittarammanaya
saddhaya   patthanaya   kayikassa   sukhassa  kayikassa  dukkhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1599]  Mahaggatarammano  dhammo  appamanarammanassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  mahaggatarammanam  saddham  upanissaya  appamanarammanam
jhanam ... maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti mahaggatarammanam
silam  ...  patthanam upanissaya appamanarammanam jhanam ... samapattim
uppadeti  mahaggatarammana  saddha ... patthana appamanarammanaya
saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1600]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo    arammanupanissayo
Anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  appamanarammanam
saddham upanissaya appamanarammanam jhanam ... maggam ... abhinnam ...
Samapattim  uppadeti  appamanarammanam  silam  ... pannam upanissaya
appamanarammanam  jhanam  ...  maggam  ...  samapattim  uppadeti
appamanarammana  saddha  ...  panna  appamanarammanaya saddhaya
pannaya phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1601]  Appamanarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  appamanarammanam  saddham upanissaya
danam  deti  silam  samadiyati uposathakammam karoti parittarammanam jhanam
uppadeti vipassanam ... Abhinnam ... Samapattim uppadeti appamanarammanam
silam  ...  pannam upanissaya danam deti ... samapattim uppadeti
appamanarammana  saddha  ...  panna  parittarammanaya  saddhaya
pannaya  kayikassa  sukhassa  kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo.
   [1602]   Appamanarammano   dhammo   mahaggatarammanassa
dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo   .   pakatupanissayo:   appamanarammanam   saddham
upanissaya  mahaggatarammanam  jhanam  ... vipassanam ... abhinnam ...
Samapattim  uppadeti  appamanarammanam  silam  ... pannam upanissaya
Mahaggatarammanam  jhanam  ...  vipassanam  ... abhinnam ... samapattim
uppadeti  appamanarammana  saddha  ... panna mahaggatarammanaya
saddhaya pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   [1603]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  parittarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  parittarammananam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [1604]  Parittarammano  dhammo  appamanarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena   paccayo  parittarammanam  anulomam  gotrabhussa
anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1605]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  mahaggatarammana  khandha
pacchimanam  pacchimanam  mahaggatarammananam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo.
   [1606]   Mahaggatarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa   asevanapaccayena   paccayo  mahaggatarammanam  anulomam
gotrabhussa anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1607]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima purima appamanarammana
khandha   pacchimanam   pacchimanam   appamanarammananam   khandhanam
Asevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [1608]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
parittarammana   cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  parittarammana  cetana  vipakanam
parittarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1609]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
mahaggatarammana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  mahaggatarammana  cetana  vipakanam
mahaggatarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1610]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  mahaggatarammana  cetana
vipakanam parittarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1611]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo sahajata nanakhanika . sahajata:
appamanarammana  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  appamanarammana  cetana  vipakanam
appamanarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1612]  Appamanarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  appamanarammana cetana
vipakanam parittarammananam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1613]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo   jhanapaccayena   paccayo   maggapaccayena   paccayo
sampayuttapaccayena  paccayo  atthipaccayena  paccayo  natthipaccayena
paccayo vigatapaccayena paccayo avigatapaccayena paccayo.
   [1614]  Hetuya  tini  arammane  satta  adhipatiya  satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  tini  annamanne
tini  nissaye  tini  upanissaye  nava  asevane  panca  kamme
panca  vipake  tini  ahare  tini  indriye  jhane  magge
sampayutte  atthiya  tini  natthiya  nava  vigate  nava  avigate
tini. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1615]  Parittarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1616]  Parittarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1617]  Parittarammano  dhammo  appamanarammanassa  dhammassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [1618]  Mahaggatarammano  dhammo  mahaggatarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [1619]  Mahaggatarammano  dhammo  parittarammanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo  kammapaccayena
paccayo.
   [1620]   Mahaggatarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1621]   Appamanarammano   dhammo   appamanarammanassa
dhammassa   arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [1622]   Appamanarammano   dhammo   parittarammanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
kammapaccayena paccayo.
   [1623]   Appamanarammano   dhammo   mahaggatarammanassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1624]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  nasahajate  nava  naannamanne
Nava  nanissaye nava naupanissaye satta napurejate nava napacchajate
nava  naasevane  nava  .  sankhittam  . namagge nava nasampayutte
nava  navippayutte  nava  noatthiya  nava  nonatthiya nava novigate
nava noavigate nava. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1625] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya naanantare
nasamanantare naupanissaye napurejate napacchajate naasevane tini.
Sankhittam  . namagge navippayutte nonatthiya novigate tini . evam
ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1626]  Nahetupaccaya arammane satta ... adhipatiya satta
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  tini  annamanne  tini
nissaye  tini upanissaye nava asevane panca kamme panca vipake
tini  .  sankhittam  .  sampayutte  tini atthiya tini natthiya nava
vigate nava avigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
         Parittarammanattikam terasamam
             nitthitam
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 458-474. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=8969&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=8969&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1567&items=60              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=31              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1567              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]