ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

           Panhavaro
   [1687] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo  micchattaniyata  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  hetupaccayena
paccayo.
   [1688]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa hetupaccayena
Paccayo micchattaniyata hetu cittasamutthananam rupanam.
   [1689]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo  micchattaniyata  hetu  sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [1690] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa hetupaccayena
paccayo tini.
   [1691]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo  aniyata  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam patisandhikkhane ....
   [1692] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  ariya  micchattaniyate  pahine kilese paccavekkhanti pubbe
samudacinne  kilese  jananti  micchattaniyate khandhe aniccato ...
Vipassanti  cetopariyananena  micchattaniyatacittasamangissa  cittam  jananti
micchattaniyata  khandha  cetopariyananassa  pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1693] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti cetopariyananena
sammattaniyatacittasamangissa    cittam    jananti    sammattaniyata
khandha      cetopariyananassa     pubbenivasanussatinanassa
Anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [1694]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo  danam  datva  silam  samadiyitva  uposathakammam  katva tam
paccavekkhanti  pubbe  sucinnani  ...  jhana  vutthahitva  jhanam
paccavekkhanti  ariya  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo  ariya  aniyate  pahine  kilese paccavekkhanti vikkhambhite
kilese ... Pubbe samudacinne ... Cakkhum ... Vatthum ... Aniyate khandhe
aniccato dukkhato anattato vipassanti assadenti abhinandanti
   {1694.1} tam arabbha aniyato rago ... Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
cetopariyananena  aniyatacittasamangissa cittam janati akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam
kayavinnanassa  arammanapaccayena  paccayo  aniyata khandha iddhividha-
nanassa    cetopariyananassa   pubbenivasanussati   nanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [1695] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo    rupajivitindriyam    matughatakammassa   pitughatakammassa
Arahantaghatakammassa   ruhiruppadakammassa  arammanapaccayena  paccayo
yam  vatthum  paramasantassa  micchattaniyata  khandha uppajjanti tam vatthum
micchattaniyatanam khandhanam arammanapaccayena paccayo.
   [1696] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo nibbanam maggassa arammanapaccayena paccayo.
   [1697]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo  .  sahajatadhipati:  micchattaniyatadhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1698] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  micchattaniyatadhipati  cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1699]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajatadhipati: micchattaniyatadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [1700] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  .  sahajatadhipati:  sammattaniyatadhipati sampayuttakanam khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1701] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati   .  arammanadhipati:
Ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum  katva  paccavekkhanti .
Sahajatadhipati:   sammattaniyatadhipati   cittasamutthananam   rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [1702]  Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajatadhipati: sammattaniyatadhipati
sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam.
   [1703]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa adhipatipaccayena
paccayo  arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam
datva silam ... uposathakammam ... tam garum katva paccavekkhati pubbe
sucinnani  garum  katva  paccavekkhati  ariya  phalam  garum  katva
paccavekkhanti nibbanam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa
phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... Vatthum ... Aniyate khandhe garum
katva assadeti abhinandati tam garum katva aniyato rago uppajjati.
Sahajatadhipati:  aniyatadhipati  sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [1704] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo. Arammanadhipati: nibbanam maggassa adhipatipaccayena paccayo.
   [1705] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo   micchattaniyata   khandha   vutthanassa  anantarapaccayena
Paccayo.
   [1706] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo maggo phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [1707]  Aniyato  dhammo  aniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  purima purima aniyata khandha pacchimanam pacchimanam aniyatanam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  anulomam
vodanassa  phalam  phalassa anulomam phalasamapattiya nirodha vutthahantassa
nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [1708] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo  aniyatam  domanassam  micchattaniyatassa  domanassassa  anantara-
paccayena   paccayo   aniyata   micchaditthi  niyatamicchaditthiya
anantarapaccayena paccayo.
   [1709] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo gotrabhu maggassa vodanam maggassa anantarapaccayena paccayo.
   [1710] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo  anantarasadisam  .  sahajatapaccayena  paccayo  paticcavarasadisam
nava   panha  .  annamannapaccayena  paccayo  paticcavarasadisam
tisso   panha  .  nissayapaccayena  paccayo  kusalattikasadisa
Terasa panha.
   [1711] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatupanissayo: matughatakammam pitughatakammassa
upanissayapaccayena  paccayo  matughatakammam  ...  pitughatakammam  ...
Arahantaghatakammam  ...  ruhiruppadakammam  ...  sanghabhedakammam  ...
Niyatamicchaditthiya  upanissayapaccayena  paccayo  .  cakkam katabbam .
Niyatamicchaditthi niyatamicchaditthiya upanissayapaccayena paccayo niyatamicchaditthi
matughatakammassa ... Sanghabhedakammassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1712] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
mataram  jivita  voropetva  tassa  patighatatthaya  danam  deti
silam  samadiyati  uposathakammam karoti pitaram jivita voropetva ...
Arahantam jivita ... dutthena cittena tathagatassa lohitam ... sangham
bhinditva tassa patighatatthaya danam ... Silam ... Uposathakammam karoti.
   [1713] Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissaya-
paccayena  paccayo  .  pakatupanissayo:  pathamo  maggo  dutiyassa
maggassa  upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa
maggassa upanissayapaccayena paccayo.
   [1714] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
Paccayo  .  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo .
Pakatupanissayo:  ariya  maggam  upanissaya  anuppannam  samapattim
uppadenti  uppannam  samapajjanti  sankhare  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  maggo  ariyanam  atthapatisambhidaya  ...
Thanathanakosallassa   upanissayapaccayena   paccayo  maggo  phala
samapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1715]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo: aniyatam saddham upanissaya danam deti silam ... Uposathakammam ...
Jhanam ... abhinnam ... Samapattim ... Manam ... Ditthim ganhati aniyatam silam
... sutam cagam pannam ragam patthanam kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam
... senasanam upanissaya danam deti ... Nigamaghatam karoti aniyata saddha
... panna ... Rago ... Senasanam aniyataya saddhaya kayikassa sukhassa
kayikassa   dukkhassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena  paccayo
pathamassa   jhanassa  parikammam  tasseva  nevasannanasannayatanassa
parikammam  tasseva  pathamam  jhanam  dutiyassa  jhanassa  akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa     panatipato     panatipatassa
upanissayapaccayena paccayo. Cakkam katabbam.
   [1716] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
Aniyatam ragam upanissaya mataram jivita voropeti ... sangham bhindati
aniyatam dosam ... Patthanam ... Kayikam sukham ... Senasanam upanissaya mataram
jivita voropeti ... sangham bhindati aniyato rago ... senasanam
matughatakammassa  pitughatakammassa  arahantaghatakammassa  ruhiruppadakammassa
sanghabhedakammassa niyatamicchaditthiya upanissayapaccayena paccayo.
   [1717] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:    pathamassa   maggassa   parikammam   pathamassa
maggassa catutthassa maggassa parikammam catutthassa maggassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [1718]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  ...  vatthum aniccato ... vipassati assadeti abhinandati tam
arabbha aniyato rago uppajjati dibbena cakkhuna rupam ... Dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam
kayavinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam ... vatthu aniyatanam khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   [1719] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa purejatapaccayena
Paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
rupajivitindriyam  matughatakammassa  pitughatakammassa  arahantaghatakammassa
ruhiruppadakammassa  .pe. purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam:
vatthu micchattaniyatanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [1720] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo . vatthupurejatam: vatthu sammattaniyatanam khandhanam purejatapaccayena
paccayo.
   [1721] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: micchattaniyata khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1722] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: sammattaniyata khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1723]  Aniyato dhammo aniyatassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo . pacchajata: aniyata khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1724]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  aniyata  khandha  pacchimanam  pacchimanam
aniyatanam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
Anulomam vodanassa asevanapaccayena paccayo.
   [1725] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  aniyatam  domanassam  micchattaniyatassa  domanassassa  asevana-
paccayena paccayo aniyatamicchaditthi niyatamicchaditthiya asevanapaccayena
paccayo.
   [1726] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa  asevanapaccayena
paccayo.
   [1727] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  micchattaniyata  cetana  sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena
paccayo.
   [1728]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  micchattaniyata
cetana cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . Nanakhanika:
micchattaniyata  cetana  vipakanam  khandhanam  katatta  ca  rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [1729]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo  micchattaniyata cetana sampayuttakanam
khandhanam cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1730]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
Kammapaccayena   paccayo   sammattaniyata  cetana  sampayuttakanam
khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1731]  Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika . sahajata: sammattaniyata cetana
cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:
sammattaniyata cetana vipakanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [1732]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  ca aniyatassa
ca   dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sammattaniyata  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [1733]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  aniyata  cetana
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  ...  .  nanakhanika:  aniyata  cetana
vipakanam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [1734]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa vipakapaccayena
paccayo  vipako  aniyato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
khandha vatthussa.
   [1735]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena  paccayo  jhanapaccayena
paccayo maggapaccayena paccayo sampayuttapaccayena paccayo.
   [1736] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  micchattaniyata khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchajata:
micchattaniyata  khandha  purejatassa  imassa kayassa vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1737] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo   sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  sammattaniyata
khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Pacchajata:  sammattaniyata  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   [1738]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  .  sahajata:  aniyata
khandha  cittasamutthananam  rupanam  patisandhikkhane  khandha  vatthussa
vippayuttapaccayena   paccayo   vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam
kayavinnanassa   vatthu   aniyatanam   khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  aniyata  khandha  purejatassa  imassa
Kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [1739] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . purejatam: vatthu micchattaniyatanam khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1740] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . purejatam: vatthu sammattaniyatanam khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo.
   [1741] Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo micchattaniyato eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam
khandhanam.
   [1742]  Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo   sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  micchattaniyata
khandha   cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena  paccayo  .
Pacchajata:  micchattaniyata  khandha  purejatassa  imassa  kayassa
atthipaccayena paccayo.
   [1743]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo  micchattaniyato  eko  khandho
tinnannam khandhanam cittasamutthanananca rupanam dve khandha ....
   [1744]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo tisso panha.
   [1745]  Aniyato  dhammo  aniyatassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . sahajato:
aniyato  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...  patisandhikkhane
khandha  vatthussa  atthipaccayena  paccayo vatthu khandhanam atthipaccayena
paccayo ekam mahabhutam ... Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   {1745.1} Purejatam: cakkhum ... Vatthum aniccato dukkhato anattato
vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati
domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam
kayavinnanassa    cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam
kayavinnanassa   vatthu   aniyatanam   khandhanam   atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  aniyata  khandha  purejatassa  imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  kabalimkaro  aharo  imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  rupajivitindriyam  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1746]  Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  .  purejatam:  rupajivitindriyam  matughatakammassa  .pe.
Ruhiruppadakammassa  atthipaccayena  paccayo  vatthu  micchattaniyatanam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1747]  Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa atthipaccayena
paccayo. Purejatam: vatthu sammattaniyatanam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [1748]  Micchattaniyato  ca aniyato ca dhamma micchattaniyatassa
dhammassa  ... sahajatam purejatam . sahajato: micchattaniyato eko
khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam dve khandha ca ....
   [1749]  Micchattaniyato  ca  aniyato  ca  dhamma  aniyatassa
dhammassa  ...  sahajatam  pacchajatam aharam indriyam . sahajata:
micchattaniyata  khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:  micchattaniyata  khandha ca
kabalimkaro  aharo  ca  imassa kayassa atthipaccayena paccayo .
Pacchajata:  micchattaniyata  khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [1750]  Sammattaniyato  ca aniyato ca dhamma sammattaniyatassa
dhammassa atthipaccayena paccayo dve panha micchattaniyatasadisa.
   [1751]  Hetuya  satta  arammane  panca  adhipatiya attha
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  nava  annamanne
tini   nissaye  terasa  upanissaye  satta  purejate  tini
pacchajate  tini  asevane  tini  kamme  satta  vipake  ekam
ahare  satta  indriye  satta  jhane  satta  magge  satta
Sampayutte  tini  vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya
panca vigate panca avigate terasa. Evam ganetabbam.
            Anulomam.
   [1752]  Micchattaniyato  dhammo  micchattaniyatassa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1753] Micchattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo    sahajatapaccayena    paccayo    upanissayapaccayena
paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [1754]  Micchattaniyato dhammo micchattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1755]  Sammattaniyato  dhammo  sammattaniyatassa  dhammassa
sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [1756] Sammattaniyato dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
pacchajatapaccayena paccayo.
   [1757]  Sammattaniyato dhammo sammattaniyatassa ca aniyatassa ca
dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [1758]  Aniyato  dhammo aniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo   sahajatapaccayena  paccayo  upanissayapaccayena  paccayo
purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo kammapaccayena
Paccayo aharapaccayena paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [1759] Aniyato dhammo micchattaniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1760] Aniyato dhammo sammattaniyatassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [1761] Micchattaniyato ca aniyato ca dhamma micchattaniyatassa dhammassa
... Sahajatam purejatam.
   [1762] Micchattaniyato ca aniyato ca dhamma aniyatassa dhammassa
... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1763] Sammattaniyato ca aniyato ca dhamma sammattaniyatassa dhammassa
... Sahajatam purejatam.
   [1764] Sammattaniyato ca aniyato ca dhamma aniyatassa dhammassa
... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [1765]  Nahetuya  terasa naarammane naadhipatiya naanantare
nasamanantare   terasa   nasahajate   nava   naannamanne  nava
nanissaye nava naupanissaye terasa napurejate ekadasa napacchajate
terasa   naasevane  terasa  nakamme  navipake  naahare
Terasa  . sankhittam . namagge terasa nasampayutte nava navippayutte
satta   noatthiya   satta   nonatthiya   terasa   novigate
terasa noavigate satta. Evam ganetabbam.
            Paccaniyam.
   [1766] Hetupaccaya naarammane satta ... naadhipatiya satta
naanantare  satta  nasamanantare  satta  naannamanne tini naupanissaye
satta  .pe.  namagge  satta  nasampayutte  tini  navippayutte
tini nonatthiya satta novigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomapaccaniyam.
   [1767]  Nahetupaccaya arammane panca ... adhipatiya attha
anantare  panca  samanantare  panca  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye satta purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  satta vipake ekam ahare satta
indriye  jhane  magge  satta  sampayutte  tini vippayutte panca
atthiya terasa natthiya satta vigate satta avigate terasa . evam
ganetabbam.
           Paccaniyanulomam.
          Micchattattikam pannarasamam
             nitthitam
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 487-505. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9557&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9557&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1687&items=81              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=36              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1687              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]