ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Pañhāvāro
   [118]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [119]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā hetū vitakkassa hetupaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [120] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa hetupaccayena
paccayo savitakkasavicārā hetū cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicārā hetū kaṭattārūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [121]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicārā
hetū   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ
hetupaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  hetū
Sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [122]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo savitakkasavicārā
hetū  vitakkassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  hetū  vitakkassa  kaṭattā ca rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [123] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  hetupaccayena paccayo savitakkasavicārā hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  hetupaccaye  paccayo .pe.
Paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa
ca hetupaccayena paccayo.
   [124] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo
savitakkasavicārā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca citta-
samuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā
ca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [125]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  hetū  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā
Hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [126]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
hetupaccayena   paccayo   avitakkavicāramattā   hetū  vicārassa
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattā hetū vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo.
   [127] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkavicāramattā hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  hetū
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo.
   [128]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  avitakkaavicārā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkaavicārā  hetū  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
hetupaccayena paccayo.
   [129]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā   taṃ   paccavekkhati   pubbe   suciṇṇāni  paccavekkhati
Savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā ... Phalā
vuṭṭhahitvā  phalaṃ  paccavekkhati  ariyā  pahīne kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti  savitakkasavicāre  khandhe  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assādenti  abhinandanti  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati
domanassaṃ  uppajjati  savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā
khandhā uppajjanti.
   [130] Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ
katvā taṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko uppajjati pubbe suciṇṇāni
paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā vuṭṭhahitvā
... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko uppajjati
ariyā pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe samudāciṇṇe kilese jānanti savitakkasavicāre khandhe aniccato
dukkhato  anattato vipassanti  assādenti abhinandanti  taṃ  ārabbha
vitakko uppajjati savitakkasavicāre khandhe ārabbha vitakko uppajjati.
   [131] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa ārammaṇa-
paccayena  paccayo  cetopariyañāṇena  savitakkasavicāracittasamaṅgissa
cittaṃ   jānāti   savitakkasavicārā   khandhā   cetopariyañāṇassa
Pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  savitakkasavicāre  khandhe ārabbha avitakka-
avicārā khandhā uppajjanti.
   [132] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo dānaṃ datvā sīlaṃ
samādiyitvā  uposathakammaṃ  katvā  taṃ paccavekkhati taṃ ārabbha savitakka-
savicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti pubbe suciṇṇāni paccavekkhati
savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhati
taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti ariyā pahīne
kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudāciṇṇe
kilese  jānanti  savitakkasavicāre khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca
vitakko ca uppajjanti savitakkasavicāre khandhe ārabbha savitakkasavicārā
khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [133]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  jhānā  vuṭṭhahitvā
... maggā ... phalā ... phalaṃ paccavekkhati taṃ ārabbha vitakko
uppajjati  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vitakkañca  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
Vitakko  uppajjati  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vitakkañca
ārabbha vitakko uppajjati.
   [134]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo avitakkavicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā ...
Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā
uppajjanti  avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca aniccato dukkhato
anattato  vipassati assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati
.pe.  domanassaṃ  uppajjati  avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca
ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti .pe.
   [135] Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  cetopariyañāṇena  avitakkavicāramattacitta-
samaṅgissa  cittaṃ jānāti avitakkavicāramattā khandhā cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vitakkañca ārabbha
avitakkaavicārā khandhā uppajjanti.
   [136] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāra-
mattā jhānā vuṭṭhahitvā ... maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhati
taṃ  ārabbha  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca uppajjanti
Avitakkavicāramatte  khandhe  ca vitakkañca aniccato dukkhato anattato
vipassati  assādeti abhinandati taṃ ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca
vitakko  ca  uppajjanti  avitakkavicāramatte  khandhe  ca  vitakkañca
ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [137]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  nibbānaṃ  avitakkaavicārassa  maggassa
phalassa  vicārassa  ca  ārammaṇapaccayena  paccayo  dibbena cakkhunā
rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti cetopariyañāṇena
avitakkaavicāracittasamaṅgissa   cittaṃ   jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  avitakkaavicārā  khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
avitakkaavicāre  khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā khandhā
uppajjanti.
   [138]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ...
Maggā  ...  phalā  vuṭṭhahitvā  phalaṃ  paccavekkhanti  taṃ  ārabbha
savitakkasavicārā  khandhā  uppajjanti  ariyā  nibbānaṃ  paccavekkhanti
Nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  savitakkasavicārassa  maggassa  phalassa
āvajjanāya  ārammaṇapaccayena  paccayo  cakkhuṃ  aniccato dukkhato
anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo
uppajjati domanassaṃ uppajjati sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde
gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ... avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assādeti abhinandati taṃ
ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati avitakkaavicāre
khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti .pe.
   [139]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ...
Maggā ... Phalā ... Phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha vitakko uppajjati ariyā
nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ avitakkavicāramattassa maggassa phalassa
vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato
... Vatthuṃ ... Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca aniccato dukkhato anattato
vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha vitakko uppajjati avitakka-
avicāre khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati.
   [140]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa   ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo
nibbānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa  phalassa  vicārassa  ca
Ārammaṇapaccayena paccayo.
   [141] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo ariyā avitakkaavicārā
jhānā ... maggā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ paccavekkhanti taṃ ārabbha
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  uppajjanti ariyā nibbānaṃ
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa vodānassa vitakkassa ca savitakka-
savicārassa  maggassa vitakkassa ca savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa
ca āvajjanāya vitakkassa ca ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  taṃ  ārabbha  savitakkasavicārā khandhā ca
vitakko ca uppajjanti sotaṃ ... .pe. Phoṭṭhabbaṃ vatthuṃ ... Avitakkaavicāre
khandhe  ca vicārañca aniccato dukkhato anattato vipassati taṃ ārabbha
savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [142] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  avitakkavicāramatte
khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti.
   [143] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo avitakkavicāramatte
khandhe ca vicārañca ārabbha vitakko uppajjati.
   [144]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
Avitakkaavicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo avitakkavicāra-
mattā  khandhā ca vicāro ca cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussati-
ñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  ārammaṇapaccayena
paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha avitakkaavicārā
khandhā uppajjanti.
   [145] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca ārabbha savitakkasavicārā
khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [146] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  savitakkasavicāre
khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā khandhā uppajjanti.
   [147] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  savitakkasavicāre
khandhe ca vitakkañca ārabbha vitakko uppajjati.
   [148]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo savitakkasavicārā
khandhā  ca  vitakko  ca  cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   ārammaṇapaccayena  paccayo
savitakkasavicāre  khandhe  ca  vitakkañca  ārabbha  avitakkaavicārā
Khandhā uppajjanti.
   [149] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca ārabbha savitakkasavicārā
khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [150] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo  ārammaṇādhipati sahajātādhipati . ārammaṇādhipati:
dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā taṃ garuṃ katvā paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni garuṃ  katvā  paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā
vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati savitakka-
savicāre khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [151]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā
taṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati pubbe
suciṇṇāni  garuṃ katvā paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā
...  maggā  vuṭṭhahitvā  ...  phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā
Paccavekkhanti taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati savitakkasavicāre khandhe
garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati.
Sahajātādhipati:  savitakkasavicārā  adhipati  vitakkassa  adhipatipaccayena
paccayo.
   [152] Savitakkasavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo  . sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati citta-
samuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [153] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa
ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajātādhipati: savitakkasavicārā
adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   [154] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajātādhipati: savitakka-
savicārā adhipati vitakkassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena
paccayo.
   [155] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ samādiyitvā
uposathakammaṃ  katvā  taṃ garuṃ  katvā  paccavekkhati  taṃ garuṃ katvā
savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca uppajjanti pubbe suciṇṇāni
Garuṃ katvā paccavekkhati savitakkasavicārā jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ...
Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā
ca vitakko ca uppajjanti savitakkasavicāre khandhe garuṃ katvā assādeti
abhinandati taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
Sahajātādhipati: savitakkasavicārā adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa
ca adhipatipaccayena paccayo.
   [156] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo .
Sahajātādhipati:  savitakkasavicārā  adhipatisampayuttakānaṃ khandhānaṃ vitakkassa
ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [157]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo ārammaṇādhipati sahajātādhipati . Ārammaṇādhipati:
avitakkavicāramattā jhānā ... maggā ... phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā
paccavekkhati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati avitakkavicāramatte khandhe
ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā vitakko uppajjati.
Sahajātādhipati:  avitakkavicāramattā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   [158]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo . ārammaṇādhipati: avitakkavicāramattā jhānā
vuṭṭhahitvā maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati taṃ garuṃ katvā
savitakkasavicārā  khandhā  uppajjanti  avitakkavicāramatte  khandhe  ca
vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   [159]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . sahajātādhipati: avitakkavicāramattā adhipati
vicārassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [160]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati:
avitakkavicāramattā  adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [161] Avitakkavicāramatto dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati: avitakka-
vicāramattā jhānā vuṭṭhahitvā maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhati
taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti avitakkavicāra-
matte khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [162]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
Adhipatipaccayena   paccayo   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:   nibbānaṃ   avitakkaavicārassa  maggassa  phalassa
vicārassa  ca  adhipatipaccayena  paccayo  . sahajātādhipati: avitakka-
avicārā   adhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [163]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati: ariyā avitakkaavicārā
jhānā ... maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti taṃ
garuṃ  katvā  savitakkasavicārā khandhā uppajjanti ariyā nibbānaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  savitakka-
savicārassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ garuṃ katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe vatthuṃ ...
Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [164]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati: ariyā avitakkaavicārā
jhānā vuṭṭhahitvā ... Maggā ... Phalā ... Phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
taṃ garuṃ  katvā  vitakko  uppajjati  ariyā  nibbānaṃ garuṃ  katvā
Paccavekkhanti   nibbānaṃ   avitakkavicāramattassa  maggassa  phalassa
vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ avitakkaavicāre
khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
vitakko uppajjati.
   [165] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa adhipatipaccayena paccayo . ārammaṇādhipati:
nibbānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa  phalassa  vicārassa  ca
adhipatipaccayena paccayo.
   [166] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . ārammaṇādhipati:
ariyā avitakkaavicārā jhānā ... Maggā ... Phalā vuṭṭhahitvā phalaṃ garuṃ
katvā  paccavekkhanti  taṃ garuṃ  katvā  savitakkasavicārā  khandhā ca
vitakko  ca  uppajjanti  ariyā  nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  vitakkassa  ca  savitakkasavicārassa
maggassa  vitakkassa  ca  savitakkasavicārassa  phalassa  vitakkassa ca
adhipatipaccayena  paccayo cakkhuṃ garuṃ  katvā . saṅkhittaṃ . Vatthuṃ ...
Avitakkaavicāre khandhe ca vicārañca garuṃ katvā assādeti abhinandati
taṃ garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [167] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:
Avitakkavicāramatte  khandhe  ca vicārañca garuṃ katvā savitakkasavicārā
khandhā uppajjanti.
   [168] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . ārammaṇādhipati:
avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā vitakko uppajjati.
   [169] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa ca avitakkavicāramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo.
Ārammaṇādhipati: avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca garuṃ katvā savitakka-
savicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti.
   [170] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati:
savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā savitakkasavicārā khandhā
uppajjanti.
   [171] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . ārammaṇādhipati:
savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca garuṃ katvā vitakko uppajjati.
   [172]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   ca   avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  ārammaṇādhipati: savitakkasavicāre khandhe
ca  vitakkañca  garuṃ  katvā  savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca
Uppajjanti.
   [173]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  savitakkasavicārā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu
savitakkasavicārassa  maggassa  vodānaṃ  savitakkasavicārassa  maggassa
savitakkasavicāro  maggo  savitakkasavicārassa  phalassa  savitakkasavicāraṃ
phalaṃ   savitakkasavicārassa   phalassa   anulomaṃ   savitakkasavicārāya
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   [174]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  savitakkasavicārā  khandhā
pacchimassa  pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāraṃ
cuticittaṃ   avitakkavicāramattassa   upapatticittassa   savitakkasavicārā
khandhā  avitakkavicāramattassa  vuṭṭhānassa  vitakkassa ca avitakkavicāra-
mattassa  jhānassa  parikammaṃ  avitakkavicāramattassa  jhānassa  gotrabhu
avitakkavicāramattassa  maggassa  vodānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa
anulomaṃ  avitakkavicāramattāya  phalasamāpattiyā  vitakkassa ca anantara-
paccayena paccayo.
   [175]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   āvajjanā   pañcannaṃ   viññāṇānaṃ
Anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicāraṃ  cuticittaṃ  avitakkaavicārassa
upapatticittassa  vicārassa ca anantarapaccayena paccayo savitakkasavicārā
khandhā  avitakkaavicārassa  vuṭṭhānassa  vicārassa ca dutiyassa jhānassa
parikammaṃ  dutiye  jhāne vicārassa  anantarapaccayena paccayo tatiyassa
jhānassa parikammaṃ ... Catutthassa jhānassa parikammaṃ ... Ākāsānañcāyatanassa
parikammaṃ ... viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ ... Ākiñcaññāyatanassa parikammaṃ
... nevasaññānāsaññāyatanassa parikammaṃ ... dibbassa cakkhussa parikammaṃ
... dibbāya sotadhātuyā parikammaṃ ... iddhividhañāṇassa parikammaṃ ...
Cetopariyañāṇassa  parikammaṃ  pubbenivāsānussatiñāṇassa  yathākammūpaga-
ñāṇassa  anāgataṃsañāṇassa  parikammaṃ  ... gotrabhu avitakkaavicārassa
maggassa vicārassa ca vodānaṃ avitakkaavicārassa maggassa vicārassa ca
anulomaṃ avitakkaavicārāya phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena
paccayo.
   [176] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicāraṃ
cuticittaṃ  avitakkavicāramattassa  upapatticittassa  vicārassa ca anantara-
paccayena  paccayo  savitakkasavicārā  khandhā  avitakkavicāramattassa
vuṭṭhānassa  vicārassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa
jhānassa   parikammaṃ   avitakkavicāramattassa   jhānassa   vicārassa
ca   anantarapaccayena   paccayo  gotrabhu   avitakkavicāramattassa
Maggassa  vicārassa  ca  vodānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa
vicārassa   ca   anulomaṃ   avitakkavicāramattāya  phalasamāpattiyā
vicārassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [177] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakka-
savicārā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
vitakkassa  ca  anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa vitakkassa
ca anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicārassa maggassa
vitakkassa ca vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa ca savitakka-
savicāro  maggo  savitakkasavicārassa  phalassa vitakkassa ca savitakka-
savicāraṃ phalaṃ savitakkasavicārassa phalassa vitakkassa ca anulomaṃ savitakka-
savicārāya phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [178]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  anantarapaccayena  paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicāramatto  maggo  avitakkavicāramattassa  phalassa
avitakkavicāramattaṃ  phalaṃ  avitakkavicāramattassa  phalassa  anantarapaccayena
paccayo.
   [179]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ
savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo avitakkavicāramattaṃ
cuticittaṃ  savitakkasavicārassa  upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicāramattaṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicāramattā  khandhā  savitakkasavicārassa  vuṭṭhānassa  anantara-
paccayena paccayo.
   [180]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā  avitakkavicāramattā khandhā
pacchimassa  pacchimassa  vicārassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakka-
vicāramattaṃ  cuticittaṃ  vitakko  ca  avitakkaavicārassa upapatticittassa
vicārassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā
vitakko  ca  avitakkaavicārassa  vuṭṭhānassa  vicārassa  ca anantara-
paccayena paccayo .pe.
   [181]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā
purimā  avitakkavicāramattā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakka-
vicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicāramatto  maggo  avitakkavicāramattassa  phalassa vicārassa ca
avitakkavicāramattaṃ  phalaṃ  avitakkavicāramattassa  phalassa  vicārassa  ca
Anantarapaccayena paccayo.
   [182]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimo
purimo  vitakko  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
vitakkassa   ca   anantarapaccayena   paccayo  avitakkavicāramattaṃ
cuticittaṃ   savitakkasavicārassa   upapatticittassa   vitakkassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattaṃ  bhavaṅgaṃ  āvajjanāya
vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā
savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [183] Avitakkaavicāro dhammo avitakkaavicārassa dhammassa anantara-
paccayena paccayo purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa vicārassa
anantarapaccayena paccayo .pe. purimā purimā avitakkaavicārā khandhā
pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo
avitakkaavicāro  maggo  avitakkaavicārassa phalassa avitakkaavicāraṃ phalaṃ
avitakkaavicārassa phalassa anantarapaccayena paccayo nirodhā vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ  avitakkaavicārāya  phalasamāpattiyā  vicārassa
ca anantarapaccayena paccayo.
   [184]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  avitakkaavicāraṃ  cuticittaṃ  vicāro  ca
Savitakkasavicārassa   upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo
avitakkaavicāraṃ  bhavaṅgaṃ  vicāro  ca  āvajjanāya  anantarapaccayena
paccayo  avitakkaavicārā  khandhā  vicāro  ca  savitakkasavicārassa
vuṭṭhānassa   anantarapaccayena   paccayo   nirodhā  vuṭṭhahantassa
nevasaññānāsaññāyatanaṃ     savitakkasavicārāya    phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [185]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ
cuticittaṃ  vicāro  ca  avitakkavicāramattassa  upapatticittassa vitakkassa
ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā vicāro ca avitakka-
vicāramattassa  vuṭṭhānassa  vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo
nirodhā  vuṭṭhahantassa  nevasaññānāsaññāyatanaṃ  avitakkavicāramattāya
phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [186] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkaavicāraṃ
cuticittaṃ  avitakkavicāramattassa  upapatticittassa  vicārassa ca anantara-
paccayena  paccayo  avitakkaavicārā  khandhā  avitakkavicāramattassa
vuṭṭhānassa  vicārassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  nirodhā
Vuṭṭhahantassa     nevasaññānāsaññāyatanaṃ    avitakkavicāramattāya
phalasamāpattiyā vicārassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [187] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicāraṃ cuticittaṃ
vicāro  ca  savitakkasavicārassa upapatticittassa vitakkassa ca anantara-
paccayena  paccayo  avitakkaavicāraṃ  bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya
vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicārā khandhā vicāro
ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo
nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ  savitakkasavicārāya
phalasamāpattiyā vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [188] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattaṃ
cuticittañca   vicāro   ca   savitakkasavicārassa   upapatticittassa
anantarapaccayena   paccayo  avitakkavicāramattaṃ  bhavaṅgañca  vicāro
ca   āvajjanāya  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā
khandhā  ca  vicāro ca savitakkasavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena
paccayo.
   [189]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā
Purimā  avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  avitakka-
vicāramatto  maggo  ca  vicāro  ca avitakkavicāramattassa  phalassa
anantarapaccayena   paccayo   avitakkavicāramattaṃ  phalañca  vicāro
ca avitakkavicāramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [190]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo  purimā
purimā  avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vicāro  ca  pacchimassa
pacchimassa  vicārassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattaṃ
cuticittañca   vicāro   ca   avitakkaavicārassa   upapatticittassa
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā ca vicāro ca
avitakkaavicārassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [191] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo purimā purimā  avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vicāro ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramatto  maggo  ca  vicāro
ca  avitakkavicāramattassa  phalassa  vicārassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicāramattaṃ  phalañca  vicāro  ca  avitakkavicāra-
mattassa phalassa ca vicārassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [192] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicāramattaṃ  cuticittañca  vicāro ca savitakkasavicārassa
upapatticittassa  vitakkassa  ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicāra-
mattaṃ bhavaṅgañca vicāro ca āvajjanāya vitakkassa ca anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vicāro ca savitakkasavicārassa
vuṭṭhānassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [193] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purimā purimā savitakka-
savicārā khandhā ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo anulomañca vitakko ca gotrabhussa
anulomañca vitakko ca vodānassa gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa
maggassa  vodānañca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa maggassa .pe.
Savitakkasavicāro  maggo  ca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa phalassa
savitakkasavicāraṃ  phalañca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa  phalassa
anulomañca  vitakko  ca  savitakkasavicārāya  phalasamāpattiyā anantara-
paccayena paccayo.
   [194]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimā
Purimā  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicāraṃ  cuticittañca
vitakko  ca  avitakkavicāramattassa  upapatticittassa  anantarapaccayena
paccayo  savitakkasavicārā  khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa
vuṭṭhānassa   anantarapaccayena   paccayo   avitakkavicāramattassa
jhānassa  parikammañca  vitakko  ca  avitakkavicāramattassa  jhānassa
anantarapaccayena  paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicāramattassa
maggassa  vodānañca  vitakko  ca  avitakkavicāramattassa  maggassa
anulomañca   vitakko   ca  avitakkavicāramattāya  phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [195] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo āvajjanā ca vitakko
ca  pañcannaṃ  viññāṇānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicāraṃ
cuticittañca  vitakko  ca  avitakkaavicārassa  upapatticittassa vicārassa
ca  anantarapaccayena  paccayo savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca
avitakkaavicārassa  vuṭṭhānassa  ca  vicārassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammañca vitakko ca dutiyassa jhānassa
ca  vicārassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa
parikammañca   vitakko   ca   catutthassa   jhānassa  parikammañca
vitakko   ca   ākāsānañcāyatanassa  parikammañca  vitakko  ca
Viññāṇañcāyatanassa  parikammañca  vitakko  ca  ākiñcaññāyatanassa
parikammañca   vitakko  ca  nevasaññānāsaññāyatanassa  parikammañca
vitakko  ca  dibbassa  cakkhussa  parikammañca  vitakko  ca  dibbāya
sotadhātuyā  parikammañca  vitakko  ca  iddhividhañāṇassa  parikammañca
vitakko  ca  cetopariyañāṇassa  parikammañca  vitakko  ca  pubbe-
nivāsānussatiñāṇassa    .pe.   yathākammūpagañāṇassa   .pe.
Anāgataṃsañāṇassa  parikammañca  vitakko  ca  gotrabhu  ca vitakko ca
avitakkaavicārassa  maggassa  ca  vicārassa ca vodānañca vitakko ca
avitakkaavicārassa  maggassa  vicārassa  ca  anulomañca  vitakko  ca
avitakkaavicārāya  phalasamāpattiyā  vicārassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   [196] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  savitakkasavicāraṃ  cuticittañca  vitakko ca avitakkavicāramattassa
upapatticittassa  ca  vicārassa  ca anantarapaccayena paccayo savitakka-
savicārā  khandhā ca vitakko ca avitakkavicāramattassa vuṭṭhānassa ca
vicārassa   ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattassa
jhānassa   parikammañca   vitakko   ca   avitakkavicāramattassa
jhānassa   ca   vicārassa   ca   anantarapaccayena   paccayo
gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkavicāramattassa  maggassa  ca
Vicārassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  vodānañca  vitakko  ca
avitakkavicāramattassa   maggassa  ca  vicārassa  ca  anulomañca
vitakko  ca  avitakkavicāramattāya  phalasamāpattiyā  ca  vicārassa ca
anantarapaccayena paccayo.
   [197]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   ca   avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimā  purimā savitakkasavicārā khandhā ca
vitakko  ca  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  anulomañca  vitakko  ca
gotrabhussa  ca  vitakkassa  ca anulomañca vitakko ca vodānassa ca
vitakkassa  ca  gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicārassa ca maggassa
ca  vitakkassa  ca  vodānañca vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa
ca  vitakkassa  ca  anantarapaccayena paccayo savitakkasavicāro  maggo
ca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca savitakkasavicāraṃ
phalañca vitakko ca savitakkasavicārassa phalassa ca vitakkassa ca anulomañca
vitakko  ca  savitakkasavicārāya phalasamāpattiyā  ca  vitakkassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   [198]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo  .  anantarapaccayopi  samanantarapaccayopi
sadiso.
   [199]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  tayo  khandhā  ekassa khandhassa
sahajātapaccayena   paccayo   dve   khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāro  eko
khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ.
   [200]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo   savitakkasavicārā  khandhā  vitakkassa
sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [201]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe kaṭattārūpānaṃ.
   [202]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo savitakkasavicāro
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe. Saṅkhittaṃ.
   [203]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā
Khandhā  vitakkassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [204] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko
khandho  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo dve
khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [205]   Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa  ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo   savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
vitakkassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo
dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [206]   Avitakkavicāramatto   dhammo  avitakkavicāramattassa
dhammassa   sahajātapaccayena  paccayo  avitakkavicāramatto  eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  dve  khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [207]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
sahajātapaccayena   paccayo  vitakko  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [208]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā  vicārassa
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  vitakko
cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [209]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  vitakko
savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko.
   [210]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo avitakkavicāramatto
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa
ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [211]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ sahajātapaccayena
paccayo vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāro
Eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ vicāro kaṭattārūpānaṃ
khandhā  vatthussa  vatthu  khandhānaṃ  vicāro  vatthussa vatthu vicārassa
ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  mahābhūtā  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ bāhiraṃ ... āhārasamuṭṭhānaṃ ...
Utusamuṭṭhānaṃ  ...  asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ...  mahābhūtā
kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [212]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [213]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
sahajātapaccayena  paccayo  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vicāro avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāra-
mattānaṃ  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu
vitakkassa sahajātapaccayena paccayo.
   [214] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo vicāro avitakka-
vicāramattānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
paccayo    paṭisandhikkhaṇe    vicāro    avitakkavicāramattānaṃ
Khandhānaṃ  kaṭattā  ca rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthu avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo.
   [215] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  sahajātapaccayena
paccayo.
   [216] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa   dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāro  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
sahajātapaccayena  paccayo  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [217] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vatthu  ca  vitakkassa  sahajātapaccayena
paccayo.
   [218] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ sahajātapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca
kaṭattārūpānaṃ.
   [219] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāro  eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ vitakkassa ca sahajātapaccayena paccayo.
   [220] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  sahajātapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vitakko
ca vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [221] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo avitakkavicāramatto
eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca vicāro ca
dvinnaṃ  khandhānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakka-
vicāramatto eko khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā
ca  vicāro  ca  dvinnaṃ khandhānaṃ  paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto
eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [222] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā
khandhā  ca  vicāro  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena
Paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattā  khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe
vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattā
khandhā ca vatthu ca vicārassa sahajātapaccayena paccayo.
   [223] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa sahajātapaccayena
paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca vicāro ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ sahajātapaccayena  paccayo tayo
khandhā  ca  vicāro  ca ekassa khandhassa cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo  dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa
ca  sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ
vicārassa ca sahajātapaccayena paccayo.
   [224] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicāro eko
khandho  ca  vitakko ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve
khandhā  ca  vitakko  ca  dvinnaṃ  khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [225] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa sahajātapaccayena paccayo savitakkasavicārā khandhā
ca  vitakko  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [226] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo
savitakkasavicāro  eko khandho ca vitakko ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ citta-
samuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca vitakko
ca dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ sahajātapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [227]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  savitakkasavicārassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro eko khandho ca vitakko ca
vatthu  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo dve khandhā ca
vitakko ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ sahajātapaccayena paccayo.
   [228]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto ca avitakka-
avicāro  ca  dhammā  avitakkaavicārassa  dhammassa  sahajātapaccayena
paccayo  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  mahābhūtā  ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  sahajātapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ
sahajātapaccayena paccayo.
   [229]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo   savitakkasavicāro   eko  khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo dve khandhā dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
   [230]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo  savitakkasavicārā  khandhā  vitakkassa
aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [231]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   savitakkasavicārā
khandhā vatthussa aññamaññapaccayena paccayo.
   [232]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
Savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena   paccayo   dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [233]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa   ca   dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  vitakkassa  ca  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena paccayo.
   [234]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca dhammassa aññamaññapaccayena paccayo savitakkasavicāro
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  aññamaññapaccayena
paccayo   dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [235]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  vitakkassa  ca  vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena
paccayo.
   [236]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho
Tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ   aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā
dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [237]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  vitakko  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo .pe. Paṭisandhikkhaṇe ....
   [238]  Avitakkavicāramatto  dhammo avitakkaavicārassa dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā  vicārassa
aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramattā
khandhā  vicārassa  ca  vatthussa  ca  aññamaññapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe vitakko vatthussa aññamaññapaccayena paccayo.
   [239]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkaavicārassa   ca   dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vitakko  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena paccayo.
   [240]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa   ca   dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
avitakkavicāramatto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vicārassa
ca  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ
vicārassa   ca   aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramatto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vicārassa ca
Vatthussa  ca  aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ
khandhānaṃ vicārassa ca vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [241]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
aññamaññapaccayena   paccayo   avitakkaavicāro   eko  khandho
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena   paccayo  dve  khandhā
dvinnaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena   paccayo   dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
vatthussa  ca  aññamaññapaccayena  paccayo  khandhā  vatthussa  vatthu
khandhānaṃ  vicāro  vatthussa  vatthu  vicārassa ekaṃ mahābhūtaṃ tiṇṇannaṃ
mahābhūtānaṃ  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ... utusamuṭṭhānaṃ ...
Asaññasattānaṃ ekaṃ mahābhūtaṃ ....
   [242]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
   [243]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
aññamaññapaccayena  paccayo  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vicāro  avitakkavicāra-
mattānaṃ   khandhānaṃ   aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo
Paṭisandhikkhaṇe vatthu vitakkassa aññamaññapaccayena paccayo.
   [244]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa   ca   dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vatthussa  ca
aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  avitakkavicāra-
mattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [245]   Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
aññamaññapaccayena paccayo.
   [246] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāro  eko  khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve
khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
   [247]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa    dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vatthu  ca  vitakkassa
aññamaññapaccayena paccayo
   [248]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   ca   avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa
Aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   savitakkasavicāro
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
aññamaññapaccayena  paccayo  dve  khandhā  ca  vatthu  ca  dvinnaṃ
khandhānaṃ vitakkassa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [249]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa    dhammassa    aññamaññapaccayena    paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vitakko  ca  vatthu  ca  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo.
   [250]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa    dhammassa   aññamaññapaccayena   paccayo
avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ
aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramatto
eko khandho ca vicāro ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ dve khandhā ca
vicāro ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena paccayo.
   [251]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa    dhammassa    aññamaññapaccayena    paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vicāro  ca vatthussa
aññamaññapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramattā
khandhā ca vatthu ca vicārassa aññamaññapaccayena paccayo.
   [252] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa aññamaññapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatto eko khandho ca vicāro ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā
ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca aññamaññapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu
ca dvinnaṃ khandhānaṃ vicārassa ca aññamaññapaccayena paccayo.
   [253] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  savitakkasavicāro
eko  khandho  ca  vitakko  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo dve khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [254] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  aññamaññapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā khandhā  ca  vitakko  ca  vatthussa aññamaññapaccayena
paccayo .
   [255]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  ca  avitakkaavicārassa ca dhammassa aññamaññapaccayena
Paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāro  eko  khandho ca vitakko
ca   tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   vatthussa   ca   aññamaññapaccayena
paccayo  dve  khandhā  ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ vatthussa ca
aññamaññapaccayena paccayo.
   [256] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca   dhammā   savitakkasavicārassa   dhammassa   aññamaññapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicāro  eko  khandho ca vitakko
ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  aññamaññapaccayena  paccayo dve
khandhā  ca  vitakko  ca vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ aññamaññapaccayena
paccayo.
   [257]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ . saṅkhittaṃ . satta . avitakkavicāramatto dhammo avitakka-
vicāramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo. Saṅkhittaṃ. Pañca.
   [258]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  dve
khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo  vicāro  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
Kaṭattā  ca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  dve khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ  . saṅkhittaṃ . asaññasattā ekaṃ mahābhūtaṃ ... cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  avitakka-
avicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo.
   [259]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
nissayapaccayena   paccayo   vatthu   savitakkasavicārānaṃ   khandhānaṃ
nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu ....
   [260]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
nissayapaccayena   paccayo   vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe. Saṅkhittaṃ.
   [261]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vicāro
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vatthu
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca nissayapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe vicāro ....
   [262] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vatthu ....
   [263] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicāro
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  nissayapaccayena
paccayo. Pavattipi paṭisandhipi dīpetabbā.
   [264] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā
khandhā ca vatthu ca vitakkassa paṭisandhikkhaṇe ....
   [265] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  nissayapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [266] Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [267]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vitakko  ca
vatthu ca savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [268] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  avitakkavicāramatto
Eko  khandho  ca  vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ avitakkavicāramatto
eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [269]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo avitakkavicāramattā
khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ nissayapaccayena paccayo
avitakkavicāramattā  khandhā  ca  mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vitakko  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpānaṃ avitakkavicāramattā
khandhā  ca  vatthu  ca vicārassa nissayapaccayena paccayo paṭisandhikāni
cattāri. Saṅkhittaṃ.
   [270] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho ca vicāro ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  nissayapaccayena  paccayo  dve
khandhā  ca  vicāro  ca  dvinnaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ
nissayapaccayena  paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca
vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa ca dve khandhā ca vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ vicārassa ca nissayapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [271]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  ...  avitakkaavicārassa  dhammassa  ...
Savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa ... Tīṇi.
   [272] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca  dhammā  savitakkasavicārassa  dhammassa  ...  avitakkaavicārassa
dhammassa nissayapaccayena paccayo. Dve vārā vitthāretabbā.
   [273]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  savitakkasavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  savitakkasavicāraṃ
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  uppādeti  maggaṃ  .pe.  samāpattiṃ
uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti savitakkasavicāraṃ sīlaṃ ...
Sutaṃ cāgaṃ paññaṃ rāgaṃ dosaṃ mohaṃ  mānaṃ diṭṭhiṃ ... Patthanaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ karoti savitakkasavicāraṃ jhānaṃ
uppādeti vipassanaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ ... pāṇaṃ hanati
saṅghaṃ  bhindati  savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
rāgo  doso  moho māno diṭṭhi ... patthanā savitakkasavicārāya
saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya  rāgassa  dosassa
mohassa mānassa diṭṭhiyā patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [274]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  savitakkasavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya
avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Samāpattiṃ ... Savitakkasavicāraṃ
Savicāraṃ  sīlaṃ  .  saṅkhittaṃ  . patthanaṃ upanissāya avitakkavicāramattaṃ
jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ ... Savitakkasavicārā saddhā ...
Patthanā  avitakkavicāramattā  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa
paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [275]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:   savitakkasavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya  avitakkaavicāraṃ
jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... Abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti savitakkasavicāraṃ
sīlaṃ ... patthanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ...
Abhiññaṃ ... samāpattiṃ uppādeti savitakkasavicārā saddhā. Saṅkhittaṃ.
Patthanā  avitakkaavicārāya  saddhāya  sīlassa sutassa cāgassa paññāya
vicārassa  ca  kāyikassa  sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [276] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... patthanā
avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa
ca upanissayapaccayena paccayo.
   [277]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo
Anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  savitakkasavicārā
saddhā ... patthanā savitakkasavicārāya saddhāya patthanāya vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [278]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya
avitakkavicāramattaṃ  jhānaṃ  uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
avitakkavicāramattaṃ  sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ ... Vitakkaṃ upanissāya
avitakkavicāramattaṃ  jhānaṃ  uppādeti maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
avitakkavicāramattā  saddhā  ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca
avitakkavicāramattāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya
vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [279]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  avitakkavicāramattaṃ saddhaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  savitakkasavicāraṃ
jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  ...  maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti avitakkavicāramattaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ
paññaṃ ... vitakkaṃ upanissāya dānaṃ deti sīlaṃ samādiyati uposathakammaṃ
karoti  savitakkasavicāraṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ uppādeti maggaṃ
Uppādeti  samāpattiṃ  uppādeti  pāṇaṃ  hanati  saṅghaṃ  bhindati
avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca
savitakkasavicārāya saddhāya patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [280]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  avitakkavicāramattaṃ  saddhaṃ  upanissāya  avitakkaavicāraṃ
jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakka-
vicāramattaṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ ... Vitakkaṃ upanissāya avitakka-
avicāraṃ jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti
avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca
avitakkaavicārāya  saddhāya  sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa
ca kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [281] Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo .  pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ
sutaṃ cāgo paññā ... vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa
sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [282]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
Avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vitakko ca
savitakkasavicārāya  saddhāya  patthanāya  vitakkassa ca upanissayapaccayena
paccayo .
   [283]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  avitakkaavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya
avitakkaavicāraṃ  jhānaṃ  uppādeti  maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti  avitakkaavicāraṃ  sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ paññaṃ vicāraṃ kāyikaṃ
sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya avitakkaavicāraṃ
jhānaṃ uppādeti maggaṃ ... abhiññaṃ ... Samāpattiṃ uppādeti avitakka-
avicārā  saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā vicāro kāyikaṃ sukhaṃ
kāyikaṃ  dukkhaṃ  utu bhojanaṃ ... senāsanaṃ avitakkaavicārāya saddhāya
sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya  vicārassa  kāyikassa  sukhassa
kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [284]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  avitakkaavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya
dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti  savitakkasavicāraṃ
Jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  ...  maggaṃ ... samāpattiṃ uppādeti
mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti avitakkaavicāraṃ sīlaṃ ... sutaṃ cāgaṃ
paññaṃ  vicāraṃ  kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ utuṃ bhojanaṃ ... senāsanaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  sīlaṃ  samādiyati  uposathakammaṃ  karoti
savitakkasavicāraṃ  jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  pāṇaṃ  hanati  saṅghaṃ  bhindati  avitakkaavicārā saddhā .
Saṅkhittaṃ  .  senāsanaṃ  savitakkasavicārāya  saddhāya  sīlassa  .pe.
Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [285]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  avitakkaavicāraṃ  saddhaṃ  upanissāya
avitakkavicāramattaṃ jhānaṃ uppādeti vipassanaṃ ... maggaṃ ... Samāpattiṃ
uppādeti  avitakkaavicāraṃ  sīlaṃ ... senāsanaṃ upanissāya avitakka-
vicāramattaṃ  jhānaṃ  uppādeti  vipassanaṃ  ... Maggaṃ ... samāpattiṃ
uppādeti  avitakkaavicārā  saddhā  ...  senāsanaṃ avitakkavicāra-
mattāya  saddhāya  sīlassa  sutassa  cāgassa  paññāya vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [286] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:
Avitakkaavicārā saddhā ... Senāsanaṃ avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa
sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [287]   Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:
avitakkaavicārā saddhā ... senāsanaṃ savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa
patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [288] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā
saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca savitakkasavicārāya saddhāya
... Paññāya upanissayapaccayena paccayo.
   [289] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā
saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakkavicāramattāya saddhāya
sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [290] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarūpanissayo
Pakatūpanissayo  . pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ
sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakkaavicārāya saddhāya sīlassa
sutassa  cāgassa  paññāya vicārassa  ca kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [291] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  . pakatūpanissayo: avitakka-
vicāramattā saddhā ... Sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā ... Vicāro ca avitakka-
vicāramattāya  saddhāya sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca
upanissayapaccayena paccayo
   [292] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo: avitakkavicāramattā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
... vicāro  ca  savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa sutassa cāgassa
paññāya  rāgassa  dosassa  mohassa  mānassa  diṭṭhiyā patthanāya
vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [293] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .    pakatūpanissayo:
Savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā rāgo doso moho
māno diṭṭhi patthanā ... vitakko ca savitakkasavicārāya saddhāya sīlassa
.pe. Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [294] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .  pakatūpanissayo:  savitakkasavicārā
saddhā ... Sīlaṃ .pe. Patthanā ... Vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya
sīlassa sutassa cāgassa paññāya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [295] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo . pakatūpanissayo: savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ
cāgo paññā .pe. patthanā ... Vitakko ca avitakkaavicārāya saddhāya
sīlassa sutassa cāgassa paññāya vicārassa ca kāyikassa sukhassa kāyikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [296] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .  pakatūpanissayo:
savitakkasavicārā  saddhā  ...  sīlaṃ  sutaṃ  cāgo  paññā  .pe.
Patthanā ... vitakko ca avitakkavicāramattāya saddhāya sīlassa sutassa
cāgassa paññāya vicārassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [297] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .
Pakatūpanissayo:  savitakkasavicārā saddhā ... sīlaṃ sutaṃ cāgo paññā
rāgo doso moho māno diṭṭhi patthanā ... vitakko ca savitakka-
savicārāya  saddhāya .pe. patthanāya vitakkassa ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [298]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   purejātapaccayena  paccayo  .  vatthupurejātaṃ:
cakkhāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa    kāyāyatanaṃ    kāyaviññāṇassa
vatthu  avitakkaavicārānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  purejātapaccayena
paccayo.
   [299]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati .pe.
Phoṭṭhabbe ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  purejātapaccayena
paccayo.
   [300]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha vitakko uppajjati . saṅkhittaṃ .
Vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assādeti abhinandati
taṃ ārabbha vitakko uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu avitakkavicāra-
mattānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca purejātapaccayena paccayo.
   [301] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca dhammassa purejātapaccayena paccayo . vatthupurejātaṃ:
vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca purejātapaccayena
paccayo.
   [302]   Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  purejātapaccayena  paccayo
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  uppajjanti  sotaṃ ...
Ghānaṃ  jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... vatthuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ
ārabbha  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  uppajjanti .
Vatthupurejātaṃ:  vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
purejātapaccayena paccayo.
   [303]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  . pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [304]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  avitakkavicāramattā
khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena
paccayo.
   [305]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca
vicāro ca purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [306] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo  . pacchājātā:
avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [307]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
Avitakkaavicārassa dhammassa pacchājātapaccayena paccayo . pacchājātā:
savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena paccayo.
   [308]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  savitakkasavicārā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo   anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu
savitakkasavicārassa  maggassa  vodānaṃ  savitakkasavicārassa  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [309]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā  savitakkasavicārā  khandhā
pacchimassa  pacchimassa  vitakkassa  āsevanapaccayena  paccayo avitakka-
vicāramattassa  jhānassa  parikammaṃ  avitakkavicāramattassa  jhānassa
āsevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  avitakkavicāramattassa  maggassa
āsevanapaccayena  paccayo  vodānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [310]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhānassa  parikammaṃ  dutiye
jhāne  vicārassa  āsevanapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhānassa
parikammaṃ  tatiyassa  jhānassa  catutthassa  jhānassa  parikammaṃ  catutthassa
Jhānassa   ākāsānañcāyatanassa   parikammaṃ   ākāsānañcāyatanassa
viññāṇañcāyatanassa parikammaṃ viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanassa   parikammaṃ   ākiñcaññāyatanassa   nevasaññā-
nāsaññāyatanassa   parikammaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa   dibbassa
cakkhussa  parikammaṃ  dibbassa  cakkhussa  dibbāya  sotadhātuyā parikammaṃ
dibbāya  sotadhātuyā  iddhividhañāṇassa .pe. cetopariyañāṇassa .pe.
Pubbenivāsānussatiñāṇassa    parikammaṃ    pubbenivāsānussatiñāṇassa
.pe.  yathākammūpagañāṇassa  .pe.  anāgataṃsañāṇassa  parikammaṃ .pe.
Gotrabhu  avitakkaavicārassa  maggassa  vicārassa ca vodānaṃ avitakka-
avicārassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo.
   [311] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo avitakkavicāramattassa
jhānassa parikammaṃ avitakkavicāramattassa jhānassa vicārassa ca āsevana-
paccayena paccayo gotrabhu avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca
vodānaṃ  avitakkavicāramattassa  maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena
paccayo.
   [312]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca  dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā
savitakkasavicārā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ
Khandhānaṃ  vitakkassa  ca āsevanapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa
vitakkassa ca anulomaṃ vodānassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicārassa
maggassa  vitakkassa  ca  vodānaṃ savitakkasavicārassa maggassa vitakkassa
ca āsevanapaccayena paccayo.
   [313]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  āsevanapaccayena paccayo purimā purimā avitakkavicāramattā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevana-
paccayena paccayo.
   [314]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo purimo purimo vitakko pacchimānaṃ pacchimānaṃ
savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [315]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā avitakkavicāramattā khandhā
pacchimassa pacchimassa vicārassa āsevanapaccayena paccayo.
   [316]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimā purimā
avitakkavicāramattā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo.
   [317]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
Avitakkavicāramattassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo
vitakko  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca
āsevanapaccayena paccayo.
   [318]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo purimo purimo vicāro pacchimassa pacchimassa
vicārassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā purimā avitakkaavicārā
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkaavicārānaṃ  khandhānaṃ  āsevana-
paccayena paccayo.
   [319]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo purimo purimo vicāro pacchimānaṃ pacchimānaṃ
avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [320] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa ca dhammassa āsevanapaccayena paccayo purimo purimo vicāro
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca
āsevanapaccayena paccayo.
   [321] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā  purimā
avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ avitakka-
vicāramattānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [322]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
Avitakkaavicārassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo purimā purimā
avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca pacchimassa pacchimassa vicārassa
āsevanapaccayena paccayo.
   [323] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  purimā  purimā  avitakkavicāramattā  khandhā ca vicāro ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca
āsevanapaccayena paccayo.
   [324]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā
purimā  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ
savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomañca
vitakko  ca  gotrabhussa  anulomañca  vitakko  ca  vodānassa
gotrabhu  ca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa  maggassa  vodānañca
vitakko ca savitakkasavicārassa maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [325]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  purimā
purimā  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  āsevanapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattassa  jhānassa
parikammañca  vitakko ca avitakkavicāramattassa jhānassa āsevanapaccayena
Paccayo  gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkavicāramattassa maggassa
vodānañca  vitakko  ca  avitakkavicāramattassa  maggassa  āsevana-
paccayena paccayo.
   [326] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo  dutiyassa jhānassa
parikammañca vitakko  ca  dutiye  jhāne  vicārassa āsevanapaccayena
paccayo  nevasaññānāsaññāyatanassa  parikammañca  vitakko ca ...
Dibbassa  cakkhussa  parikammañca  vitakko  ca ...  anāgataṃsañāṇassa
parikammañca  vitakko  ca  anāgataṃsañāṇassa  āsevanapaccayena paccayo
gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkaavicārassa  maggassa vicārassa ca
āsevanapaccayena  paccayo  vodānañca  vitakko ca avitakkaavicārassa
maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo.
   [327] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa āsevanapaccayena
paccayo  avitakkavicāramattassa  jhānassa  parikammañca  vitakko  ca
avitakkavicāramattassa  jhānassa  vicārassa  ca gotrabhu ca vitakko ca
avitakkavicāramattassa  maggassa  vicārassa  ca  vodānañca vitakko ca
avitakkavicāramattassa maggassa vicārassa ca āsevanapaccayena paccayo.
   [328] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa āsevanapaccayena
Paccayo  purimā  purimā  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko ca
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
āsevanapaccayena  paccayo  anulomañca  vitakko  ca  gotrabhussa
vitakkassa  ca  anulomañca  vitakko  ca  vodānassa  vitakkassa  ca
gotrabhu  ca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa  maggassa vitakkassa ca
vodānañca  vitakko  ca  savitakkasavicārassa  maggassa  vitakkassa  ca
āsevanapaccayena paccayo.
   [329]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
savitakkasavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā
cetanā vipākānaṃ savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [330]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
savitakkasavicārā   cetanā   vitakkassa   kammapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  cetanā  vitakkassa  kammapaccayena
paccayo . nānākhaṇikā: savitakkasavicārā cetanā vipākassa vitakkassa
kammapaccayena paccayo.
   [331]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
savitakkasavicārā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  cetanā  kaṭattārūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā  cetanā
vipākānaṃ   avitakkaavicārānaṃ   khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [332]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
avicārassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajātā nānākhaṇikā.
Sahajātā:  savitakkasavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ citta-
samuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā cetanā
vipākānaṃ  savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [333]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  savitakkasavicārā  cetanā vitakkassa ca
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  cetanā  vitakkassa  ca  kaṭattā  ca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā  cetanā
Vipākassa vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [334]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā:  savitakkasavicārā  cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  vitakkassa  ca  kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā  cetanā
vipākānaṃ  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  kammapaccayena
paccayo.
   [335]  Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  savitakkasavicārā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  savitakkasavicārā  cetanā
vipākānaṃ  savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena paccayo.
   [336]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
Avitakkavicāramattā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ... . nānākhaṇikā: avitakkavicāramattā cetanā
vipākānaṃ avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [337]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
avitakkavicāramattā  cetanā  vicārassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  cetanā
vipākassa  vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  avitakkavicāramattā  cetanā  vipākassa  vicārassa  ca
kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [338]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajātā
nānākhaṇikā  .  sahajātā: avitakkavicāramattā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  vicārassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  vicārassa  ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  avitakkavicāramattā  cetanā  vipākānaṃ  avitakka-
vicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   [339]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
avitakkaavicārā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   kammapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkaavicārā
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  nānākhaṇikā:  avitakkaavicārā  cetanā  vipākānaṃ
avitakkaavicārānaṃ  khandhānaṃ  kaṭattā  ca  rūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo.
   [340]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  vipāko  savitakkasavicāro  eko  khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   vipākapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe
savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vipākapaccayena
paccayo.
   [341]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  vipākā  savitakkasavicārā  khandhā vitakkassa
vipākapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ... . savitakkasavicāramūlakā
sattapi pañhā paripuṇṇā.
   [342]   Avitakkavicāramatto   dhammo  avitakkavicāramattassa
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko avitakkavicāramatto eko
khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo dve khandhā ...
Paṭisandhikkhaṇe  vipāko  avitakkavicāramatto  eko  khandho ... .
Avitakkavicāramattamūlakā  pañca  pañhā  kātabbā  .  vipākanti
niyāmetabbā.
   [343]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  vipāko  avitakkaavicāro  eko  khandho
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena
paccayo  dve  khandhā  .pe.  vipāko  vicāro  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa
vipākapaccayena paccayo vicāro vatthussa vipākapaccayena paccayo.
   [344]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
vipākapaccayena  paccayo  vipāko  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ  vipākapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  vicāro
avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [345] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko vicāro
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipāka-
paccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe vipāko vicāro avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [346]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa  dhammassa  vipākapaccayena  paccayo  vipāko
avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
Vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [347]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa   dhammassa   vipākapaccayena  paccayo  vipākā
avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vicāro  ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vipākapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramattā
khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ vipākapaccayena paccayo.
   [348] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo  vipāko  avitakkavicāramatto  eko khandho ca vicāro ca
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vipāko  avitakkavicāramatto  eko  khandho
ca vicāro  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ vipākapaccayena
paccayo.
   [349]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   dhammassa   vipākapaccayena  paccayo  vipāko
savitakkasavicāro  eko  khandho  ca  vitakko  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
vipākapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [350]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa   dhammassa   vipākapaccayena  paccayo  vipākā
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
Vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [351]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa vipākapaccayena
paccayo  vipāko  savitakkasavicāro  eko  khandho ca vitakko ca
tiṇṇannaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  vipākapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [352]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [353]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  āhārā  vitakkassa
āhārapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāramūlakā
iminā kāraṇena satta pañhā vibhajitabbā.
   [354]   Avitakkavicāramatto   dhammo  avitakkavicāramattassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  āhārā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [355]   Avitakkavicāramatto   dhammo   avitakkaavicārassa
dhammassa  āhārapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  āhārā
vicārassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [356]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa āhārapaccayena paccayo avitakkavicāmattā
āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [357]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
āhārapaccayena  paccayo  avitakkaavicārā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa kāyassa āhārapaccayena
paccayo.
   [358]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  indriyā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [359]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  savitakkasavicārā  indriyā  vitakkassa
indriyapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāramūlakā
satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [360]   Avitakkavicāramatto   dhammo  avitakkavicāramattassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  indriyā
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [361]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
Indriyapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  indriyā vicārassa ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [362]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo avitakkavicāramattā
indriyā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ indriyapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [363]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  avitakkaavicārā  indriyā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  cakkhundriyaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyindriyaṃ  kāyaviññāṇassa
indriyapaccayena    paccayo    rūpajīvitindriyaṃ    kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo.
   [364]   Savitakkasavicāro   dhammo   savitakkasavicārassa
dhammassa   jhānapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni  jhānaṅgāni
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Savitakkasavicāramūlakā satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [365]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
jhānapaccayena    paccayo    avitakkavicāramattāni   jhānaṅgāni
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [366]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
jhānapaccayena  paccayo  avitakkaavicārāni  jhānaṅgāni  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   jhānapaccayena  paccayo
vicāro   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   jhānapaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vicāro  kaṭattārūpānaṃ  jhānapaccayena paccayo vicāro
vatthussa jhānapaccayena paccayo.
   [367]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
jhānapaccayena   paccayo  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
jhānapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [368]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  vicāro
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [369]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa dhammassa jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni
jhānaṅgāni  vicāro  ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [370]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  jhānapaccayena paccayo avitakkavicāramattāni
jhānaṅgāni  vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [371]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo
avitakkavicāramattāni  jhānaṅgāni  vicāro  ca  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  jhānapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattāni  jhānaṅgāni  vicāro  ca  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo.
   [372]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni
jhānaṅgāni  vitakko  ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ jhānapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [373]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  jhānapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni
jhānaṅgāni  vitakko  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  jhānapaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [374]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa jhānapaccayena paccayo
Savitakkasavicārāni  jhānaṅgāni  vitakko  ca  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ jhānapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [375]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... Savitakkasavicāramūlakā
satta pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [376]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
maggapaccayena    paccayo    avitakkavicāramattāni   maggaṅgāni
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ... .
Avitakkavicāramattamūlakā pañca pañhā iminā kāraṇena vibhajitabbā.
   [377]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
maggapaccayena  paccayo  avitakkaavicārāni  maggaṅgāni  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   maggapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [378]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni
maggaṅgāni  vitakko  ca sampayuttakānaṃ khandhānaṃ maggapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [379]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicārāni
Maggaṅgāni  vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ maggapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe ....
   [380]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo
savitakkasavicārāni  maggaṅgāni  vitakko  ca  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ maggapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [381]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ khandhānaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [382]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  savitakkasavicārā  khandhā  vitakkassa
sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [383]   Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicāro
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
paṭisandhikkhaṇe ....
   [384]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho
Tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandhā dvinnaṃ
khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [385]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  vitakko  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [386]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  avitakkavicāramattā  khandhā  vicārassa
sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [387]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramatto
eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandhā   dvinnaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca
paṭisandhikkhaṇe ....
   [388]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  avitakkaavicāro  eko  khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ sampayuttapaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [389]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
sampayuttapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [390]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
Avitakkavicāramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicāramatto
eko  khandho  ca  vicāro  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo dve khandhā ca vicāro ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [391]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicāro
eko  khandho  ca  vitakko  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sampayuttapaccayena
paccayo dve khandhā ca vitakko ca ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [392]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
savitakkasavicārā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [393]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vitakko  ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ
vippayuttapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramattā
khandhā  ca  vitakko  ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchājātā:  avitakkavicāramattā  khandhā ca vitakko ca purejātassa
imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [394]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
avitakkaavicārā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  vicāro  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkaavicārā  khandhā kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo   vicāro   kaṭattārūpānaṃ   vippayuttapaccayena  paccayo
khandhā   vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  khandhānaṃ
vippayuttapaccayena  paccayo vicāro vatthussa vippayuttapaccayena paccayo
vatthu vicārassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {394.1} Purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa vippayuttapaccayena
paccayo  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vippayuttapaccayena  paccayo
vatthu avitakkaavicārānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
Pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa
kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [395]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejātaṃ:  vatthu  savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [396]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
Vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajātaṃ:
paṭisandhikkhaṇe  vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ: vatthu avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [397]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ purejātaṃ.
Sahajātaṃ:   paṭisandhikkhaṇe   vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
vicārassa  ca  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu
avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ vicārassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [398]   Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe vatthu savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ  vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo . purejātaṃ: vatthu
savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [399]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  .  sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo   .   pacchājātā:  avitakkavicāramattā  khandhā  ca
Vicāro ca purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [400] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
avicārassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā
khandhā  ca  vitakko  ca kaṭattārūpānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchājātā:  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca  purejātassa
imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [401]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [402]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo savitakkasavicārā khandhā vitakkassa atthipaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [403]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
savitakkasavicārā  khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  savitakkasavicārā  khandhā  purejātassa
imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo  .  savitakkasavicāramūlake
Avasesā pañhā sahajātapaccayasadisā.
   [404]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  avitakkavicāramatto  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  dvinnaṃ  khandhānaṃ
paṭisandhikkhaṇe ....
   [405]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
atthipaccayena   paccayo   vitakko   savitakkasavicārānaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [406]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ. Sahajātā: avitakkavicāramattā
khandhā  ca  vitakko  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo   paṭisandhikkhaṇe   avitakkavicāramattā   khandhā   ca
vitakko  ca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo . pacchājātā:
avitakkavicāramattā khandhā ca vitakko ca purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  avitakkavicāramattamūlakā  pañca  pañhā
avasesā sahajātapaccayasadisā.
   [407]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve
Khandhā  ...  vicāro cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkaavicāro  eko  khandho  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
kaṭattā ca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo khandhā vatthussa atthipaccayena
paccayo  vatthu  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  vicāro  vatthussa
atthipaccayena  paccayo  vatthu  vicārassa atthipaccayena paccayo ekaṃ
mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  atthipaccayena  paccayo  mahābhūtā
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ  ...  utusamuṭṭhānaṃ  ...
Asaññasattānaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  tiṇṇannaṃ  mahābhūtānaṃ  mahābhūtā
kaṭattārūpānaṃ upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {407.1}  Purejātaṃ:  dibbena  cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
avitakkaavicārānaṃ  khandhānaṃ  vicārassa  ca  atthipaccayena paccayo .
Pacchājātā: avitakkaavicārā khandhā ca vicāro ca purejātassa imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo . kabaḷiṃkāro āhāro imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   [408]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
Vatthu  savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ:
cakkhuṃ   aniccato   dukkhato   anattato  vipassati  assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  uppajjati  domanassaṃ  uppajjati
rūpe ... sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ... Vatthuṃ aniccato dukkhato
anattato  vipassati  ... domanassaṃ uppajjati vatthu savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [409]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: vicāro
avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
vicāro avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe
vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  vitakkassa  ca  atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  vitakko  uppajjati
sotaṃ ... ghānaṃ jivhaṃ kāyaṃ rūpe sadde gandhe rase phoṭṭhabbe ...
Vatthuṃ  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assādeti abhinandati
taṃ  ārabbha  vitakko  uppajjati  vatthu avitakkavicāramattānaṃ khandhānaṃ
vitakkassa ca atthipaccayena paccayo.
   [410]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  vicāro  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
Cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  paṭisandhikkhaṇe vicāro avitakkavicāramattānaṃ
khandhānaṃ   kaṭattā   ca   rūpānaṃ   atthipaccayena   paccayo
paṭisandhikkhaṇe  vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  purejātaṃ:  vatthu  avitakkavicāramattānaṃ  khandhānaṃ
vicārassa ca atthipaccayena paccayo.
   [411]   Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajātaṃ:  paṭisandhikkhaṇe  vatthu  savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ  vitakkassa  ca  atthipaccayena  paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assādeti  abhinandati  taṃ
ārabbha savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca uppajjanti sotaṃ ...
Ghānaṃ  jivhaṃ  kāyaṃ ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato vipassati
assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  savitakkasavicārā  khandhā  ca
vitakko  ca uppajjanti vatthu savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca
atthipaccayena paccayo.
   [412]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  . sahajāto: savitakkasavicāro eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo dve khandhā ca vatthu ca
dvinnaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāro
Eko  khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  ca  vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   [413]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ . sahajātā: savitakkasavicārā khandhā ca vatthu ca vitakkassa
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  ca
vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo.
   [414]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:  savitakkasavicārā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā  khandhā  ca  mahābhūtā  ca
kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājātā: savitakkasavicārā
khandhā  ca  kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  purejātassa imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: savitakkasavicārā khandhā ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [415]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: savitakkasavicāro eko
Khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca atthipaccayena
paccayo  dve  khandhā  ca  vatthu ca dvinnaṃ khandhānaṃ vitakkassa ca
atthipaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [416]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  vitakko  ca  vatthu ca savitakkasavicārānaṃ
khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe vitakko ca vatthu ca
savitakkasavicārānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [417]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajātaṃ
purejātaṃ  .  sahajāto:  avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca
vicāro  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve
khandhā  ca  vicāro  ca  dvinnaṃ  .pe. avitakkavicāramatto eko
khandho  ca  vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo
dve  khandhā  ca  vatthu  ca dvinnaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo
paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramatto  eko  khandho  ca  vicāro  ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vicāro ca
dvinnaṃ  khandhānaṃ  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramatto eko khandho ca
vatthu  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  dve  khandhā  ca  vatthu ca dvinnaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [418]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:  avitakkavicāramattā
khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
Sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  sahajāto:  vitakko  ca
mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {418.1} Sahajātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vatthu ca vicārassa
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  khandhā ca
vicāro  ca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
avitakkavicāramattā khandhā ca mahābhūtā ca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  vitakko  ca  mahābhūtā  ca  kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  avitakkavicāramattā  khandhā
ca vatthu ca vicārassa atthipaccayena paccayo.
   {418.2}  Pacchājātā: avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro
ca purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . Pacchājātā:
avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vitakko ca kabaḷiṃkāro āhāro ca
purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
avitakkavicāramattā  khandhā  ca  vitakko  ca  rūpajīvitindriyañca
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [419]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  avitakkavicāramatto
eko  khandho  ca  vicāro ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā ca vicāro ca ...
Avitakkavicāramatto eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ vicārassa
ca atthipaccayena paccayo dve khandhā ca vatthu ca ... Paṭisandhikkhaṇe .pe.
   [420]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  savitakkasavicāro
eko  khandho  ca  vitakko  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo dve khandhā ca vitakko ca ... Paṭisandhikkhaṇe ....
   [421]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajātaṃ pacchājātaṃ.
Sahajātā:  savitakkasavicārā  khandhā  ca vitakko ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  savitakkasavicārā
khandhā  ca  vitakko  ca  kaṭattārūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Pacchājātā:  savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko ca purejātassa
imassa kāyassa atthipaccayena paccayo.
   [422]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
Savitakkasavicārassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  savitakkasavicāro  eko  khandho  ca  vitakko ca tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve
khandhā ca vitakko ca dvinnaṃ khandhānaṃ paṭisandhikkhaṇe ....
   [423]   Savitakkasavicāro   ca   avitakkavicāramatto  ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  savitakkasavicārassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto: savitakkasavicāro eko
khandho  ca  vitakko  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [424]   Savitakkasavicāro   ca   avitakkavicāramatto  ca
avitakkaavicāro  ca  dhammā  avitakkaavicārassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:
savitakkasavicārā  khandhā ca vitakko ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā:
savitakkasavicārā  khandhā  ca  vitakko  ca  kabaḷiṃkāro āhāro ca
purejātassa  imassa  kāyassa atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
savitakkasavicārā  khandhā ca vitakko ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   [425]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo.
       Natthipaccayañca vigatapaccayañca anantarasadisaṃ.
           Avigataṃ atthisadisaṃ.
   [426]  Hetuyā  ekādasa  ārammaṇe  ekavīsa  adhipatiyā
tevīsa  anantare  pañcavīsa  samanantare  pañcavīsa  sahajāte  tiṃsa
aññamaññe   aṭṭhavīsa   nissaye   tiṃsa   upanissaye  pañcavīsa
purejāte  pañca  pacchājāte  pañca  āsevane  ekavīsa  kamme
ekādasa  vipāke  ekavīsa  āhāre ekādasa indriye ekādasa
jhāne   ekavīsa   magge   soḷasa   sampayutte   ekādasa
vippayutte  nava  atthiyā  tiṃsa  natthiyā  pañcavīsa  vigate pañcavīsa
avigate  tiṃsa  . ghaṭanā kusalattikasadisāyeva . pañhāvāragaṇanaṃ evaṃ
asammohantena gaṇetabbaṃ.
            Anulomaṃ.
   [427]  Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [428]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [429]  Savitakkasavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [430] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkaavicārassa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [431] Savitakkasavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakkaavicārassa
ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [432] Savitakkasavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [433]   Savitakkasavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa  ca avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [434]  Avitakkavicāramatto dhammo avitakkavicāramattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [435]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo.
   [436]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkaavicārassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchājātapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [437]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo.
   [438]  Avitakkavicāramatto  dhammo  avitakkavicāramattassa  ca
avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [439]  Avitakkavicāramatto  dhammo  savitakkasavicārassa  ca
avitakkavicāramattassa   ca   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [440]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkaavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  purejātapaccayena  paccayo  pacchājātapaccayena  paccayo
kammapaccayena  paccayo  āhārapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo.
   [441]  Avitakkaavicāro  dhammo  savitakkasavicārassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [442]  Avitakkaavicāro  dhammo  avitakkavicāramattassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [443] Avitakkaavicāro dhammo avitakkavicāramattassa ca avitakka-
avicārassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [444] Avitakkaavicāro dhammo savitakkasavicārassa ca avitakkavicāra-
mattassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [445]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [446]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkavicāramattassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [447]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
avitakkaavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
   [448]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  ca  avitakkavicāramattassa ca dhammassa ... sahajātaṃ
Purejātaṃ.
   [449]  Avitakkavicāramatto  ca  avitakkaavicāro  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena
paccayo    upanissayapaccayena    paccayo    purejātapaccayena
paccayo.
   [450] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāra-
mattassa  dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [451] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkaavicārassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo purejātapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo āhārapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [452] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā avitakkavicāra-
mattassa  ca  avitakkaavicārassa ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejātapaccayena paccayo.
   [453] Avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [454] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [455] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [456]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
avitakkaavicārassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena paccayo sahajātapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchājātapaccayena paccayo.
   [457]  Savitakkasavicāro  ca  avitakkavicāramatto  ca  dhammā
savitakkasavicārassa  ca  avitakkaavicārassa  ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo.
   [458] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā avitakka-
vicāramattassa  ca  avitakkaavicārassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [459] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā savitakka-
savicārassa  ca  avitakkavicāramattassa  ca  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [460] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
Ca dhammā savitakkasavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ.
   [461] Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro
ca dhammā avitakkaavicārassa dhammassa ... Sahajātaṃ purejātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
           Paccanīyamātikā.
   [462]  Nahetuyā  pañcattiṃsa naārammaṇe pañcattiṃsa naadhipatiyā
pañcattiṃsa  naanantare  pañcattiṃsa  nasamanantare  pañcattiṃsa  nasahajāte
ekūnattiṃsa   naaññamaññe   ekūnattiṃsa   nanissaye   ekūnattiṃsa
naupanissaye  catuttiṃsa napurejāte pañcattiṃsa napacchājāte naāsevane
nakamme  navipāke  naāhāre naindriye najhāne namagge pañcattiṃsa
nasampayutte  ekūnattiṃsa  navippayutte  sattavīsa  noatthiyā  sattavīsa
nonatthiyā  pañcattiṃsa  novigate  pañcattiṃsa  noavigate  sattavīsa .
Paccanīyaṃ gaṇentena imāni padāni anumajjantena gaṇetabbāni.
            Paccanīyaṃ.
   [463] Hetupaccayā naārammaṇe ekādasa ... Naadhipatiyā ekādasa
naanantare  nasamanantare  ekādasa  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
ekādasa  napurejāte  napacchājāte  naāsevane nakamme navipāke
naāhāre naindriye najhāne namagge sabbe ekādasa. Nasampayutte
tīṇi   navippayutte   satta   nonatthiyā  ekādasa  novigate
Ekādasa. Anulomapaccanīyagaṇanā iminā kāraṇena gaṇetabbā.
           Anulomapaccanīyaṃ.
   [464] Nahetupaccayā ārammaṇe ekavīsa ... adhipatiyā tevīsa
anannatare  pañcavīsa  samanantare  pañcavīsa  sahajāte tiṃsa aññamaññe
aṭṭhavīsa nissaye tiṃsa upanissaye pañcavīsa purejāte pañca pacchājāte
pañca āsevane ekavīsa kamme ekādasa vipāke ekavīsa āhāre
ekādasa indriye ekādasa jhāne ekavīsa magge soḷasa sampayutte
ekādasa  vippayutte  nava  atthiyā  tiṃsa  natthiyā pañcavīsa vigate
pañcavīsa avigate tiṃsa. Paccanīyānulomaṃ iminā kāraṇena vibhajitabbaṃ.
           Paccanīyānulomaṃ.
           Vitakkattikaṃ chaṭṭhamaṃ
             niṭṭhitaṃ.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 50-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=971              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=971              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=118&items=347              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=118              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]