ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Panhavaro
   [118]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicara  hetu sampayuttakanam khandhanam
hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [119]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicara hetu vitakkassa hetupaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [120] Savitakkasavicaro dhammo avitakkaavicarassa dhammassa hetupaccayena
paccayo savitakkasavicara hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo
patisandhikkhane savitakkasavicara hetu katattarupanam hetupaccayena paccayo.
   [121]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo  savitakkasavicara
hetu   sampayuttakanam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam
hetupaccayena   paccayo   patisandhikkhane  savitakkasavicara  hetu
Sampayuttakanam khandhanam katatta ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [122]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo savitakkasavicara
hetu  vitakkassa  cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo
patisandhikkhane  savitakkasavicara  hetu  vitakkassa  katatta ca rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [123] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  hetupaccayena paccayo savitakkasavicara hetu
sampayuttakanam  khandhanam  vitakkassa  ca  hetupaccaye  paccayo .pe.
Patisandhikkhane  savitakkasavicara  hetu sampayuttakanam khandhanam vitakkassa
ca hetupaccayena paccayo.
   [124] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo
savitakkasavicara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  vitakkassa  ca citta-
samutthanananca   rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  hetu  sampayuttakanam  khandhanam vitakkassa ca katatta
ca rupanam hetupaccayena paccayo.
   [125]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  hetu  sampayuttakanam
khandhanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta
Hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo.
   [126]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
hetupaccayena   paccayo   avitakkavicaramatta   hetu  vicarassa
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkavicaramatta hetu vicarassa ca katatta ca rupanam hetupaccayena
paccayo.
   [127] Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa hetupaccayena paccayo avitakkavicaramatta hetu
sampayuttakanam  khandhanam  vicarassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam
hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  hetu
sampayuttakanam  khandhanam vicarassa ca katatta ca rupanam hetupaccayena
paccayo.
   [128]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo  avitakkaavicara  hetu sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkaavicara  hetu  sampayuttakanam khandhanam  katatta  ca  rupanam
hetupaccayena paccayo.
   [129]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam
katva   tam   paccavekkhati   pubbe   sucinnani  paccavekkhati
Savitakkasavicara jhana vutthahitva ... magga vutthahitva ... Phala
vutthahitva  phalam  paccavekkhati  ariya  pahine kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti  savitakkasavicare  khandhe  aniccato  dukkhato anattato
vipassanti  assadenti  abhinandanti  tam  arabbha  rago  uppajjati
domanassam  uppajjati  savitakkasavicare khandhe arabbha savitakkasavicara
khandha uppajjanti.
   [130] Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo danam datva silam samadiyitva uposathakammam
katva tam paccavekkhati tam arabbha vitakko uppajjati pubbe sucinnani
paccavekkhati savitakkasavicara jhana vutthahitva ... magga vutthahitva
... phala vutthahitva phalam paccavekkhati tam arabbha vitakko uppajjati
ariya pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe samudacinne kilese jananti savitakkasavicare khandhe aniccato
dukkhato  anattato vipassanti  assadenti abhinandanti  tam  arabbha
vitakko uppajjati savitakkasavicare khandhe arabbha vitakko uppajjati.
   [131] Savitakkasavicaro dhammo avitakkaavicarassa dhammassa arammana-
paccayena  paccayo  cetopariyananena  savitakkasavicaracittasamangissa
cittam   janati   savitakkasavicara   khandha   cetopariyananassa
Pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
arammanapaccayena  paccayo  savitakkasavicare  khandhe arabbha avitakka-
avicara khandha uppajjanti.
   [132] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo danam datva silam
samadiyitva  uposathakammam  katva  tam paccavekkhati tam arabbha savitakka-
savicara khandha ca vitakko ca uppajjanti pubbe sucinnani paccavekkhati
savitakkasavicara jhana vutthahitva ... Magga ... Phala ... Phalam paccavekkhati
tam arabbha savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti ariya pahine
kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe samudacinne
kilese  jananti  savitakkasavicare khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati  assadeti  abhinandati  tam arabbha savitakkasavicara khandha ca
vitakko ca uppajjanti savitakkasavicare khandhe arabbha savitakkasavicara
khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [133]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  jhana  vutthahitva
... magga ... phala ... phalam paccavekkhati tam arabbha vitakko
uppajjati  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vitakkanca  aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
Vitakko  uppajjati  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vitakkanca
arabbha vitakko uppajjati.
   [134]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo avitakkavicaramatta jhana vutthahitva ...
Magga ... Phala ... Phalam paccavekkhanti tam arabbha savitakkasavicara khandha
uppajjanti  avitakkavicaramatte khandhe ca vitakkanca aniccato dukkhato
anattato  vipassati assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati
.pe.  domanassam  uppajjati  avitakkavicaramatte khandhe ca vitakkanca
arabbha savitakkasavicara khandha uppajjanti .pe.
   [135] Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  cetopariyananena  avitakkavicaramattacitta-
samangissa  cittam janati avitakkavicaramatta khandha cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
arammanapaccayena paccayo avitakkavicaramatte khandhe ca vitakkanca arabbha
avitakkaavicara khandha uppajjanti.
   [136] Avitakkavicaramatto dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca  dhammassa arammanapaccayena paccayo avitakkavicara-
matta jhana vutthahitva ... magga ... Phala ... Phalam paccavekkhati
tam  arabbha  savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca uppajjanti
Avitakkavicaramatte  khandhe  ca vitakkanca aniccato dukkhato anattato
vipassati  assadeti abhinandati tam arabbha savitakkasavicara khandha ca
vitakko  ca  uppajjanti  avitakkavicaramatte  khandhe  ca  vitakkanca
arabbha savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [137]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  nibbanam  avitakkaavicarassa  maggassa
phalassa  vicarassa  ca  arammanapaccayena  paccayo  dibbena cakkhuna
rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati cetopariyananena
avitakkaavicaracittasamangissa   cittam   janati   akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam
kayavinnanassa  arammanapaccayena  paccayo  avitakkaavicara  khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   arammanapaccayena  paccayo
avitakkaavicare  khandhe ca vicaranca arabbha avitakkaavicara khandha
uppajjanti.
   [138]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo ariya avitakkaavicara jhana vutthahitva ...
Magga  ...  phala  vutthahitva  phalam  paccavekkhanti  tam  arabbha
savitakkasavicara  khandha  uppajjanti  ariya  nibbanam  paccavekkhanti
Nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  savitakkasavicarassa  maggassa  phalassa
avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  cakkhum  aniccato dukkhato
anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  rago
uppajjati domanassam uppajjati sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde
gandhe rase photthabbe vatthum ... avitakkaavicare khandhe ca vicaranca
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assadeti abhinandati tam
arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati avitakkaavicare
khandhe ca vicaranca arabbha savitakkasavicara khandha uppajjanti .pe.
   [139]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo ariya avitakkaavicara jhana vutthahitva ...
Magga ... Phala ... Phalam paccavekkhanti tam arabbha vitakko uppajjati ariya
nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam avitakkavicaramattassa maggassa phalassa
vitakkassa ca arammanapaccayena paccayo cakkhum aniccato dukkhato anattato
... Vatthum ... Avitakkaavicare khandhe ca vicaranca aniccato dukkhato anattato
vipassati  assadeti  abhinandati  tam arabbha vitakko uppajjati avitakka-
avicare khandhe ca vicaranca arabbha vitakko uppajjati.
   [140]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa   ca   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo
nibbanam  avitakkavicaramattassa  maggassa  phalassa  vicarassa  ca
Arammanapaccayena paccayo.
   [141] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo ariya avitakkaavicara
jhana ... magga ... phala vutthahitva phalam paccavekkhanti tam arabbha
savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  uppajjanti ariya nibbanam
paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa vodanassa vitakkassa ca savitakka-
savicarassa  maggassa vitakkassa ca savitakkasavicarassa phalassa vitakkassa
ca avajjanaya vitakkassa ca arammanapaccayena paccayo cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  tam  arabbha  savitakkasavicara khandha ca
vitakko ca uppajjanti sotam ... .pe. Photthabbam vatthum ... Avitakkaavicare
khandhe  ca vicaranca aniccato dukkhato anattato vipassati tam arabbha
savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [142] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatte
khandhe ca vicaranca arabbha savitakkasavicara khandha uppajjanti.
   [143] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo avitakkavicaramatte
khandhe ca vicaranca arabbha vitakko uppajjati.
   [144]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
Avitakkaavicarassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo avitakkavicara-
matta  khandha ca vicaro ca cetopariyananassa pubbenivasanussati-
nanassa   yathakammupagananassa  anagatamsananassa  arammanapaccayena
paccayo avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca arabbha avitakkaavicara
khandha uppajjanti.
   [145] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
paccayo avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca arabbha savitakkasavicara
khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [146] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  savitakkasavicare
khandhe ca vitakkanca arabbha savitakkasavicara khandha uppajjanti.
   [147] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  savitakkasavicare
khandhe ca vitakkanca arabbha vitakko uppajjati.
   [148]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo savitakkasavicara
khandha  ca  vitakko  ca  cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa   anagatamsananassa   arammanapaccayena  paccayo
savitakkasavicare  khandhe  ca  vitakkanca  arabbha  avitakkaavicara
Khandha uppajjanti.
   [149] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
paccayo savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca arabbha savitakkasavicara
khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [150] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo  arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati:
danam datva silam samadiyitva uposathakammam katva tam garum katva paccavekkhati
pubbe  sucinnani garum  katva  paccavekkhati savitakkasavicara jhana
vutthahitva ... Magga ... Phala ... Phalam garum katva paccavekkhati savitakka-
savicare khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago
uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati: savitakkasavicara adhipati
sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   [151]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva uposathakammam katva
tam garum katva paccavekkhati tam garum katva vitakko uppajjati pubbe
sucinnani  garum katva paccavekkhati savitakkasavicara jhana vutthahitva
...  magga  vutthahitva  ...  phala vutthahitva phalam garum katva
Paccavekkhanti tam garum katva vitakko uppajjati savitakkasavicare khandhe
garum  katva  assadeti abhinandati tam garum katva vitakko uppajjati.
Sahajatadhipati:  savitakkasavicara  adhipati  vitakkassa  adhipatipaccayena
paccayo.
   [152] Savitakkasavicaro dhammo avitakkaavicarassa dhammassa adhipati-
paccayena  paccayo  . sahajatadhipati: savitakkasavicara adhipati citta-
samutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [153] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkaavicarassa
ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . sahajatadhipati: savitakkasavicara
adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena
paccayo.
   [154] Savitakkasavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Sahajatadhipati: savitakka-
savicara adhipati vitakkassa ca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena
paccayo.
   [155] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  datva  silam samadiyitva
uposathakammam  katva  tam garum  katva  paccavekkhati  tam garum katva
savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca uppajjanti pubbe sucinnani
Garum katva paccavekkhati savitakkasavicara jhana vutthahitva ... Magga ...
Phala ... Phalam garum katva paccavekkhati tam garum katva savitakkasavicara khandha
ca vitakko ca uppajjanti savitakkasavicare khandhe garum katva assadeti
abhinandati tam garum katva savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
Sahajatadhipati: savitakkasavicara adhipati sampayuttakanam khandhanam vitakkassa
ca adhipatipaccayena paccayo.
   [156] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo .
Sahajatadhipati:  savitakkasavicara  adhipatisampayuttakanam khandhanam vitakkassa
ca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [157]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati:
avitakkavicaramatta jhana ... magga ... phala vutthahitva phalam garum katva
paccavekkhati tam garum katva vitakko uppajjati avitakkavicaramatte khandhe
ca vitakkanca garum katva assadeti abhinandati tam garum katva vitakko uppajjati.
Sahajatadhipati:  avitakkavicaramatta  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   [158]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
Adhipatipaccayena  paccayo . arammanadhipati: avitakkavicaramatta jhana
vutthahitva magga ... Phala ... Phalam garum katva paccavekkhati tam garum katva
savitakkasavicara  khandha  uppajjanti  avitakkavicaramatte  khandhe  ca
vitakkanca garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi uppajjati.
   [159]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  . sahajatadhipati: avitakkavicaramatta adhipati
vicarassa cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [160]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati:
avitakkavicaramatta  adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  vicarassa  ca
cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [161] Avitakkavicaramatto dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Arammanadhipati: avitakka-
vicaramatta jhana vutthahitva magga ... Phala ... Phalam garum katva paccavekkhati
tam garum katva savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti avitakkavicara-
matte khandhe ca vitakkanca garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [162]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
Adhipatipaccayena   paccayo   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:   nibbanam   avitakkaavicarassa  maggassa  phalassa
vicarassa  ca  adhipatipaccayena  paccayo  . sahajatadhipati: avitakka-
avicara   adhipati  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [163]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati: ariya avitakkaavicara
jhana ... magga ... Phala vutthahitva phalam garum katva paccavekkhanti tam
garum  katva  savitakkasavicara khandha uppajjanti ariya nibbanam garum
katva  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  savitakka-
savicarassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum garum katva
assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati
sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe vatthum ...
Avitakkaavicare khandhe ca vicaranca garum katva assadeti abhinandati
tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
   [164]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati: ariya avitakkaavicara
jhana vutthahitva ... Magga ... Phala ... Phalam garum katva paccavekkhanti
tam garum  katva  vitakko  uppajjati  ariya  nibbanam garum  katva
Paccavekkhanti   nibbanam   avitakkavicaramattassa  maggassa  phalassa
vitakkassa ca adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... vatthum avitakkaavicare
khandhe ca vicaranca garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
vitakko uppajjati.
   [165] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa adhipatipaccayena paccayo . arammanadhipati:
nibbanam  avitakkavicaramattassa  maggassa  phalassa  vicarassa  ca
adhipatipaccayena paccayo.
   [166] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . arammanadhipati:
ariya avitakkaavicara jhana ... Magga ... Phala vutthahitva phalam garum
katva  paccavekkhanti  tam garum  katva  savitakkasavicara  khandha ca
vitakko  ca  uppajjanti  ariya  nibbanam garum katva paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  vitakkassa  ca  savitakkasavicarassa
maggassa  vitakkassa  ca  savitakkasavicarassa  phalassa  vitakkassa ca
adhipatipaccayena  paccayo cakkhum garum  katva . sankhittam . Vatthum ...
Avitakkaavicare khandhe ca vicaranca garum katva assadeti abhinandati
tam garum katva savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [167] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:
Avitakkavicaramatte  khandhe  ca vicaranca garum katva savitakkasavicara
khandha uppajjanti.
   [168] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . arammanadhipati:
avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca garum katva vitakko uppajjati.
   [169] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa ca avitakkavicaramattassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo.
Arammanadhipati: avitakkavicaramatte khandhe ca vicaranca garum katva savitakka-
savicara khandha ca vitakko ca uppajjanti.
   [170] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati:
savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca garum katva savitakkasavicara khandha
uppajjanti.
   [171] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo . arammanadhipati:
savitakkasavicare khandhe ca vitakkanca garum katva vitakko uppajjati.
   [172]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   ca   avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo  .  arammanadhipati: savitakkasavicare khandhe
ca  vitakkanca  garum  katva  savitakkasavicara khandha ca vitakko ca
Uppajjanti.
   [173]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  savitakkasavicara  khandha
pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam  anantarapaccayena
paccayo   anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu
savitakkasavicarassa  maggassa  vodanam  savitakkasavicarassa  maggassa
savitakkasavicaro  maggo  savitakkasavicarassa  phalassa  savitakkasavicaram
phalam   savitakkasavicarassa   phalassa   anulomam   savitakkasavicaraya
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   [174]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  savitakkasavicara  khandha
pacchimassa  pacchimassa vitakkassa anantarapaccayena paccayo savitakkasavicaram
cuticittam   avitakkavicaramattassa   upapatticittassa   savitakkasavicara
khandha  avitakkavicaramattassa  vutthanassa  vitakkassa ca avitakkavicara-
mattassa  jhanassa  parikammam  avitakkavicaramattassa  jhanassa  gotrabhu
avitakkavicaramattassa  maggassa  vodanam  avitakkavicaramattassa  maggassa
anulomam  avitakkavicaramattaya  phalasamapattiya  vitakkassa ca anantara-
paccayena paccayo.
   [175]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo   avajjana   pancannam   vinnananam
Anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicaram  cuticittam  avitakkaavicarassa
upapatticittassa  vicarassa ca anantarapaccayena paccayo savitakkasavicara
khandha  avitakkaavicarassa  vutthanassa  vicarassa ca dutiyassa jhanassa
parikammam  dutiye  jhane vicarassa  anantarapaccayena paccayo tatiyassa
jhanassa parikammam ... Catutthassa jhanassa parikammam ... Akasanancayatanassa
parikammam ... vinnanancayatanassa parikammam ... Akincannayatanassa parikammam
... nevasannanasannayatanassa parikammam ... dibbassa cakkhussa parikammam
... dibbaya sotadhatuya parikammam ... iddhividhananassa parikammam ...
Cetopariyananassa  parikammam  pubbenivasanussatinanassa  yathakammupaga-
nanassa  anagatamsananassa  parikammam  ... gotrabhu avitakkaavicarassa
maggassa vicarassa ca vodanam avitakkaavicarassa maggassa vicarassa ca
anulomam avitakkaavicaraya phalasamapattiya vicarassa ca anantarapaccayena
paccayo.
   [176] Savitakkasavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicaram
cuticittam  avitakkavicaramattassa  upapatticittassa  vicarassa ca anantara-
paccayena  paccayo  savitakkasavicara  khandha  avitakkavicaramattassa
vutthanassa  vicarassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicaramattassa
jhanassa   parikammam   avitakkavicaramattassa   jhanassa   vicarassa
ca   anantarapaccayena   paccayo  gotrabhu   avitakkavicaramattassa
Maggassa  vicarassa  ca  vodanam  avitakkavicaramattassa  maggassa
vicarassa   ca   anulomam   avitakkavicaramattaya  phalasamapattiya
vicarassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [177] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima savitakka-
savicara  khandha  pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam
vitakkassa  ca  anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa vitakkassa
ca anulomam vodanassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicarassa maggassa
vitakkassa ca vodanam savitakkasavicarassa maggassa vitakkassa ca savitakka-
savicaro  maggo  savitakkasavicarassa  phalassa vitakkassa ca savitakka-
savicaram phalam savitakkasavicarassa phalassa vitakkassa ca anulomam savitakka-
savicaraya phalasamapattiya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [178]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  anantarapaccayena  paccayo purima purima avitakkavicaramatta
khandha pacchimanam pacchimanam avitakkavicaramattanam khandhanam anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicaramatto  maggo  avitakkavicaramattassa  phalassa
avitakkavicaramattam  phalam  avitakkavicaramattassa  phalassa  anantarapaccayena
paccayo.
   [179]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vitakko pacchimanam pacchimanam
savitakkasavicaranam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo avitakkavicaramattam
cuticittam  savitakkasavicarassa  upapatticittassa  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicaramattam  bhavangam  avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicaramatta  khandha  savitakkasavicarassa  vutthanassa  anantara-
paccayena paccayo.
   [180]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima  avitakkavicaramatta khandha
pacchimassa  pacchimassa  vicarassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakka-
vicaramattam  cuticittam  vitakko  ca  avitakkaavicarassa upapatticittassa
vicarassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha
vitakko  ca  avitakkaavicarassa  vutthanassa  vicarassa  ca anantara-
paccayena paccayo .pe.
   [181]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima
purima  avitakkavicaramatta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  avitakka-
vicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca  anantarapaccayena  paccayo
avitakkavicaramatto  maggo  avitakkavicaramattassa  phalassa vicarassa ca
avitakkavicaramattam  phalam  avitakkavicaramattassa  phalassa  vicarassa  ca
Anantarapaccayena paccayo.
   [182]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purimo
purimo  vitakko  pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam
vitakkassa   ca   anantarapaccayena   paccayo  avitakkavicaramattam
cuticittam   savitakkasavicarassa   upapatticittassa   vitakkassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramattam  bhavangam  avajjanaya
vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha
savitakkasavicarassa vutthanassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [183] Avitakkaavicaro dhammo avitakkaavicarassa dhammassa anantara-
paccayena paccayo purimo purimo vicaro pacchimassa pacchimassa vicarassa
anantarapaccayena paccayo .pe. purima purima avitakkaavicara khandha
pacchimanam pacchimanam avitakkaavicaranam khandhanam anantarapaccayena paccayo
avitakkaavicaro  maggo  avitakkaavicarassa phalassa avitakkaavicaram phalam
avitakkaavicarassa phalassa anantarapaccayena paccayo nirodha vutthahantassa
nevasannanasannayatanam  avitakkaavicaraya  phalasamapattiya  vicarassa
ca anantarapaccayena paccayo.
   [184]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  avitakkaavicaram  cuticittam  vicaro  ca
Savitakkasavicarassa   upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo
avitakkaavicaram  bhavangam  vicaro  ca  avajjanaya  anantarapaccayena
paccayo  avitakkaavicara  khandha  vicaro  ca  savitakkasavicarassa
vutthanassa   anantarapaccayena   paccayo   nirodha  vutthahantassa
nevasannanasannayatanam     savitakkasavicaraya    phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [185]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purimo purimo vicaro pacchimanam pacchimanam
avitakkavicaramattanam  khandhanam  anantarapaccayena paccayo avitakkaavicaram
cuticittam  vicaro  ca  avitakkavicaramattassa  upapatticittassa vitakkassa
ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicara khandha vicaro ca avitakka-
vicaramattassa  vutthanassa  vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo
nirodha  vutthahantassa  nevasannanasannayatanam  avitakkavicaramattaya
phalasamapattiya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [186] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkaavicaram
cuticittam  avitakkavicaramattassa  upapatticittassa  vicarassa ca anantara-
paccayena  paccayo  avitakkaavicara  khandha  avitakkavicaramattassa
vutthanassa  vicarassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  nirodha
Vutthahantassa     nevasannanasannayatanam    avitakkavicaramattaya
phalasamapattiya vicarassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [187] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo avitakkaavicaram cuticittam
vicaro  ca  savitakkasavicarassa upapatticittassa vitakkassa ca anantara-
paccayena  paccayo  avitakkaavicaram  bhavanganca vicaro ca avajjanaya
vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo avitakkaavicara khandha vicaro
ca savitakkasavicarassa vutthanassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo
nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam  savitakkasavicaraya
phalasamapattiya vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [188] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramattam
cuticittanca   vicaro   ca   savitakkasavicarassa   upapatticittassa
anantarapaccayena   paccayo  avitakkavicaramattam  bhavanganca  vicaro
ca   avajjanaya  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta
khandha  ca  vicaro ca savitakkasavicarassa vutthanassa anantarapaccayena
paccayo.
   [189]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima
Purima  avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca pacchimanam pacchimanam
avitakkavicaramattanam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  avitakka-
vicaramatto  maggo  ca  vicaro  ca avitakkavicaramattassa  phalassa
anantarapaccayena   paccayo   avitakkavicaramattam  phalanca  vicaro
ca avitakkavicaramattassa phalassa anantarapaccayena paccayo.
   [190]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa   dhammassa   anantarapaccayena  paccayo  purima
purima  avitakkavicaramatta  khandha  ca  vicaro  ca  pacchimassa
pacchimassa  vicarassa  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramattam
cuticittanca   vicaro   ca   avitakkaavicarassa   upapatticittassa
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha ca vicaro ca
avitakkaavicarassa vutthanassa anantarapaccayena paccayo.
   [191] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo purima purima  avitakkavicaramatta  khandha  ca  vicaro ca
pacchimanam  pacchimanam  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca
anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatto  maggo  ca  vicaro
ca  avitakkavicaramattassa  phalassa  vicarassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicaramattam  phalanca  vicaro  ca  avitakkavicara-
mattassa phalassa ca vicarassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [192] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicaramattam  cuticittanca  vicaro ca savitakkasavicarassa
upapatticittassa  vitakkassa  ca anantarapaccayena paccayo avitakkavicara-
mattam bhavanganca vicaro ca avajjanaya vitakkassa ca anantarapaccayena
paccayo  avitakkavicaramatta  khandha  ca  vicaro ca savitakkasavicarassa
vutthanassa vitakkassa ca anantarapaccayena paccayo.
   [193] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purima purima savitakka-
savicara khandha ca vitakko ca pacchimanam pacchimanam savitakkasavicaranam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo anulomanca vitakko ca gotrabhussa
anulomanca vitakko ca vodanassa gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicarassa
maggassa  vodananca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa maggassa .pe.
Savitakkasavicaro  maggo  ca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa phalassa
savitakkasavicaram  phalanca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa  phalassa
anulomanca  vitakko  ca  savitakkasavicaraya  phalasamapattiya anantara-
paccayena paccayo.
   [194]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo  purima
Purima  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicaram  cuticittanca
vitakko  ca  avitakkavicaramattassa  upapatticittassa  anantarapaccayena
paccayo  savitakkasavicara  khandha ca vitakko ca avitakkavicaramattassa
vutthanassa   anantarapaccayena   paccayo   avitakkavicaramattassa
jhanassa  parikammanca  vitakko  ca  avitakkavicaramattassa  jhanassa
anantarapaccayena  paccayo gotrabhu ca vitakko ca avitakkavicaramattassa
maggassa  vodananca  vitakko  ca  avitakkavicaramattassa  maggassa
anulomanca   vitakko   ca  avitakkavicaramattaya  phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [195] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa anantarapaccayena paccayo avajjana ca vitakko
ca  pancannam  vinnananam  anantarapaccayena  paccayo  savitakkasavicaram
cuticittanca  vitakko  ca  avitakkaavicarassa  upapatticittassa vicarassa
ca  anantarapaccayena  paccayo savitakkasavicara khandha ca vitakko ca
avitakkaavicarassa  vutthanassa  ca  vicarassa  ca  anantarapaccayena
paccayo  dutiyassa  jhanassa  parikammanca vitakko ca dutiyassa jhanassa
ca  vicarassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhanassa
parikammanca   vitakko   ca   catutthassa   jhanassa  parikammanca
vitakko   ca   akasanancayatanassa  parikammanca  vitakko  ca
Vinnanancayatanassa  parikammanca  vitakko  ca  akincannayatanassa
parikammanca   vitakko  ca  nevasannanasannayatanassa  parikammanca
vitakko  ca  dibbassa  cakkhussa  parikammanca  vitakko  ca  dibbaya
sotadhatuya  parikammanca  vitakko  ca  iddhividhananassa  parikammanca
vitakko  ca  cetopariyananassa  parikammanca  vitakko  ca  pubbe-
nivasanussatinanassa    .pe.   yathakammupagananassa   .pe.
Anagatamsananassa  parikammanca  vitakko  ca  gotrabhu  ca vitakko ca
avitakkaavicarassa  maggassa  ca  vicarassa ca vodananca vitakko ca
avitakkaavicarassa  maggassa  vicarassa  ca  anulomanca  vitakko  ca
avitakkaavicaraya  phalasamapattiya  vicarassa  ca  anantarapaccayena
paccayo.
   [196] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo  savitakkasavicaram  cuticittanca  vitakko ca avitakkavicaramattassa
upapatticittassa  ca  vicarassa  ca anantarapaccayena paccayo savitakka-
savicara  khandha ca vitakko ca avitakkavicaramattassa vutthanassa ca
vicarassa   ca  anantarapaccayena  paccayo  avitakkavicaramattassa
jhanassa   parikammanca   vitakko   ca   avitakkavicaramattassa
jhanassa   ca   vicarassa   ca   anantarapaccayena   paccayo
gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkavicaramattassa  maggassa  ca
Vicarassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  vodananca  vitakko  ca
avitakkavicaramattassa   maggassa  ca  vicarassa  ca  anulomanca
vitakko  ca  avitakkavicaramattaya  phalasamapattiya  ca  vicarassa ca
anantarapaccayena paccayo.
   [197]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   ca   avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo  purima  purima savitakkasavicara khandha ca
vitakko  ca  pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam
vitakkassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  anulomanca  vitakko  ca
gotrabhussa  ca  vitakkassa  ca anulomanca vitakko ca vodanassa ca
vitakkassa  ca  gotrabhu ca vitakko ca savitakkasavicarassa ca maggassa
ca  vitakkassa  ca  vodananca vitakko ca savitakkasavicarassa maggassa
ca  vitakkassa  ca  anantarapaccayena paccayo savitakkasavicaro  maggo
ca vitakko ca savitakkasavicarassa phalassa ca vitakkassa ca savitakkasavicaram
phalanca vitakko ca savitakkasavicarassa phalassa ca vitakkassa ca anulomanca
vitakko  ca  savitakkasavicaraya phalasamapattiya  ca  vitakkassa  ca
anantarapaccayena paccayo.
   [198]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo  .  anantarapaccayopi  samanantarapaccayopi
sadiso.
   [199]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  tayo  khandha  ekassa khandhassa
sahajatapaccayena   paccayo   dve   khandha  dvinnam  khandhanam
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicaro  eko
khandho tinnannam khandhanam dve khandha dvinnam khandhanam.
   [200]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
sahajatapaccayena   paccayo   savitakkasavicara  khandha  vitakkassa
sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [201]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  savitakkasavicara  khandha  cittasamutthananam
rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane katattarupanam.
   [202]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo savitakkasavicaro
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
sahajatapaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane. Sankhittam.
   [203]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo savitakkasavicara
Khandha  vitakkassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [204] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo savitakkasavicaro eko
khandho  tinnannam khandhanam vitakkassa ca sahajatapaccayena paccayo dve
khandha dvinnam khandhanam vitakkassa ca sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [205]   Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa  ca avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena
paccayo   savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
vitakkassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo
dve  khandha  dvinnam  khandhanam  vitakkassa  ca  cittasamutthanananca
rupanam patisandhikkhane ....
   [206]   Avitakkavicaramatto   dhammo  avitakkavicaramattassa
dhammassa   sahajatapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatto  eko
khandho  tinnannam  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  dve  khandha
dvinnam khandhanam patisandhikkhane ....
   [207]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
sahajatapaccayena   paccayo  vitakko  savitakkasavicaranam  khandhanam
sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [208]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha  vicarassa
cittasamutthanananca   rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  vitakko
cittasamutthananam rupanam sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [209]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  vitakko
savitakkasavicaranam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena
paccayo patisandhikkhane vitakko.
   [210]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo avitakkavicaramatto
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vicarassa  ca cittasamutthanananca
rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha dvinnam khandhanam vicarassa
ca cittasamutthanananca rupanam patisandhikkhane ....
   [211]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo dve
khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam sahajatapaccayena
paccayo vicaro cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane avitakkaavicaro
Eko  khandho  tinnannam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  katatta  ca rupanam vicaro katattarupanam
khandha  vatthussa  vatthu  khandhanam  vicaro  vatthussa vatthu vicarassa
ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  mahabhuta  cittasamutthananam
rupanam katattarupanam upadarupanam bahiram ... aharasamutthanam ...
Utusamutthanam  ...  asannasattanam  ekam  mahabhutam  ...  mahabhuta
katattarupanam upadarupanam sahajatapaccayena paccayo.
   [212]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  savitakkasavicaranam
khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [213]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vicaro avitakkavicaramattanam
khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo patisandhikkhane vatthu avitakkavicara-
mattanam  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu
vitakkassa sahajatapaccayena paccayo.
   [214] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo vicaro avitakka-
vicaramattanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena
paccayo    patisandhikkhane    vicaro    avitakkavicaramattanam
Khandhanam  katatta  ca rupanam patisandhikkhane vatthu avitakkavicaramattanam
khandhanam vicarassa ca sahajatapaccayena paccayo.
   [215] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  vitakkassa  ca  sahajatapaccayena
paccayo.
   [216] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa   dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicaro  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam khandhanam
sahajatapaccayena  paccayo  dve khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [217] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  khandha  ca  vatthu  ca  vitakkassa  sahajatapaccayena
paccayo.
   [218] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  savitakkasavicara
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam sahajatapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  ca  mahabhuta  ca
katattarupanam.
   [219] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicaro  eko khandho ca vatthu ca
tinnannam  khandhanam  vitakkassa  ca  dve khandha ca vatthu ca dvinnam
khandhanam vitakkassa ca sahajatapaccayena paccayo.
   [220] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  sahajatapaccayena paccayo patisandhikkhane vitakko
ca vatthu ca savitakkasavicaranam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [221] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo avitakkavicaramatto
eko khandho ca vicaro ca tinnannam khandhanam dve khandha ca vicaro ca
dvinnam  khandhanam  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakka-
vicaramatto eko khandho ca vicaro ca tinnannam khandhanam dve khandha
ca  vicaro  ca  dvinnam khandhanam  patisandhikkhane avitakkavicaramatto
eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [222] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta
khandha  ca  vicaro  ca  cittasamutthananam  rupanam  sahajatapaccayena
Paccayo  avitakkavicaramatta  khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam vitakko ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam patisandhikkhane
avitakkavicaramatta  khandha ca vicaro ca katattarupanam patisandhikkhane
avitakkavicaramatta khandha ca mahabhuta ca katattarupanam patisandhikkhane
vitakko ca mahabhuta ca katattarupanam patisandhikkhane avitakkavicaramatta
khandha ca vatthu ca vicarassa sahajatapaccayena paccayo.
   [223] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa sahajatapaccayena
paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca vicaro ca tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam sahajatapaccayena  paccayo tayo
khandha  ca  vicaro  ca ekassa khandhassa cittasamutthanananca rupanam
sahajatapaccayena paccayo  dve khandha ca vicaro ca dvinnam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca vicaro ca tinnannam khandhanam
katatta ca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane
avitakkavicaramatto eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam vicarassa
ca  sahajatapaccayena paccayo dve khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam
vicarassa ca sahajatapaccayena paccayo.
   [224] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa sahajatapaccayena paccayo savitakkasavicaro eko
khandho  ca  vitakko ca  tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo dve
khandha  ca  vitakko  ca  dvinnam  khandhanam sahajatapaccayena paccayo
patisandhikkhane .pe.
   [225] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa sahajatapaccayena paccayo savitakkasavicara khandha
ca  vitakko  ca  cittasamutthananam  rupanam  sahajatapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [226] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo
savitakkasavicaro  eko khandho ca vitakko ca tinnannam khandhanam citta-
samutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ca vitakko
ca dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam sahajatapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [227]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  savitakkasavicarassa  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo  patisandhikkhane savitakkasavicaro eko khandho ca vitakko ca
vatthu  ca tinnannam khandhanam sahajatapaccayena paccayo dve khandha ca
vitakko ca vatthu ca dvinnam khandhanam sahajatapaccayena paccayo.
   [228]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto ca avitakka-
avicaro  ca  dhamma  avitakkaavicarassa  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo  savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  mahabhuta  ca
cittasamutthananam  rupanam  sahajatapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko ca mahabhuta ca katattarupanam
sahajatapaccayena paccayo.
   [229]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
annamannapaccayena   paccayo   savitakkasavicaro   eko  khandho
tinnannam   khandhanam   annamannapaccayena   paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam annamannapaccayena
paccayo dve khandha dvinnam khandhanam annamannapaccayena paccayo.
   [230]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
annamannapaccayena   paccayo  savitakkasavicara  khandha  vitakkassa
annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [231]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   savitakkasavicara
khandha vatthussa annamannapaccayena paccayo.
   [232]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
Savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca
annamannapaccayena   paccayo   dve  khandha  dvinnam  khandhanam
vatthussa ca annamannapaccayena paccayo.
   [233]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa   ca   dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  vitakkassa  ca  vatthussa  ca
annamannapaccayena paccayo.
   [234]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca dhammassa annamannapaccayena paccayo savitakkasavicaro
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vitakkassa  ca  annamannapaccayena
paccayo   dve   khandha   dvinnam  khandhanam  vitakkassa  ca
annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [235]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa annamannapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  vitakkassa  ca  vatthussa ca annamannapaccayena paccayo dve
khandha  dvinnam  khandhanam  vitakkassa ca vatthussa ca annamannapaccayena
paccayo.
   [236]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
annamannapaccayena   paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho
Tinnannam  khandhanam   annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha
dvinnam khandhanam annamannapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [237]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  vitakko  savitakkasavicaranam  khandhanam
annamannapaccayena paccayo .pe. Patisandhikkhane ....
   [238]  Avitakkavicaramatto  dhammo avitakkaavicarassa dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha  vicarassa
annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatta
khandha  vicarassa  ca  vatthussa  ca  annamannapaccayena  paccayo
patisandhikkhane vitakko vatthussa annamannapaccayena paccayo.
   [239]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkaavicarassa   ca   dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
patisandhikkhane  vitakko  savitakkasavicaranam  khandhanam  vatthussa  ca
annamannapaccayena paccayo.
   [240]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa   ca   dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
avitakkavicaramatto  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vicarassa
ca  annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam khandhanam
vicarassa   ca   annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane
avitakkavicaramatto  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vicarassa ca
Vatthussa  ca  annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam
khandhanam vicarassa ca vatthussa ca annamannapaccayena paccayo.
   [241]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
annamannapaccayena   paccayo   avitakkaavicaro   eko  khandho
tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena   paccayo  dve  khandha
dvinnam   khandhanam   annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane
avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vatthussa  ca
annamannapaccayena   paccayo   dve  khandha  dvinnam  khandhanam
vatthussa  ca  annamannapaccayena  paccayo  khandha  vatthussa  vatthu
khandhanam  vicaro  vatthussa  vatthu  vicarassa ekam mahabhutam tinnannam
mahabhutanam  bahiram  ...  aharasamutthanam  ... utusamutthanam ...
Asannasattanam ekam mahabhutam ....
   [242]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  savitakkasavicaranam
khandhanam annamannapaccayena paccayo.
   [243]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
annamannapaccayena  paccayo  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vicaro  avitakkavicara-
mattanam   khandhanam   annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo
Patisandhikkhane vatthu vitakkassa annamannapaccayena paccayo.
   [244]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa   ca   dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
patisandhikkhane  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vatthussa  ca
annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  avitakkavicara-
mattanam khandhanam vicarassa ca annamannapaccayena paccayo.
   [245]   Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  annamannapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  vitakkassa  ca
annamannapaccayena paccayo.
   [246] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicaro  eko  khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam dve
khandha ca vatthu ca dvinnam khandhanam annamannapaccayena paccayo.
   [247]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa    dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  ca  vatthu  ca  vitakkassa
annamannapaccayena paccayo
   [248]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   ca   avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa
Annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   savitakkasavicaro
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  vitakkassa  ca
annamannapaccayena  paccayo  dve  khandha  ca  vatthu  ca  dvinnam
khandhanam vitakkassa ca annamannapaccayena paccayo.
   [249]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa    dhammassa    annamannapaccayena    paccayo
patisandhikkhane  vitakko  ca  vatthu  ca  savitakkasavicaranam  khandhanam
annamannapaccayena paccayo.
   [250]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa    dhammassa   annamannapaccayena   paccayo
avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca vicaro ca tinnannam khandhanam
annamannapaccayena paccayo dve khandha ca vicaro ca dvinnam khandhanam
annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatto
eko khandho ca vicaro ca vatthu ca tinnannam khandhanam dve khandha ca
vicaro ca vatthu ca dvinnam khandhanam annamannapaccayena paccayo.
   [251]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa    dhammassa    annamannapaccayena    paccayo
patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  khandha  ca  vicaro  ca vatthussa
annamannapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatta
khandha ca vatthu ca vicarassa annamannapaccayena paccayo.
   [252] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa annamannapaccayena
paccayo patisandhikkhane avitakkavicaramatto eko khandho ca vicaro ca
tinnannam  khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo dve khandha
ca vicaro ca dvinnam khandhanam vatthussa ca annamannapaccayena paccayo
patisandhikkhane  avitakkavicaramatto eko khandho ca vatthu ca tinnannam
khandhanam vicarassa ca annamannapaccayena paccayo dve khandha ca vatthu
ca dvinnam khandhanam vicarassa ca annamannapaccayena paccayo.
   [253] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  savitakkasavicaro
eko  khandho  ca  vitakko  ca tinnannam khandhanam annamannapaccayena
paccayo dve khandha ca vitakko ca dvinnam khandhanam annamannapaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [254] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  annamannapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara khandha  ca  vitakko  ca  vatthussa annamannapaccayena
paccayo .
   [255]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  ca  avitakkaavicarassa ca dhammassa annamannapaccayena
Paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicaro  eko  khandho ca vitakko
ca   tinnannam   khandhanam   vatthussa   ca   annamannapaccayena
paccayo  dve  khandha  ca vitakko ca dvinnam khandhanam vatthussa ca
annamannapaccayena paccayo.
   [256] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca   dhamma   savitakkasavicarassa   dhammassa   annamannapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicaro  eko  khandho ca vitakko
ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  annamannapaccayena  paccayo dve
khandha  ca  vitakko  ca vatthu ca dvinnam khandhanam annamannapaccayena
paccayo.
   [257]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam . sankhittam . satta . avitakkavicaramatto dhammo avitakka-
vicaramattassa dhammassa nissayapaccayena paccayo. Sankhittam. Panca.
   [258]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  dve
khandha  dvinnam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena
paccayo  vicaro  cittasamutthananam  rupanam  nissayapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
Katatta  ca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  dve khandha dvinnam
khandhanam  . sankhittam . asannasatta ekam mahabhutam ... cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  avitakka-
avicaranam khandhanam vicarassa ca nissayapaccayena paccayo.
   [259]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
nissayapaccayena   paccayo   vatthu   savitakkasavicaranam   khandhanam
nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane vatthu ....
   [260]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
nissayapaccayena  paccayo  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
nissayapaccayena   paccayo   vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam
vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane. Sankhittam.
   [261]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vicaro
avitakkavicaramattanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  vatthu
avitakkavicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca nissayapaccayena paccayo
patisandhikkhane vicaro ....
   [262] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca dhammassa nissayapaccayena paccayo vatthu savitakkasavicaranam
khandhanam vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane vatthu ....
   [263] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicaro
eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  nissayapaccayena
paccayo. Pavattipi patisandhipi dipetabba.
   [264] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicara
khandha ca vatthu ca vitakkassa patisandhikkhane ....
   [265] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  savitakkasavicara
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  nissayapaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [266] Savitakkasavicaro ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam
khandhanam vitakkassa ca nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [267]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  vitakko  ca
vatthu ca savitakkasavicaranam khandhanam patisandhikkhane ....
   [268] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  nissayapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatto
Eko  khandho  ca  vicaro ca tinnannam khandhanam avitakkavicaramatto
eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam patisandhikkhane ....
   [269]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  nissayapaccayena paccayo avitakkavicaramatta
khandha ca vicaro ca cittasamutthananam rupanam nissayapaccayena paccayo
avitakkavicaramatta  khandha  ca  mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam
vitakko  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthanam rupanam avitakkavicaramatta
khandha  ca  vatthu  ca vicarassa nissayapaccayena paccayo patisandhikani
cattari. Sankhittam.
   [270] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  nissayapaccayena
paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho ca vicaro ca tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  nissayapaccayena  paccayo  dve
khandha  ca  vicaro  ca  dvinnam khandhanam cittasamutthanananca rupanam
nissayapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca
vatthu ca tinnannam khandhanam vicarassa ca dve khandha ca vatthu ca dvinnam
khandhanam vicarassa ca nissayapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [271]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  ...  avitakkaavicarassa  dhammassa  ...
Savitakkasavicarassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa ... Tini.
   [272] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca  dhamma  savitakkasavicarassa  dhammassa  ...  avitakkaavicarassa
dhammassa nissayapaccayena paccayo. Dve vara vittharetabba.
   [273]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  savitakkasavicaram  saddham  upanissaya
danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti  savitakkasavicaram
jhanam  uppadeti  vipassanam  uppadeti  maggam  .pe.  samapattim
uppadeti  manam  jappeti  ditthim  ganhati savitakkasavicaram silam ...
Sutam cagam pannam ragam dosam moham  manam ditthim ... Patthanam upanissaya
danam  deti  silam samadiyati uposathakammam karoti savitakkasavicaram jhanam
uppadeti vipassanam uppadeti maggam ... samapattim ... panam hanati
sangham  bhindati  savitakkasavicara saddha ... silam sutam cago panna
rago  doso  moho mano ditthi ... patthana savitakkasavicaraya
saddhaya  silassa  sutassa  cagassa  pannaya  ragassa  dosassa
mohassa manassa ditthiya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [274]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  savitakkasavicaram  saddham  upanissaya
avitakkavicaramattam jhanam uppadeti maggam ... Samapattim ... Savitakkasavicaram
Savicaram  silam  .  sankhittam  . patthanam upanissaya avitakkavicaramattam
jhanam uppadeti maggam ... samapattim ... Savitakkasavicara saddha ...
Patthana  avitakkavicaramatta  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa
pannaya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [275]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:   savitakkasavicaram  saddham  upanissaya  avitakkaavicaram
jhanam uppadeti maggam ... Abhinnam ... Samapattim uppadeti savitakkasavicaram
silam ... patthanam upanissaya avitakkaavicaram jhanam uppadeti maggam ...
Abhinnam ... samapattim uppadeti savitakkasavicara saddha. Sankhittam.
Patthana  avitakkaavicaraya  saddhaya  silassa sutassa cagassa pannaya
vicarassa  ca  kayikassa  sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [276] Savitakkasavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: savitakkasavicara saddha ... patthana
avitakkavicaramattaya saddhaya silassa sutassa cagassa pannaya vicarassa
ca upanissayapaccayena paccayo.
   [277]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo
Anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  savitakkasavicara
saddha ... patthana savitakkasavicaraya saddhaya patthanaya vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [278]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  avitakkavicaramattam saddham upanissaya
avitakkavicaramattam  jhanam  uppadeti maggam ... samapattim uppadeti
avitakkavicaramattam  silam ... sutam cagam pannam ... Vitakkam upanissaya
avitakkavicaramattam  jhanam  uppadeti maggam ... samapattim uppadeti
avitakkavicaramatta  saddha  ... Silam sutam cago panna ... Vitakko ca
avitakkavicaramattaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa  pannaya
vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [279]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  avitakkavicaramattam saddham upanissaya
danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti  savitakkasavicaram
jhanam  uppadeti  vipassanam  ...  maggam ... samapattim uppadeti
manam  jappeti ditthim ganhati avitakkavicaramattam silam ... sutam cagam
pannam ... vitakkam upanissaya danam deti silam samadiyati uposathakammam
karoti  savitakkasavicaram  jhanam  uppadeti  vipassanam uppadeti maggam
Uppadeti  samapattim  uppadeti  panam  hanati  sangham  bhindati
avitakkavicaramatta saddha ... silam sutam cago panna ... Vitakko ca
savitakkasavicaraya saddhaya patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [280]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  avitakkavicaramattam  saddham  upanissaya  avitakkaavicaram
jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti avitakka-
vicaramattam silam ... sutam cagam pannam ... Vitakkam upanissaya avitakka-
avicaram jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti
avitakkavicaramatta saddha ... silam sutam cago panna ... Vitakko ca
avitakkaavicaraya  saddhaya  silassa sutassa cagassa pannaya vicarassa
ca kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [281] Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo anantarupanissayo
pakatupanissayo .  pakatupanissayo: avitakkavicaramatta saddha ... silam
sutam cago panna ... vitakko ca avitakkavicaramattaya saddhaya silassa
sutassa cagassa pannaya vicarassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [282]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
Avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
avitakkavicaramatta saddha ... silam sutam cago panna ... Vitakko ca
savitakkasavicaraya  saddhaya  patthanaya  vitakkassa ca upanissayapaccayena
paccayo .
   [283]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  avitakkaavicaram  saddham  upanissaya
avitakkaavicaram  jhanam  uppadeti  maggam ... abhinnam ... Samapattim
uppadeti  avitakkaavicaram  silam ... sutam cagam pannam vicaram kayikam
sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... senasanam upanissaya avitakkaavicaram
jhanam uppadeti maggam ... abhinnam ... Samapattim uppadeti avitakka-
avicara  saddha ... silam sutam cago panna vicaro kayikam sukham
kayikam  dukkham  utu bhojanam ... senasanam avitakkaavicaraya saddhaya
silassa  sutassa  cagassa  pannaya  vicarassa  kayikassa  sukhassa
kayikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [284]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  avitakkaavicaram  saddham  upanissaya
danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti  savitakkasavicaram
Jhanam  uppadeti  vipassanam  ...  maggam ... samapattim uppadeti
manam  jappeti  ditthim  ganhati avitakkaavicaram silam ... sutam cagam
pannam  vicaram  kayikam sukham kayikam dukkham utum bhojanam ... senasanam
upanissaya  danam  deti  silam  samadiyati  uposathakammam  karoti
savitakkasavicaram  jhanam uppadeti vipassanam ... maggam ... samapattim
uppadeti  panam  hanati  sangham  bhindati  avitakkaavicara saddha .
Sankhittam  .  senasanam  savitakkasavicaraya  saddhaya  silassa  .pe.
Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [285]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo   arammanupanissayo   anantarupanissayo
pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  avitakkaavicaram  saddham  upanissaya
avitakkavicaramattam jhanam uppadeti vipassanam ... maggam ... Samapattim
uppadeti  avitakkaavicaram  silam ... senasanam upanissaya avitakka-
vicaramattam  jhanam  uppadeti  vipassanam  ... Maggam ... samapattim
uppadeti  avitakkaavicara  saddha  ...  senasanam avitakkavicara-
mattaya  saddhaya  silassa  sutassa  cagassa  pannaya vitakkassa ca
upanissayapaccayena paccayo.
   [286] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:
Avitakkaavicara saddha ... Senasanam avitakkavicaramattaya saddhaya silassa
sutassa cagassa pannaya vicarassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [287]   Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo
arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:
avitakkaavicara saddha ... senasanam savitakkasavicaraya saddhaya silassa
patthanaya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [288] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: avitakkavicaramatta
saddha ... Silam sutam cago panna ... Vicaro ca savitakkasavicaraya saddhaya
... Pannaya upanissayapaccayena paccayo.
   [289] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo: avitakkavicaramatta
saddha ... Silam sutam cago panna ... Vicaro ca avitakkavicaramattaya saddhaya
silassa sutassa cagassa pannaya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [290] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarupanissayo
Pakatupanissayo  . pakatupanissayo: avitakkavicaramatta saddha ... silam
sutam cago panna ... Vicaro ca avitakkaavicaraya saddhaya silassa
sutassa  cagassa  pannaya vicarassa  ca kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [291] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  . pakatupanissayo: avitakka-
vicaramatta saddha ... Silam sutam cago panna ... Vicaro ca avitakka-
vicaramattaya  saddhaya silassa sutassa cagassa pannaya vicarassa ca
upanissayapaccayena paccayo
   [292] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  arammanupanissayo   anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo: avitakkavicaramatta saddha ... silam sutam cago panna
... vicaro  ca  savitakkasavicaraya saddhaya silassa sutassa cagassa
pannaya  ragassa  dosassa  mohassa  manassa  ditthiya patthanaya
vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [293] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .    pakatupanissayo:
Savitakkasavicara saddha ... silam sutam cago panna rago doso moho
mano ditthi patthana ... vitakko ca savitakkasavicaraya saddhaya silassa
.pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo.
   [294] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo arammanupanissayo
anantarupanissayo  pakatupanissayo  .  pakatupanissayo:  savitakkasavicara
saddha ... Silam .pe. Patthana ... Vitakko ca avitakkavicaramattaya saddhaya
silassa sutassa cagassa pannaya vitakkassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [295] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo . pakatupanissayo: savitakkasavicara saddha ... silam sutam
cago panna .pe. patthana ... Vitakko ca avitakkaavicaraya saddhaya
silassa sutassa cagassa pannaya vicarassa ca kayikassa sukhassa kayikassa
dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   [296] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo   .  pakatupanissayo:
savitakkasavicara  saddha  ...  silam  sutam  cago  panna  .pe.
Patthana ... vitakko ca avitakkavicaramattaya saddhaya silassa sutassa
cagassa pannaya vicarassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [297] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo   arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .
Pakatupanissayo:  savitakkasavicara saddha ... silam sutam cago panna
rago doso moho mano ditthi patthana ... vitakko ca savitakka-
savicaraya  saddhaya .pe. patthanaya vitakkassa ca upanissayapaccayena
paccayo.
   [298]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam    kayavinnanassa
vatthu  avitakkaavicaranam  khandhanam  vicarassa  ca  purejatapaccayena
paccayo.
   [299]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  cakkhum aniccato dukkhato anattato vipassati .pe.
Photthabbe ... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati .
Vatthupurejatam:  vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  purejatapaccayena
paccayo.
   [300]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
purejatapaccayena  paccayo  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .
Arammanapurejatam:  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati
assadeti  abhinandati  tam arabbha vitakko uppajjati . sankhittam .
Vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assadeti abhinandati
tam arabbha vitakko uppajjati . vatthupurejatam: vatthu avitakkavicara-
mattanam khandhanam vitakkassa ca purejatapaccayena paccayo.
   [301] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca dhammassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam:
vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca purejatapaccayena
paccayo.
   [302]   Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  purejatapaccayena  paccayo
arammanapurejatam  vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum aniccato
dukkhato  anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha
savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  uppajjanti  sotam ...
Ghanam  jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ... vatthum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam
arabbha  savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  uppajjanti .
Vatthupurejatam:  vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  vitakkassa  ca
purejatapaccayena paccayo.
   [303]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo  . pacchajata: savitakkasavicara khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [304]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
pacchajatapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  avitakkavicaramatta
khandha ca vitakko ca purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena
paccayo.
   [305]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata: avitakkaavicara khandha ca
vicaro ca purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [306] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo  . pacchajata:
avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [307]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
Avitakkaavicarassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata:
savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [308]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  savitakkasavicara  khandha
pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam  asevanapaccayena
paccayo   anulomam  gotrabhussa  anulomam  vodanassa  gotrabhu
savitakkasavicarassa  maggassa  vodanam  savitakkasavicarassa  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [309]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima  savitakkasavicara  khandha
pacchimassa  pacchimassa  vitakkassa  asevanapaccayena  paccayo avitakka-
vicaramattassa  jhanassa  parikammam  avitakkavicaramattassa  jhanassa
asevanapaccayena  paccayo  gotrabhu  avitakkavicaramattassa  maggassa
asevanapaccayena  paccayo  vodanam  avitakkavicaramattassa  maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [310]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  dutiyassa  jhanassa  parikammam  dutiye
jhane  vicarassa  asevanapaccayena  paccayo  tatiyassa  jhanassa
parikammam  tatiyassa  jhanassa  catutthassa  jhanassa  parikammam  catutthassa
Jhanassa   akasanancayatanassa   parikammam   akasanancayatanassa
vinnanancayatanassa parikammam vinnanancayatanassa
akincannayatanassa   parikammam   akincannayatanassa   nevasanna-
nasannayatanassa   parikammam   nevasannanasannayatanassa   dibbassa
cakkhussa  parikammam  dibbassa  cakkhussa  dibbaya  sotadhatuya parikammam
dibbaya  sotadhatuya  iddhividhananassa .pe. cetopariyananassa .pe.
Pubbenivasanussatinanassa    parikammam    pubbenivasanussatinanassa
.pe.  yathakammupagananassa  .pe.  anagatamsananassa  parikammam .pe.
Gotrabhu  avitakkaavicarassa  maggassa  vicarassa ca vodanam avitakka-
avicarassa maggassa vicarassa ca asevanapaccayena paccayo.
   [311] Savitakkasavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa ca dhammassa asevanapaccayena paccayo avitakkavicaramattassa
jhanassa parikammam avitakkavicaramattassa jhanassa vicarassa ca asevana-
paccayena paccayo gotrabhu avitakkavicaramattassa maggassa vicarassa ca
vodanam  avitakkavicaramattassa  maggassa vicarassa ca asevanapaccayena
paccayo.
   [312]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca  dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima
savitakkasavicara  khandha  pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam
Khandhanam  vitakkassa  ca asevanapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa
vitakkassa ca anulomam vodanassa vitakkassa ca gotrabhu savitakkasavicarassa
maggassa  vitakkassa  ca  vodanam savitakkasavicarassa maggassa vitakkassa
ca asevanapaccayena paccayo.
   [313]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
asevanapaccayena  paccayo purimo purimo vitakko pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  asevanapaccayena paccayo purima purima avitakkavicaramatta
khandha  pacchimanam  pacchimanam  avitakkavicaramattanam khandhanam asevana-
paccayena paccayo.
   [314]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
asevanapaccayena  paccayo purimo purimo vitakko pacchimanam pacchimanam
savitakkasavicaranam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [315]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
asevanapaccayena  paccayo  purima  purima avitakkavicaramatta khandha
pacchimassa pacchimassa vicarassa asevanapaccayena paccayo.
   [316]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa asevanapaccayena paccayo purima purima
avitakkavicaramatta  khandha  pacchimanam  pacchimanam  avitakkavicaramattanam
khandhanam vicarassa ca asevanapaccayena paccayo.
   [317]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
Avitakkavicaramattassa ca dhammassa asevanapaccayena paccayo purimo purimo
vitakko  pacchimanam  pacchimanam savitakkasavicaranam khandhanam vitakkassa ca
asevanapaccayena paccayo.
   [318]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
asevanapaccayena  paccayo purimo purimo vicaro pacchimassa pacchimassa
vicarassa  asevanapaccayena  paccayo  purima purima avitakkaavicara
khandha  pacchimanam  pacchimanam  avitakkaavicaranam  khandhanam  asevana-
paccayena paccayo.
   [319]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
asevanapaccayena  paccayo purimo purimo vicaro pacchimanam pacchimanam
avitakkavicaramattanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [320] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa ca dhammassa asevanapaccayena paccayo purimo purimo vicaro
pacchimanam  pacchimanam  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca
asevanapaccayena paccayo.
   [321] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima  purima
avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca pacchimanam pacchimanam avitakka-
vicaramattanam khandhanam asevanapaccayena paccayo.
   [322]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
Avitakkaavicarassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo purima purima
avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca pacchimassa pacchimassa vicarassa
asevanapaccayena paccayo.
   [323] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa asevanapaccayena
paccayo  purima  purima  avitakkavicaramatta  khandha ca vicaro ca
pacchimanam  pacchimanam  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vicarassa  ca
asevanapaccayena paccayo.
   [324]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima
purima  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca pacchimanam pacchimanam
savitakkasavicaranam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  anulomanca
vitakko  ca  gotrabhussa  anulomanca  vitakko  ca  vodanassa
gotrabhu  ca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa  maggassa  vodananca
vitakko ca savitakkasavicarassa maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [325]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  purima
purima  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca pacchimassa pacchimassa
vitakkassa  asevanapaccayena  paccayo  avitakkavicaramattassa  jhanassa
parikammanca  vitakko ca avitakkavicaramattassa jhanassa asevanapaccayena
Paccayo  gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkavicaramattassa maggassa
vodananca  vitakko  ca  avitakkavicaramattassa  maggassa  asevana-
paccayena paccayo.
   [326] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo  dutiyassa jhanassa
parikammanca vitakko  ca  dutiye  jhane  vicarassa asevanapaccayena
paccayo  nevasannanasannayatanassa  parikammanca  vitakko ca ...
Dibbassa  cakkhussa  parikammanca  vitakko  ca ...  anagatamsananassa
parikammanca  vitakko  ca  anagatamsananassa  asevanapaccayena paccayo
gotrabhu  ca  vitakko  ca  avitakkaavicarassa  maggassa vicarassa ca
asevanapaccayena  paccayo  vodananca  vitakko ca avitakkaavicarassa
maggassa vicarassa ca asevanapaccayena paccayo.
   [327] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa asevanapaccayena
paccayo  avitakkavicaramattassa  jhanassa  parikammanca  vitakko  ca
avitakkavicaramattassa  jhanassa  vicarassa  ca gotrabhu ca vitakko ca
avitakkavicaramattassa  maggassa  vicarassa  ca  vodananca vitakko ca
avitakkavicaramattassa maggassa vicarassa ca asevanapaccayena paccayo.
   [328] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa asevanapaccayena
Paccayo  purima  purima  savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko ca
pacchimanam  pacchimanam  savitakkasavicaranam  khandhanam  vitakkassa  ca
asevanapaccayena  paccayo  anulomanca  vitakko  ca  gotrabhussa
vitakkassa  ca  anulomanca  vitakko  ca  vodanassa  vitakkassa  ca
gotrabhu  ca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa  maggassa vitakkassa ca
vodananca  vitakko  ca  savitakkasavicarassa  maggassa  vitakkassa  ca
asevanapaccayena paccayo.
   [329]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
savitakkasavicara  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara
cetana vipakanam savitakkasavicaranam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [330]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
savitakkasavicara   cetana   vitakkassa   kammapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  savitakkasavicara  cetana  vitakkassa  kammapaccayena
paccayo . nanakhanika: savitakkasavicara cetana vipakassa vitakkassa
kammapaccayena paccayo.
   [331]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
savitakkasavicara  cetana  cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara  cetana  katattarupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara  cetana
vipakanam   avitakkaavicaranam   khandhanam  katatta  ca  rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [332]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
avicarassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo sahajata nanakhanika.
Sahajata:  savitakkasavicara  cetana  sampayuttakanam  khandhanam citta-
samutthanananca   rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  cetana  sampayuttakanam  khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara cetana
vipakanam  savitakkasavicaranam khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [333]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  savitakkasavicara  cetana vitakkassa ca
cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  cetana  vitakkassa  ca  katatta  ca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara  cetana
Vipakassa vitakkassa ca katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [334]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika  .  sahajata:  savitakkasavicara  cetana sampayuttakanam
khandhanam  vitakkassa  ca  kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
savitakkasavicara  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  vitakkassa  ca
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara  cetana
vipakanam  savitakkasavicaranam  khandhanam  vitakkassa  ca  kammapaccayena
paccayo.
   [335]  Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  savitakkasavicara
cetana  sampayuttakanam  khandhanam  vitakkassa  ca  cittasamutthanananca
rupanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara
cetana  sampayuttakanam  khandhanam  vitakkassa  ca  katatta ca rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  savitakkasavicara  cetana
vipakanam  savitakkasavicaranam khandhanam vitakkassa ca katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo.
   [336]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
Avitakkavicaramatta  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo patisandhikkhane ... . nanakhanika: avitakkavicaramatta cetana
vipakanam avitakkavicaramattanam khandhanam kammapaccayena paccayo.
   [337]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
avitakkavicaramatta  cetana  vicarassa  cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  cetana
vipakassa  vicarassa ca katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  avitakkavicaramatta  cetana  vipakassa  vicarassa  ca
katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [338]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo  sahajata
nanakhanika  .  sahajata: avitakkavicaramatta cetana sampayuttakanam
khandhanam  vicarassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  cetana  sampayuttakanam
khandhanam  vicarassa  ca katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  avitakkavicaramatta  cetana  vipakanam  avitakka-
vicaramattanam khandhanam vicarassa ca katatta ca rupanam kammapaccayena
paccayo.
   [339]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
Kammapaccayena  paccayo  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
avitakkaavicara  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
rupanam   kammapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkaavicara
cetana  sampayuttakanam  khandhanam  katatta  ca  rupanam kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  avitakkaavicara  cetana  vipakanam
avitakkaavicaranam  khandhanam  katatta  ca  rupanam  kammapaccayena
paccayo.
   [340]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  vipako  savitakkasavicaro  eko  khandho
tinnannam   khandhanam   vipakapaccayena   paccayo   patisandhikkhane
savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vipakapaccayena
paccayo.
   [341]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  vipaka  savitakkasavicara  khandha vitakkassa
vipakapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  ... . savitakkasavicaramulaka
sattapi panha paripunna.
   [342]   Avitakkavicaramatto   dhammo  avitakkavicaramattassa
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako avitakkavicaramatto eko
khandho  tinnannam  khandhanam vipakapaccayena paccayo dve khandha ...
Patisandhikkhane  vipako  avitakkavicaramatto  eko  khandho ... .
Avitakkavicaramattamulaka  panca  panha  katabba  .  vipakanti
niyametabba.
   [343]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  vipako  avitakkaavicaro  eko  khandho
tinnannam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena
paccayo  dve  khandha  .pe.  vipako  vicaro  cittasamutthananam
rupanam  vipakapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  khandha  vatthussa
vipakapaccayena paccayo vicaro vatthussa vipakapaccayena paccayo.
   [344]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
vipakapaccayena  paccayo  vipako  vicaro  avitakkavicaramattanam
khandhanam  vipakapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vipako  vicaro
avitakkavicaramattanam khandhanam vipakapaccayena paccayo.
   [345] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako vicaro
avitakkavicaramattanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  vipaka-
paccayena paccayo patisandhikkhane vipako vicaro avitakkavicaramattanam
khandhanam katatta ca rupanam vipakapaccayena paccayo.
   [346]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa  dhammassa  vipakapaccayena  paccayo  vipako
avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca vicaro ca tinnannam khandhanam
Vipakapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [347]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa   dhammassa   vipakapaccayena  paccayo  vipaka
avitakkavicaramatta  khandha  ca  vicaro  ca cittasamutthananam rupanam
vipakapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatta
khandha ca vicaro ca katattarupanam vipakapaccayena paccayo.
   [348] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  vipakapaccayena
paccayo  vipako  avitakkavicaramatto  eko khandho ca vicaro ca
tinnannam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vipako  avitakkavicaramatto  eko  khandho
ca vicaro  ca  tinnannam  khandhanam katatta ca rupanam vipakapaccayena
paccayo.
   [349]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   dhammassa   vipakapaccayena  paccayo  vipako
savitakkasavicaro  eko  khandho  ca  vitakko  ca tinnannam khandhanam
vipakapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [350]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa   dhammassa   vipakapaccayena  paccayo  vipaka
savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  cittasamutthananam  rupanam
Vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [351]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa vipakapaccayena
paccayo  vipako  savitakkasavicaro  eko  khandho ca vitakko ca
tinnannam   khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  vipakapaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [352]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo  savitakkasavicara  ahara  sampayuttakanam
khandhanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [353]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
aharapaccayena  paccayo  savitakkasavicara  ahara  vitakkassa
aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane ... . savitakkasavicaramulaka
imina karanena satta panha vibhajitabba.
   [354]   Avitakkavicaramatto   dhammo  avitakkavicaramattassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  ahara
sampayuttakanam khandhanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [355]   Avitakkavicaramatto   dhammo   avitakkaavicarassa
dhammassa  aharapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  ahara
vicarassa  ca  cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo
patisandhikkhane ....
   [356]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa aharapaccayena paccayo avitakkavicamatta
ahara  sampayuttakanam  khandhanam  vicarassa  ca  cittasamutthanananca
rupanam aharapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [357]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
aharapaccayena  paccayo  avitakkaavicara  ahara  sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  aharapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  kabalimkaro  aharo  imassa kayassa aharapaccayena
paccayo.
   [358]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  savitakkasavicara  indriya  sampayuttakanam
khandhanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [359]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  savitakkasavicara  indriya  vitakkassa
indriyapaccayena  paccayo  patisandhikkhane ... . savitakkasavicaramulaka
satta panha imina karanena vibhajitabba.
   [360]   Avitakkavicaramatto   dhammo  avitakkavicaramattassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  indriya
sampayuttakanam khandhanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [361]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
Indriyapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  indriya vicarassa ca
cittasamutthanananca rupanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [362]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa indriyapaccayena paccayo avitakkavicaramatta
indriya  sampayuttakanam  khandhanam  vicarassa  ca  cittasamutthanananca
rupanam indriyapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [363]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
indriyapaccayena  paccayo  avitakkaavicara  indriya  sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca  rupanam  indriyapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa  kayindriyam  kayavinnanassa
indriyapaccayena    paccayo    rupajivitindriyam    katattarupanam
indriyapaccayena paccayo.
   [364]   Savitakkasavicaro   dhammo   savitakkasavicarassa
dhammassa   jhanapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani  jhanangani
sampayuttakanam  khandhanam  jhanapaccayena paccayo patisandhikkhane ... .
Savitakkasavicaramulaka satta panha imina karanena vibhajitabba.
   [365]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
jhanapaccayena    paccayo    avitakkavicaramattani   jhanangani
sampayuttakanam  khandhanam  jhanapaccayena paccayo patisandhikkhane ... .
Avitakkavicaramattamulaka panca panha imina karanena vibhajitabba.
   [366]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
jhanapaccayena  paccayo  avitakkaavicarani  jhanangani  sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   jhanapaccayena  paccayo
vicaro   cittasamutthananam   rupanam   jhanapaccayena   paccayo
patisandhikkhane  vicaro  katattarupanam  jhanapaccayena paccayo vicaro
vatthussa jhanapaccayena paccayo.
   [367]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
jhanapaccayena   paccayo  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
jhanapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vicaro  avitakkavicaramattanam
khandhanam jhanapaccayena paccayo.
   [368]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  vicaro
avitakkavicaramattanam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena
paccayo   patisandhikkhane  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
katatta ca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [369]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa dhammassa jhanapaccayena paccayo avitakkavicaramattani
jhanangani  vicaro  ca sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [370]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  jhanapaccayena paccayo avitakkavicaramattani
jhanangani  vicaro ca cittasamutthananam rupanam jhanapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [371]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa jhanapaccayena paccayo
avitakkavicaramattani  jhanangani  vicaro  ca  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  jhanapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkavicaramattani  jhanangani  vicaro  ca  sampayuttakanam khandhanam
katatta ca rupanam jhanapaccayena paccayo.
   [372]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani
jhanangani  vitakko  ca sampayuttakanam khandhanam jhanapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [373]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  jhanapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani
jhanangani  vitakko  ca  cittasamutthanananca  rupanam  jhanapaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [374]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa jhanapaccayena paccayo
Savitakkasavicarani  jhanangani  vitakko  ca  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam jhanapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [375]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani  maggangani  sampayuttakanam
khandhanam maggapaccayena paccayo patisandhikkhane .... Savitakkasavicaramulaka
satta panha imina karanena vibhajitabba.
   [376]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
maggapaccayena    paccayo    avitakkavicaramattani   maggangani
sampayuttakanam  khandhanam  maggapaccayena paccayo patisandhikkhane ... .
Avitakkavicaramattamulaka panca panha imina karanena vibhajitabba.
   [377]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
maggapaccayena  paccayo  avitakkaavicarani  maggangani  sampayuttakanam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   maggapaccayena  paccayo
patisandhikkhane ....
   [378]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani
maggangani  vitakko  ca sampayuttakanam khandhanam maggapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [379]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  maggapaccayena  paccayo  savitakkasavicarani
Maggangani  vitakko ca cittasamutthananam rupanam maggapaccayena paccayo
patisandhikkhane ....
   [380]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa ca avitakkaavicarassa ca dhammassa maggapaccayena paccayo
savitakkasavicarani  maggangani  vitakko  ca  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam maggapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [381]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho tinnannam
khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam khandhanam
patisandhikkhane ....
   [382]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  savitakkasavicara  khandha  vitakkassa
sampayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [383]   Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicaro
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vitakkassa  ca  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandha   dvinnam  khandhanam  vitakkassa  ca
patisandhikkhane ....
   [384]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena   paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho
Tinnannam  khandhanam  sampayuttapaccayena  paccayo  dve  khandha dvinnam
khandhanam patisandhikkhane ....
   [385]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  vitakko  savitakkasavicaranam  khandhanam
sampayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [386]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  avitakkavicaramatta  khandha  vicarassa
sampayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [387]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicaramatto
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  vicarassa  ca  sampayuttapaccayena
paccayo   dve   khandha   dvinnam  khandhanam  vicarassa  ca
patisandhikkhane ....
   [388]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  avitakkaavicaro  eko  khandho tinnannam
khandhanam sampayuttapaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [389]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
sampayuttapaccayena  paccayo  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
sampayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [390]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
Avitakkavicaramattassa dhammassa sampayuttapaccayena paccayo avitakkavicaramatto
eko  khandho  ca  vicaro  ca tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena
paccayo dve khandha ca vicaro ca dvinnam khandhanam patisandhikkhane ....
   [391]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  sampayuttapaccayena paccayo savitakkasavicaro
eko  khandho  ca  vitakko  ca tinnannam khandhanam sampayuttapaccayena
paccayo dve khandha ca vitakko ca ... Patisandhikkhane ....
   [392]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
savitakkasavicara  khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo   patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  katattarupanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata: savitakkasavicara khandha
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [393]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
avitakkavicaramatta  khandha  ca  vitakko  ca cittasamutthananam rupanam
vippayuttapaccayena   paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatta
khandha  ca  vitakko  ca katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchajata:  avitakkavicaramatta  khandha ca vitakko ca purejatassa
imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [394]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata:
avitakkaavicara  khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  vicaro  cittasamutthananam  rupanam vippayuttapaccayena paccayo
patisandhikkhane  avitakkaavicara  khandha katattarupanam vippayuttapaccayena
paccayo   vicaro   katattarupanam   vippayuttapaccayena  paccayo
khandha   vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo vicaro vatthussa vippayuttapaccayena paccayo
vatthu vicarassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {394.1} Purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa vippayuttapaccayena
paccayo  kayayatanam  kayavinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo
vatthu avitakkaavicaranam khandhanam vicarassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
Pacchajata: avitakkaavicara khandha ca vicaro ca purejatassa imassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [395]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo .
Purejatam:  vatthu  savitakkasavicaranam  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [396]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
Vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:
patisandhikkhane  vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vitakkassa  ca
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam: vatthu avitakkavicaramattanam
khandhanam vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [397]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam purejatam.
Sahajatam:   patisandhikkhane   vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam
vicarassa  ca  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  vatthu
avitakkavicaramattanam khandhanam vicarassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [398]   Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo
sahajatam  purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu savitakkasavicaranam
khandhanam  vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo . purejatam: vatthu
savitakkasavicaranam khandhanam vitakkassa ca vippayuttapaccayena paccayo.
   [399]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo  sahajatam
pacchajatam  .  sahajata: avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkavicaramatta khandha ca vicaro ca katattarupanam vippayuttapaccayena
paccayo   .   pacchajata:  avitakkavicaramatta  khandha  ca
Vicaro ca purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [400] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
avicarassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo sahajatam pacchajatam .
Sahajata:  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara
khandha  ca  vitakko  ca katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo .
Pacchajata:  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca  purejatassa
imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [401]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane ....
   [402]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo savitakkasavicara khandha vitakkassa atthipaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [403]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
atthipaccayena   paccayo  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
savitakkasavicara  khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo
patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  katattarupanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  savitakkasavicara  khandha  purejatassa
imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo  .  savitakkasavicaramulake
Avasesa panha sahajatapaccayasadisa.
   [404]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  avitakkavicaramatto  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  dvinnam  khandhanam
patisandhikkhane ....
   [405]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
atthipaccayena   paccayo   vitakko   savitakkasavicaranam  khandhanam
atthipaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [406]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam. Sahajata: avitakkavicaramatta
khandha  ca  vitakko  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo   patisandhikkhane   avitakkavicaramatta   khandha   ca
vitakko  ca  katattarupanam  atthipaccayena  paccayo . pacchajata:
avitakkavicaramatta khandha ca vitakko ca purejatassa imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  avitakkavicaramattamulaka  panca  panha
avasesa sahajatapaccayasadisa.
   [407]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve
Khandha  ...  vicaro cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo
patisandhikkhane  avitakkaavicaro  eko  khandho  tinnannam  khandhanam
katatta ca rupanam atthipaccayena paccayo khandha vatthussa atthipaccayena
paccayo  vatthu  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  vicaro  vatthussa
atthipaccayena  paccayo  vatthu  vicarassa atthipaccayena paccayo ekam
mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  atthipaccayena  paccayo  mahabhuta
cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena
paccayo  bahiram  ...  aharasamutthanam  ...  utusamutthanam  ...
Asannasattanam  ekam  mahabhutam  tinnannam  mahabhutanam  mahabhuta
katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo.
   {407.1}  Purejatam:  dibbena  cakkhuna rupam passati dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa photthabbayatanam
kayavinnanassa  atthipaccayena  paccayo  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa
kayayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena   paccayo   vatthu
avitakkaavicaranam  khandhanam  vicarassa  ca  atthipaccayena paccayo .
Pacchajata: avitakkaavicara khandha ca vicaro ca purejatassa imassa
kayassa atthipaccayena paccayo . kabalimkaro aharo imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena
paccayo.
   [408]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam purejatam . sahajatam: patisandhikkhane
Vatthu  savitakkasavicaranam khandhanam atthipaccayena paccayo . purejatam:
cakkhum   aniccato   dukkhato   anattato  vipassati  assadeti
abhinandati  tam  arabbha  rago  uppajjati  domanassam  uppajjati
rupe ... sadde gandhe rase photthabbe ... Vatthum aniccato dukkhato
anattato  vipassati  ... domanassam uppajjati vatthu savitakkasavicaranam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [409]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato: vicaro
avitakkavicaramattanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
vicaro avitakkavicaramattanam khandhanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane
vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam  vitakkassa  ca  atthipaccayena
paccayo  .  purejatam:  cakkhum  aniccato  dukkhato  anattato
vipassati  assadeti  abhinandati  tam  arabbha  vitakko  uppajjati
sotam ... ghanam jivham kayam rupe sadde gandhe rase photthabbe ...
Vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assadeti abhinandati
tam  arabbha  vitakko  uppajjati  vatthu avitakkavicaramattanam khandhanam
vitakkassa ca atthipaccayena paccayo.
   [410]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  vicaro  avitakkavicaramattanam  khandhanam
Cittasamutthanananca  rupanam  patisandhikkhane vicaro avitakkavicaramattanam
khandhanam   katatta   ca   rupanam   atthipaccayena   paccayo
patisandhikkhane  vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  .  purejatam:  vatthu  avitakkavicaramattanam  khandhanam
vicarassa ca atthipaccayena paccayo.
   [411]   Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu  savitakkasavicaranam
khandhanam  vitakkassa  ca  atthipaccayena  paccayo . purejatam: cakkhum
aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  assadeti  abhinandati  tam
arabbha savitakkasavicara khandha ca vitakko ca uppajjanti sotam ...
Ghanam  jivham  kayam ... vatthum aniccato dukkhato anattato vipassati
assadeti  abhinandati  tam  arabbha  savitakkasavicara  khandha  ca
vitakko  ca uppajjanti vatthu savitakkasavicaranam khandhanam vitakkassa ca
atthipaccayena paccayo.
   [412]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajatam
purejatam  . sahajato: savitakkasavicaro eko khandho ca vatthu ca
tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo dve khandha ca vatthu ca
dvinnam  khandhanam  atthipaccayena paccayo patisandhikkhane savitakkasavicaro
Eko  khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  ca  vatthu ca dvinnam khandhanam atthipaccayena
paccayo.
   [413]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam . sahajata: savitakkasavicara khandha ca vatthu ca vitakkassa
atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  ca
vatthu ca vitakkassa atthipaccayena paccayo.
   [414]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:  savitakkasavicara
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara  khandha  ca  mahabhuta  ca
katattarupanam  atthipaccayena paccayo . pacchajata: savitakkasavicara
khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca  purejatassa imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: savitakkasavicara khandha ca
rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [415]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato: savitakkasavicaro eko
Khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam khandhanam vitakkassa ca atthipaccayena
paccayo  dve  khandha  ca  vatthu ca dvinnam khandhanam vitakkassa ca
atthipaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [416]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  vitakko  ca  vatthu ca savitakkasavicaranam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane vitakko ca vatthu ca
savitakkasavicaranam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [417]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa   dhammassa  atthipaccayena  paccayo  sahajatam
purejatam  .  sahajato:  avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca
vicaro  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  dve
khandha  ca  vicaro  ca  dvinnam  .pe. avitakkavicaramatto eko
khandho  ca  vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo
dve  khandha  ca  vatthu  ca dvinnam khandhanam atthipaccayena paccayo
patisandhikkhane  avitakkavicaramatto  eko  khandho  ca  vicaro  ca
tinnannam  khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ca vicaro ca
dvinnam  khandhanam  patisandhikkhane  avitakkavicaramatto eko khandho ca
vatthu  ca  tinnannam  khandhanam  dve  khandha  ca  vatthu ca dvinnam
khandhanam atthipaccayena paccayo.
   [418]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo sahajatam purejatam
pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:  avitakkavicaramatta
khandha ca vicaro ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
Sahajata: avitakkavicaramatta khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  .  sahajato:  vitakko  ca
mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
   {418.1} Sahajata: avitakkavicaramatta khandha ca vatthu ca vicarassa
atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  khandha ca
vicaro  ca  katattarupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane
avitakkavicaramatta khandha ca mahabhuta ca katattarupanam atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane  vitakko  ca  mahabhuta  ca  katattarupanam
atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  avitakkavicaramatta  khandha
ca vatthu ca vicarassa atthipaccayena paccayo.
   {418.2}  Pacchajata: avitakkavicaramatta khandha ca vicaro
ca purejatassa imassa kayassa atthipaccayena paccayo . Pacchajata:
avitakkavicaramatta  khandha  ca  vitakko ca kabalimkaro aharo ca
purejatassa  imassa  kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata:
avitakkavicaramatta  khandha  ca  vitakko  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   [419]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato:  avitakkavicaramatto
eko  khandho  ca  vicaro ca tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha ca vicaro ca ...
Avitakkavicaramatto eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam vicarassa
ca atthipaccayena paccayo dve khandha ca vatthu ca ... Patisandhikkhane .pe.
   [420]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo  savitakkasavicaro
eko  khandho  ca  vitakko  ca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo dve khandha ca vitakko ca ... Patisandhikkhane ....
   [421]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa dhammassa atthipaccayena paccayo sahajatam pacchajatam.
Sahajata:  savitakkasavicara  khandha  ca vitakko ca cittasamutthananam
rupanam   atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  savitakkasavicara
khandha  ca  vitakko  ca  katattarupanam  atthipaccayena  paccayo .
Pacchajata:  savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko ca purejatassa
imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   [422]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
Savitakkasavicarassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa  atthipaccayena
paccayo  savitakkasavicaro  eko  khandho  ca  vitakko ca tinnannam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve
khandha ca vitakko ca dvinnam khandhanam patisandhikkhane ....
   [423]   Savitakkasavicaro   ca   avitakkavicaramatto  ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  savitakkasavicarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  purejatam  .  sahajato: savitakkasavicaro eko
khandho  ca  vitakko  ca  vatthu  ca tinnannam khandhanam atthipaccayena
paccayo patisandhikkhane ....
   [424]   Savitakkasavicaro   ca   avitakkavicaramatto  ca
avitakkaavicaro  ca  dhamma  avitakkaavicarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:
savitakkasavicara  khandha ca vitakko ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane ... . pacchajata:
savitakkasavicara  khandha  ca  vitakko  ca  kabalimkaro aharo ca
purejatassa  imassa  kayassa atthipaccayena paccayo . pacchajata:
savitakkasavicara  khandha ca vitakko ca rupajivitindriyanca katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   [425]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
natthipaccayena paccayo vigatapaccayena paccayo.
       Natthipaccayanca vigatapaccayanca anantarasadisam.
           Avigatam atthisadisam.
   [426]  Hetuya  ekadasa  arammane  ekavisa  adhipatiya
tevisa  anantare  pancavisa  samanantare  pancavisa  sahajate  timsa
annamanne   atthavisa   nissaye   timsa   upanissaye  pancavisa
purejate  panca  pacchajate  panca  asevane  ekavisa  kamme
ekadasa  vipake  ekavisa  ahare ekadasa indriye ekadasa
jhane   ekavisa   magge   solasa   sampayutte   ekadasa
vippayutte  nava  atthiya  timsa  natthiya  pancavisa  vigate pancavisa
avigate  timsa  . ghatana kusalattikasadisayeva . panhavaragananam evam
asammohantena ganetabbam.
            Anulomam.
   [427]  Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [428]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [429]  Savitakkasavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [430] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkaavicarassa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [431] Savitakkasavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakkaavicarassa
ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena
paccayo.
   [432] Savitakkasavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [433]   Savitakkasavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa  ca avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [434]  Avitakkavicaramatto dhammo avitakkavicaramattassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [435]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo.
   [436]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkaavicarassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo pacchajatapaccayena paccayo kammapaccayena paccayo.
   [437]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo.
   [438]  Avitakkavicaramatto  dhammo  avitakkavicaramattassa  ca
avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo kammapaccayena paccayo.
   [439]  Avitakkavicaramatto  dhammo  savitakkasavicarassa  ca
avitakkavicaramattassa   ca   dhammassa  arammanapaccayena  paccayo
upanissayapaccayena paccayo.
   [440]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkaavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo  purejatapaccayena  paccayo  pacchajatapaccayena  paccayo
kammapaccayena  paccayo  aharapaccayena  paccayo  indriyapaccayena
paccayo.
   [441]  Avitakkaavicaro  dhammo  savitakkasavicarassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
Paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [442]  Avitakkaavicaro  dhammo  avitakkavicaramattassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [443] Avitakkaavicaro dhammo avitakkavicaramattassa ca avitakka-
avicarassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [444] Avitakkaavicaro dhammo savitakkasavicarassa ca avitakkavicara-
mattassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [445]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [446]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkavicaramattassa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [447]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
avitakkaavicarassa dhammassa ... Sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
   [448]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  ca  avitakkavicaramattassa ca dhammassa ... sahajatam
Purejatam.
   [449]  Avitakkavicaramatto  ca  avitakkaavicaro  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena
paccayo    upanissayapaccayena    paccayo    purejatapaccayena
paccayo.
   [450] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakkavicara-
mattassa  dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [451] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakkaavicarassa
dhammassa arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena paccayo upanissayapaccayena
paccayo purejatapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo aharapaccayena
paccayo indriyapaccayena paccayo.
   [452] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma avitakkavicara-
mattassa  ca  avitakkaavicarassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo
upanissayapaccayena paccayo purejatapaccayena paccayo.
   [453] Avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
Paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [454] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo  sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [455] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo upanissayapaccayena
paccayo.
   [456]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
avitakkaavicarassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo sahajatapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo pacchajatapaccayena paccayo.
   [457]  Savitakkasavicaro  ca  avitakkavicaramatto  ca  dhamma
savitakkasavicarassa  ca  avitakkaavicarassa  ca dhammassa sahajatapaccayena
paccayo.
   [458] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma avitakka-
vicaramattassa  ca  avitakkaavicarassa  ca  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo.
   [459] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca dhamma savitakka-
savicarassa  ca  avitakkavicaramattassa  ca  dhammassa arammanapaccayena
paccayo upanissayapaccayena paccayo.
   [460] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
Ca dhamma savitakkasavicarassa dhammassa ... Sahajatam purejatam.
   [461] Savitakkasavicaro ca avitakkavicaramatto ca avitakkaavicaro
ca dhamma avitakkaavicarassa dhammassa ... Sahajatam purejatam aharam indriyam.
           Paccaniyamatika.
   [462]  Nahetuya  pancattimsa naarammane pancattimsa naadhipatiya
pancattimsa  naanantare  pancattimsa  nasamanantare  pancattimsa  nasahajate
ekunattimsa   naannamanne   ekunattimsa   nanissaye   ekunattimsa
naupanissaye  catuttimsa napurejate pancattimsa napacchajate naasevane
nakamme  navipake  naahare naindriye najhane namagge pancattimsa
nasampayutte  ekunattimsa  navippayutte  sattavisa  noatthiya  sattavisa
nonatthiya  pancattimsa  novigate  pancattimsa  noavigate  sattavisa .
Paccaniyam ganentena imani padani anumajjantena ganetabbani.
            Paccaniyam.
   [463] Hetupaccaya naarammane ekadasa ... Naadhipatiya ekadasa
naanantare  nasamanantare  ekadasa  naannamanne  tini  naupanissaye
ekadasa  napurejate  napacchajate  naasevane nakamme navipake
naahare naindriye najhane namagge sabbe ekadasa. Nasampayutte
tini   navippayutte   satta   nonatthiya  ekadasa  novigate
Ekadasa. Anulomapaccaniyaganana imina karanena ganetabba.
           Anulomapaccaniyam.
   [464] Nahetupaccaya arammane ekavisa ... adhipatiya tevisa
anannatare  pancavisa  samanantare  pancavisa  sahajate timsa annamanne
atthavisa nissaye timsa upanissaye pancavisa purejate panca pacchajate
panca asevane ekavisa kamme ekadasa vipake ekavisa ahare
ekadasa indriye ekadasa jhane ekavisa magge solasa sampayutte
ekadasa  vippayutte  nava  atthiya  timsa  natthiya pancavisa vigate
pancavisa avigate timsa. Paccaniyanulomam imina karanena vibhajitabbam.
           Paccaniyanulomam.
           Vitakkattikam chatthamam
             nitthitam.
             --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 50-151. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=971&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=971&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=118&items=347              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=5              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=118              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]