ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [111] Hetucevasahetukoca dhammohetussacevasahetukassa ca dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  alobho  adosassa  amohassa hetupaccayena
paccayo  yathā  paṭiccavārasadisaṃ  .  hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: hetu sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ hetupaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe .... Hetu cevasahetuko
ca  dhammo  hetussa  cevasahetukassa  ca sahetukassacevanacahetussa ca
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  alobho  adosassa  amohassa
sampayuttakānañca khandhānaṃ hetupaccayena paccayo vitthāretabbaṃ.
   [112] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: hetuṃ ārabbha hetū uppajjanti. Hetuceva
sahetukoca  dhammo  sahetukassacevanacahetussa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  hetuṃ  ārabbha  sahetukācevanacahetū khandhā uppajjanti .
Hetucevasahetukoca      dhammo      hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: hetuṃ
ārabbha hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {112.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo sahetukassacevanacahetussa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
... taṃ paccavekkhati pubbe suciṇṇāni paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ
paccavekkhanti pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe  samudāciṇṇe  kilese  jānanti  sahetukecevanacahetū  khandhe
aniccato   ...   domanassaṃ   uppajjati   cetopariyañāṇena
sahetukācevanacahetucittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  sahetukācevanacahetū khandhā iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
Kammūpagañāṇassa anāgataṃsañāṇassa ārammaṇapaccayena paccayo.
   {112.2}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā ... Paṭhamagamanaṃ ninnānaṃ.
Sahetukocevanacahetu dhammo hetussacevasahetukassaca sahetukassacevanacahetussa
ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā ... Yathā paṭhamagamanaṃ
evaṃ  ninnānaṃ  . hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu ca dhammā
hetussacevasahetukassaca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo: hetuñca
sampayuttake ca khandhe ārabbha hetū uppajjanti.
   {112.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetuca  dhammā
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
hetuñca  sampayuttake  ca khandhe ārabbha sahetukācevanacahetū khandhā
uppajjanti  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhammā
hetussacevasahetukassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  hetuñca sampayuttake ca khandhe ārabbha
hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   [113]  Hetucevasahetuko  ca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati: hetuṃ garuṃ katvā hetū uppajjanti . sahajātādhipati:
hetucevasahetukādhipati  sampayuttakānaṃ hetūnaṃ adhipatipaccayena paccayo .
Hetucevasahetuko ca dhammo sahetukassacevanacahetussa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:
hetuṃ  garuṃ  katvā  sahetukācevanacahetū  khandhā  uppajjanti .
Sahajātādhipati:   hetucevasahetukāpadhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {113.1} Hetucevasahetuko ca dhammo hetussacevasahetukassa ca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati: hetuṃ garuṃ katvā
hetū  ca  sampayuttakā  ca  khandhā  uppajjanti  . sahajātādhipati:
hetucevasahetukādhipati  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ hetūnañca adhipatipaccayena
paccayo  .  sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ  katvā
taṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati pubbe ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
garuṃ  katvā  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  garuṃ
katvā  ...  phalaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhanti sahetukecevanacahetū
khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati:  sahetukocevanacahetu
adhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {113.2} Sahetukocevanacahetu dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
dānaṃ datvā ... paṭhamagamanaṃyeva . sahajātādhipati: sahetukocevanacahetu
Adhipati   sampayuttakānaṃ   hetūnaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .
Sahetukocevanacahetu      dhammo     hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā
...  paṭhamagamanaṃyeva  .  sahajātādhipati:  sahetukocevanacahetu adhipati
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ hetūnañca adhipatipaccayena paccayo.
   {113.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhammā
hetussacevasahetukassaca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati:  hetuñca  sampayuttake  ca khandhe garuṃ katvā hetū
uppajjanti  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhammā
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
ārammaṇādhipati:  hetuñca  sampayuttake  ca  khandhe  garuṃ  katvā
sahetukācevanacahetū khandhā uppajjanti.
   {113.4}  Hetucevasahetuko ca sahetukocevanacahetu ca dhammā
hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca   dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati:  hetuñca  sampayuttake ca
khandhe garuṃ katvā hetū ca sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   [114] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ
hetūnaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
Purimā  hetū  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sahetukānañcevanacahetūnaṃ khandhānaṃ
anantarapaccayena   paccayo   .   hetucevasahetukoca   dhammo
hetussacevasahetukassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā hetū pacchimānaṃ pacchimānaṃ
hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {114.1} Sahetuko cevanacahetu dhammo sahetukassacevanacahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:  purimā purimā sahetukācevanacahetū
khandhā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sahetukānañcevanacahetūnaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena  paccayo: anulomaṃ gotrabhussa anulomaṃ vodānassa .
Saṅkhittaṃ   .   nirodhā   vuṭṭhahantassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {114.2}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassa
ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  sahetukā
cevanacahetū  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  hetūnaṃ  anantarapaccayena
paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa  .  saṅkhittaṃ  . sahetukocevanacahetu
dhammo   hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: purimā purimā sahetukācevanacahetū
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  hetūnaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo anulomaṃ gotrabhussa . Sahetukocevanacahetumūlakaṃ
tīṇipi ekasadisā.
   {114.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhammā
hetussacevasahetukassaca      dhammassa      anantarapaccayena
Paccayo:  purimā  purimā hetū ca sampayuttakā ca khandhā pacchimānaṃ
pacchimānaṃ  hetūnaṃ  anantarapaccayena  paccayo  .  hetucevasahetukoca
sahetukocevanacahetu  ca  dhammā  sahetukassacevanacahetussa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā hetū ca sampayuttakā ca
khandhā   pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  sahetukānañcevanacahetūnaṃ  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo:.
   {114.4}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhammā
hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā hetū ca sampayuttakā ca
khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  hetūnaṃ  sampayuttakānañca  khandhānaṃ
anantarapaccayena paccayo:.
   [115]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo: ... aññamaññapaccayena paccayo:
nissayapaccayena paccayo: tīṇipi paccayā paṭiccavāre hetusadisā.
   [116]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: ārammaṇūpanissayo anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  hetū hetūnaṃ upanissayapaccayena
paccayo  .  hetū sahetukānañcevanacahetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena
paccayo  .  hetū hetūnaṃ sampayuttakānañca khandhānaṃ upanissayapaccayena
paccayo  .  imesaṃ  dvinnampi  pañhānaṃ  mūlāni  pucchitabbāni .
Sahetukocevanacahetu     dhammo     sahetukassacevanacahetussa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti  .pe. samāpattiṃ uppādeti mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. patthanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati  saddhā  .pe.  patthanā  saddhāya  .pe. patthanāya
upanissayapaccayena paccayo.
   {116.1} Sahetukocevanacahetumūlake iminā kāraṇena vitthāretabbā
avasesā  dve pañhā . hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu ca
dhammā  hetussacevasahetukassaca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo: hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ upanissayapaccayena
paccayo  .  dve mūlāni pucchitabbāni . hetū ca sampayuttakā ca
khandhā  sahetukānañcevanacahetūnaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo .
Mūlaṃ pucchitabbaṃ . hetū ca sampayuttakā ca khandhā hetūnaṃ sampayuttakānañca
khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo.
   [117]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa āsevanapaccayena paccayo: anantarasadisaṃ.
   [118]  Sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā:
sahetukācevanacahetu  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  kammapaccayena
paccayo   .   nānākhaṇikā:   sahetukācevanacahetu   cetanā
Vipākānaṃ   sahetukānañcevanacahetūnaṃ   khandhānaṃ   kammapaccayena
paccayo  .  sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:  sahetukācevanacahetu  cetanā  sampayuttakānaṃ  hetūnaṃ
kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā: sahetukācevanacahetu cetanā
vipākānaṃ hetūnaṃ kammapaccayena paccayo.
   {118.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa   ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajātā   nānākhaṇikā   .   sahajātā:  sahetukācevanacahetu
cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetūnañca kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:   hetukācevanacahetu  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ
hetūnañca kammapaccayena paccayo.
   [119]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  vipākapaccayena  paccayo:  vipāko  alobho  adosassa
amohassa vipākapaccayena paccayo paṭisandhikkhaṇe alobho ... . Yathā
hetupaccayā evaṃ vitthāretabbaṃ. Navapi vipākanti niyāmetabbaṃ.
   [120]  Sahetkocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [121] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
indriyapaccayena paccayo: indriyanti niyāmetabbaṃ navapi paripuṇṇaṃ.
   [122]  Sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
Dhammassa jhānapaccayena paccayo: tīṇi.
   [123]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa   maggapaccayena  paccayo:  sampayuttapaccayena  paccayo:
atthipaccayena  paccayo:  natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [124]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi
vipāke  nava  āhāre  tīṇi  indriye  nava  jhāne tīṇi magge
nava  sampayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate  nava
avigate nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [125]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:. Hetucevasahetukoca
dhammo   hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .  sahetukocevanacahetu  dhammo
Sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:.
   {125.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   kammapaccayena   paccayo:  .
Sahetukocevanacahetu    dhammo    hetussacevasahetukassa    ca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhammā
hetussacevasahetukassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {125.2}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhammā
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena   paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:  .
Hetucevasahetuko ca sahetukocevanacahetu ca dhammā hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [126] Nahetuyā nava. Saṅkhittaṃ. Sabbattha nava. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [127]  Hetupaccayā  naārammaṇe  tīṇi ... naadhipatiyā tīṇi
Naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi naupanissaye tīṇi . saṅkhittaṃ .
...  Sabbattha  tīṇi namagge tīṇi nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi .
Evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [128] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajāte  tīṇi  aññamaññe  tīṇi  nissaye
tīṇi  upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi vipāke tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne tīṇi magge tīṇi sampayutte
tīṇi  atthiyā  tīṇi  natthiyā  nava  vigate nava avigate tīṇi evaṃ
gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Hetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 69-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1397              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1397              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=111&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=111              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]