ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [111] Hetucevasahetukoca dhammohetussacevasahetukassa ca dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  alobho  adosassa  amohassa hetupaccayena
paccayo  yatha  paticcavarasadisam  .  hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa dhammassa hetupaccayena paccayo: hetu sampayuttakanam
khandhanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane .... Hetu cevasahetuko
ca  dhammo  hetussa  cevasahetukassa  ca sahetukassacevanacahetussa ca
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  alobho  adosassa  amohassa
sampayuttakananca khandhanam hetupaccayena paccayo vittharetabbam.
   [112] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
arammanapaccayena paccayo: hetum arabbha hetu uppajjanti. Hetuceva
sahetukoca  dhammo  sahetukassacevanacahetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  hetum  arabbha  sahetukacevanacahetu khandha uppajjanti .
Hetucevasahetukoca      dhammo      hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: hetum
arabbha hetu ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   {112.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo sahetukassacevanacahetussa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... Uposathakammam
... tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva
jhanam  paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam
paccavekkhanti pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti
pubbe  samudacinne  kilese  jananti  sahetukecevanacahetu  khandhe
aniccato   ...   domanassam   uppajjati   cetopariyananena
sahetukacevanacahetucittasamangissa  cittam  janati  akasanancayatanam
vinnanancayatanassa    akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa
arammanapaccayena  paccayo  sahetukacevanacahetu khandha iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
Kammupagananassa anagatamsananassa arammanapaccayena paccayo.
   {112.2}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam datva ... Pathamagamanam ninnanam.
Sahetukocevanacahetu dhammo hetussacevasahetukassaca sahetukassacevanacahetussa
ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam datva ... Yatha pathamagamanam
evam  ninnanam  . hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu ca dhamma
hetussacevasahetukassaca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: hetunca
sampayuttake ca khandhe arabbha hetu uppajjanti.
   {112.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetuca  dhamma
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
hetunca  sampayuttake  ca khandhe arabbha sahetukacevanacahetu khandha
uppajjanti  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhamma
hetussacevasahetukassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  hetunca sampayuttake ca khandhe arabbha
hetu ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   [113]  Hetucevasahetuko  ca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati: hetum garum katva hetu uppajjanti . sahajatadhipati:
hetucevasahetukadhipati  sampayuttakanam hetunam adhipatipaccayena paccayo .
Hetucevasahetuko ca dhammo sahetukassacevanacahetussa dhammassa adhipatipaccayena
Paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .  arammanadhipati:
hetum  garum  katva  sahetukacevanacahetu  khandha  uppajjanti .
Sahajatadhipati:   hetucevasahetukapadhipati   sampayuttakanam   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {113.1} Hetucevasahetuko ca dhammo hetussacevasahetukassa ca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati: hetum garum katva
hetu  ca  sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti  . sahajatadhipati:
hetucevasahetukadhipati  sampayuttakanam  khandhanam hetunanca adhipatipaccayena
paccayo  .  sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati .
Arammanadhipati:  danam  datva  silam  ...  uposathakammam  katva
tam  garum  katva  paccavekkhati pubbe ... jhana vutthahitva jhanam
garum  katva  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam  garum
katva  ...  phalam  garum  katva  paccavekkhanti sahetukecevanacahetu
khandhe  garum  katva  assadeti  abhinandati  tam garum katva rago
uppajjati  ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati:  sahetukocevanacahetu
adhipati sampayuttakanam khandhanam adhipatipaccayena paccayo.
   {113.2} Sahetukocevanacahetu dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati. Arammanadhipati:
danam datva ... pathamagamanamyeva . sahajatadhipati: sahetukocevanacahetu
Adhipati   sampayuttakanam   hetunam  adhipatipaccayena  paccayo  .
Sahetukocevanacahetu      dhammo     hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  datva
...  pathamagamanamyeva  .  sahajatadhipati:  sahetukocevanacahetu adhipati
sampayuttakanam khandhanam hetunanca adhipatipaccayena paccayo.
   {113.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhamma
hetussacevasahetukassaca   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
arammanadhipati:  hetunca  sampayuttake  ca khandhe garum katva hetu
uppajjanti  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhamma
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   adhipatipaccayena   paccayo:
arammanadhipati:  hetunca  sampayuttake  ca  khandhe  garum  katva
sahetukacevanacahetu khandha uppajjanti.
   {113.4}  Hetucevasahetuko ca sahetukocevanacahetu ca dhamma
hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca   dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  hetunca  sampayuttake ca
khandhe garum katva hetu ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   [114] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima purima hetu pacchimanam pacchimanam
hetunam  anantarapaccayena  paccayo  .  hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
Purima  hetu  pacchimanam  pacchimanam  sahetukanancevanacahetunam khandhanam
anantarapaccayena   paccayo   .   hetucevasahetukoca   dhammo
hetussacevasahetukassa  ca  sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima hetu pacchimanam pacchimanam
hetunam sampayuttakananca khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {114.1} Sahetuko cevanacahetu dhammo sahetukassacevanacahetussa
dhammassa anantarapaccayena paccayo:  purima purima sahetukacevanacahetu
khandha   pacchimanam  pacchimanam  sahetukanancevanacahetunam  khandhanam
anantarapaccayena  paccayo: anulomam gotrabhussa anulomam vodanassa .
Sankhittam   .   nirodha   vutthahantassa   nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {114.2}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassa
ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima  sahetuka
cevanacahetu  khandha  pacchimanam  pacchimanam  hetunam  anantarapaccayena
paccayo  anulomam  gotrabhussa  .  sankhittam  . sahetukocevanacahetu
dhammo   hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca
dhammassa  anantarapaccayena paccayo: purima purima sahetukacevanacahetu
khandha  pacchimanam  pacchimanam  hetunam  sampayuttakananca  khandhanam
anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa . Sahetukocevanacahetumulakam
tinipi ekasadisa.
   {114.3}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhamma
hetussacevasahetukassaca      dhammassa      anantarapaccayena
Paccayo:  purima  purima hetu ca sampayuttaka ca khandha pacchimanam
pacchimanam  hetunam  anantarapaccayena  paccayo  .  hetucevasahetukoca
sahetukocevanacahetu  ca  dhamma  sahetukassacevanacahetussa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima hetu ca sampayuttaka ca
khandha   pacchimanam  pacchimanam  sahetukanancevanacahetunam  khandhanam
anantarapaccayena paccayo:.
   {114.4}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhamma
hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca   dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima hetu ca sampayuttaka ca
khandha  pacchimanam  pacchimanam  hetunam  sampayuttakananca  khandhanam
anantarapaccayena paccayo:.
   [115]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo: ... annamannapaccayena paccayo:
nissayapaccayena paccayo: tinipi paccaya paticcavare hetusadisa.
   [116]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  hetu hetunam upanissayapaccayena
paccayo  .  hetu sahetukanancevanacahetunam khandhanam upanissayapaccayena
paccayo  .  hetu hetunam sampayuttakananca khandhanam upanissayapaccayena
paccayo  .  imesam  dvinnampi  panhanam  mulani  pucchitabbani .
Sahetukocevanacahetu     dhammo     sahetukassacevanacahetussa
Dhammassa    upanissayapaccayena    paccayo:   arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  saddham
upanissaya  danam  deti  .pe. samapattim uppadeti manam jappeti
ditthim ganhati silam ... .pe. patthanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati  saddha  .pe.  patthana  saddhaya  .pe. patthanaya
upanissayapaccayena paccayo.
   {116.1} Sahetukocevanacahetumulake imina karanena vittharetabba
avasesa  dve panha . hetucevasahetukoca sahetukocevanacahetu ca
dhamma  hetussacevasahetukassaca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo: hetu ca sampayuttaka ca khandha hetunam upanissayapaccayena
paccayo  .  dve mulani pucchitabbani . hetu ca sampayuttaka ca
khandha  sahetukanancevanacahetunam khandhanam upanissayapaccayena paccayo .
Mulam pucchitabbam . hetu ca sampayuttaka ca khandha hetunam sampayuttakananca
khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [117]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa asevanapaccayena paccayo: anantarasadisam.
   [118]  Sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa  kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata:
sahetukacevanacahetu  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  kammapaccayena
paccayo   .   nanakhanika:   sahetukacevanacahetu   cetana
Vipakanam   sahetukanancevanacahetunam   khandhanam   kammapaccayena
paccayo  .  sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  sahetukacevanacahetu  cetana  sampayuttakanam  hetunam
kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika: sahetukacevanacahetu cetana
vipakanam hetunam kammapaccayena paccayo.
   {118.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa   ca  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajata   nanakhanika   .   sahajata:  sahetukacevanacahetu
cetana  sampayuttakanam  khandhanam  hetunanca kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:   hetukacevanacahetu  cetana  vipakanam  khandhanam
hetunanca kammapaccayena paccayo.
   [119]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  vipakapaccayena  paccayo:  vipako  alobho  adosassa
amohassa vipakapaccayena paccayo patisandhikkhane alobho ... . Yatha
hetupaccaya evam vittharetabbam. Navapi vipakanti niyametabbam.
   [120]  Sahetkocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
dhammassa aharapaccayena paccayo: tini.
   [121] Hetucevasahetukoca dhammo hetussacevasahetukassaca dhammassa
indriyapaccayena paccayo: indriyanti niyametabbam navapi paripunnam.
   [122]  Sahetukocevanacahetu  dhammo  sahetukassacevanacahetussa
Dhammassa jhanapaccayena paccayo: tini.
   [123]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa   maggapaccayena  paccayo:  sampayuttapaccayena  paccayo:
atthipaccayena  paccayo:  natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena
paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [124]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme  tini
vipake  nava  ahare  tini  indriye  nava  jhane tini magge
nava  sampayutte  nava  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate  nava
avigate nava. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [125]  Hetucevasahetukoca  dhammo  hetussacevasahetukassaca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .   hetucevasahetukoca  dhammo
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:. Hetucevasahetukoca
dhammo   hetussacevasahetukassaca   sahetukassacevanacahetussa   ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   .  sahetukocevanacahetu  dhammo
Sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:.
   {125.1}  Sahetukocevanacahetu  dhammo  hetussacevasahetukassa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   kammapaccayena   paccayo:  .
Sahetukocevanacahetu    dhammo    hetussacevasahetukassa    ca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo: kammapaccayena
paccayo:  .  hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca  dhamma
hetussacevasahetukassa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {125.2}  Hetucevasahetukoca  sahetukocevanacahetu  ca dhamma
sahetukassacevanacahetussa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena   paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:  .
Hetucevasahetuko ca sahetukocevanacahetu ca dhamma hetussacevasahetukassaca
sahetukassacevanacahetussa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   [126] Nahetuya nava. Sankhittam. Sabbattha nava. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [127]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
Naanantare  tini  nasamanantare  tini naupanissaye tini . sankhittam .
...  Sabbattha  tini namagge tini nonatthiya tini novigate tini .
Evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [128] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye
tini  upanissaye  nava  asevane  nava  kamme  tini vipake tini
ahare  tini  indriye  tini  jhane tini magge tini sampayutte
tini  atthiya  tini  natthiya  nava  vigate nava avigate tini evam
ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Hetusahetukadukam nitthitam.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 69-80. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1397&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1397&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=111&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=9              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=111              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]