ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [17]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa hetupaccayena paccayo:
alobho  adosassa  amohassa  hetupaccayena  paccayo  .  cakkam
bandhitabbam  .  lobho mohassa hetupaccayena paccayo doso mohassa
hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  .pe. hetu dhammo nahetussa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane
.pe.  hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa hetupaccayena
Paccayo:  alobho  adosassa  amohassa  sampayuttakananca  khandhanam
cittasamutthanananca  rupanam  hetupaccayena  paccayo  .  cakkam
bandhitabbam. Lobho mohassa .pe. Patisandhikkhane .pe.
   [18]  Hetu  dhammo  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  hetum arabbha hetu uppajjanti . hetu dhammo nahetussa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  hetum  arabbha nahetu khandha
uppajjanti  .  hetu  dhammo  hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  hetum arabbha hetu ca sampayuttaka ca
khandha uppajjanti . nahetu dhammo nahetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:   danam   datva   silam   samadiyitva  uposathakammam
katva  tam  paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhanti phalam ... nibbanam ... nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  ariya
nahetu pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... pubbe
samudacinne kilese jananti cakkhum ... .pe.
   {18.1} Vatthum ... nahetu khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassanti  .pe.  domanassam  uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati
dibbaya   sotadhatuya   saddam   sunati   cetopariyananena
nahetucittasamangissa   cittam   janati   akasanancayatanakiriyam
vinnanancayatanakiriyassa akincannayatanakiriyam
Nevasannanasannayatanakiriyassa     rupayatanam     cakkhuvinnanassa
.pe.    photthabbayatanam   kayavinnanassa   arammanapaccayena
paccayo   nahetu   khandha   iddhividhananassa   cetopariyananassa
pubbenivasanussatinanassa    yathakammupagananassa   anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {18.2} Nahetu dhammo hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
danam datva ... pathamagamanamyeva avajjana natthi rupayatanam cakkhuvinnanassa
.pe.  photthabbayatanam kayavinnanassati idam natthi . nahetu dhammo
hetussa ca nahetussa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam datva
silam ... uposathakammam ... Tam paccavekkhati tam arabbha hetu ca sampayuttaka
ca khandha uppajjanti. Tattha thitena imam katabbam dutiyagamanasadisam.
   {18.3} Hetu ca nahetu ca dhamma hetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: hetunca sampayuttake ca khandhe arabbha hetu uppajjanti.
Hetu  ca  nahetu  ca  dhamma  nahetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  hetunca  sampayuttake  ca  khandhe arabbha nahetu khandha
uppajjanti  . hetu ca nahetu ca dhamma hetussa ca nahetussa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  hetunca  sampayuttake  ca
khandhe arabbha hetu ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   [19]  Hetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati: hetum garum katva
Hetu  uppajjanti  .  sahajatadhipati:  hetu  adhipati  sampayuttakanam
hetunam  adhipatipaccayena  paccayo  . hetu dhammo nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .
Arammanadhipati:  hetum  garum  katva  nahetu  khandha uppajjanti .
Sahajatadhipati:  hetu adhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  hetu  dhammo  hetussa  ca
nahetussa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  hetum  garum  katva  hetu  ca
sampayuttaka  ca  khandha  uppajjanti . sahajatadhipati: hetu adhipati
sampayuttakanam   khandhanam   hetunanca  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {19.1} Nahetu dhammo nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  datvati
vittharetabbam  yava  nahetu khandha . sahajatadhipati: nahetu adhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo  . nahetu dhammo hetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  . arammanadhipati: danam datva ...
Sankhittam yava vatthu nahetu ca khandha tava katabbam. Sahajatadhipati:
nahetu adhipati sampayuttakanam hetunam adhipatipaccayena paccayo.
   {19.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca  nahetussa  ca
dhammassa    adhipatipaccayena    paccayo:    arammanadhipati
Sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam ... Uposathakammam ...
Tam  garum  katva  paccavekkhati  tam  garum katva  nahetu khandha ca
hetu  ca uppajjanti pubbe sucinnani yava vatthu nahetu khandha ca
tava katabbam . sahajatadhipati: nahetu adhipati sampayuttakanam khandhanam
hetunanca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   {19.3} Hetu ca nahetu ca dhamma hetussa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati: hetunca sampayuttake ca khandhe garum katva
hetu  uppajjanti  . hetu ca nahetu ca dhamma nahetussa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati:  hetunca  sampayuttake ca
khandhe garum katva nahetu khandha uppajjanti . hetu ca nahetu ca
dhamma  hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati: hetunca sampayuttake ca khandhe garum katva hetu ca
sampayuttaka ca khandha uppajjanti.
   [20] Hetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purima  purima  hetu  pacchimanam  pacchimanam  hetunam anantarapaccayena
paccayo . hetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purima purima hetu pacchimanam pacchimanam nahetunam khandhanam anantarapaccayena
paccayena paccayo . hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purima  purima hetu pacchimanam pacchimanam
hetunam sampayuttakananca khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   {20.1} Nahetu dhammo nahetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purima  purima  nahetu  khandha pacchimanam pacchimanam nahetunam khandhanam
anantarapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa  .  sankhittam .
Nevasannanasannayatanam  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo .
Nahetu dhammo hetussa dhammassa anantarapaccayena paccayo: nahetu dhammo
hetussa ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: nahetumulakam
tinipi ekasadisam.
   {20.2} Hetu ca nahetu ca dhamma hetussa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima hetu ca sampayuttaka ca khandha pacchimanam
pacchimanam  hetunam  anantarapaccayena  paccayo . hetu ca nahetu ca
dhamma  nahetussa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purima
purima  hetu  ca  sampayuttaka  ca  khandha  pacchimanam  pacchimanam
nahetunam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  hetu  ca  nahetu ca
dhamma  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo:
purima  purima  hetu ca sampayuttaka ca khandha pacchimanam pacchimanam
hetunam sampayuttakananca khandhanam anantarapaccayena paccayo.
   [21] Hetu dhammo hetussa dhammassa samanantarapaccayena paccayo:
anantarasadisam  .  ...  sahajatapaccayena  paccayo: annamannapaccayena
paccayo: ime dvepi paticcavarasadisa . ... Nissayapaccayena paccayo:
paccayavare nissayasadiso.
   [22] Hetu dhammo hetussa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
Arammanupanissayo  anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo:
hetu  hetunam  upanissayapaccayena  paccayo  .  hetu  dhammo
nahetussa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:  arammanupanissayo
anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.  pakatupanissayo:  hetu
nahetunam khandhanam upanissayapaccayena paccayo . hetu dhammo hetussa ca
nahetussa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo
anantarupanissayo    pakatupanissayo    .pe.    pakatupanissayo:
hetu hetunam sampayuttakananca khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   {22.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe. samapattim
uppadeti  manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. senasanam
upanissaya  danam deti .pe. sangham bhindati saddha .pe. senasanam
saddhaya  .pe.  patthanaya  maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo.
   {22.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  saddham .pe. senasanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati  saddha  .pe.  senasanam  saddhaya .pe. patthanaya
maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena paccayo . nahetu dhammo
hetussa  ca  nahetussa  ca  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
Arammanupanissayo    anantarupanissayo   pakatupanissayo   .pe.
Pakatupanissayo: dutiyaupanissayasadisam.
   {22.3} Hetu ca nahetu ca dhamma hetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo: hetu ca sampayuttaka ca khandha hetunam upanissayapaccayena
paccayo . hetu ca nahetu ca dhamma nahetussa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  hetu  ca  sampayuttaka  ca khandha nahetunam khandhanam
upanissayapaccayena paccayo.
   {22.4} Hetu ca nahetu ca dhamma hetussa ca nahetussa ca dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:  arammanupanissayo:  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe. pakatupanissayo: hetu ca sampayuttaka ca khandha
hetunam sampayuttakananca khandhanam upanissayapaccayena paccayo.
   [23] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa purejatapaccayena paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam: cakkhum .pe.
Vatthum  aniccato  dukkhato  anattato  vipassati  .pe.  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam  sunati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  .pe.  photthabbayatanam
kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   purejatapaccayena  paccayo  .pe.  kayayatanam
Kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  vatthu  nahetunam  khandhanam
purejatapaccayena paccayo.
   {23.1} Nahetu dhammo hetussa dhammassa purejatapaccayena paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam: cakkhum .pe.
Vatthum  aniccato  .pe.  domanassam  uppajjati dibbena cakkhuna rupam
passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  .  vatthupurejatam:
vatthu hetunam purejatapaccayena paccayo.
   {23.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
purejatapaccayena  paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam .
Arammanapurejatam: cakkhum .pe. vatthum aniccato .pe. domanassam ...
Dibbena  .pe.  vatthupurejatam:  vatthu  hetunam  sampayuttakananca
khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [24]  Hetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  pacchajatapaccayena
paccayo: pacchajata hetu purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena
paccayo  .  nahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:  pacchajata  nahetu  khandha  purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena  paccayo . hetu ca nahetu ca dhamma nahetussa
dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:  pacchajata  hetu  ca
sampayuttaka   ca   khandha   purejatassa   imassa   kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [25] Hetu dhammo hetussa dhammassa asevanapaccayena paccayo:
Anantarasadisam.
   [26] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajata  nanakhanika  .  sahajata: nahetu cetana sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo .
Nanakhanika:  nahetu  cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena paccayo . nahetu dhammo hetussa dhammassa kammapaccayena
paccayo:   sahajata   nanakhanika   .  sahajata:  nahetu
cetana  sampayuttakanam hetunam kammapaccayena paccayo . nanakhanika:
nahetu  cetana  vipakanam  hetunam kammapaccayena paccayo . nahetu
dhammo  hetussa  ca  nahetussa  ca dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajata  nanakhanika  .  sahajata: nahetu cetana sampayuttakanam
khandhanam  hetunam  cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  nahetu  cetana vipakanam khandhanam hetunam katatta ca
rupanam kammapaccayena paccayo.
   [27]  Hetu dhammo hetussa dhammassa vipakapaccayena paccayo:
vipako  alobho  adosassa  amohassa  vipakapaccayena  paccayo .
Paticcavarasadisa vipakavibhange nava panha.
   [28] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa aharapaccayena paccayo:
nahetu  ahara  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca rupanam
aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  kabalimkaro aharo imassa
Kayassa  aharapaccayena paccayo . nahetu dhammo hetussa dhammassa
aharapaccayena  paccayo:  nahetu  ahara  sampayuttakanam  hetunam
aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  .pe.  nahetu  dhammo
hetussa  ca  nahetussa ca dhammassa aharapaccayena paccayo: nahetu
ahara  sampayuttakanam  khandhanam  hetunam  cittasamutthanananca rupanam
aharapaccayena paccayo patisandhikkhane .pe.
   [29] Hetu dhammo hetussa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
hetumulake  tini . nahetu dhammo nahetussa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:  nahetu  indriya sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam     indriyapaccayena     paccayo    patisandhikkhane
rupajivitindriyam  katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  .  evam
indriyapaccayo vittharetabbo. Nava.
   [30] Nahetu dhammo nahetussa dhammassa jhanapaccayena paccayo:
tini.
   [31]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa maggapaccayena paccayo:
... Sampayuttapaccayena paccayo: imesu dvisu nava.
   [32] Hetu dhammo nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  hetu  cittasamutthananam rupanam
vippayuttapaccayena   paccayo  patisandhikkhane  hetu  katattarupanam
vippayuttapaccayena   paccayo   hetu  vatthussa  vippayuttapaccayena
Paccayo  .  pacchajata:  hetu  purejatassa  imassa  kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo . sahajatam purejatam pacchajatam . sahajata: nahetu khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
nahetu  khandha  katattarupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  khandha
vatthussa  vatthu  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . purejatam:
cakkhayatanam  .pe.  kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu  nahetunam
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  . pacchajata: nahetu khandha
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.2}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:  patisandhikkhane  vatthu
hetunam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  vatthu  hetunam
vippayuttapaccayena paccayo.
   {32.3}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajatam:
patisandhikkhane   vatthu   hetunam   sampayuttakananca   khandhanam
vippayuttapaccayena   paccayo   .   purejatam:  vatthu  hetunam
sampayuttakananca  khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  hetu ca
nahetu  ca  dhamma  nahetussa  dhammassa  vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam  pacchajatam  . sahajata: hetu ca sampayuttaka ca khandha
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
Hetu  ca  sampayuttaka  ca  khandha  katattarupanam vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  hetu  ca  sampayuttaka  ca  khandha
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [33]  Hetu  dhammo hetussa dhammassa atthipaccayena paccayo:
alobho adosassa amohassa atthipaccayena paccayo . Cakkam bandhitabbam.
Lobho  mohassa  atthipaccayena  paccayo  .  cakkam  bandhitabbam .
Patisandhikkhane  .pe.  hetu  dhammo nahetussa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   sahajatam   pacchajatam   .   sahajata:   hetu
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane  .pe.  pacchajata:  hetu  purejatassa
imassa kayassa atthipaccayena paccayo.
   {33.1} Hetu dhammo hetussa ca nahetussa ca dhammassa atthipaccayena
paccayo:  alobho  adosassa  amohassa  sampayuttakanam  khandhanam
cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo . cakkam bandhitabbam.
Lobho  mohassa  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  . cakkam bandhitabbam . patisandhikkhane  .pe.
Nahetu  dhammo  nahetussa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajatam
purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajato: nahetu eko khandho
tinnannam   khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam  atthipaccayena
paccayo .pe. Dve khandha .pe.
   {33.2}  Patisandhikkhane  nahetu  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  katatta  ca  rupanam  .  cakkam  bandhitabbam  .  khandha
vatthussa  atthipaccayena  paccayo  vatthu  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  ekam  mahabhutam .pe. bahiram ...  aharasamutthanam ...
Utusamutthanam   ...  asannasattanam  .pe.  purejatam:  cakkhum
.pe.  vatthum  .pe.  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya
sotadhatuya  saddam  sunati  rupayatanam  .pe.  photthabbayatanam
kayavinnanassa   cakkhayatanam  .pe.  kayayatanam  kayavinnanassa
atthipaccayena  paccayo  vatthu  nahetunam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  nahetu  khandha  purejatassa  imassa
kayassa  atthipaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo  imassa
kayassa atthipaccayena paccayo rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena
paccayo.
   {33.3}  Nahetu  dhammo  hetussa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajata:  nahetu  khandha
sampayuttakanam  hetunam  atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu
hetunam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhum .pe. vatthum
aniccato  .pe.  domanassam  uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam
passati  dibbaya sotadhatuya saddam sunati vatthu hetunam atthipaccayena
paccayo.
   {33.4}  Nahetu  dhammo  hetussa  ca nahetussa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  .  sahajato: nahetu
eko  khandho  tinnannam  khandhanam  hetunam  cittasamutthanananca
Rupanam   atthipaccayena  paccayo  patisandhikkhane  vatthu  hetunam
sampayuttakananca  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  purejatam:
cakkhum  .pe.  vatthum  aniccato  .pe. domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya  saddam  sunati  vatthu
hetunam  sampayuttakananca  khandhanam atthipaccayena paccayo . hetu ca
nahetu  ca  dhamma  hetussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  purejatam . sahajato: alobho ca sampayuttaka ca khandha
adosassa  amohassa  atthipaccayena  paccayo  . cakkam bandhitabbam .
Lobho  ca sampayuttaka ca khandha mohassa atthipaccayena paccayo .
Cakkam bandhitabbam.
   {33.5}  Patisandhikkhane  alobho  ca  vatthu  ca  adosassa
amohassa  atthipaccayena  paccayo  .  cakkam bandhitabbam . hetu ca
nahetu  ca  dhamma  nahetussa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam . sahajato: nahetu eko
khandho  ca  hetu  ca  tinnannam  khandhanam cittasamutthanananca rupanam
atthipaccayena  paccayo  .pe.  dve  khandha  ...  patisandhikkhane
hetu  ca vatthu ca nahetunam khandhanam atthipaccayena paccayo sahajata
hetu ca mahabhuta ca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo.
Pacchajata:  hetu  ca  kabalimkaro  aharo  ca imassa kayassa
atthipaccayena  paccayo  pacchajata:  hetu  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {33.6}    Hetu   ca   nahetu   ca   dhamma
Hetussa  ca  nahetussa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam
purejatam  .  sahajato:  nahetu  eko  khandho  ca alobho ca
tinnannam  khandhanam  adosassa  amohassa  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena paccayo . cakkam bandhitabbam . nahetu eko khandho ca
lobho  ca  tinnannam  khandhanam  mohassa  cittasamutthanananca  rupanam
atthipaccayena  paccayo  .  cakkam bandhitabbam . patisandhikkhane nahetu
eko khandho ca alobho ca ... . cakkam bandhitabbam. Patisandhikkhane
alobho  ca  vatthu  ca adosassa amohassa sampayuttakananca khandhanam
atthipaccayena  paccayo  lobho ca vatthu ca mohassa sampayuttakananca
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  ...  natthipaccayena paccayo:
vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [34]  Hetuya  tini  arammane  nava  adhipatiya  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajate  nava  annamanne  nava
nissaye  nava  upanissaye  nava  purejate  tini  pacchajate
tini  asevane  nava  kamme  tini  vipake  nava  ahare tini
indriye  nava  jhane  tini  magge  nava  sampayutte  nava
vippayutte  panca  atthiya  nava  natthiya  nava  vigate  nava
avigate nava. Evam anummajjantena ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [35] Hetu dhammo hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
Sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:  .  hetu
dhammo  nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena
paccayo:   pacchajatapaccayena   paccayo:  .  hetu  dhammo
hetussa  ca  nahetussa  ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena puccayo:.
   {35.1}  Nahetu  dhammo  nahetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {35.2} Nahetu dhammo hetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: . nahetu dhammo hetussa ca nahetussa
ca  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo: . hetu ca nahetu ca dhamma hetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Hetu ca nahetu ca dhamma nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena
Paccayo: . hetu ca nahetu ca dhamma hetussa ca nahetussa ca dhammassa
arammanapaccayena    paccayo:    sahajatapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [36]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  .  sankhittam .
Noavigate nava. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [37] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya tini naanantare
tini   nasamanantare   tini   naannamanne   ekam  naupanissaye
tini . sankhittam . ... namagge tini nasampayutte ekam navippayutte
tini nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [38] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava anantare
nava  samanantare  nava  sahajate  tini  annamanne  tini  nissaye
tini  upanissaye  nava  purejate  tini pacchajate tini asevane
nava  kamme  tini vipake tini ahare tini indriye tini jhane
tini  magge  tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini atthiya tini
natthiya nava vigate nava avigate tini evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
           Hetudukam nitthitam.
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 8-25. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=150&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=150&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=17&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=2              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=17              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]