ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [145]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ
paccavekkhanti  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhanti  jhānaṃ  ... ariyā
maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti pahīne
kilese ... vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Nahetū sahetuke khandhe
aniccato ... domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko
vipāko    tadārammaṇatā    uppajjati    cetopariyañāṇena
Nahetu  sahetukacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti  ākāsānañcāyatanaṃ
viññāṇañcāyatanassa    ākiñcaññāyatanaṃ   nevasaññānāsaññāyatanassa
nahetū   sahetukā   khandhā   iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa    yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa
ārammaṇapaccayena paccayo nahetū sahetuke khandhe ārabbha nahetū sahetukā
khandhā uppajjanti.
   {145.1}  Nahetu sahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo:  nahetū sahetuke khandhe aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale  niruddhe nahetu ahetuko vipāko
tadārammaṇatā  uppajjati  nahetū  sahetuke  khandhe  ārabbha nahetū
ahetukā  khandhā  uppajjanti  .  nahetu  ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   nibbānaṃ
āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo cakkhuṃ ... vatthuṃ ... nahetū
ahetuke  khandhe  aniccato  ...  domanassaṃ uppajjati kusalākusale
niruddhe  nahetu  ahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  nahetū  ahetuke khandhe ārabbha nahetū
ahetukā khandhā uppajjanti.
   {145.2}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:   ariyā   nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  ārammaṇapaccayena
paccayo  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ...  nahetū  ahetuke  khandhe
Aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati  kusalākusale  niruddhe nahetu
sahetuko  vipāko  tadārammaṇatā  uppajjati  dibbena  cakkhunā rūpaṃ
passati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena
nahetu  ahetukacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti nahetū ahetukā khandhā
iddhividhañāṇassa    cetopariyañāṇassa    pubbenivāsānussatiñāṇassa
anāgataṃsañāṇassa  ārammaṇapaccayena  paccayo  nahetū ahetuke khandhe
ārabbha nahetū sahetukā khandhā uppajjanti.
   [146]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  samādiyitvā  taṃ  garuṃ katvā
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  garuṃ  katvā  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ katvā paccavekkhanti phalaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nahetū sahetuke
khandhe  garuṃ  katvā  assādeti  abhinandati  taṃ garuṃ katvā rāgo
uppajjati  diṭṭhi  uppajjati  .  sahajātādhipati: nahetu sahetukādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo . nahetu sahetuko
dhammo  nahetu  ahetukassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati:   nahetu  sahetukādhipati  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {146.1}  Nahetu  sahetuko  dhammo  nahetu  sahetukassa
ca   nahetu   ahetukassa   ca   dhammassa   adhipatipaccayena
paccayo:     sahajātādhipati:     nahetu    sahetukādhipati
Sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo  .  nahetu  ahetuko  dhammo  nahetu sahetukassa dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo: ārammaṇādhipati: ariyā nibbānaṃ garuṃ katvā
paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa
adhipatipaccayena paccayo cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nahetū ahetuke khandhe garuṃ
katvā  assādeti  abhinandati  taṃ  garuṃ  katvā  rāgo  uppajjati
diṭṭhi uppajjati.
   [147]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nahetū sahetukā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nahetu  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   anulomaṃ  gotrabhussa  saṅkhittaṃ  nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā  anantarapaccayena  paccayo . nahetu sahetuko dhammo
nahetu  ahetukassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: nahetu sahetukaṃ
cuticittaṃ   nahetu   ahetukassa  upapatticittassa  anantarapaccayena
paccayo  nahetu  sahetukaṃ bhavaṅgaṃ āvajjanāya nahetu sahetukaṃ bhavaṅgaṃ
nahetu ahetukassa bhavaṅgassa nahetu sahetukā khandhā nahetu ahetukassa
vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   {147.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nahetū ahetukā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nahetu  ahetukānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo   āvajjanā   pañcannaṃ   viññāṇānaṃ   anantarapaccayena
Paccayo  .  nahetu  ahetuko  dhammo  nahetu sahetukassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo: nahetu ahetukaṃ cuticittaṃ nahetu sahetukassa
upapatticittassa   anantarapaccayena   paccayo  āvajjanā  nahetu
sahetukānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  nahetū  ahetukā
khandhā nahetu sahetukassa vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo.
   [148]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajātapaccayena paccayo: mihaghaṭanā
natthi  satta  pañhā  .  aññamaññapaccayena paccayo: cha pañhā .
Nissayapaccayena  paccayo:  pavatti  paṭisandhi  satta  pañhā mihaghaṭanā
natthi.
   [149]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
saṅkhittaṃ  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ ... .pe. patthanaṃ
upanissāya  dānaṃ  deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. patthanā
saddhāya  .pe.  patthanāya  maggassa phalasamāpattiyā upanissayapaccayena
paccayo  .  nahetu  sahetuko  dhammo  nahetu ahetukassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhā  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
upanissayapaccayena paccayo sīlaṃ ... .pe. patthanā kāyikassa sukhassa
Kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena paccayo saddhā .pe. patthanā
kāyikassa sukhassa kāyikassa dukkhassa upanissayapaccayena paccayo.
   {149.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
upanissayapaccayena  paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa
upanissayapaccayena paccayo kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utu ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ
kāyikassa  sukhassa  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo
kāyikaṃ  sukhaṃ  kāyikaṃ  dukkhaṃ  utu bhojanaṃ senāsanaṃ kāyikassa sukhassa
kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena  paccayo  . nahetu ahetuko
dhammo  nahetu  sahetukassa  dhammassa  upanissayapaccayena  paccayo:
ārammaṇūpanissayo    anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.
Pakatūpanissayo:  kāyikaṃ  sukhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti .pe. saṅghaṃ
bhindati kāyikaṃ dukkhaṃ ... Utuṃ ... Bhojanaṃ ... Senāsanaṃ upanissāya dānaṃ
deti .pe. saṅghaṃ bhindati kāyikaṃ sukhaṃ .pe. senāsanaṃ saddhāya .pe.
Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   [150]  Nahetu  ahetuko  dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
kusalākusale niruddhe nahetu ahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati
rūpāyatanaṃ cakkhuviññāṇassa phoṭṭhabbāyatanaṃ kāyaviññāṇassa purejātapaccayena
Paccayo   .   vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  nahetu  ahetukānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena paccayo.
   {150.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
kusalākusale niruddhe nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā saddaṃ suṇāti .
Vatthupurejātaṃ: vatthu nahetu sahetukānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [151]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
pacchājātapaccayena paccayo: nahetū sahetukā khandhā purejātassa imassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo . nahetu ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:  nahetū ahetukā
khandhā purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo:.
   [152]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
āsevanapaccayena  paccayo:  purimā  purimā nahetū sahetukā khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  nahetu  sahetukānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena
paccayo:  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ  vodānassa  gotrabhu
maggassa vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo . Nahetu ahetuko
dhammo  nahetu  ahetukassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo:
Purimā  purimā  nahetū  ahetukā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ nahetu
ahetukānaṃ khandhānaṃ āsevanapaccayena paccayo.
   [153]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā nānākhaṇikā . sahajātā: nahetu
sahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  nahetu  sahetukā cetanā vipākānaṃ nahetu sahetukānaṃ
khandhānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nahetu sahetuko dhammo nahetu
ahetukassa  dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā .
Sahajātā:  nahetu  sahetukā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  nahetu sahetukā cetanā
vipākānaṃ nahetu ahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo.
   {153.1} Nahetu sahetuko dhammo nahetu sahetukassa ca nahetu
ahetukassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajātā nānākhaṇikā.
Sahajātā:  nahetu  sahetukā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  . nānākhaṇikā:
nahetu sahetukā cetanā vipākānaṃ nahetu sahetukānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca
rūpānaṃ kammapaccayena paccayo . Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā:  nahetu  ahetukā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  nahetu  ahetukā  cetanā
Sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [154]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
vipākapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  nahetu ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa dhammassa vipākapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [155]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
āhārapaccayena  paccayo:  tīṇi  . nahetu ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:  nahetū  ahetukā
āhārā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
āhārapaccayena  paccayo:  paṭisandhikkhaṇe kabaḷiṃkāro āhāro imassa
kāyassa āhārapaccayena paccayo:.
   [156]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
indriyapaccayena  paccayo:  tīṇi  . nahetu ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa  dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  nahetū  ahetukā
indriyā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
indriyapaccayena  paccayo:  paṭisandhakkhaṇe  rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ
indriyapaccayena paccayo:.
   [157]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
jhānapaccayena  paccayo:  cattāripi  kātabbāni  .  maggapaccayena
paccayo: tīṇi.
   [158]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
Sampayuttapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  eko  khandho
tiṇṇannaṃ ... paṭisandhikkhaṇe ... . nahetu ahetuko dhammo nahetu
ahetukassa  dhammassa  sampayuttapaccayena  paccayo:  nahetu  ahetuko
eko khandho tiṇṇannaṃ ... Paṭisandhi.
   [159]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
nahetū  sahetukā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo: paṭisandhikkhaṇe ... . pacchājātā: nahetū sahetukā khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {159.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā:
nahetū  ahetukā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo
vatthu  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . purejātaṃ: cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  nahetu ahetukānaṃ
khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo: . pacchājātā: nahetū ahetukā
khandhā   purejātassa   imassa   kāyassa   vippayuttapaccayena
paccayo.
   {159.2}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . Sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
vatthu nahetu sahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo. Purejātaṃ:
Vatthu nahetu sahetukānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   [160]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: nahetu sahetuko eko khandho tiṇṇannaṃ ...
Paṭisandhikkhaṇe ... . nahetu sahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Peyyālaṃ. Nahetu sahetuko
dhammo  nahetu  sahetukassa  ca  nahetu  ahetukassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  eko  khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo:
paṭisandhikkhaṇe ....
   {160.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ
indriyaṃ  .  sahajāto:  nahetu  ahetuko  eko khandho tiṇṇannaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo:  yāva
asaññasattā  .  purejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato  ...
Domanassaṃ   uppajjati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   cakkhāyatanaṃ   ...  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa
vatthu nahetu ahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo. Pacchājātā:
nahetū  ahetukā  khandhā  purejātassa  imassa  kāyassa kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  kāyassa  rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena
paccayo.
   {160.2}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātaṃ: paṭisandhikkhaṇe
Vatthu nahetu sahetukānaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati kusalākusale niruddhe
nahetu sahetuko vipāko tadārammaṇatā uppajjati . nahetu sahetuko
ca  nahetu  ahetuko  ca  dhammā  nahetu  sahetukassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . Sahajāto: nahetu sahetuko
eko  khandho  ca  vatthu  ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ ... paṭisandhikkhaṇe
nahetu sahetuko eko khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ ....
   {160.3} Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetu
ahetukassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ
āhāraṃ indriyaṃ . sahajātā: nahetū sahetukā khandhā ca mahābhūtā
ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena paccayo . pacchājātā:
nahetū  sahetukā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro ca imassa kāyassa
atthipaccayena  paccayo  pacchājātā:  nahetū  sahetukā  khandhā ca
rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   [161]  Ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  cattāri  anantare
cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte  satta  aññamaññe  cha
nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve pacchājāte
dve  āsevane  dve  kamme cattāri vipāke cattāri āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne cattāri magge tīṇi sampayutte
dve   vippayutte  tīṇi  atthiyā  satta  natthiyā  cattāri
Vigate cattāri avigate satta. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [162]  Nahetu  sahetuko  dhammo nahetu sahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .  nahetu  sahetuko
dhammo  nahetu  ahetukassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .  nahetu  sahetuko
dhammo nahetu sahetukassa ca nahetu ahetukassa ca dhammassa sahajātapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo:.
   {162.1}  Nahetu ahetuko dhammo nahetu ahetukassa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena    paccayo:   āhārapaccayena   paccayo:
indriyapaccayena   paccayo:   .   nahetu  ahetuko  dhammo
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:.
   {162.2} Nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetu
sahetukassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  purejātapaccayena
paccayo: . nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca dhammā nahetu
ahetukassa  dhammassa  sahajātapaccayena  paccayo:  pacchājātapaccayena
Paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [163]  Nahetuyā  satta  naārammaṇe  satta . saṅkhittaṃ .
Sabbattha  satta  nasahajāte  cha  naaññamaññe  cha  nanissaye  cha
sabbattha  satta  nasampayutte  cha  navippayutte  pañca  noatthiyā
pañca nonatthiyā satta novigate satta noavigate pañca.
           Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [164]  Ārammaṇapaccayā  naadhipatiyā cattāri ... naanantare
cattāri  sabbattha  cattāri  nonatthiyā  cattāri  novigate cattāri
noavigate cattāri evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [165] Nahetupaccayā ārammaṇe cattāri ... Adhipatiyā cattāri
avigate satta evaṃ gaṇetabbaṃ.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
         Nahetusahetukadukaṃ niṭṭhitaṃ.
           -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 86-99. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1743              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1743              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=145&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=14              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=145              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]