ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Pañhāvāro
   [202]  Anidassano  dhammo anidassanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  anidassanā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anidassanānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo: paṭisandhikkhaṇe ....
Anidassano  dhammo  sanidassanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
anidassanā  hetū  sanidassanānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo:  paṭisandhikkhaṇe  ... . anidassano dhammo sanidassanassa ca
anidassanassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: anidassanā hetū
sampayuttakānaṃ khandhānaṃ sanidassanānañca anidassanānañca cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo: paṭisandhikkhaṇe ....
   [203] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sanidassanaṃ  rūpaṃ  aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati
dibbena    cakkhunā    ...   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
ārammaṇapaccayena   paccayo  sanidassanā  khandhā  iddhividhañāṇassa
pubbenivāsānussatiñāṇassa     anāgataṃsañāṇassa     āvajjanāya
Ārammaṇapaccayena paccayo:.
   {203.1}   Anidassano   dhammo   anidassanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena  paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ...
Taṃ  paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā vuṭṭhahitvā
jhānaṃ  paccavekkhati  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā  maggaṃ paccavekkhanti
phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa
vodānassa   maggassa   phalassa   āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  pahīne  kilese  paccavekkhanti vikkhambhite kilese
... pubbe ... cakkhuṃ ... kāyaṃ sadde vatthuṃ ... Anidassane khandhe
aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ
suṇāti  cetopariyañāṇena  anidassanacittasamaṅgissa  cittaṃ  jānāti
ākāsānañcāyatanaṃ     viññāṇañcāyatanassa     ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa     saddāyatanaṃ     sotaviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  anidassanā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [204]  Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati:   anidassanaṃ   rūpaṃ   garuṃ  katvā
assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
Anidassano   dhammo   anidassanassa   dhammassa   adhipatipaccayena
Paccayo:   ārammaṇāpadhiti   sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ datvā sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... taṃ garuṃ katvā ... Pubbe
suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ katvā ... phalaṃ garuṃ katvā ... nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhuṃ  ... vatthuṃ ...
Anidassane  khandhe  garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā
rāgo  uppajjati  diṭṭhi  uppajjati . sahajātādhipati: anidassanādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anidassanānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
adhipatipaccayena paccayo.
   {204.1}   Anidassano   dhammo   sanidassanassa  dhammassa
adhipatipaccayena    paccayo:   sahajātādhipati:   anidassanādhipati
sanidassanānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo .
Anidassano  dhammo  sanidassanassa  ca  anidassanassa  ca  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajātādhipati: anidassanādhipati sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ   sanidassanānañca   anidassanānañca   cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [205] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  anidassanā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
anidassanānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ gotrabhussa
gotrabhu    maggassa   nevasaññānāsaññāyatanaṃ   phalasamāpattiyā
anantarapaccayena paccayo.
   [206] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:  .  sahajātapaccayena  paccayo:  tīṇi . aññamaññapaccayena
paccayo: ekaṃ. Nissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [207] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  ārammaṇūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
vaṇṇasampadaṃ  patthayamāno  dānaṃ  ...  sīlaṃ  ...  uposathakammaṃ
karoti  vaṇṇasampadā  saddhāya  .pe.  patthanāya  kāyikassa  sukhassa
kāyikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamāpattiyā  upanissayapaccayena
paccayo  . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.
Samāpattiṃ  uppādeti mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe.
Senāsanaṃ  upanissāya dānaṃ deti .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe.
Senāsanaṃ saddhāya .pe. Phalasamāpattiyā upanissayapaccayena paccayo.
   [208] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  sanidassanaṃ  rūpaṃ  aniccato  ...  domanassaṃ  uppajjati
dibbena   cakkhunā   rūpaṃ   passati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena  paccayo  .  anidassano  dhammo  anidassanassa
dhammassa    purejātapaccayena    paccayo:   ārammaṇapurejātaṃ
vatthupurejātaṃ . ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ...
Domanassaṃ  uppajjati  dibbāya  sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti saddāyatanaṃ
sotaviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  purejātapaccayena
paccayo   .   vatthupurejātaṃ:   cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa vatthu anidassanānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena
paccayo  .  sanidassano  ca  anidassano  ca  dhammā  anidassanassa
dhammassa    purejātapaccayena   paccayo:   ārammaṇapurejātaṃ:
vatthupurejātaṃ:  rūpāyatanañca  vatthu  ca  anidassanānaṃ  khandhānaṃ
purejātapaccayena  paccayo  rūpāyatanañca  cakkhāyatanañca cakkhuviññāṇassa
purejātapaccayena paccayo.
   [209] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:   pacchājātā   anidassanā   khandhā   purejātassa
imassa anidassanassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo . anidassano
dhammo   sanidassanassa   dhammassa   pacchājātapaccayena  paccayo:
pacchājātā  anidassanā  khandhā  purejātassa  imassa  sanidassanassa
kāyassa pacchājātapaccayena paccayo . anidassano dhammo sanidassanassa
ca   anidassanassa  ca  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo:
pacchājātā  anidassanā  khandhā  purejātassa imassa sanidassanassa ca
anidassanassa ca kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [210] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo: purimā ....
   [211]  Anidassano  dhammo anidassanassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: anidassanā cetanā
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  anidassanānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo . nānākhaṇikā: anidassanā cetanā vipākānaṃ
anidassanānaṃ  khandhānaṃ  anidassanānañca  kaṭattārūpānaṃ  kammapaccayena
paccayo  .  anidassano  dhammo  sanidassanassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  vitthāretabbaṃ  . anidassano
dhammo  sanidassanassa  ca  anidassanassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajātā nānākhaṇikā. Vitthāretabbaṃ.
   [212]  Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vipākapaccayena
paccayo:  tīṇi  .  ...  āhārapaccayena  paccayo:  tīṇi  tīsupi
kabaḷiṃkāro āhāro kātabbo . ... indriyapaccayena paccayo: tīṇi
tīsupi rūpajīvitindriyaṃ. ... Jhānapaccayena paccayo: tīṇi. ... Maggapaccayena
paccayo: tīṇi. ... Sampayuttapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [213]   Anidassano   dhammo   anidassanassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ .
Sahajātā:   anidassanā   khandhā  anidassanānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   vippayuttapaccayena   paccayo  paṭisandhikkhaṇe  anidassanā
khandhā   anidassanānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo
khandhā vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhānaṃ vippayuttapaccayena
Paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   vatthu  anidassanānaṃ  khandhānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  anidassanā  khandhā  purejātassa imassa
anidassanassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {213.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . Sahajātā: anidassanā khandhā sanidassanānaṃ
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe
pacchājātā anidassanā khandhā purejātassa imassa sanidassanassa kāyassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   {213.2}  Anidassano  dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . sahajātā:
anidassanā  khandhā  sanidassanānañca  anidassanānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   vippayuttapaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  pacchājātā
anidassanā  khandhā  purejātassa  imassa sanidassanassa ca anidassanassa
ca kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [214]  Sanidassano  dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sanidassanaṃ rūpaṃ aniccato ... domanassaṃ uppajjati dibbena
cakkhunā  rūpaṃ  passati  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  atthipaccayena
paccayo  .  anidassano  dhammo  anidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajāto:
Anidassano eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ anidassanānañca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  saṅkhittaṃ
yāva  asaññasattā  . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ...
Domanassaṃ   uppajjati   dibbāya   sotadhātuyā  saddaṃ  suṇāti
saddāyatanaṃ   sotaviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
cakkhāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu
anidassanānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
anidassanā  khandhā  purejātassa  imassa  anidassanassa  kāyassa
atthipaccayena  paccayo  kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  anidassanassa
kāyassa   atthipaccayena   paccayo   rūpajīvitindriyaṃ  anidassanānaṃ
kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {214.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: anidassanā
khandhā   sanidassanānaṃ   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  paṭisandhikkhaṇe  mahābhūtā  sanidassanānaṃ  cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   kaṭattārūpānaṃ   upādārūpānaṃ   atthipaccayena  paccayo
bāhiraṃ  ...  āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ
mahābhūtā  sanidassanassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:
anidassanā  khandhā  purejātassa  imassa  sanidassanassa  kāyassa
atthipaccayena   paccayo   kabaḷiṃkāro   āhāro   imassa
sanidassanassa   kāyassa   atthipaccayena   paccayo  rūpajīvitindriyaṃ
Sanidassanānaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {214.2}  Anidassano  dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Sahajāto:  anidassano eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ sanidassanānañca
anidassanānañca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ atthipaccayena paccayo: dve
khandhā  ...  paṭisandhikkhaṇe  mahābhūtā sanidassanānañca anidassanānañca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  kaṭattārūpānaṃ  upādārūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo: bāhiraṃ ... Āhārasamuṭṭhānaṃ ... Utusamuṭṭhānaṃ ... Asaññasattānaṃ
mahābhūtā    sanidassanānañca    anidassanānañca   kaṭattārūpānaṃ
upādārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {214.3}  Sanidassano  ca  anidassano ca dhammā anidassanassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejātaṃ  rūpāyatanañca  vatthu ca
anidassanānaṃ   khandhānaṃ   atthipaccayena   paccayo   rūpāyatanañca
cakkhāyatanañca   cakkhuviññāṇassa   atthipaccayena   paccayo  .
Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [215]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  dve  adhipatiyā cattāri
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
ekaṃ  nissaye  tīṇi  upanissaye  dve purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi   āsevane   ekaṃ   kamme   tīṇi   vipāke   tīṇi
āhāre  tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi
Sampayutte  ekaṃ  vippayutte  tīṇi  atthiyā  pañca  natthiyā
ekaṃ vigate ekaṃ avigate pañca. Evaṃ gaṇetabbaṃ.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [216] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . anidassano dhammo anidassanassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  . anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa sahajātapaccayena
paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo: . anidassano dhammo sanidassanassa ca
anidassanassa  ca dhammassa sahajātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo: . sanidassano ca anidassano ca dhammā anidassanassa dhammassa
purejātapaccayena paccayo:.
   [217]  Nahetuyā  pañca  naārammaṇe  cattāri  naadhipatiyā
pañca  naanantare  pañca  nasamanantare  pañca  nasahajāte  pañca
naaññamaññe   pañca   nanissaye  cattāri  naupanissaye  pañca
Napurejāte  cattāri  napacchājāte pañca sabbattha pañca nasampayutte
pañca    navippayutte    cattāri    noatthiyā   cattāri
nonatthiyā pañca novigate pañca noavigate cattāri.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [218] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Naadhipatiyā tīṇi naanantare
tīṇi   nasamanantare   tīṇi   naaññamaññe   tīṇi   naupanissaye
tīṇi  saṅkhittaṃ  ...  nasampayutte tīṇi navippayutte ekaṃ nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [219] Nahetupaccayā ārammaṇe dve ... adhipatiyā cattāri
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  tīṇi  aññamaññe
ekaṃ  nissaye  tīṇi  upanissaye  dve purejāte tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  tīṇi  kamme  tīṇi  saṅkhittaṃ  ...  magge  tīṇi
sampayutte  ekaṃ  vippayutte  tīṇi  atthiyā  pañca  natthiyā ekaṃ
vigate ekaṃ avigate pañca.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
          Sanidassanadukaṃ niṭṭhitaṃ.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 111-121. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2244              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2244              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=202&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=202              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]