ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Panhavaro
   [202]  Anidassano  dhammo anidassanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  anidassana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  anidassananam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo: patisandhikkhane ....
Anidassano  dhammo  sanidassanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
anidassana  hetu  sanidassananam  cittasamutthananam rupanam hetupaccayena
paccayo:  patisandhikkhane  ... . anidassano dhammo sanidassanassa ca
anidassanassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: anidassana hetu
sampayuttakanam khandhanam sanidassanananca anidassanananca cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo: patisandhikkhane ....
   [203] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sanidassanam  rupam  aniccato  ...  domanassam  uppajjati
dibbena    cakkhuna    ...   rupayatanam   cakkhuvinnanassa
arammanapaccayena   paccayo  sanidassana  khandha  iddhividhananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page112.

Arammanapaccayena paccayo:. {203.1} Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam paccavekkhanti nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese ... pubbe ... cakkhum ... kayam sadde vatthum ... Anidassane khandhe aniccato ... domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena anidassanacittasamangissa cittam janati akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa saddayatanam sotavinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa anidassana khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo:. [204] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: anidassanam rupam garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati. Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page113.

Paccayo: arammanapadhiti sahajatadhipati . arammanadhipati: danam datva silam ... uposathakammam ... tam garum katva ... Pubbe sucinnani ... jhana vutthahitva ... ariya magga vutthahitva maggam garum katva ... phalam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo cakkhum ... vatthum ... Anidassane khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: anidassanadhipati sampayuttakanam khandhanam anidassananam cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. {204.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: anidassanadhipati sanidassananam cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo . Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo: sahajatadhipati: anidassanadhipati sampayuttakanam khandhanam sanidassanananca anidassanananca cittasamutthanananca rupanam adhipatipaccayena paccayo. [205] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima anidassana khandha pacchimanam pacchimanam anidassananam khandhanam anantarapaccayena paccayo anulomam gotrabhussa gotrabhu maggassa nevasannanasannayatanam phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page114.

[206] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: . sahajatapaccayena paccayo: tini . annamannapaccayena paccayo: ekam. Nissayapaccayena paccayo: tini. [207] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo arammanupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: vannasampadam patthayamano danam ... silam ... uposathakammam karoti vannasampada saddhaya .pe. patthanaya kayikassa sukhassa kayikassa dukkhassa maggassa phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe. Samapattim uppadeti manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. Senasanam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati saddha .pe. Senasanam saddhaya .pe. Phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. [208] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: sanidassanam rupam aniccato ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati rupayatanam cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ...

--------------------------------------------------------------------------------------------- page115.

Domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati saddayatanam sotavinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa purejatapaccayena paccayo . vatthupurejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu anidassananam khandhanam purejatapaccayena paccayo . sanidassano ca anidassano ca dhamma anidassanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam: vatthupurejatam: rupayatananca vatthu ca anidassananam khandhanam purejatapaccayena paccayo rupayatananca cakkhayatananca cakkhuvinnanassa purejatapaccayena paccayo. [209] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa anidassanassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo . anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo . anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa ca anidassanassa ca kayassa pacchajatapaccayena paccayo. [210] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo: purima ....

--------------------------------------------------------------------------------------------- page116.

[211] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . sahajata: anidassana cetana sampayuttakanam khandhanam anidassanananca cittasamutthananam rupanam kammapaccayena paccayo . nanakhanika: anidassana cetana vipakanam anidassananam khandhanam anidassanananca katattarupanam kammapaccayena paccayo . anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika . vittharetabbam . anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa kammapaccayena paccayo: sahajata nanakhanika. Vittharetabbam. [212] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vipakapaccayena paccayo: tini . ... aharapaccayena paccayo: tini tisupi kabalimkaro aharo katabbo . ... indriyapaccayena paccayo: tini tisupi rupajivitindriyam. ... Jhanapaccayena paccayo: tini. ... Maggapaccayena paccayo: tini. ... Sampayuttapaccayena paccayo: ekam. [213] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . Sahajata: anidassana khandha anidassananam cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane anidassana khandha anidassananam katattarupanam vippayuttapaccayena paccayo khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page117.

Paccayo . purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu anidassananam khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: anidassana khandha purejatassa imassa anidassanassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. {213.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . Sahajata: anidassana khandha sanidassananam cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo. {213.2} Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sahajata: anidassana khandha sanidassanananca anidassanananca cittasamutthananam rupanam vippayuttapaccayena paccayo patisandhikkhane pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa ca anidassanassa ca kayassa vippayuttapaccayena paccayo. [214] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sanidassanam rupam aniccato ... domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati rupayatanam cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajato:

--------------------------------------------------------------------------------------------- page118.

Anidassano eko khandho tinnannam khandhanam anidassanananca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... sankhittam yava asannasatta . purejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Domanassam uppajjati dibbaya sotadhatuya saddam sunati saddayatanam sotavinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu anidassananam khandhanam atthipaccayena paccayo . pacchajata: anidassana khandha purejatassa imassa anidassanassa kayassa atthipaccayena paccayo kabalimkaro aharo imassa anidassanassa kayassa atthipaccayena paccayo rupajivitindriyam anidassananam katattarupanam atthipaccayena paccayo. {214.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: anidassana khandha sanidassananam cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo patisandhikkhane mahabhuta sanidassananam cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo bahiram ... aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam mahabhuta sanidassanassa atthipaccayena paccayo . pacchajata: anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa kayassa atthipaccayena paccayo kabalimkaro aharo imassa sanidassanassa kayassa atthipaccayena paccayo rupajivitindriyam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page119.

Sanidassananam katattarupanam atthipaccayena paccayo. {214.2} Anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam. Sahajato: anidassano eko khandho tinnannam khandhanam sanidassanananca anidassanananca cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo: dve khandha ... patisandhikkhane mahabhuta sanidassanananca anidassanananca cittasamutthananam rupanam katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo: bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam mahabhuta sanidassanananca anidassanananca katattarupanam upadarupanam atthipaccayena paccayo. {214.3} Sanidassano ca anidassano ca dhamma anidassanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: purejatam rupayatananca vatthu ca anidassananam khandhanam atthipaccayena paccayo rupayatananca cakkhayatananca cakkhuvinnanassa atthipaccayena paccayo . Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:. [215] Hetuya tini arammane dve adhipatiya cattari anantare ekam samanantare ekam sahajate tini annamanne ekam nissaye tini upanissaye dve purejate tini pacchajate tini asevane ekam kamme tini vipake tini ahare tini indriye tini jhane tini magge tini

--------------------------------------------------------------------------------------------- page120.

Sampayutte ekam vippayutte tini atthiya panca natthiya ekam vigate ekam avigate panca. Evam ganetabbam. Anulomam nitthitam. [216] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . anidassano dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . sanidassano ca anidassano ca dhamma anidassanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo:. [217] Nahetuya panca naarammane cattari naadhipatiya panca naanantare panca nasamanantare panca nasahajate panca naannamanne panca nanissaye cattari naupanissaye panca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page121.

Napurejate cattari napacchajate panca sabbattha panca nasampayutte panca navippayutte cattari noatthiya cattari nonatthiya panca novigate panca noavigate cattari. Paccaniyam nitthitam. [218] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya tini naanantare tini nasamanantare tini naannamanne tini naupanissaye tini sankhittam ... nasampayutte tini navippayutte ekam nonatthiya tini novigate tini. Anulomapaccaniyam nitthitam. [219] Nahetupaccaya arammane dve ... adhipatiya cattari anantare ekam samanantare ekam sahajate tini annamanne ekam nissaye tini upanissaye dve purejate tini pacchajate tini asevane tini kamme tini sankhittam ... magge tini sampayutte ekam vippayutte tini atthiya panca natthiya ekam vigate ekam avigate panca. Paccaniyanulomam nitthitam. Sanidassanadukam nitthitam. --------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 111-121. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2244&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2244&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=202&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=202              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]