ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              Panhavaro
   [202]  Anidassano  dhammo anidassanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  anidassana  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  anidassananam
cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo: patisandhikkhane ....
Anidassano  dhammo  sanidassanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
anidassana  hetu  sanidassananam  cittasamutthananam rupanam hetupaccayena
paccayo:  patisandhikkhane  ... . anidassano dhammo sanidassanassa ca
anidassanassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: anidassana hetu
sampayuttakanam khandhanam sanidassanananca anidassanananca cittasamutthanananca
rupanam hetupaccayena paccayo: patisandhikkhane ....
   [203] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sanidassanam  rupam  aniccato  ...  domanassam  uppajjati
dibbena    cakkhuna    ...   rupayatanam   cakkhuvinnanassa
arammanapaccayena   paccayo  sanidassana  khandha  iddhividhananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
Arammanapaccayena paccayo:.
   {203.1}   Anidassano   dhammo   anidassanassa  dhammassa
arammanapaccayena  paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ...
Tam  paccavekkhati  pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana vutthahitva
jhanam  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam paccavekkhanti
phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa
vodanassa   maggassa   phalassa   avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  ariya  pahine  kilese  paccavekkhanti vikkhambhite kilese
... pubbe ... cakkhum ... kayam sadde vatthum ... Anidassane khandhe
aniccato  ...  domanassam  uppajjati  dibbaya  sotadhatuya  saddam
sunati  cetopariyananena  anidassanacittasamangissa  cittam  janati
akasanancayatanam     vinnanancayatanassa     akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa     saddayatanam     sotavinnanassa
photthabbayatanam  kayavinnanassa  anidassana  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo:.
   [204]  Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati:   anidassanam   rupam   garum  katva
assadeti abhinandati tam garum katva rago uppajjati ditthi uppajjati.
Anidassano   dhammo   anidassanassa   dhammassa   adhipatipaccayena
Paccayo:   arammanapadhiti   sahajatadhipati  .  arammanadhipati:
danam datva silam ... uposathakammam ... tam garum katva ... Pubbe
sucinnani ... jhana vutthahitva ... ariya magga vutthahitva maggam
garum katva ... phalam garum katva ... nibbanam gotrabhussa vodanassa
maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  cakkhum  ... vatthum ...
Anidassane  khandhe  garum katva assadeti abhinandati tam garum katva
rago  uppajjati  ditthi  uppajjati . sahajatadhipati: anidassanadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  anidassananam  cittasamutthanananca  rupanam
adhipatipaccayena paccayo.
   {204.1}   Anidassano   dhammo   sanidassanassa  dhammassa
adhipatipaccayena    paccayo:   sahajatadhipati:   anidassanadhipati
sanidassananam  cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo .
Anidassano  dhammo  sanidassanassa  ca  anidassanassa  ca  dhammassa
adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati: anidassanadhipati sampayuttakanam
khandhanam   sanidassanananca   anidassanananca   cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [205] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  anidassana  khandha  pacchimanam  pacchimanam
anidassananam  khandhanam  anantarapaccayena  paccayo  anulomam gotrabhussa
gotrabhu    maggassa   nevasannanasannayatanam   phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [206] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:  .  sahajatapaccayena  paccayo:  tini . annamannapaccayena
paccayo: ekam. Nissayapaccayena paccayo: tini.
   [207] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo  arammanupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
vannasampadam  patthayamano  danam  ...  silam  ...  uposathakammam
karoti  vannasampada  saddhaya  .pe.  patthanaya  kayikassa  sukhassa
kayikassa   dukkhassa  maggassa  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo  . anidassano dhammo anidassanassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam  deti  .pe.
Samapattim  uppadeti manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe.
Senasanam  upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati saddha .pe.
Senasanam saddhaya .pe. Phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo.
   [208] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  sanidassanam  rupam  aniccato  ...  domanassam  uppajjati
dibbena   cakkhuna   rupam   passati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa
purejatapaccayena  paccayo  .  anidassano  dhammo  anidassanassa
dhammassa    purejatapaccayena    paccayo:   arammanapurejatam
vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ...
Domanassam  uppajjati  dibbaya  sotadhatuya  saddam sunati saddayatanam
sotavinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  purejatapaccayena
paccayo   .   vatthupurejatam:   cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa
kayayatanam kayavinnanassa vatthu anidassananam khandhanam purejatapaccayena
paccayo  .  sanidassano  ca  anidassano  ca  dhamma  anidassanassa
dhammassa    purejatapaccayena   paccayo:   arammanapurejatam:
vatthupurejatam:  rupayatananca  vatthu  ca  anidassananam  khandhanam
purejatapaccayena  paccayo  rupayatananca  cakkhayatananca cakkhuvinnanassa
purejatapaccayena paccayo.
   [209] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:   pacchajata   anidassana   khandha   purejatassa
imassa anidassanassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo . anidassano
dhammo   sanidassanassa   dhammassa   pacchajatapaccayena  paccayo:
pacchajata  anidassana  khandha  purejatassa  imassa  sanidassanassa
kayassa pacchajatapaccayena paccayo . anidassano dhammo sanidassanassa
ca   anidassanassa  ca  dhammassa  pacchajatapaccayena  paccayo:
pacchajata  anidassana  khandha  purejatassa imassa sanidassanassa ca
anidassanassa ca kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [210] Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo: purima ....
   [211]  Anidassano  dhammo anidassanassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  . sahajata: anidassana cetana
sampayuttakanam  khandhanam  anidassanananca  cittasamutthananam  rupanam
kammapaccayena  paccayo . nanakhanika: anidassana cetana vipakanam
anidassananam  khandhanam  anidassanananca  katattarupanam  kammapaccayena
paccayo  .  anidassano  dhammo  sanidassanassa dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  vittharetabbam  . anidassano
dhammo  sanidassanassa  ca  anidassanassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajata nanakhanika. Vittharetabbam.
   [212]  Anidassano dhammo anidassanassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo:  tini  .  ...  aharapaccayena  paccayo:  tini  tisupi
kabalimkaro aharo katabbo . ... indriyapaccayena paccayo: tini
tisupi rupajivitindriyam. ... Jhanapaccayena paccayo: tini. ... Maggapaccayena
paccayo: tini. ... Sampayuttapaccayena paccayo: ekam.
   [213]   Anidassano   dhammo   anidassanassa   dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam .
Sahajata:   anidassana   khandha  anidassananam  cittasamutthananam
rupanam   vippayuttapaccayena   paccayo  patisandhikkhane  anidassana
khandha   anidassananam  katattarupanam  vippayuttapaccayena  paccayo
khandha vatthussa vippayuttapaccayena paccayo vatthu khandhanam vippayuttapaccayena
Paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam
kayavinnanassa   vatthu  anidassananam  khandhanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  anidassana  khandha  purejatassa imassa
anidassanassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {213.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam . Sahajata: anidassana khandha sanidassananam
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
pacchajata anidassana khandha purejatassa imassa sanidassanassa kayassa
vippayuttapaccayena paccayo.
   {213.2}  Anidassano  dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca
dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sahajata:
anidassana  khandha  sanidassanananca  anidassanananca  cittasamutthananam
rupanam   vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane  pacchajata
anidassana  khandha  purejatassa  imassa sanidassanassa ca anidassanassa
ca kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [214]  Sanidassano  dhammo anidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sanidassanam rupam aniccato ... domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  rupayatanam  cakkhuvinnanassa  atthipaccayena
paccayo  .  anidassano  dhammo  anidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajato:
Anidassano eko khandho tinnannam khandhanam anidassanananca cittasamutthananam
rupanam  atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...  sankhittam
yava  asannasatta  . purejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ...
Domanassam   uppajjati   dibbaya   sotadhatuya  saddam  sunati
saddayatanam   sotavinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
anidassananam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
anidassana  khandha  purejatassa  imassa  anidassanassa  kayassa
atthipaccayena  paccayo  kabalimkaro  aharo  imassa  anidassanassa
kayassa   atthipaccayena   paccayo   rupajivitindriyam  anidassananam
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {214.1} Anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: anidassana
khandha   sanidassananam   cittasamutthananam   rupanam  atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane  mahabhuta  sanidassananam  cittasamutthananam
rupanam   katattarupanam   upadarupanam   atthipaccayena  paccayo
bahiram  ...  aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam
mahabhuta  sanidassanassa  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata:
anidassana  khandha  purejatassa  imassa  sanidassanassa  kayassa
atthipaccayena   paccayo   kabalimkaro   aharo   imassa
sanidassanassa   kayassa   atthipaccayena   paccayo  rupajivitindriyam
Sanidassananam katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {214.2}  Anidassano  dhammo sanidassanassa ca anidassanassa ca
dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam.
Sahajato:  anidassano eko khandho tinnannam khandhanam sanidassanananca
anidassanananca  cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena paccayo: dve
khandha  ...  patisandhikkhane  mahabhuta sanidassanananca anidassanananca
cittasamutthananam  rupanam  katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena
paccayo: bahiram ... Aharasamutthanam ... Utusamutthanam ... Asannasattanam
mahabhuta    sanidassanananca    anidassanananca   katattarupanam
upadarupanam atthipaccayena paccayo.
   {214.3}  Sanidassano  ca  anidassano ca dhamma anidassanassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  purejatam  rupayatananca  vatthu ca
anidassananam   khandhanam   atthipaccayena   paccayo   rupayatananca
cakkhayatananca   cakkhuvinnanassa   atthipaccayena   paccayo  .
Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [215]  Hetuya  tini  arammane  dve  adhipatiya cattari
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  tini  annamanne
ekam  nissaye  tini  upanissaye  dve purejate tini pacchajate
tini   asevane   ekam   kamme   tini   vipake   tini
ahare  tini  indriye  tini  jhane  tini  magge  tini
Sampayutte  ekam  vippayutte  tini  atthiya  panca  natthiya
ekam vigate ekam avigate panca. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [216] Sanidassano dhammo anidassanassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . anidassano dhammo anidassanassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  . anidassano dhammo sanidassanassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo: . anidassano dhammo sanidassanassa ca
anidassanassa  ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena
paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo: . sanidassano ca anidassano ca dhamma anidassanassa dhammassa
purejatapaccayena paccayo:.
   [217]  Nahetuya  panca  naarammane  cattari  naadhipatiya
panca  naanantare  panca  nasamanantare  panca  nasahajate  panca
naannamanne   panca   nanissaye  cattari  naupanissaye  panca
Napurejate  cattari  napacchajate panca sabbattha panca nasampayutte
panca    navippayutte    cattari    noatthiya   cattari
nonatthiya panca novigate panca noavigate cattari.
           Paccaniyam nitthitam.
   [218] Hetupaccaya naarammane tini ... Naadhipatiya tini naanantare
tini   nasamanantare   tini   naannamanne   tini   naupanissaye
tini  sankhittam  ...  nasampayutte tini navippayutte ekam nonatthiya
tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [219] Nahetupaccaya arammane dve ... adhipatiya cattari
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  tini  annamanne
ekam  nissaye  tini  upanissaye  dve purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  tini  sankhittam  ...  magge  tini
sampayutte  ekam  vippayutte  tini  atthiya  panca  natthiya ekam
vigate ekam avigate panca.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Sanidassanadukam nitthitam.
              --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 111-121. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2244&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2244&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=202&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=22              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=202              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]