ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Sappaṭighadukaṃ
             paṭiccavāro
   [220]  Sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo uppajjati
hetupaccayā:  sappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  dve  mahābhūtā
dve mahābhūte paṭicca ekaṃ ... sappaṭighe mahābhūte paṭicca sappaṭighaṃ
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca
cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  .  sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca appaṭigho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  sappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  āpodhātu
sappaṭighe  mahābhūte  paṭicca  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  paṭicca  āpodhātu itthindriyaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro.
   {220.1}  Sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho ca appaṭigho ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  sappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca
dve mahābhūtā āpodhātu ca dve mahābhūte ... Sappaṭighe mahābhūte
paṭicca  sappaṭighañca  appaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ   phoṭṭhabbāyatanaṃ   paṭicca   cakkhāyatanaṃ   rasāyatanaṃ
āpodhātu  itthindriyaṃ  kabaḷiṃkāro  āhāro  .  appaṭighaṃ  dhammaṃ
paṭicca   appaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  appaṭighaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ
dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
Khandhā  āpodhātuṃ  paṭicca  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ kaṭattārūpaṃ
upādārūpaṃ āpodhātuṃ paṭicca itthindriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {220.2}  Appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati
hetupaccayā:  appaṭighe  khandhe  paṭicca  sappaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  āpodhātuṃ  paṭicca  sappaṭighā  mahābhūtā  āpodhātuṃ
paṭicca  sappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ āpodhātuṃ
paṭicca  cakkhāyatanaṃ phoṭṭhabbāyatanaṃ . appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho
ca  appaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā: appaṭighaṃ ekaṃ
khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā  sappaṭighañca  appaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  dve  khandhe ... paṭisandhikkhaṇe āpodhātuṃ paṭicca sappaṭighañca
appaṭighañca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   kaṭattārūpaṃ   upādārūpaṃ
āpodhātuṃ  paṭicca  cakkhāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ itthindriyaṃ kabaḷiṃkāro
āhāro.
   {220.3}  Sappaṭighañca  appaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sappaṭighe  khandhe ca mahābhūte ca
paṭicca   sappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe  sappaṭighaṃ
ekaṃ  mahābhūtañca  āpodhātuñca  paṭicca  dve  mahābhūtā sappaṭighe
mahābhūte  ca  āpodhātuñca  paṭicca  sappaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca  paṭicca
cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ  .  sappaṭighañca  appaṭighañca  dhammaṃ  paṭicca
appaṭigho  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  sappaṭighe  khandhe  ca
Mahābhūte  ca  paṭicca  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
appaṭighe  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  appaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca  paṭicca  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca paṭicca
itthindriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   {220.4}  Sappaṭighañca  appaṭighañca  dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca
appaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti hetupaccayā: appaṭighe khandhe ca
mahābhūte  ca  paṭicca  sappaṭighañca  appaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhikkhaṇe  appaṭighe  khandhe  ca mahābhūte ca paṭicca sappaṭighañca
appaṭighañca  kaṭattārūpaṃ  phoṭṭhabbāyatanañca  āpodhātuñca  paṭicca
sappaṭighañca  appaṭighañca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ
phoṭṭhabbāyatanañca   āpodhātuñca  paṭicca  cakkhāyatanaṃ  rasāyatanaṃ
itthindriyaṃ kabaḷiṃkāro āhāro.
   [221]  Appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho  dhammo uppajjati
ārammaṇapaccayā:  appaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve khandhe ... Paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā.
   [222] Sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho dhammo uppajjati adhipatipaccayā:
paṭisandhi   vajjetabbā  kaṭattārūpā  ca  .  anantarapaccayā:
samanantarapaccayā: sahajātapaccayā: sabbe mahābhūtā kātabbā.
   [223]  ...  Aññamaññapaccayā:  sappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtaṃ
paṭicca  dve  mahābhūtā  dve  mahābhūte  ... . sappaṭighaṃ dhammaṃ
Paṭicca  appaṭigho  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā:  sappaṭighe
mahābhūte  paṭicca  āpodhātu . sappaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca sappaṭigho ca
appaṭigho  ca  dhammā  uppajjanti  aññamaññapaccayā:  sappaṭighaṃ
ekaṃ  mahābhūtaṃ  paṭicca  dve  mahābhūtā  ca  āpodhātu ca dve
mahābhūte  ... . appaṭighaṃ dhammaṃ paṭicca appaṭigho dhammo uppajjati
aññamaññapaccayā:  appaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
dve  khandhe  ... paṭisandhikkhaṇe khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca
khandhā  .  appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo  uppajjati
aññamaññapaccayā:  āpodhātuṃ  paṭicca  sappaṭighā  mahābhūtā  ime
ajjhattikabāhirā  mahābhūtā  kātabbā  .  sappaṭighañca  appaṭighañca
dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo  uppajjati  aññamaññapaccayā:
sappaṭighaṃ  ekaṃ  mahābhūtañca  āpodhātuñca paṭicca dve mahābhūtā .
Nissayapaccayā: avigatapaccayā:.
   [224]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  ekaṃ  adhipatiyā  nava
anantare  ekaṃ  samanantare  ekaṃ  sahajāte  nava  aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  ekaṃ  purejāte  ekaṃ āsevane
ekaṃ  kamme  nava  vipāke  nava  āhāre  nava  indriye nava
jhāne  nava  magge  nava  sampayutte  ekaṃ  vippayutte  nava
atthiyā nava natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate nava.
          Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [225]  Sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo uppajjati
nahetupaccayā:  tīṇi  .  appaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  appaṭigho dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  ahetukaṃ  appaṭighaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  appaṭighaṃ  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ...
Ahetukapaṭisandhikkhaṇe  khandhe  paṭicca  vatthu  vatthuṃ  paṭicca  khandhā
āpodhātuṃ  paṭicca  appaṭighaṃ cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ
āpodhātuṃ  paṭicca  itthindriyaṃ  kabaḷiṃkāro  āhāro  bāhiraṃ ...
Āhārasamuṭṭhānaṃ ... utusamuṭṭhānaṃ ... asaññasattānaṃ āpodhātuṃ paṭicca
appaṭighaṃ  kaṭattārūpaṃ  upādārūpaṃ  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe   paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Appaṭighamūlakaṃ  itarepi  dve  pañhā  kātabbā  ghaṭanepi  tīṇi
pañhā  kātabbā  ajjhattikā  bāhirā  mahābhūtā  sabbe jānitvā
kātabbā.
   [226]  Sappaṭighaṃ  dhammaṃ  paṭicca  sappaṭigho  dhammo uppajjati
naārammaṇapaccayā:. Sabbaṃ saṅkhittaṃ. Novigatapaccayā:.
   [227]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  nava  naupanissaye
nava   napurejāte   nava   napacchājāte   nava  naāsevane
nava  nakamme  nava  navipāke  nava  naāhāre  nava  naindriye
nava  najhāne  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava  navippayutte
Nava nonatthiyā nava novigate nava.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [228]  Hetupaccayā  naārammaṇe  nava ... naadhipatiyā nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naaññamaññe  nava  naupanissaye
nava  napurejāte  nava  napucchājāte nava naāsevane nava nakamme
ekaṃ  navipāke  nava nasampayutte nava navippayutte ekaṃ nonatthiyā
nava novigate nava.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [229]  Nahetupaccayā  ārammaṇe ekaṃ ... anantare ekaṃ
samanantare  ekaṃ  sahajāte  ekaṃ  aññamaññe  cha  nissaye  nava
upanissaye  ekaṃ  purejāte ekaṃ āsevane ekaṃ kamme nava .
Saṅkhittaṃ ... magge ekaṃ sampayutte ekaṃ vippayutte nava atthiyā
nava natthiyā ekaṃ vigate ekaṃ avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāropi paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 122-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2457              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2457              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=220&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=220              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]