ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Sappatighadukam
             paticcavaro
   [220]  Sappatigham  dhammam  paticca  sappatigho  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  sappatigham  ekam  mahabhutam  paticca  dve  mahabhuta
dve mahabhute paticca ekam ... sappatighe mahabhute paticca sappatigham
cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatanam  paticca
cakkhayatanam  rasayatanam  .  sappatigham  dhammam  paticca appatigho dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  sappatighe  mahabhute  paticca  apodhatu
sappatighe  mahabhute  paticca  appatigham  cittasamutthanam rupam katattarupam
upadarupam  photthabbayatanam  paticca  apodhatu itthindriyam kabalimkaro
aharo.
   {220.1}  Sappatigham  dhammam  paticca sappatigho ca appatigho ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  sappatigham  ekam  mahabhutam  paticca
dve mahabhuta apodhatu ca dve mahabhute ... Sappatighe mahabhute
paticca  sappatighanca  appatighanca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam
upadarupam   photthabbayatanam   paticca   cakkhayatanam   rasayatanam
apodhatu  itthindriyam  kabalimkaro  aharo  .  appatigham  dhammam
paticca   appatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  appatigham
ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  appatigham  cittasamutthananca rupam
dve  khandhe  ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
Khandha  apodhatum  paticca  appatigham  cittasamutthanam  rupam katattarupam
upadarupam apodhatum paticca itthindriyam kabalimkaro aharo.
   {220.2}  Appatigham  dhammam  paticca sappatigho dhammo uppajjati
hetupaccaya:  appatighe  khandhe  paticca  sappatigham cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  apodhatum  paticca  sappatigha  mahabhuta  apodhatum
paticca  sappatigham  cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam apodhatum
paticca  cakkhayatanam photthabbayatanam . appatigham dhammam paticca sappatigho
ca  appatigho  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: appatigham ekam
khandham  paticca  tayo  khandha  sappatighanca  appatighanca  cittasamutthanam
rupam  dve  khandhe ... patisandhikkhane apodhatum paticca sappatighanca
appatighanca   cittasamutthanam   rupam   katattarupam   upadarupam
apodhatum  paticca  cakkhayatanam  photthabbayatanam itthindriyam kabalimkaro
aharo.
   {220.3}  Sappatighanca  appatighanca  dhammam  paticca  sappatigho
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sappatighe  khandhe ca mahabhute ca
paticca   sappatigham  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  sappatigham
ekam  mahabhutanca  apodhatunca  paticca  dve  mahabhuta sappatighe
mahabhute  ca  apodhatunca  paticca  sappatigham  cittasamutthanam  rupam
katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca  apodhatunca  paticca
cakkhayatanam  rasayatanam  .  sappatighanca  appatighanca  dhammam  paticca
appatigho  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  sappatighe  khandhe  ca
Mahabhute  ca  paticca  appatigham  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
appatighe  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  appatigham  katattarupam
photthabbayatananca  apodhatunca  paticca  appatigham  cittasamutthanam
rupam  katattarupam  upadarupam  photthabbayatananca  apodhatunca paticca
itthindriyam kabalimkaro aharo.
   {220.4}  Sappatighanca  appatighanca  dhammam paticca sappatigho ca
appatigho  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya: appatighe khandhe ca
mahabhute  ca  paticca  sappatighanca  appatighanca  cittasamutthanam  rupam
patisandhikkhane  appatighe  khandhe  ca mahabhute ca paticca sappatighanca
appatighanca  katattarupam  photthabbayatananca  apodhatunca  paticca
sappatighanca  appatighanca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam
photthabbayatananca   apodhatunca  paticca  cakkhayatanam  rasayatanam
itthindriyam kabalimkaro aharo.
   [221]  Appatigham  dhammam  paticca  appatigho  dhammo uppajjati
arammanapaccaya:  appatigham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve khandhe ... Patisandhikkhane vatthum paticca khandha.
   [222] Sappatigham dhammam paticca sappatigho dhammo uppajjati adhipatipaccaya:
patisandhi   vajjetabba  katattarupa  ca  .  anantarapaccaya:
samanantarapaccaya: sahajatapaccaya: sabbe mahabhuta katabba.
   [223]  ...  Annamannapaccaya:  sappatigham  ekam  mahabhutam
paticca  dve  mahabhuta  dve  mahabhute  ... . sappatigham dhammam
Paticca  appatigho  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya:  sappatighe
mahabhute  paticca  apodhatu . sappatigham dhammam paticca sappatigho ca
appatigho  ca  dhamma  uppajjanti  annamannapaccaya:  sappatigham
ekam  mahabhutam  paticca  dve  mahabhuta  ca  apodhatu ca dve
mahabhute  ... . appatigham dhammam paticca appatigho dhammo uppajjati
annamannapaccaya:  appatigham  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
dve  khandhe  ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca
khandha  .  appatigham  dhammam  paticca  sappatigho  dhammo  uppajjati
annamannapaccaya:  apodhatum  paticca  sappatigha  mahabhuta  ime
ajjhattikabahira  mahabhuta  katabba  .  sappatighanca  appatighanca
dhammam  paticca  sappatigho  dhammo  uppajjati  annamannapaccaya:
sappatigham  ekam  mahabhutanca  apodhatunca paticca dve mahabhuta .
Nissayapaccaya: avigatapaccaya:.
   [224]  Hetuya  nava  arammane  ekam  adhipatiya  nava
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  nava  annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  ekam  purejate  ekam asevane
ekam  kamme  nava  vipake  nava  ahare  nava  indriye nava
jhane  nava  magge  nava  sampayutte  ekam  vippayutte  nava
atthiya nava natthiya ekam vigate ekam avigate nava.
          Anulomam nitthitam.
   [225]  Sappatigham  dhammam  paticca  sappatigho  dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  tini  .  appatigham  dhammam  paticca  appatigho dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  ahetukam  appatigham  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  appatigham  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane  khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha
apodhatum  paticca  appatigham cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam
apodhatum  paticca  itthindriyam  kabalimkaro  aharo  bahiram ...
Aharasamutthanam ... utusamutthanam ... asannasattanam apodhatum paticca
appatigham  katattarupam  upadarupam  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate
khandhe   paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .
Appatighamulakam  itarepi  dve  panha  katabba  ghatanepi  tini
panha  katabba  ajjhattika  bahira  mahabhuta  sabbe janitva
katabba.
   [226]  Sappatigham  dhammam  paticca  sappatigho  dhammo uppajjati
naarammanapaccaya:. Sabbam sankhittam. Novigatapaccaya:.
   [227]  Nahetuya  nava  naarammane  nava  naadhipatiya  nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naannamanne  nava  naupanissaye
nava   napurejate   nava   napacchajate   nava  naasevane
nava  nakamme  nava  navipake  nava  naahare  nava  naindriye
nava  najhane  nava  namagge  nava  nasampayutte  nava  navippayutte
Nava nonatthiya nava novigate nava.
           Paccaniyam nitthitam.
   [228]  Hetupaccaya  naarammane  nava ... naadhipatiya nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naannamanne  nava  naupanissaye
nava  napurejate  nava  napucchajate nava naasevane nava nakamme
ekam  navipake  nava nasampayutte nava navippayutte ekam nonatthiya
nava novigate nava.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [229]  Nahetupaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne  cha  nissaye  nava
upanissaye  ekam  purejate ekam asevane ekam kamme nava .
Sankhittam ... magge ekam sampayutte ekam vippayutte nava atthiya
nava natthiya ekam vigate ekam avigate nava.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Sahajatavaropi paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 122-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2457&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2457&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=220&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=23              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=220              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]