ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [233]  Appatigho  dhammo  appatighassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:  appatigha  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  appatighananca
cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhi  .
Appatigho  dhammo  sappatighassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:
appatigha  hetu  sappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  hetupaccayena
paccayo   patisandhi   .  appatigho  dhammo  sappatighassa  ca
appatighassa  ca  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  appatigha  hetu
sampayuttakanam  khandhanam  sappatighananca  appatighananca  cittasamutthananam
rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane ....
   [234]  Sappatigho dhammo appatighassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  cakkhum  ...  photthabbe  aniccato  ...  domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam   sunati   rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam
kayavinnanassa     sappatigha    khandha    iddhividhananassa
pubbenivasanussatinanassa     anagatamsananassa     avajjanaya
arammanapaccayena paccayo.
   {234.1}   Appatigho   dhammo   appatighassa   dhammassa
arammanapaccayena paccayo: danam ... silam ... uposathakammam katva
Tam   paccavekkhati   pubbe   sucinnani   paccavekkhati  jhana
vutthahitva  jhanam  paccavekkhati  ariya  magga  vutthahitva  maggam
paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  gotrabhussa  vodanassa
maggassa  phalassa  avajjanaya  arammanapaccayena  paccayo  ariya
pahine  kilese  paccavekkhanti  vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti
pubbe  samudacinne  kilese  jananti  vatthum  ...  itthindriyam
purisindriyam jivitindriyam apodhatum ... kabalimkaram aharam aniccato ...
Domanassam   uppajjati   cetopariyananena   appatighacittasamangissa
cittam    janati    akasanancayatanam    vinnanancayatanassa
akincannayatanam   nevasannanasannayatanassa   appatigha   khandha
iddhividhananassa    cetopariyananassa    pubbenivasanussatinanassa
yathakammupagananassa  anagatamsananassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo.
   [235]  Sappatigho  dhammo  appatighassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo: arammanadhipati: cakkhum ... photthabbe garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi uppajjati .
Appatigho  dhammo  appatighassa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati sahajatadhipati . arammanadhipati: danam ... silam ...
Uposathakammam ... tam garum katva ... pubbe sucinnani ... Jhana
vutthahitva  jhanam  garum katva paccavekkhati ariya magga vutthahitva
Maggam  garum  katva ... phalam garum katva ... nibbanam gotrabhussa
vodanassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena  paccayo  vatthum  ...
Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum ... kabalimkaram aharam
garum  katva  assadeti  abhinandati tam garum katva rago uppajjati
ditthi  uppajjati  .  sahajatadhipati:  appatighadhipati  sampayuttakanam
khandhanam  appatighananca  cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   {235.1}  Appatigho dhammo sappatighassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   appatighadhipati   sampatighanam  cittasamutthananam  rupanam
adhipatipaccayena  paccayo  .  appatigho  dhammo  sappatighassa  ca
appatighassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati:
appatighadhipati  sampayuttakanam  khandhanam  sappatighananca  appatighananca
cittasamutthananam rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [236]  Appatigho  dhammo appatighassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purima purima appatigha khandha ... .pe. phalasamapattiya
anantarapaccayena paccayo.
   [237]  Appatigho dhammo appatighassa dhammassa samanantarapaccayena
paccayo:.
   [238]  Sampatigho  dhammo sappatighassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:  nava  . annamannapaccayena paccayo: cha . nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [239]  Sampatigho dhammo appatighassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  pakatupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  utum  ...  senasanam upanissaya danam deti .pe.
Sangham  bhindati  utu  senasanam  saddhaya  .pe.  phalasamapattiya
upanissayapaccayena  paccayo  .  appatigho dhammo appatighassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam
deti .pe. ditthim ganhati silam ... .pe. kayikam sukham ... Kayikam
dukkham ... bhojanam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati saddha
.pe.  bhojanam  saddhaya  .pe.  phalasamapattiya  upanissayapaccayena
paccayo.
   [240]  Sampatigho dhammo appatighassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum  ...  photthabbe aniccato ... domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  purejatapaccayena
paccayo   .   vatthupurejatam:   cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa
kayayatanam  kayavinnanassa  purejatapaccayena  paccayo  . appatigho
dhammo appatighassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  vatthum  ...  itthindriyam
Purisindriyam jivitindriyam apodhatum ... kabalimkaram aharam aniccato ...
Domanassam  uppajjati  .  vatthupurejatam:  vatthu  appatighanam khandhanam
purejatapaccayena  paccayo  .  sappatigho  ca  appatigho ca dhamma
appatighassa  dhammassa  purejatapaccacena  paccayo:  arammanapurejatam
vatthupurejatam  .  cakkhayatananca  vatthu  ca  photthabbayatananca
vatthu ca appatighanam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [241] Appatigho dhammo appatighassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:   pacchajata   appatigha   khandha   purejatassa
imassa  appatighassa  kayassa  pacchajatapaccayena  paccayo  .
Pacchajata  appatigha  khandha  purejatassa  imassa  sappatighassa
kayassa  pacchajatapaccayena paccayo . pacchajata appatigha khandha
purejatassa  imassa  sappatighassa  ca  appatighassa  ca  kayassa
pacchajatapaccayena paccayo. Dvinnampi mula katabba.
   [242]  Appatigho dhammo appatighassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo:  purima  purima  appatigha  khandha ... vodanam maggassa
asevanapaccayena paccayo.
   [243]  Appatigho  dhammo  appatighassa  dhammassa kammapaccayena
paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata: appatigha cetana
sampayuttakanam   khandhanam  appatighananca  cittasamutthananam  rupanam
kammapaccayena  paccayo  . nanakhanika: appatigha cetana vipakanam
Khandhanam  appatighananca  katattarupanam  kammapaccayena  paccayo .
Appatigho  dhammo  sappatighassa  dhammassa  kammapaccayena  paccayo:
sahajata  nanakhanika . sahajata: appatigha cetana sampayuttakanam
khandhanam   sappatighananca  cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika:  appatigha  cetana  vipakanam  khandhanam
sappatighananca  katattarupanam  kammapaccayena  paccayo  .  appatigho
dhammo  sappatighassa  ca  appatighassa  ca  dhammassa  kammapaccayena
paccayo: sahajata nanakhanika .pe.
   [244]  Appatigho  dhammo  appatighassa dhammassa vipakapaccayena
paccayo: vipako appatigho ... Tini.
   [245]  Appatigho  dhammo appatighassa dhammassa aharapaccayena
paccayo:  appatigha  ahara  sampayuttakanam  khandhanam appatighananca
cittasamutthananam  rupanam  aharapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
kabalimkaro  aharo  imassa  appatighassa  kayassa  aharapaccayena
paccayo  .  avasesa  dvepi panha katabba patisandhi kabalimkaro
aharo dvisupi katabbo agge.
   [246]  Sappatigho  dhammo appatighassa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:  cakkhundriyam  cakkhuvinnanassa  kayindriyam  kayavinnanassa
indriyapaccayena   paccayo  .  appatigho  dhammo  appatighassa
dhammassa  indriyapaccayena  paccayo:  tini  tisupi  jivitindriyam agge
Katabbam  .  sappatigho  ca appatigho ca dhamma appatighassa dhammassa
indriyapaccayena paccayo: cakkhundriyanca cakkhuvinnananca cakkhuvinnanasahagatanam
khandhanam     indriyapaccayena    paccayo    kayindriyanca
kayavinnananca   kayavinnanasahagatanam   khandhanam   indriyapaccayena
paccayo.
   [247]  Jhanapaccayena  paccayo:  tini  .  maggapaccayena
paccayo: tini. Sampayuttapaccayena paccayo: ekam.
   [248]  Sappatigho dhammo appatighassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:   purejatam:   cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam
kayavinnanassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  appatigho  dhammo
appatighassa   dhammassa   vippayuttapaccayena   paccayo:   sahajatam
purejatam  pacchajatam  .  sahajata:  appatigha  khandha appatighanam
cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo  patisandhikkhane
khandha   vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu  khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam: vatthu appatighanam khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  appatigha  khandha
purejatassa   imassa   appatighassa   kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   {248.1} Appatigho dhammo sappatighassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  appatigha  khandha
sappatighanam  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo
Patisandhikkhane ... . pacchajata: appatigha khandha purejatassa imassa
sappatighassa  kayassa  vippayuttapaccayena  paccayo . appatigho dhammo
sappatighassa  ca  appatighassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:  appatigha khandha sappatighananca
appatighananca  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  ...  .  pacchajata: appatigha khandha purejatassa
imassa  sappatighassa  ca  appatighassa  ca  kayassa  vippayuttapaccayena
paccayo.
   [249]  Sappatigho  dhammo  sappatighassa  dhammassa atthipaccayena
paccayo:  ekam  paticcasadisa  pathamapanha  .  sappatigho  dhammo
appatighassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam purejatam .
Sahajata:   sappatigha   mahabhuta  apodhatuya  atthipaccayena
paccayo  sappatigha  mahabhuta  appatighanam  cittasamutthananam  rupanam
katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  photthabbayatanam
itthindriyassa   kabalimkarassa  aharassa  atthipaccayena  paccayo
bahiram ... aharasamutthanam utusamutthanam asannasattanam .... Purejatam:
cakkhum  ...  photthabbe aniccato ... domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa   cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa    kayayatanam   kayavinnanassa   atthipaccayena
Paccayo.
   {249.1}  Sappatigho  dhammo  sappatighassa  ca  appatighassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sappatigham  ekam  mahabhutam  dvinnam
mahabhutanam  apodhatuya  ca atthipaccayena paccayo paticcasadisam yava
asannasatta  .  appatigho  dhammo appatighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajato:
appatigho  eko  khandho  tinnannam  ...  yava  asannasatta .
Purejatam: vatthum ... Itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum ...
Kabalimkaram aharam aniccato ... domanassam uppajjati vatthu appatighanam
khandhanam  atthipaccayena  paccayo  .  pacchajata: appatigha khandha
purejatassa  imassa  appatighassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo
kabalimkaro  aharo  imassa  appatighassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo  rupajivitindriyam  appatighanam  katattarupanam  atthipaccayena
paccayo.
   {249.2}  Appatigho  dhammo sappatighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  pacchajatam  aharam  indriyam  .  sahajata:
appatigha  khandha  sappatighanam  cittasamutthananam  rupanam atthipaccayena
paccayo  patisandhikkhane apodhatu sappatighanam mahabhutanam atthipaccayena
paccayo   apodhatu   sappatighanam   cittasamutthananam   rupanam
katattarupanam  upadarupanam  atthipaccayena  paccayo  apodhatu
cakkhayatanassa  photthabbayatanassa  atthipaccayena  paccayo bahiram ...
Aharasamutthanam  utusamutthanam  asannasattanam  ...  . pacchajata:
Appatigha khandha purejatassa imassa sappatighassa kayassa atthipaccayena
paccayo   kabalimkaro  aharo  imassa  sappatighassa  kayassa
atthipaccayena  paccayo  rupajivitindriyam  sappatighanam  katattarupanam
atthipaccayena paccayo.
   {249.3}  Appatigho  dhammo  sappatighassa  ca  appatighassa ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  aharam
indriyam  .  sahajato:  appatigho  eko  khandho  tinnannam
khandhanam  sappatighananca  appatighananca  ...  paticcasadisam  yava
asannasatta  .  pacchajata:  appatigha khandha purejatassa imassa
sappatighassa  ca  appatighassa  ca  kayassa  atthipaccayena  paccayo
kabalimkaro  aharo  imassa  sappatighassa ca appatighassa ca kayassa
atthipaccayena  paccayo  rupajivitindriyam  sappatighananca  appatighananca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {249.4}  Sappatigho  ca  appatigho  ca  dhamma  sappatighassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  paticcasadisam  yava asannasatta .
Sappatigho  ca  appatigho ca dhamma appatighassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam purejatam . sahajata: appatigha khandha ca mahabhuta
ca  appatighanam  cittasamutthananam  rupanam  ...  paticcasadisam  yava
asannasatta  .  sahajato:  cakkhuvinnanasahagato  eko  khandho ca
cakkhayatananca tinnannam khandhanam ... Dve khandha ... Kayavinnanasahagato
eko khandho ca kayayatananca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo
Dve khandha ... . sappatigho ca appatigho ca dhamma sappatighassa ca
appatighassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcasadisam.
   [250]  Hetuya  tini  arammane  dve  adhipatiya cattari
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  nava  annamanne
cha  nissaye  nava  upanissaye  dve  purejate  tini pacchajate
tini  asevane  ekam  kamme  tini  vipake  tini  ahare
tini  indriye  panca  jhane  tini  magge  tini  sampayutte
ekam  vippayutte  cattari  atthiya  nava  natthiya  ekam  vigate
ekam avigate nava. Ekam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [251]  Sappatigho  dhammo sappatighassa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:  .  sappatigho dhammo appatighassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:  purejatapaccayena  paccayo:  .  sappatigho  dhammo
sappatighassa  ca  appatighassa ca dhammassa sahajatapaccayena paccayo: .
Appatigho   dhammo   appatighassa   dhammassa   arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:    aharapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:.
   {251.1} Appatigho dhammo sappatighassa dhammassa sahajatapaccayena
Paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  . appatigho
dhammo  sappatighassa  ca  appatighassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo:  pacchajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena  paccayo:
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  . sappatigho
ca  appatigho  ca  dhamma  sappatighassa  dhammassa  sahajatapaccayena
paccayo:  .  sappatigho ca appatigho ca dhamma appatighassa dhammassa
sahajatapaccayena  paccayo:  purejatapaccayena  paccayo: . sappatigho
ca  appatigho  ca  dhamma  sappatighassa  ca  appatighassa ca dhammassa
sahajatapaccayena paccayo:.
   [252] Nahetuya nava. Sankhittam. Naanantare nava nasamanantare nava
nasahajate  cattari  naannamanne nava nanissaye cattari naupanissaye
nava napurejate nava . sankhittam . nasampayutte nava navippayutte nava
noatthiya cattari nonatthiya nava novigate nava noavigate cattari.
           Paccaniyam nitthitam.
   [253] Hetupaccaya naarammane tini sankhittam ... naanantare
tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye  tini
sankhittam  ...  nasampayutte  tini navippayutte ekam nonatthiya tini
novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [254] Nahetupaccaya arammane dve ... Adhipatiya cattari.
Anulomamatika ganetabba. ... Avigate nava.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Sappatighadukam nitthitam.
             -------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 129-141. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2601&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2601&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=233&items=22              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=25              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=233              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]