ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

              paccayavaro
   [261] Rupim dhammam paccaya rupi dhammo uppajjati hetupaccaya:
ekam  mahabhutam ... paticcasadisam . rupim dhammam paccaya arupi dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  vatthum  paccaya arupino khandha patisandhi .
Rupim dhammam paccaya rupi ca arupi ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
vatthum  paccaya  arupino  khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam
rupam  patisandhi  .  evam  avasesa  panha  pavatti  patisandhi
vibhajjitabba.
   [262] Rupim dhammam paccaya arupi dhammo uppajjati arammanapaccaya:
cakkhayatanam   paccaya   cakkhuvinnanam   kayayatanam   paccaya
kayavinnanam  vatthum  paccaya  arupino  khandha  patisandhi  .  arupim
dhammam  paccaya  arupi  dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  arupim
ekam khandham ... dve khandhe ... patisandhi . rupim ca arupim ca dhammam
paccaya  arupi  dhammo  uppajjati arammanapaccaya: cakkhuvinnanasahagatam
ekam  khandhanca  cakkhayatananca  paccaya  tayo  khandha  dve
khandhe  ...  kayavinnanasahagatam  ... arupim ekam khandhanca vatthunca
paccaya tayo khandha dve khandhe .... Sankhittam.
   [263]  Hetuya  nava  arammane  tini  adhipatiya  nava
anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  nava  annamanne  cha
Nissaye  nava  upanissaye  tini  purejate  tini  asevane  tini
kamme  nava  . sankhittam . magge nava sampayutte tini vippayutte
nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
   [264] Rupim dhammam paccaya rupi dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ekam mahabhutam ... asannasattanam ekam mahabhutam ... . rupim dhammam
paccaya  arupi  dhammo  uppajjati nahetupaccaya: cakkhayatanam paccaya
cakkhuvinnanam  kayayatanam  paccaya  kayavinnanam  vatthum  paccaya
ahetuka  arupino  khandha  ahetukapatisandhikkhane  vatthum  paccaya
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  rupim  dhammam  paccaya
rupi  ca  arupi ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya: pavatti patisandhi
katabba . arupim dhammam paccaya arupi dhammo uppajjati nahetupaccaya:
ahetukam  arupim  ekam  khandham  ...  patisandhikkhane  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paccaya  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho.
   {264.1} Arupim dhammam paccaya rupi dhammo uppajjati nahetupaccaya:
arupino  khandhe  paccaya  cittasamutthanam  rupam  patisandhi  .  arupim
dhammam  paccaya  rupi  ca arupi ca dhamma uppajjanti nahetupaccaya:
arupim  ekam  khandham  paccaya  tayo  khandha  cittasamutthananca
rupam  dve  khandhe  ...  patisandhi  .  rupinca  arupinca  dhammam
paccaya   rupi   dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  arupino
Khandhe ca mahabhute ca paccaya cittasamutthanam rupam patisandhi.
   {264.2} Rupinca arupinca dhammam paccaya arupi dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  cakkhuvinnanasahagatam  ekam  khandhanca  cakkhayatananca
paccaya  tayo  khandha  dve  khandhe ... kayavinnanasahagatam ...
Arupim ekam khandhanca vatthunca paccaya tayo khandha dve khandhe ...
Patisandhikkhane  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  vatthunca
paccaya vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho.
   {264.3} Rupinca arupinca dhammam paccaya rupi ca arupi ca dhamma
uppajjanti  nahetupaccaya:  arupim  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya
ahetuka tayo khandha dve khandhe ... Arupino khandhe ca mahabhute ca
paccaya cittasamutthanam rupam patisandhi.
   [265]  Nahetuya  nava  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane nava nakamme
cattari  navipake  nava  naahare ekam naindriye ekam najhane
cattari  namagge nava nasampayutte tini navippayutte dve nonatthiya
tini novigate tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [266]  Hetupaccaya  naarammane  tini  .  sankhittam sabbe
katabba  .  ...  nakamme  tini navipake nava nasampayutte tini
Navippayutte ekam nonatthiya tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [267]  Nahetupaccaya  arammane  tini  sabbe  katabba
... Jhane nava magge tini sankhittam ... Avigate nava.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Nissayavaropi paccayavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 144-147. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2908&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2908&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=261&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=27              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=261              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]