ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [270]  Arupi dhammo arupissa dhammassa hetupaccayena paccayo:
arupi  hetu sampayuttakanam khandhanam hetupaccayena paccayo patisandhi .
Arupi   dhammo   rupissa   dhammassa   hetupaccayena  paccayo:
arupi hetu cittasamutthananam rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi .
Arupi  dhammo  rupissa  ca  arupissa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  arupi  hetu  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca
Rupanam hetupaccayena paccayo patisandhi.
   [271] Rupi dhammo arupissa dhammassa arammanapaccayena paccayo:
cakkhum ... vatthum itthindriyam purisindriyam jivitindriyam apodhatum ...
Kabalimkaram  aharam  aniccato  ...  domanassam  uppajjati  dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanassa   arammanapaccayena   paccayo   photthabbayatanam
kayavinnanassa   arammanapaccayena   paccayo   rupino   khandha
iddhividhananassa    pubbenivasanussatinanassa    anagatamsananassa
avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {271.1}  Arupi  dhammo  arupissa  dhammassa arammanapaccayena
paccayo: danam ... silam ... uposathakammam ... Tam paccavekkhati pubbe
sucinnani paccavekkhati jhana ... ariya magga ... Phalam paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  maggassa  phalassa  avajjanaya
arammanapaccayena paccayo ariya pahine kilese ... Vikkhambhite kilese
... pubbe ... arupino khandhe aniccato ... domanassam uppajjati
cetopariyananena    arupicittasamangissa    cittam    janati
akasanancayatanam     vinnanancayatanassa    akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa   arupino   khandha   iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   [272]  Rupi dhammo arupissa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
arammanadhipati  cakkhu ... kabalimkaram aharam garum katva assadeti
abhinandati  tam  garum  katva  rago  uppajjati  ditthi uppajjati .
Arupi   dhammo   arupissa  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
arammanadhipati  sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  danam  ... .
Sankhittam  . nibbanam maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo arupino
khandhe garum katva assadeti ... rago uppajjati ditthi uppajjati.
Sahajatadhipati:   arupi   adhipati   sampayuttakanam   khandhanam
adhipatipaccayena paccayo . arupi dhammo rupissa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   sahajatadhipati:   arupi   adhipati   cittasamutthananam
rupanam adhipatipaccayena paccayo .  arupi dhammo rupissa ca arupissa ca
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  sahajatadhipati:  arupi  adhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   [273]  Arupi  dhammo  arupissa  dhammassa  anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima arupino khandha pacchimanam pacchimanam arupinam
khandhanam  phalasamapattiya  anantarapaccayena  paccayo  samanantarapaccayena
paccayo  .  sahajatapaccayena  paccayo:  satta  mihaghatana natthi .
Annamannapacyena  paccayo:  cha  .  nissayapaccayena  paccayo: satta
panha mihaghatana natthi.
   [274] Rupi dhammo arupissa dhammassa upanissayapaccayena paccayo:
arammanupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo  utum  ...
Bhojanam  ...  senasanam upanissaya danam deti .pe. sangham bhindati
utu bhojanam senasanam saddhaya .pe. phalasamapattiya upanissayapaccayena
paccayo  .  arupi  dhammo  arupissa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  saddham  upanissaya  danam  deti  ...
Silam  ... .pe. kayikam dukkham upanissaya danam deti .pe. sangham
bhindati saddha . .pe. kayikam dukkham saddhaya .pe. phalasamapattiya
upanissayapaccayena paccayo.
   [275] Rupi dhammo arupissa dhammassa purejatapaccayena paccayo:
arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:  cakkhum ...
Vatthum ... kabalimkaram aharam aniccato ... Domanassam uppajjati dibbena
cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati rupayatanam
cakkhuvinnanassa  photthabbayatanam  kayavinnanassa  .  vatthupurejatam:
cakkhayatanam    cakkhuvinnanassa    kayayatanam    kayavinnanassa
vatthu arupinam khandhanam purejatapaccayena paccayo:.
   [276]  Arupi  dhammo  rupissa  dhammassa  pacchajatapaccayena
paccayo:  pacchajata  arupino  khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena paccayo.
   [277]  Arupi  dhammo  arupissa  dhammassa  asevanapaccayena
paccayo: purima purima ....
   [278]  Arupi dhammo arupissa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajata  nanakhanika  .  sahajata:  arupi cetana sampayuttakanam
khandhanam  kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  arupi  cetana
vipakanam  khandhanam  kammapaccayena  paccayo  . arupi dhammo rupissa
dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .
Sahajata:  arupi  cetana  cittasamutthananam  rupanam  kammapaccayena
paccayo  .  nanakhanika: arupi cetana katattarupanam kammapaccayena
paccayo  .  arupi  dhammo  rupissa  ca  arupissa  ca  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
arupi  cetana  sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  nanakhanika:  arupi  cetana vipakanam
khandhanam katatta ca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [279]  Arupi  dhammo  arupissa  dhammassa  vipakapaccayena
paccayo: tini.
   [280]  Rupi dhammo rupissa dhammassa aharapaccayena paccayo:
kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa  aharapaccayena paccayo .
Arupi dhammo arupissa dhammassa aharapaccayena paccayo: tini.
   [281]  Rupi dhammo rupissa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
Rupajivitindriyam  katattarupanam  indriyapaccayena paccayo . rupi dhammo
arupissa  dhammassa indriyapaccayena paccayo: cakkhundriyam cakkhuvinnanassa
kayindriyam kayavinnanassa indriyapaccayena
paccayo  . arupi dhammo arupissa dhammassa indriyapaccayena paccayo:
tini  .  rupi ca arupi ca dhamma arupissa dhammassa indriyapaccayena
paccayo:   cakkhundriyanca   cakkhuvinnananca   cakkhuvinnanasahagatanam
khandhanam indriyapaccayena paccayo kayindriyanca ....
   [282]  Arupi dhammo arupissa dhammassa jhanapaccayena paccayo:
tini  .  maggapaccayena  paccayo:  tini  .  sampayuttapaccayena
paccayo: ekam.
   [283] Rupi dhammo arupissa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam  purejatam  . sahajatam: patisandhikkhane vatthu arupinam khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa
kayayatanam    kayavinnanassa    vatthu   arupinam   khandhanam
vippayuttapaccayena  paccayo  .  arupi  dhammo  rupissa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  .  sahajata:
arupino  khandha  cittasamutthananam  rupanam  vippayuttapaccayena paccayo
patisandhikkhane   arupi   khandha  katattarupanam  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchajata:  arupino  khandha  purejatassa  imassa
kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [284]  Rupi  dhammo  rupissa dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajatam  aharam  indriyam  . sahajatam: ekam mahabhutam ... yava
asannasatta  kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa  atthipaccayena
paccayo  rupajivitindriyam  katattarupanam  atthipaccayena  paccayo .
Rupi  dhammo  arupissa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam
purejatam . sahajatam: patisandhikkhane vatthu arupinam khandhanam atthipaccayena
paccayo . purejatam: cakkhum ... kabalimkaram aharam aniccato ...
Domanassam uppajjati dibbena cakkhuna ... dibbaya sotadhatuya ...
Rupayatanam    cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam   kayavinnanassa
cakkhayatanam   cakkhuvinnanassa   kayayatanam  kayavinnanassa  vatthu
arupinam khandhanam atthipaccayena paccayo.
   {284.1} Arupi dhammo arupissa dhammassa atthipaccayena paccayo:
arupi eko khandho tinnannam khandhanam dve khandha ... Patisandhikkhane ...
Arupi dhammo rupissa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam.
Sahajata: arupino khandha cittasamutthananam rupanam atthipaccayena paccayo
patisandhikkhane ... . pacchajata: arupino khandha purejatassa imassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   {284.2}  Arupi  dhammo  rupissa  ca  arupissa  ca dhammassa
atthipaccayena   paccayo:   arupi   eko   khandho  tinnannam
khandhanam   cittasamutthanananca   rupanam   atthipaccayena  paccayo
dve khandha ... patisandhikkhane ... . rupi ca arupi ca dhamma rupissa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam  pacchajatam  aharam
indriyam . sahajata: arupino khandha ca mahabhuta ca cittasamutthananam
rupanam   atthipaccayena   paccayo  .  pacchajata:  arupino
khandha  ca  kabalimkaro  aharo  ca imassa kayassa atthipaccayena
paccayo  pacchajata:  arupino  khandha  ca  rupajivitindriyanca
katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {284.3} Rupi ca arupi ca dhamma arupissa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  sahajatam purejatam . sahajato: cakkhuvinnanasahagato eko
khandho  ca  cakkhayatananca  tinnannam  khandhanam  atthipaccayena paccayo
dve khandha ... kayavinnanasahagato arupi eko khandho ca vatthu ca
tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ... Patisandhikkhane
arupi eko khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam dve khandha ....
Natthipaccayena paccayo: vigatapaccayena paccayo: avigatapaccayena paccayo:.
   [285]  Hetuya  tini  arammane  dve  adhipatiya cattari
anantare  ekam  samanantare  ekam  sahajate  satta  annamanne
cha  nissaye  satta  upanissaye  dve purejate ekam pacchajate
ekam   asevane   ekam   kamme   tini   vipake  tini
ahare  cattari  indriye  cha  jhane  tini  magge  tini
sampayutte  ekam  vippayutte  dve  atthiya  satta  natthiya
Ekam vigate ekam avigate satta. Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [286]  Rupi dhammo rupissa dhammassa sahajatapaccayena paccayo:
aharapaccayena  paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  .  rupi
dhammo  arupissa  dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejatapaccayena
paccayo:  .  arupi  dhammo  arupissa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:    sahajatapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:   kammapaccayena   paccayo:   .   arupi   dhammo
rupissa  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  pacchajatapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  arupi  dhammo  rupissa  ca
arupissa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena  paccayo:  kammapaccayena
paccayo . rupi ca arupi ca dhamma rupissa dhammassa sahajatapaccayena
paccayo:    pacchajatapaccayena   paccayo:   aharapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo  .  rupi  ca  arupi  ca
dhamma  arupissa  dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena
paccayo:.
   [287]  Nahetuya  satta  naarammane  satta  naadhipatiya
satta  naanantare  satta  nasamanantare  satta  nasahajate  cha
naannamanne  cha  nanissaye  cha  naupanissaye  satta  napurejate
Satta  .  sankhittam  .  namagge satta nasampayutte cha navippayutte
panca  noatthiya  cattari  nonatthiya  satta  novigate  satta
noavigate cattari. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [288]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya tini
naanantare   tini   nasamanantare   tini   naannamanne   ekam
naupanissaye  tini  sabbattha  tini  nasampayutte  ekam  navippayutte
ekam nonatthiya tini novigate tini evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [289] Nahetupaccaya arammane dve ... adhipatiya cattari
anulomamatika katabba ... Avigate satta.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
           Rupidukam nitthitam.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 147-156. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=2981&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=2981&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=270&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=29              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=270              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]