ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [303]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  lokiya  hetu  sampayuttakanam  khandhanam cittasamutthanananca
rupanam  hetupaccayena  paccayo  patisandhikkhane  ...  . lokuttaro
dhammo lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tini.
   [304]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  danam ... silam ... uposathakammam katva tam paccavekkhati
pubbe  sucinnani  paccavekkhati  jhana  ...  ariya  gotrabhum
paccavekkhanti  vodanam  paccavekkhanti  pahine  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudacinne  kilese
jananti cakkhum ... vatthum ... lokiye khandhe aniccato ... Domanassam
uppajjati  dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya
saddam   sunati   cetopariyananena   lokiyacittasamangissa   cittam
janati   akasanancayatanam  vinnanancayatanassa  akincannayatanam
nevasannanasannayatanassa      rupayatanam     cakkhuvinnanassa
photthabbayatanam  kayavinnanassa  lokiya  khandha  iddhividhananassa
cetopariyananassa   pubbenivasanussatinanassa   yathakammupagananassa
anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo.
   {304.1}   Lokuttaro   dhammo   lokuttarassa  dhammassa
arammanapaccayena   paccayo:   nibbanam   maggassa   phalassa
arammanapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  ariya  magga  vutthahitva
maggam  paccavekkhanti  phalam  paccavekkhanti  nibbanam  paccavekkhanti
nibbanam  gotrabhussa  vodanassa  avajjanaya  arammanapaccayena
paccayo  ariya  cetopariyananena  lokuttaracittasamangissa  cittam
jananti  lokuttara khandha cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa
Anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena
paccayo.
   [305]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   arammanadhipati   sahajatadhipati  .  arammanadhipati:
danam datva silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... Jhana ... Sekkha
gotrabhum garum katva ... vodanam garum katva paccavekkhanti cakkhum ...
Vatthum ... lokiye khandhe garum katva assadeti abhinandati tam garum
katva rago uppajjati ditthi uppajjati . sahajatadhipati: lokiyadhipati
sampayuttakanam  khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  adhipatipaccayena
paccayo.
   {305.1} Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  arammanadhipati  sahajatadhipati  . arammanadhipati: nibbanam
maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajatadhipati: lokuttaradhipati
sampayuttakanam  khandhanam  adhipatipaccayena paccayo . lokuttaro dhammo
lokiyassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  arammanadhipati
sahajatadhipati  .  arammanadhipati:  ariya  magga vutthahitva maggam
garum ... Phalam garum ... Nibbanam garum katva paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa
vodanassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajatadhipati: lokuttaradhipati
cittasamutthananam  rupanam  adhipatipaccayena  paccayo  .  lokuttaro
dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Sahajatadhipati: lokuttaradhipati sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam adhipatipaccayena paccayo.
   [306]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purima  purima  lokiya  khandha  pacchimanam  pacchimanam
lokiyanam  khandhanam  ...  anulomam  gotrabhussa  anulomam vodanassa
anantarapaccayena  paccayo  .  lokiyo  dhammo lokuttarassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  gotrabhu  maggassa  vodanam  maggassa
anulomam  phalasamapattiya  nirodha  vutthahantassa nevasannanasannayatanam
phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo.
   {306.1} Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purima purima lokuttara khandha pacchimanam pacchimanam lokuttaranam
khandhanam  anantarapaccayena  paccayo:  maggo  phalassa  phalam  phalassa
anantarapaccayena  paccayo:  .  lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: phalam vutthanassa anantarapaccayena paccayo .
Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  samanantarapaccayena paccayo: .
Sahajatapaccayena  paccayo:  panca  panha  ghatana  natthi .
Annamannapaccayena paccayo: dve. Nissayapaccayena paccayo: satta.
   [307]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   arammanupanissayo   anantarupanissayo   pakatupanissayo
.pe.  pakatupanissayo:  lokiyam  saddham upanissaya danam deti .pe.
Vipassanam  uppadeti  abhinnam  uppadeti  samapattim uppadeti manam
jappeti ditthim ganhati lokiyam silam ... .pe. senasanam upanissaya
danam  deti  .pe.  sangham bhindati lokiya saddha .pe. senasanam
lokiyaya  saddhaya  .pe.  kayikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo kusalakusalam kammam vipakassa upanissayapaccayena paccayo.
   {307.1} Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo:
pathamassa  maggassa  parikammam  pathamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  catutthassa  maggassa  parikammam  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo: . lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   arammanupanissayo  anantarupanissayo
pakatupanissayo  .pe.  pakatupanissayo: pathamo maggo dutiyassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {307.2} Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  arammanupanissayo  anantarupanissayo  pakatupanissayo  .pe.
Pakatupanissayo:  ariya  maggam  upanissaya  anuppannam  samapattim
uppadenti  uppannam  samapajjanti  sankhare  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  tesam  maggo  .pe.  thanathanakosallassa
upanissayapaccayena   paccayo   phalasamapatti   kayikassa   sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [308]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa purejatapaccayena
paccayo:  arammanapurejatam  vatthupurejatam  .  arammanapurejatam:
cakkhum ... vatthum aniccato dukkhato anattato ... Domanassam uppajjati
dibbena  cakkhuna  rupam  passati  dibbaya  sotadhatuya saddam sunati
rupayatanam   cakkhuvinnanassa   photthabbayatanam  kayavinnanassa  .
Vatthupurejatam:  cakkhayatanam  cakkhuvinnanassa  kayayatanam kayavinnanassa
vatthu lokiyanam khandhanam purejatapaccayena paccayo . lokiyo dhammo
lokuttarassa  dhammassa purejatapaccayena paccayo: vatthupurejatam: vatthu
lokuttaranam khandhanam purejatapaccayena paccayo.
   [309]  Lokiyo  dhammo lokiyassa dhammassa pacchajatapaccayena
paccayo:  pacchajata  lokiya  khandha purejatassa imassa kayassa
pacchajatapaccayena  paccayo  . lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa
pacchajatapaccayena   paccayo:  pacchajata  lokuttara  khandha
purejatassa imassa kayassa pacchajatapaccayena paccayo.
   [310]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa asevanapaccayena
paccayo:  purima  purima  lokiya  khandha  pacchimanam  pacchimanam
lokiyanam  khandhanam  asevanapaccayena  paccayo  anulomam  gotrabhussa
anulomam  vodanassa  asevanapaccayena  paccayo  . lokiyo dhammo
lokuttarassa  dhammassa  asevanapaccayena  paccayo:  gotrabhu maggassa
vodanam maggassa asevanapaccayena paccayo.
   [311] Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajata  nanakhanika  . sahajata: lokiya cetana sampayuttakanam
khandhanam  cittasamutthanananca  rupanam  kammapaccayena  paccayo .
Nanakhanika:  lokiya cetana vipakanam khandhanam katatta ca rupanam
kammapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo lokuttarassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajata  nanakhanika  .  sahajata:
lokuttara  cetana  sampayuttakanam khandhanam kammapaccayena paccayo .
Nanakhanika:  lokuttara  cetana  vipakanam  khandhanam kammapaccayena
paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  lokuttara  cetana  cittasamutthananam rupanam kammapaccayena
paccayo  . lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  lokuttara  cetana  sampayuttakanam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam kammapaccayena paccayo.
   [312]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  vipakapaccayena
paccayo: vipako lokiyo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   vipakapaccayena   paccayo   dve   khandhe   ...
Patisandhikkhane  ...  .  lokuttaro  dhammo  lokuttarassa  dhammassa
vipakapaccayena paccayo: tini.
   [313]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa aharapaccayena
paccayo:  lokiya ahara sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
Rupanam   aharapaccayena   paccayo   patisandhikkhane  kabalimkaro
aharo  imassa  kayassa  aharapaccayena  paccayo . lokuttaro
dhammo lokuttarassa dhammassa aharapaccayena paccayo: tini.
   [314]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa indriyapaccayena
paccayo:   patisandhi   katabba   cakkhundriyam   cakkhuvinnanassa
kayindriyam  kayavinnanassa  indriyapaccayena  paccayo  rupajivitindriyam
katattarupanam  indriyapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo
lokuttarassa dhammassa indriyapaccayena paccayo: tini.
   [315]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  jhanapaccayena
paccayo:  ekam  lokuttaro  ...  tini . maggapaccayena paccayo:
lokiye  ekam  lokuttare  tini  .  lokiyo  dhammo  lokiyassa
dhammassa sampayuttapaccayena paccayo: ekam lokuttaro ... Ekam.
   [316]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  .  sahajata:  lokiya
khandha   cittasamutthananam   rupanam   vippayuttapaccayena  paccayo
patisandhikkhane  khandha  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejatam:  cakkhayatanam
cakkhuvinnanassa   kayayatanam   kayavinnanassa   vatthu  lokiyanam
khandhanam  vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchajata:  lokiya
khandha purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {316.1} Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejatam:  vatthu  lokuttaranam  khandhanam vippayuttapaccayena
paccayo . lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajatam  pacchajatam . sahajata: lokuttara khandha cittasamutthananam
rupanam  vippayuttapaccayena paccayo . pacchajata: lokuttara khandha
purejatassa imassa kayassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [317]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajatam  purejatam  pacchajatam  aharam  indriyam .
Sahajato: lokiyo eko khandho tinnannam khandhanam cittasamutthanananca ...
Yava asannasatta . purejatam: cakkhum ... vatthum ... Purejatasadisam
vatthu  lokiyanam  khandhanam  atthipaccayena  paccayo  . pacchajata:
lokiya  khandha  purejatassa  imassa kayassa atthipaccayena paccayo
kabalimkaro  aharo  imassa  kayassa  atthipaccayena  paccayo
rupajivitindriyam katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {317.1}  Lokiyo  dhammo lokuttarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  purejatam:  vatthu  lokuttaranam  khandhanam  atthipaccayena
paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokuttarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   lokuttaro   eko   khandho   tinnannam  khandhanam
atthipaccayena  paccayo  dve  khandha  ...  . lokuttaro dhammo
lokiyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajatam pacchajatam .
Sahajata:  lokuttara  khandha  cittasamutthananam rupanam atthipaccayena
paccayo  .  pacchajata:  lokuttara  khandha  purejatassa imassa
kayassa atthipaccayena paccayo.
   {317.2} Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  lokuttaro  eko khandho tinnannam khandhanam
cittasamutthanananca rupanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
Lokiyo  ca  lokuttaro  ca dhamma lokiyassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajatam pacchajatam aharam indriyam . Sahajata: lokuttara
khandha  ca  mahabhuta  ca  cittasamutthananam  rupanam  atthipaccayena
paccayo  . pacchajata: lokuttara khandha ca kabalimkaro aharo
ca  imassa  kayassa  atthipaccayena paccayo pacchajata: lokuttara
khandha ca rupajivitindriyanca katattarupanam atthipaccayena paccayo.
   {317.3} Lokiyo ca lokuttaro ca dhamma lokuttarassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam. Sahajato: lokuttaro eko
khandho ca vatthu ca tinnannam khandhanam atthipaccayena paccayo dve khandha ....
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [318]  Hetuya  cattari  arammane tini adhipatiya cattari
anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate panca annamanne
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattari  purejate  dve
Pacchajate  dve  asevane  dve  kamme  cattari  vipake
cattari  ahare  cattari  indriye  cattari  jhane  cattari
magge  cattari  sampayutte  dve  vippayutte  tini  atthiya
satta natthiya cattari vigate cattari avigate satta.
           Anulomam nitthitam.
   [319]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejatapaccayena  paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:    aharapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:  .  lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   purejatapaccayena   paccayo:   .   lokuttaro
dhammo   lokuttarassa   dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:
sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {319.1} Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  sahajatapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchajatapaccayena  paccayo:  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa ca
lokuttarassa  ca  dhammassa  sahajatapaccayena paccayo: . lokiyo ca
lokuttaro  ca  dhamma  lokiyassa dhammassa sahajatapaccayena paccayo:
pacchajatapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  .  lokiyo  ca  lokuttaro  ca  dhamma  lokuttarassa
Dhammassa sahajatapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:.
   [320]  Nahetuya  satta  .  sankhittam . nasamanantare satta
nasahajate   panca   naannamanne   panca   nanissaye   panca
naupanissaye  satta  napurejate  cha  napacchajate  satta .
Sankhittam  .  namagge  satta  nasampayutte  panca  navippayutte
cattari   noatthiya   cattari  nonatthiya  satta  novigate
satta noavigate cattari.
           Paccaniyam nitthitam.
   [321]  Hetupaccaya  naarammane  cattari  .  sankhittam .
... Nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari .
Sankhittam  .  ...  namagge cattari nasampayutte dve navippayutte
dve nonatthiya cattari novigate cattari.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [322]  Nahetupaccaya arammane tini ... adhipatiya cattari
anulomamatika katabba ... Avigate satta.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
            Lokiyadukam nitthitam.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 161-172. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3262&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3262&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=303&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=303              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]