ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [303]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  lokiyā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  paṭisandhikkhaṇe  ...  . lokuttaro
dhammo lokuttarassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi.
   [304]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā taṃ paccavekkhati
pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati  jhānā  ...  ariyā  gotrabhuṃ
paccavekkhanti  vodānaṃ  paccavekkhanti  pahīne  kilese paccavekkhanti
vikkhambhite  kilese  paccavekkhanti  pubbe  samudāciṇṇe  kilese
jānanti cakkhuṃ ... vatthuṃ ... lokiye khandhe aniccato ... Domanassaṃ
uppajjati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   cetopariyañāṇena   lokiyacittasamaṅgissa   cittaṃ
jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanassa  ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa      rūpāyatanaṃ     cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  lokiyā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {304.1}   Lokuttaro   dhammo   lokuttarassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:   nibbānaṃ   maggassa   phalassa
ārammaṇapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  ariyā  maggā  vuṭṭhahitvā
maggaṃ  paccavekkhanti  phalaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  paccavekkhanti
nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  āvajjanāya  ārammaṇapaccayena
paccayo  ariyā  cetopariyañāṇena  lokuttaracittasamaṅgissa  cittaṃ
jānanti  lokuttarā khandhā cetopariyañāṇassa pubbenivāsānussatiñāṇassa
Anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena
paccayo.
   [305]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:
dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe ... Jhānā ... Sekkhā
gotrabhuṃ garuṃ katvā ... vodānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti cakkhuṃ ...
Vatthuṃ ... lokiye khandhe garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati . sahajātādhipati: lokiyādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  adhipatipaccayena
paccayo.
   {305.1} Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  . ārammaṇādhipati: nibbānaṃ
maggassa phalassa adhipatipaccayena paccayo . Sahajātādhipati: lokuttarādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena paccayo . lokuttaro dhammo
lokiyassa   dhammassa   adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati
sahajātādhipati  .  ārammaṇādhipati:  ariyā  maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ
garuṃ ... Phalaṃ garuṃ ... Nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ gotrabhussa
vodānassa  adhipatipaccayena  paccayo . sahajātādhipati: lokuttarādhipati
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  .  lokuttaro
dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo:
Sahajātādhipati: lokuttarādhipati sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   [306]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa anantarapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  lokiyā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
lokiyānaṃ  khandhānaṃ  ...  anulomaṃ  gotrabhussa  anulomaṃ vodānassa
anantarapaccayena  paccayo  .  lokiyo  dhammo lokuttarassa dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  gotrabhu  maggassa  vodānaṃ  maggassa
anulomaṃ  phalasamāpattiyā  nirodhā  vuṭṭhahantassa nevasaññānāsaññāyatanaṃ
phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {306.1} Lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo: purimā purimā lokuttarā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ lokuttarānaṃ
khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo:  maggo  phalassa  phalaṃ  phalassa
anantarapaccayena  paccayo:  .  lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: phalaṃ vuṭṭhānassa anantarapaccayena paccayo .
Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  samanantarapaccayena paccayo: .
Sahajātapaccayena  paccayo:  pañca  pañhā  ghaṭanā  natthi .
Aññamaññapaccayena paccayo: dve. Nissayapaccayena paccayo: satta.
   [307]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   ārammaṇūpanissayo   anantarūpanissayo   pakatūpanissayo
.pe.  pakatūpanissayo:  lokiyaṃ  saddhaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Vipassanaṃ  uppādeti  abhiññaṃ  uppādeti  samāpattiṃ uppādeti mānaṃ
jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti lokiyaṃ sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ upanissāya
dānaṃ  deti  .pe.  saṅghaṃ bhindati lokiyā saddhā .pe. senāsanaṃ
lokiyāya  saddhāya  .pe.  kāyikassa  dukkhassa  upanissayapaccayena
paccayo kusalākusalaṃ kammaṃ vipākassa upanissayapaccayena paccayo.
   {307.1} Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
paṭhamassa  maggassa  parikammaṃ  paṭhamassa  maggassa  upanissayapaccayena
paccayo  .pe.  catutthassa  maggassa  parikammaṃ  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo: . lokuttaro dhammo lokuttarassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: paṭhamo maggo dutiyassa maggassa
upanissayapaccayena  paccayo  tatiyo  maggo  catutthassa  maggassa
upanissayapaccayena paccayo.
   {307.2} Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  ariyā  maggaṃ  upanissāya  anuppannaṃ  samāpattiṃ
uppādenti  uppannaṃ  samāpajjanti  saṅkhāre  aniccato  dukkhato
anattato  vipassanti  tesaṃ  maggo  .pe.  ṭhānāṭhānakosallassa
upanissayapaccayena   paccayo   phalasamāpatti   kāyikassa   sukhassa
upanissayapaccayena paccayo.
   [308]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa purejātapaccayena
paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato dukkhato anattato ... Domanassaṃ uppajjati
dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  .
Vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ kāyaviññāṇassa
vatthu lokiyānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo . lokiyo dhammo
lokuttarassa  dhammassa purejātapaccayena paccayo: vatthupurejātaṃ: vatthu
lokuttarānaṃ khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [309]  Lokiyo  dhammo lokiyassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:  pacchājātā  lokiyā  khandhā purejātassa imassa kāyassa
pacchājātapaccayena  paccayo  . lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa
pacchājātapaccayena   paccayo:  pacchājātā  lokuttarā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [310]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo:  purimā  purimā  lokiyā  khandhā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
lokiyānaṃ  khandhānaṃ  āsevanapaccayena  paccayo  anulomaṃ  gotrabhussa
anulomaṃ  vodānassa  āsevanapaccayena  paccayo  . lokiyo dhammo
lokuttarassa  dhammassa  āsevanapaccayena  paccayo:  gotrabhu maggassa
vodānaṃ maggassa āsevanapaccayena paccayo.
   [311] Lokiyo dhammo lokiyassa dhammassa kammapaccayena paccayo:
sahajātā  nānākhaṇikā  . sahajātā: lokiyā cetanā sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo .
Nānākhaṇikā:  lokiyā cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ
kammapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo lokuttarassa dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:
lokuttarā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ kammapaccayena paccayo .
Nānākhaṇikā:  lokuttarā  cetanā  vipākānaṃ  khandhānaṃ kammapaccayena
paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  lokuttarā  cetanā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ kammapaccayena
paccayo  . lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  lokuttarā  cetanā  sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [312]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  vipākapaccayena
paccayo: vipāko lokiyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   vipākapaccayena   paccayo   dve   khandhe   ...
Paṭisandhikkhaṇe  ...  .  lokuttaro  dhammo  lokuttarassa  dhammassa
vipākapaccayena paccayo: tīṇi.
   [313]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa āhārapaccayena
paccayo:  lokiyā āhārā sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
Rūpānaṃ   āhārapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  kabaḷiṃkāro
āhāro  imassa  kāyassa  āhārapaccayena  paccayo . lokuttaro
dhammo lokuttarassa dhammassa āhārapaccayena paccayo: tīṇi.
   [314]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa indriyapaccayena
paccayo:   paṭisandhi   kātabbā   cakkhundriyaṃ   cakkhuviññāṇassa
kāyindriyaṃ  kāyaviññāṇassa  indriyapaccayena  paccayo  rūpajīvitindriyaṃ
kaṭattārūpānaṃ  indriyapaccayena  paccayo  .  lokuttaro  dhammo
lokuttarassa dhammassa indriyapaccayena paccayo: tīṇi.
   [315]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  jhānapaccayena
paccayo:  ekaṃ  lokuttaro  ...  tīṇi . maggapaccayena paccayo:
lokiye  ekaṃ  lokuttare  tīṇi  .  lokiyo  dhammo  lokiyassa
dhammassa sampayuttapaccayena paccayo: ekaṃ lokuttaro ... Ekaṃ.
   [316]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:  lokiyā
khandhā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ   vippayuttapaccayena  paccayo
paṭisandhikkhaṇe  khandhā  vatthussa  vippayuttapaccayena  paccayo  vatthu
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  purejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  lokiyānaṃ
khandhānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  lokiyā
khandhā purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   {316.1} Lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  lokuttarānaṃ  khandhānaṃ vippayuttapaccayena
paccayo . lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo:
sahajātaṃ  pacchājātaṃ . sahajātā: lokuttarā khandhā cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  vippayuttapaccayena paccayo . pacchājātā: lokuttarā khandhā
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [317]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa  dhammassa  atthipaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ .
Sahajāto: lokiyo eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca ...
Yāva asaññasattā . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Purejātasadisaṃ
vatthu  lokiyānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  . pacchājātā:
lokiyā  khandhā  purejātassa  imassa kāyassa atthipaccayena paccayo
kabaḷiṃkāro  āhāro  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
rūpajīvitindriyaṃ kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {317.1}  Lokiyo  dhammo lokuttarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  purejātaṃ:  vatthu  lokuttarānaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  lokuttaro  dhammo  lokuttarassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:   lokuttaro   eko   khandho   tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ
atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...  . lokuttaro dhammo
lokiyassa  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ pacchājātaṃ .
Sahajātā:  lokuttarā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  lokuttarā  khandhā  purejātassa imassa
kāyassa atthipaccayena paccayo.
   {317.2} Lokuttaro dhammo lokiyassa ca lokuttarassa ca dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  lokuttaro  eko khandho tiṇṇannaṃ khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
Lokiyo  ca  lokuttaro  ca dhammā lokiyassa dhammassa atthipaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ . Sahajātā: lokuttarā
khandhā  ca  mahābhūtā  ca  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena
paccayo  . pacchājātā: lokuttarā khandhā ca kabaḷiṃkāro āhāro
ca  imassa  kāyassa  atthipaccayena paccayo pacchājātā: lokuttarā
khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ atthipaccayena paccayo.
   {317.3} Lokiyo ca lokuttaro ca dhammā lokuttarassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ. Sahajāto: lokuttaro eko
khandho ca vatthu ca tiṇṇannaṃ khandhānaṃ atthipaccayena paccayo dve khandhā ....
Natthipaccayena  paccayo:  vigatapaccayena  paccayo:  avigatapaccayena
paccayo:.
   [318]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe tīṇi adhipatiyā cattāri
anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte pañca aññamaññe
dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri  purejāte  dve
Pacchājāte  dve  āsevane  dve  kamme  cattāri  vipāke
cattāri  āhāre  cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri
magge  cattāri  sampayutte  dve  vippayutte  tīṇi  atthiyā
satta natthiyā cattāri vigate cattāri avigate satta.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [319]  Lokiyo  dhammo  lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena  paccayo: pacchājātapaccayena paccayo: kammapaccayena
paccayo:    āhārapaccayena    paccayo:    indriyapaccayena
paccayo:  .  lokiyo dhammo lokuttarassa dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:   .   lokuttaro
dhammo   lokuttarassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {319.1} Lokuttaro dhammo lokiyassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  lokuttaro  dhammo  lokiyassa ca
lokuttarassa  ca  dhammassa  sahajātapaccayena paccayo: . lokiyo ca
lokuttaro  ca  dhammā  lokiyassa dhammassa sahajātapaccayena paccayo:
pacchājātapaccayena paccayo: āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena
paccayo:  .  lokiyo  ca  lokuttaro  ca  dhammā  lokuttarassa
Dhammassa sahajātapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo:.
   [320]  Nahetuyā  satta  .  saṅkhittaṃ . nasamanantare satta
nasahajāte   pañca   naaññamaññe   pañca   nanissaye   pañca
naupanissaye  satta  napurejāte  cha  napacchājāte  satta .
Saṅkhittaṃ  .  namagge  satta  nasampayutte  pañca  navippayutte
cattāri   noatthiyā   cattāri  nonatthiyā  satta  novigate
satta noavigate cattāri.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [321]  Hetupaccayā  naārammaṇe  cattāri  .  saṅkhittaṃ .
... Nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri .
Saṅkhittaṃ  .  ...  namagge cattāri nasampayutte dve navippayutte
dve nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [322]  Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi ... adhipatiyā cattāri
anulomamātikā kātabbā ... Avigate satta.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
            Lokiyadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 161-172. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=3262              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=3262              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=303&items=20              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=303              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]