ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Āsavasampayuttadukaṃ
             paṭiccavāro
   [363]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca tayo
khandhā dve khandhe ... . Āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   āsavasampayutte   khandhe
paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  domanassasahagate  khandhe  paṭicca moho
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ . āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto
ca   āsavavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ... domanassasahagataṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
moho cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ....
   {363.1}  Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccayā: āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā
cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... domanassasahagataṃ vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe khandhe
paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā
Tayo  mahābhūte  paṭicca  ekaṃ  mahābhūtaṃ  dve  mahābhūte  paṭicca
dve ... Mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ.
   {363.2}  Āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  domanassasahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ uddhaccasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  . āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
āsavasampayutto ca āsavavippayutto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā:
domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   mohaṃ  paṭicca
sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  .  āsavasampayuttañca
āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:  domanassasahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ
khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   {363.3}  Āsavasampayuttañca  āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavasampayutte
khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ domanassasahagate
vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  āsavasampayuttañca  āsavavippayuttañca  dhammaṃ
paṭicca  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā:   domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ
ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ dve khandhe ....
   [364]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā  dve  khandhe  ... . āsavasampayuttaṃ dhammaṃ paṭicca
āsavavippayutto    dhammo    uppajjati    ārammaṇapaccayā:
domanassasahagate  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paṭicca
moho  .  āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto  ca
āsavavippayutto   ca   dhammā   uppajjanti   ārammaṇapaccayā:
domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ   ekaṃ   khandhaṃ
paṭicca tayo khandhā moho ca dve khandhe ....
   {364.1}  Āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  āsavavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe  ...  paṭisandhikkhaṇe  vatthuṃ
paṭicca  khandhā  .  āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto
dhammo  uppajjati  ārammaṇapaccayā:  domanassasahagataṃ  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca sampayuttakā khandhā . āsavasampayuttañca
āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:   domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ
ekaṃ khandhañca mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ....
   [365]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati  adhipatipaccayā:  tīṇi  .  āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
Āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  āsavavippayuttaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tato  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve
khandhe  ...  domanassasahagataṃ  mohaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ ekaṃ
mahābhūtaṃ  ...  mahābhūte  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ upādārūpaṃ .
Āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā: domanassasahagataṃ mohaṃ paṭicca sampayuttakā khandhā.
   {365.1}  Āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto ca
āsavavippayutto  ca  dhammā uppajjanti adhipatipaccayā: domanassasahagataṃ
mohaṃ  paṭicca  sampayuttakā  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ .
Āsavasampayuttañca  āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto
dhammo  uppajjati  adhipatipaccayā:  domanassasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca
mohañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... . āsavasampayuttañca
āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati
adhipatipaccayā:  āsavasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  domanassasahagate  khandhe  ca  mohañca  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {365.2}   Āsavasampayuttañca   āsavavippayuttañca   dhammaṃ
paṭicca  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca dhammā uppajjanti
adhipatipaccayā:  domanassasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca
tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe ... . evaṃ
sabbe paccayā vitthāretabbā. Saṅkhittaṃ.
   [366]  Hetuyā  nava ārammaṇe cha adhipatiyā nava anantare
cha  samanantare  cha  sahajāte  nava  aññamaññe  cha  nissaye
nava  upanissaye  cha  purejāte  cha  āsevane  cha  kamme nava
vipāke  ekaṃ  āhāre  nava  indriye  nava jhāne nava magge
nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiyā  nava  natthiyā
cha vigate cha avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [367]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavavippayutto dhammo
uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paṭicca  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  .  āsavavippayuttaṃ
dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:
ahetukaṃ  āsavavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca  tayo  khandhā
cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ  dve  khandhe  ...  ahetukapaṭisandhi  yāva
asaññasattā.
   [368]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavavippayutto dhammo
uppajjati   naārammaṇapaccayā:  āsavasampayutte  khandhe  paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  .  āsāvippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
dhammo   uppajjati  naārammaṇapaccayā:  āsavavippayutte  khandhe
paṭicca   cittasamuṭṭhānaṃ   rūpaṃ   domanassasahagataṃ   vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  paṭisandhikkhaṇe
Khandhe  paṭicca  vatthu  ekaṃ  mahābhūtaṃ  ... yāva asaññasattā .
Āsavasampayuttañca  āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto
dhammo    uppajjati    naārammaṇapaccayā:    āsavasampayutte
khandhe  ca  mahābhūte  ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ domanassasahagate
vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ.
   [369]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati naadhipatipaccayā:. Saṅkhittaṃ.
   [370]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe  āsavasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ
paṭicca  tayo  khandhā  dve  khandhe ... . āsavasampayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca   āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
arūpe  vicikicchāsahagate uddhaccasahagate khandhe paṭicca vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho   āsavasampayutte   khandhe   paṭicca
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ.
   {370.1}  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto
ca  āsavavippayutto  ca  dhammā  uppajjanti  napurejātapaccayā:
arūpe   vicikicchāsahagataṃ   uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paṭicca
tayo  khandhā moho ca dve khandhe ... . āsavavippayuttaṃ dhammaṃ
paṭicca   āsavavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:
arūpe āsavavippayuttaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ...
Āsavavippayutte  khandhe  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ  domanassasahagataṃ
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ  rūpaṃ
paṭisandhi yāva asaññasattā.
   {370.2}  Āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto
dhammo   uppajjati   napurejātapaccayā:  arūpe  vicikicchāsahagataṃ
uddhaccasahagataṃ   mohaṃ   paṭicca   sampayuttakā   khandhā  .
Āsavasampayuttañca    āsavavippayuttañca    dhammaṃ    paṭicca
āsavasampayutto   dhammo  uppajjati  napurejātapaccayā:  arūpe
vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  ekaṃ  khandhañca  mohañca  paṭicca
tayo khandhā dve khandhe ....
   {370.3}     Āsavasampayuttañca     āsavavippayuttañca
dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  dhammo  uppajjati napurejātapaccayā:
āsavasampayutte  khandhe  ca  mahābhūte  ca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ
rūpaṃ  domanassasahagate  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohañca  paṭicca  cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ . dve . napacchājātapaccayā:
nava naāsevanapaccayā: nava.
   [371]  Āsavasampayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca āsavasampayutto dhammo
uppajjati   nakammapaccayā:   āsavasampayutte   khandhe   paṭicca
sampayuttakā  cetanā . āsavavippayuttaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
dhammo   uppajjati   nakammapaccayā:   āsavavippayutte   khandhe
paṭicca  vippayuttakā  cetanā  .  āsavavippayuttaṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavasampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  domanassasahagataṃ
Vicikicchāsahagataṃ  uddhaccasahagataṃ  mohaṃ  paṭicca sampayuttakā cetanā .
Āsavasampayuttañca  āsavavippayuttañca  dhammaṃ  paṭicca  āsavasampayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccayā:  domanassasahagate  vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca paṭicca sampayuttakā cetanā .
Navipākapaccayā:  naāhārapaccayā:  naindriyapaccayā:  najhānapaccayā:
namaggapaccayā:     nasampayuttapaccayā:     navippayuttapaccayā:
nonatthipaccayā: novigatapaccayā:.
   [372]  Nahetuyā  dve  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā nava
naanantare  tīṇi  nasamanantare  tīṇi  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
tīṇi   napurejāte   satta   napacchājāte  nava  naāsevane
nava   nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre  ekaṃ
naindriye  ekaṃ  najhāne  ekaṃ  namagge  ekaṃ  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha nonatthiyā tīṇi novigate tīṇi.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [373] Hetupaccayā naārammaṇe tīṇi ... Napurejāte cha navipāke
nava   nasampayutte   tīṇi   navippayutte  cattāri  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [374]  Nahetupaccayā  ārammaṇe dve ... anantare dve
samanantare  dve kamme dve vipāke ekaṃ āhāre dve magge
Ekaṃ samupayutte dve vippayutte dve vigate dve avigate dve.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
        Sahajātavāro paṭiccavārasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 198-206. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=363&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]