ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Asavasampayuttadukam
             paticcavaro
   [363]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  asavasampayuttam  ekam  khandham  paticca tayo
khandha dve khandhe ... . Asavasampayuttam dhammam paticca asavavippayutto
dhammo   uppajjati   hetupaccaya:   asavasampayutte   khandhe
paticca  cittasamutthanam  rupam  domanassasahagate  khandhe  paticca moho
cittasamutthananca  rupam . asavasampayuttam dhammam paticca asavasampayutto
ca   asavavippayutto   ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
asavasampayuttam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha cittasamutthananca
rupam dve khandhe ... domanassasahagatam ekam khandham paticca tayo khandha
moho cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   {363.1}  Asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto dhammo
uppajjati hetupaccaya: asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha
cittasamutthananca rupam dve khandhe ... domanassasahagatam vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam rupam patisandhikkhane khandhe
paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
Tayo  mahabhute  paticca  ekam  mahabhutam  dve  mahabhute  paticca
dve ... Mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam.
   {363.2}  Asavavippayuttam dhammam paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  domanassasahagatam  vicikicchasahagatam uddhaccasahagatam
moham  paticca  sampayuttaka  khandha  . asavavippayuttam dhammam paticca
asavasampayutto ca asavavippayutto ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
domanassasahagatam   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam   moham  paticca
sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam  .  asavasampayuttanca
asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavasampayutto  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  domanassasahagatam  vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam
khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {363.3}  Asavasampayuttanca  asavavippayuttanca  dhammam  paticca
asavavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  asavasampayutte
khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate
vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca  paticca
cittasamutthanam  rupam  .  asavasampayuttanca  asavavippayuttanca  dhammam
paticca  asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:   domanassasahagatam   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam
ekam  khandhanca  mohanca  paticca  tayo  khandha  cittasamutthananca
rupam dve khandhe ....
   [364]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  asavasampayuttam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha  dve  khandhe  ... . asavasampayuttam dhammam paticca
asavavippayutto    dhammo    uppajjati    arammanapaccaya:
domanassasahagate  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  paticca
moho  .  asavasampayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto  ca
asavavippayutto   ca   dhamma   uppajjanti   arammanapaccaya:
domanassasahagatam   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam   ekam   khandham
paticca tayo khandha moho ca dve khandhe ....
   {364.1}  Asavavippayuttam  dhammam  paticca  asavavippayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  asavavippayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve  khandhe  ...  patisandhikkhane  vatthum
paticca  khandha  .  asavavippayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto
dhammo  uppajjati  arammanapaccaya:  domanassasahagatam  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca sampayuttaka khandha . asavasampayuttanca
asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavasampayutto  dhammo  uppajjati
arammanapaccaya:   domanassasahagatam   vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam
ekam khandhanca mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   [365]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  adhipatipaccaya:  tini  .  asavavippayuttam  dhammam  paticca
Asavavippayutto  dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  asavavippayuttam
ekam  khandham  paticca  tato  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve
khandhe  ...  domanassasahagatam  moham paticca cittasamutthanam rupam ekam
mahabhutam  ...  mahabhute  paticca  cittasamutthanam rupam upadarupam .
Asavavippayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya: domanassasahagatam moham paticca sampayuttaka khandha.
   {365.1}  Asavavippayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto ca
asavavippayutto  ca  dhamma uppajjanti adhipatipaccaya: domanassasahagatam
moham  paticca  sampayuttaka  khandha  cittasamutthananca  rupam .
Asavasampayuttanca  asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavasampayutto
dhammo  uppajjati  adhipatipaccaya:  domanassasahagatam  ekam  khandhanca
mohanca paticca tayo khandha dve khandhe ... . asavasampayuttanca
asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavavippayutto  dhammo  uppajjati
adhipatipaccaya:  asavasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca
cittasamutthanam  rupam  domanassasahagate  khandhe  ca  mohanca  paticca
cittasamutthanam rupam.
   {365.2}   Asavasampayuttanca   asavavippayuttanca   dhammam
paticca  asavasampayutto  ca  asavavippayutto  ca dhamma uppajjanti
adhipatipaccaya:  domanassasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca
tayo  khandha  cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe ... . evam
sabbe paccaya vittharetabba. Sankhittam.
   [366]  Hetuya  nava arammane cha adhipatiya nava anantare
cha  samanantare  cha  sahajate  nava  annamanne  cha  nissaye
nava  upanissaye  cha  purejate  cha  asevane  cha  kamme nava
vipake  ekam  ahare  nava  indriye  nava jhane nava magge
nava  sampayutte  cha  vippayutte  nava  atthiya  nava  natthiya
cha vigate cha avigate nava.
           Anulomam nitthitam.
   [367]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavavippayutto dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe
paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  asavavippayuttam
dhammam  paticca  asavavippayutto  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:
ahetukam  asavavippayuttam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
cittasamutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhi  yava
asannasatta.
   [368]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavavippayutto dhammo
uppajjati   naarammanapaccaya:  asavasampayutte  khandhe  paticca
cittasamutthanam  rupam  .  asavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto
dhammo   uppajjati  naarammanapaccaya:  asavavippayutte  khandhe
paticca   cittasamutthanam   rupam   domanassasahagatam   vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane
Khandhe  paticca  vatthu  ekam  mahabhutam  ... yava asannasatta .
Asavasampayuttanca  asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavavippayutto
dhammo    uppajjati    naarammanapaccaya:    asavasampayutte
khandhe  ca  mahabhute  ca paticca cittasamutthanam rupam domanassasahagate
vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe ca mohanca paticca cittasamutthanam
rupam.
   [369]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya:. Sankhittam.
   [370]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe  asavasampayuttam  ekam  khandham
paticca  tayo  khandha  dve  khandhe ... . asavasampayuttam dhammam
paticca   asavavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:
arupe  vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato
uddhaccasahagato   moho   asavasampayutte   khandhe   paticca
cittasamutthanam rupam.
   {370.1}  Asavasampayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto
ca  asavavippayutto  ca  dhamma  uppajjanti  napurejatapaccaya:
arupe   vicikicchasahagatam   uddhaccasahagatam  ekam  khandham  paticca
tayo  khandha moho ca dve khandhe ... . asavavippayuttam dhammam
paticca   asavavippayutto  dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:
arupe asavavippayuttam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ...
Asavavippayutte  khandhe  paticca  cittasamutthanam  rupam  domanassasahagatam
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paticca  cittasamutthanam  rupam
patisandhi yava asannasatta.
   {370.2}  Asavavippayuttam  dhammam  paticca  asavasampayutto
dhammo   uppajjati   napurejatapaccaya:  arupe  vicikicchasahagatam
uddhaccasahagatam   moham   paticca   sampayuttaka   khandha  .
Asavasampayuttanca    asavavippayuttanca    dhammam    paticca
asavasampayutto   dhammo  uppajjati  napurejatapaccaya:  arupe
vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  ekam  khandhanca  mohanca  paticca
tayo khandha dve khandhe ....
   {370.3}     Asavasampayuttanca     asavavippayuttanca
dhammam  paticca  asavavippayutto  dhammo  uppajjati napurejatapaccaya:
asavasampayutte  khandhe  ca  mahabhute  ca  paticca  cittasamutthanam
rupam  domanassasahagate  vicikicchasahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohanca  paticca  cittasamutthanam rupam . dve . napacchajatapaccaya:
nava naasevanapaccaya: nava.
   [371]  Asavasampayuttam  dhammam  paticca asavasampayutto dhammo
uppajjati   nakammapaccaya:   asavasampayutte   khandhe   paticca
sampayuttaka  cetana . asavavippayuttam dhammam paticca asavavippayutto
dhammo   uppajjati   nakammapaccaya:   asavavippayutte   khandhe
paticca  vippayuttaka  cetana  .  asavavippayuttam  dhammam  paticca
asavasampayutto  dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  domanassasahagatam
Vicikicchasahagatam  uddhaccasahagatam  moham  paticca sampayuttaka cetana .
Asavasampayuttanca  asavavippayuttanca  dhammam  paticca  asavasampayutto
dhammo  uppajjati  nakammapaccaya:  domanassasahagate  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohanca paticca sampayuttaka cetana .
Navipakapaccaya:  naaharapaccaya:  naindriyapaccaya:  najhanapaccaya:
namaggapaccaya:     nasampayuttapaccaya:     navippayuttapaccaya:
nonatthipaccaya: novigatapaccaya:.
   [372]  Nahetuya  dve  naarammane  tini  naadhipatiya nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini   napurejate   satta   napacchajate  nava  naasevane
nava   nakamme  cattari  navipake  nava  naahare  ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  ekam  nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
           Paccaniyam nitthitam.
   [373] Hetupaccaya naarammane tini ... Napurejate cha navipake
nava   nasampayutte   tini   navippayutte  cattari  nonatthiya
tini novigate tini.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [374]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve kamme dve vipake ekam ahare dve magge
Ekam samupayutte dve vippayutte dve vigate dve avigate dve.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 198-206. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4004&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4004&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=363&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=363              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]