ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

             Pañhāvāro
   [384]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  āsavasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ
hetupaccayena  paccayo  .  āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa
dhammassa    hetupaccayena    paccayo:    āsavasampayuttā
hetū  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  doso
mohassa  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa ca
dhammassa  hetupaccayena  paccayo: āsavasampayuttā hetū sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ    cittasamuṭṭhānānañca    rūpānaṃ    hetupaccayena
paccayo  doso  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  mohassa cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {384.1}   Āsavavippayutto   dhammo   āsavavippayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo:
Āsavavippayuttā  hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  hetupaccayena  paccayo  domanassasahagato  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  paṭisandhi  .  āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  domanassasahagato  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho   sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena
paccayo.
   {384.2}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa   ca   dhammassa   hetupaccayena   paccayo:
domanassasahagato    vicikicchāsahagato   uddhaccasahagato   moho
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ  hetupaccayena
paccayo  .  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  doso  ca
moho  ca  āsavasampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  hetupaccayena  paccayo .
Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā  āsavavippayuttassa
dhammassa hetupaccayena paccayo: doso ca moho ca cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   {384.3}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:   doso  ca  moho  ca  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena paccayo.
   [385]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
Ārammaṇapaccayena   paccayo:  āsavasampayutte  khandhe  ārabbha
āsavasampayuttā  khandhā  uppajjanti  .  āsavasampayutto  dhammo
āsavavippayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena   paccayo:
āsavasampayutte  khandhe  ārabbha  āsavavippayuttā khandhā ca moho
ca  uppajjanti  .  āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa   ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena  paccayo:
āsavasampayutte  khandhe  ārabbha  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {385.1}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ ... Taṃ
paccavekkhati pubbe suciṇṇāni ... jhānā ... Ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ ... phalaṃ ... Nibbānaṃ ... Nibbānaṃ gotrabhussa vodānassa maggassa
phalassa  āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo ariyā āsavavippayutte
pahīne kilese paccavekkhanti vikkhambhite kilese paccavekkhanti pubbe ...
Cakkhuṃ ... vatthuṃ ... Āsavavippayutte khandhe aniccato dukkhato anattato
vipassati . idha assādanā natthi . Dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya
sotadhātuyā  saddaṃ suṇāti cetopariyañāṇena āsavavippayuttacittasamaṅgissa
cittaṃ    jānāti    ākāsānañcāyatanaṃ    viññāṇañcāyatanassa
ākiñcaññāyatanaṃ     nevasaññānāsaññāyatanassa     rūpāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa  āsavavippayuttā
Khandhā  iddhividhañāṇassa  cetopariyañāṇassa  pubbenivāsānussatiñāṇassa
yathākammūpagañāṇassa   anāgataṃsañāṇassa   āvajjanāya   mohassa
ārammaṇapaccayena paccayo.
   {385.2}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... sīlaṃ ... uposathakammaṃ katvā
taṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati
vicikicchā ... uddhaccaṃ ... domanassaṃ uppajjati pubbe suciṇṇāni ...
Jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Āsavavippayutte khandhe
assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo ... Diṭṭhi domanassaṃ vicikicchā ...
Uddhaccaṃ uppajjati.
   {385.3}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa  ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  cakkhuṃ
...  vatthuṃ  ...  āsavavippayutte khandhe ārabbha domanassasahagatā
vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   {385.4}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena   paccayo:
domanassasahagate   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohañca ārabbha āsavasampayuttā khandhā uppajjanti.
   {385.5}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavavippayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena   paccayo:
domanassasahagate   vicikicchāsahagate   uddhaccasahagate  khandhe  ca
mohañca    ārabbha    āsavavippayuttā    khandhā    ca
Moho ca uppajjanti.
   {385.6}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa   ca   āsavavippayuttassa   ca   dhammassa
ārammaṇapaccayena   paccayo:   domanassasahagate   vicikicchāsahagate
uddhaccasahagate  khandhe  ca  mohañca  ārabbha  domanassasahagatā
vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca uppajjanti.
   [386]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati   sahajātādhipati  .
Ārammaṇādhipati:  āsavasampayutte  khandhe garuṃ katvā āsavasampayuttā
khandhā   uppajjanti   .   sahajātādhipati:  āsavasampayuttādhipati
sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  . āsavasampayutto
dhammo   āsavavippayuttassa   dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:
sahajātādhipati:     āsavasampayuttādhipati     cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ   adhipatipaccayena  paccayo  domanassasahagatādhipati  mohassa
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {386.1}  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa  ca  dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo: sahajātā:
āsavasampayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  adhipatipaccayena  paccayo  domanassasahagatādhipati  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {386.2}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa dhammassa
Adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati:
dānaṃ  ...  sīlaṃ ... uposathakammaṃ garuṃ katvā paccavekkhati pubbe
suciṇṇāni ... jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ ... ariyā maggā vuṭṭhahitvā
maggaṃ  ...  phalaṃ  ... nibbānaṃ garuṃ katvā paccavekkhanti nibbānaṃ
gotrabhussa  vodānassa  maggassa  phalassa  adhipatipaccayena paccayo .
Sahajātādhipati:   āsavavippayuttādhipati   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ adhipatipaccayena paccayo.
   {386.3}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa dhammassa
adhipatipaccayena paccayo: ārammaṇādhipati: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ
katvā taṃ garuṃ katvā assādeti abhinandati taṃ garuṃ katvā rāgo uppajjati
diṭṭhi uppajjati pubbe suciṇṇāni ... Jhānā ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ...
Āsavavippayutte  khandhe  garuṃ  katvā  assādeti abhinandati taṃ garuṃ
katvā rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati.
   [387]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  āsavasampayuttā  khandhā
pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  āsavasampayuttānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena
paccayo  .  āsavasampayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimā purimā domanassasahagatā vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā   khandhā  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchāsahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
Paccayo   āsavasampayuttā  khandhā  vuṭṭhānassa  anantarapaccayena
paccayo.
   {387.1}  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa  ca  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā
pacchimānaṃ    pacchimānaṃ   domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.2}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimo purimo domanassasahagato vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchāsahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo  purimā  purimā  āsavavippayuttā khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ
āsavavippayuttānaṃ   khandhānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  anulomaṃ
gotrabhussa phalasamāpattiyā anantarapaccayena paccayo.
   {387.3}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa dhammassa
anantarapaccayena paccayo: purimo purimo domanassasahagato vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato   moho  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ  domanassasahagatānaṃ
vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānaṃ  anantarapaccayena paccayo
āvajjanā āsavasampayuttānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {387.4}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo: purimo purimo
Domanassasahagato  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  moho  pacchimānaṃ
pacchimānaṃ   domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ   mohassa  ca  anantarapaccayena  paccayo  āvajjanā
domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ   uddhaccasahagatānaṃ   khandhānaṃ
mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.5}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa   dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā
ca  moho ca pacchimānaṃ pacchimānaṃ domanassasahagatānaṃ vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ anantarapaccayena paccayo.
   {387.6}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavavippayuttassa   dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā    domanassasahagatā   vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho  ca  pacchimassa  pacchimassa  domanassasahagatassa
vicikicchāsahagatassa   uddhaccasahagatassa   mohassa   anantarapaccayena
paccayo   domanassasahagatā   vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā
khandhā ca moho ca vuṭṭhānassa annatarapaccayena paccayo.
   {387.7}   Āsavasampayutto   ca   āsavavippayutto  ca
dhammā  āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa  ca  dhammassa
anantarapaccayena   paccayo:   purimā   purimā  domanassasahagatā
vicikicchāsahagatā    uddhaccasahagatā   khandhā   ca   moho
ca   pacchimānaṃ   pacchimānaṃ  domanassasahagatānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ
Uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca anantarapaccayena paccayo.
   {387.8}   Āsavasampayutto   dhammo   āsavasampayuttassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  .  sahajātapaccayena paccayo:
nava. Aññamaññapaccayena paccayo: cha. Nissayapaccayena paccayo: nava.
   [388]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  āsavasampayuttā  khandhā
āsavasampayuttānaṃ khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo . Āsavasampayutto
dhammo    āsavavippayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
āsavasampayuttā  khandhā  āsavavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {388.1}  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa   ca   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
āsavasampayuttā   khandhā   domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.2}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya dānaṃ deti
sīlaṃ ... .pe. paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ senāsanaṃ ... mohaṃ upanissāya
Samāpattiṃ  uppādeti  saddhā  .pe.  paññā  kāyikaṃ  sukhaṃ kāyikaṃ
dukkhaṃ moho ca saddhāya mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.3}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo: saddhaṃ upanissāya mānaṃ jappeti
diṭṭhiṃ  gaṇhāti  sīlaṃ  ...  .pe. paññaṃ kāyikaṃ sukhaṃ kāyikaṃ dukkhaṃ
utuṃ bhojanaṃ senāsanaṃ ... mohaṃ upanissāya pāṇaṃ hanati .pe. Saṅghaṃ
bhindati saddhā ca moho ca rāgassa .pe. Patthanāya upanissayapaccayena
paccayo.
   {388.4}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa   ca   dhammassa   upanissayapaccayena  paccayo:
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhā
...  sīlaṃ  ...  moho  domanassasahagatānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ
uddhaccasahagatānaṃ khandhānaṃ mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   {388.5}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa    dhammassa    upanissayapaccayena   paccayo:
anantarūpanissayo    pakatūpanissayo    .pe.    pakatūpanissayo:
domanassasahagatā   vicikicchāsahagatā   uddhaccasahagatā  khandhā  ca
moho  ca  āsavasampayuttānaṃ  khandhānaṃ upanissayapaccayena paccayo .
Pucchitabbaṃ  mūlaṃ  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā
khandhā  ca  moho  ca  āsavavippayuttānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
upanissayapaccayena paccayo.
   {388.6}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa ca dhammassa upanissayapaccayena
paccayo:  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca moho
ca  domanassasahagatānaṃ  vicikicchāsahagatānaṃ  uddhaccasahagatānaṃ  khandhānañca
mohassa ca upanissayapaccayena paccayo.
   [389]  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  aniccato dukkhato anattato
vipassati  dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā
saddaṃ   suṇāti   rūpāyatanaṃ   cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ
kāyaviññāṇassa   .  vatthupurejātaṃ:  cakkhāyatanaṃ  cakkhuviññāṇassa
kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa   vatthu  āsavavippayuttānaṃ  khandhānaṃ
mohassa  ca  purejātapaccayena  paccayo  . āsavavippayutto dhammo
āsavasampayuttassa    dhammassa    purejātapaccayena   paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo uppajjati .pe.
Domanassaṃ  uppajjati  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  āsavasampayuttānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {389.1}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa     ca    dhammassa    purejātapaccayena
Paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:
cakkhuṃ  ...  vatthuṃ  ārabbha  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho ca uppajjanti . vatthupurejātaṃ:
vatthu   domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ   uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ mohassa ca purejātapaccayena paccayo.
   [390]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  pacchājātā  āsavasampayuttā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo. Āsavavippayutto
dhammo    āsavavippayuttassa    dhammassa    pacchājātapaccayena
paccayo: pacchājātā āsavavippayuttā khandhā ca moho ca purejātassa
imassa  kāyassa  pacchājātapaccayena  paccayo  .  āsavasampayutto
ca   āsavavippayutto  ca  dhammā  āsavavippayuttassa  dhammassa
pacchājātapaccayena   paccayo:   pacchājātā   domanassasahagatā
vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  moho ca purejātassa
imassa kāyassa pacchājātapaccayena paccayo.
   [391]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
āsevanapaccayena paccayo: nava āvajjanāpi vuṭṭhānampi natthi.
   [392]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  āsavasampayuttā  cetanā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ kammapaccayena paccayo. Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa
Dhammassa  kammapaccayena  paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .
Sahajātā:    āsavasampayuttā    cetanā    cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  kammapaccayena  paccayo  .  nānākhaṇikā:  āsavasampayuttā
cetanā  vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  cetanā  mohassa
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   {392.1}  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa  ca dhammassa kammapaccayena paccayo: āsavasampayuttā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena    paccayo   domanassasahagatā   vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  cetanā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca   rūpānaṃ   kammapaccayena   paccayo  .
Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa  kammapaccayena
paccayo:  sahajātā  nānākhaṇikā  .  sahajātā:  āsavavippayuttā
cetanā   sampayuttakānaṃ   khandhānaṃ   cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
kammapaccayena   paccayo   .   nānākhaṇikā:   āsavavippayuttā
cetanā vipākānaṃ khandhānaṃ kaṭattā ca rūpānaṃ kammapaccayena paccayo.
   [393]  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa
vipākapaccayena paccayo: ekaṃ.
   [394]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
Āhārapaccayena  paccayo:  āsavasampayuttā  āhārā  sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  .  āsavasampayutto  dhammo
āsavavippayuttassa  dhammassa  āhārapaccayena paccayo: āsavasampayuttā
āhārā   cittasamuṭṭhānānaṃ   rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  āhārā  mohassa
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo.
   {394.1}  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa   ca   dhammassa   āhārapaccayena   paccayo:
āsavasampayuttā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ  āhārapaccayena  paccayo  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  mohassa  ca
cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ āhārapaccayena paccayo . āsavavippayutto
dhammo   āsavavippayuttassa  dhammassa  āhārapaccayena  paccayo:
āsavavippayuttā  āhārā  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   āhārapaccayena   paccayo   paṭisandhikkhaṇe  kabaḷiṃkāro
āhāro imassa kāyassa āhārapaccayena paccayo.
   [395]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
indriyapaccayena   paccayo:   cattāri  jhānapaccayena  paccayo:
cattāri   maggapaccayena   paccayo:  cattāri  sampayuttapaccayena
paccayo: cha.
   [396]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
āsavasampayuttā  khandhā  cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena
paccayo  .  pacchājātā:  āsavasampayuttā  khandhā  purejātassa
imassa  kāyassa  vippayuttapaccayena  paccayo  .  āsavavippayutto
dhammo  āsavavippayuttassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ . Saṅkhittaṃ vitthāretabbaṃ. Āsavavippayutto
dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa  vippayuttapaccayena  paccayo:
purejātaṃ: vatthu āsavasampayuttānaṃ khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo.
   {396.1}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca
āsavavippayuttassa  ca  dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejātaṃ:
vatthu   domanassasahagatānaṃ   vicikicchāsahagatānaṃ   uddhaccasahagatānaṃ
khandhānaṃ  mohassa  ca  vippayuttapaccayena paccayo . āsavasampayutto
ca   āsavavippayutto  ca  dhammā  āsavavippayuttassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .  sahajātā:
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  vippayuttapaccayena  paccayo . pacchājātā:
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
purejātassa imassa kāyassa vippayuttapaccayena paccayo.
   [397]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
Atthipaccayena paccayo: ekaṃ . Āsavasampayutto dhammo āsavavippayuttassa
dhammassa   atthipaccayena   paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ  .
Sahajātā:    āsavasampayuttā    khandhā    cittasamuṭṭhānānaṃ
rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā
uddhaccasahagatā  khandhā  mohassa  ca  cittasamuṭṭhānānañca  rūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā:  āsavasampayuttā  khandhā
purejātassa imassa kāyassa atthipaccayena paccayo . āsavasampayutto
dhammo  āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa  ca  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātasadisaṃ.
   {397.1}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavavippayuttassa dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Saṅkhittaṃ  vitthāretabbaṃ  .  āsavavippayutto dhammo āsavasampayuttassa
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
domanassasahagato  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato moho sampayuttakānaṃ
khandhānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... Vatthuṃ assādeti
abhinandati taṃ ārabbha rāgo uppajjati diṭṭhi uppajjati vicikicchā ...
Uddhaccaṃ  ...  domanassaṃ uppajjati vatthu āsavasampayuttakānaṃ khandhānaṃ
atthipaccayena paccayo.
   {397.2}   Āsavavippayutto   dhammo   āsavasampayuttassa
ca   āsavavippayuttassa  ca  dhammassa  atthipaccayena  paccayo:
sahajātaṃ  purejātaṃ  .  sahajāto:  domanassasahagato vicikicchāsahagato
Uddhaccasahagato  moho  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ  cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ atthipaccayena paccayo . purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ ārabbha
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
uppajjanti  .  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavasampayuttassa   dhammassa   atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ
purejātaṃ  . sahajāto: āsavasampayutto eko khandho ca vatthu ca
tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo  dve  khandhā  ...
Domanassasahagato  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  eko  khandho ca
moho  ca  tiṇṇannaṃ  khandhānaṃ  atthipaccayena  paccayo:  dve
khandhā ....
   {397.3}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavavippayuttassa  dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ
pacchājātaṃ  āhāraṃ  indriyaṃ  .  sahajātā:  āsavasampayuttā
khandhā ca mahābhūtā ca cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ atthipaccayena paccayo
domanassasahagatā  vicikicchāsahagatā uddhaccasahagatā khandhā ca moho ca
cittasamuṭṭhānānaṃ  rūpānaṃ  atthipaccayena  paccayo  domanassasahagatā
vicikicchāsahagatā  uddhaccasahagatā  khandhā  ca  vatthu  ca  mohassa
atthipaccayena  paccayo  .  pacchājātā: āsavasampayuttā khandhā ca
kabaḷiṃkāro  āhāro  ca  imassa  kāyassa  atthipaccayena  paccayo
pacchājātā: āsavasampayuttā khandhā ca rūpajīvitindriyañca kaṭattārūpānaṃ
atthipaccayena  paccayo  .  āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto
Ca   dhammā   āsavasampayuttassa   ca   āsavavippayuttassa  ca
dhammassa  atthipaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ . sahajāto:
domanassasahagato  vicikicchāsahagato  uddhaccasahagato  eko  khandho ca
moho  ca  tiṇṇannaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ atthipaccayena
paccayo dve khandhā ....
   [398]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  pañca
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
cha  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi  pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  cattāri  vipāke  ekaṃ  āhāre
cattāri  indriye  cattāri  jhāne  cattāri  magge  cattāri
sampayutte  cha  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava
vigate nava avigate nava.
           Anulomaṃ niṭṭhitaṃ.
   [399]  Āsavasampayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:   .   āsavasampayutto   dhammo   āsavavippayuttassa
dhammassa    ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena
paccayo:   upanissayapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena
paccayo:  kammapaccayena  paccayo:  .  āsavasampayutto  dhammo
āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena
Paccayo:    sahajātapaccayena    paccayo:   upanissayapaccayena
paccayo:   .   āsavavippayutto   dhammo   āsavavippayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo: purejātapaccayena paccayo: pacchājātapaccayena
paccayo:    kammapaccayena    paccayo:    āhārapaccayena
paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   {399.1}  Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena  paccayo:  .
Āsavavippayutto  dhammo  āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa
ca  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena paccayo:
upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena  paccayo:  .
Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā  āsavasampayuttassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   {399.2}  Āsavasampayutto  ca  āsavavippayutto  ca  dhammā
āsavavippayuttassa    dhammassa    ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  . āsavasampayutto ca āsavavippayutto
ca  dhammā  āsavasampayuttassa  ca  āsavavippayuttassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena paccayo:.
   [400]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  naadhipatiyā  nava
sabbattha nava noavigate nava.
           Paccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [401]  Hetupaccayā  naārammaṇe  nava ... naadhipatiyā nava
saṅkhittaṃ  ...  nasamanantare  nava  naaññamaññe  tīṇi  naupanissaye
nava  saṅkhittaṃ  ...  namagge  nava  nasampayutte  tīṇi navippayutte
nava nonatthiyā nava novigate nava.
          Anulomapaccanīyaṃ niṭṭhitaṃ.
   [402]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  nava ... adhipatiyā pañca
saṅkhittaṃ anulomagaṇanā ... Avigate nava.
          Paccanīyānulomaṃ niṭṭhitaṃ.
         Āsavasampayuttadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 211-230. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=4276              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=4276              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=384&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=44              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=384              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]