ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Pañhāvāro
   [428]  Saññojano  dhammo saññojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  saññojanā  hetū  sampayuttakānaṃ saññojanānaṃ hetupaccayena
paccayo  .  saññojano dhammo nosaññojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  saññojanā  hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   hetupaccayena   paccayo   .   saññojano   dhammo
saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo:
saññojanā hetū sampayuttakānaṃ khandhānaṃ saññojanānañca cittasamuṭṭhānānañca
rūpānaṃ   hetupaccayena   paccayo   .  nosaññojano  dhammo
nosaññojanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nosaññojanā
Hetū  sampayuttakānaṃ  khandhānaṃ cittasamuṭṭhānānañca rūpānaṃ hetupaccayena
paccayo paṭisandhikkhaṇe ....
   [429] Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:   saññojane   ārabbha  saññojanā  uppajjanti  .
Mūlaṃ  kātabbaṃ saññojane ārabbha nosaññojanā khandhā uppajjanti .
Mūlaṃ   kātabbaṃ   saññojane   ārabbha   saññojanā   ca
sampayuttakā ca khandhā uppajjanti.
   {429.1}  Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ datvā sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Taṃ
paccavekkhati  pubbe  suciṇṇāni  paccavekkhati jhānā vuṭṭhahitvā jhānaṃ
paccavekkhati  ariyā maggā vuṭṭhahitvā maggaṃ paccavekkhanti phalaṃ ...
Nibbānaṃ  paccavekkhanti  nibbānaṃ  gotrabhussa  vodānassa  maggassa
phalassa āvajjanāya ariyā nosaññojane pahīne kilese ... Vikkhambhite
kilese ... Pubbe ... Cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nosaññojane khandhe aniccato ...
Domanassaṃ uppajjati dibbena cakkhunā rūpaṃ passati dibbāya sotadhātuyā
saddaṃ  suṇāti  cetopariyañāṇena  nosaññojanacittasamaṅgissa  cittaṃ
jānāti   ākāsānañcāyatanaṃ  viññāṇañcāyatanassa  ākiñcaññāyatanaṃ
nevasaññānāsaññāyatanassa      rūpāyatanaṃ     cakkhuviññāṇassa
phoṭṭhabbāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  nosaññojanā  khandhā  iddhividhañāṇassa
cetopariyañāṇassa   pubbenivāsānussatiñāṇassa   yathākammūpagañāṇassa
Anāgataṃsañāṇassa āvajjanāya ārammaṇapaccayena paccayo.
   {429.2}   Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe
... jhānā ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nosaññojane khandhe assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  rāgo  ...  domanassaṃ  uppajjati .
Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: dānaṃ ... Sīlaṃ ... Uposathakammaṃ ... Pubbe
... jhānā ... cakkhuṃ ... Vatthuṃ ... Nosaññojane khandhe assādeti
abhinandati  taṃ  ārabbha  saññojanā ca saññojanasampayuttā ca khandhā
uppajjanti   .  saññojano  ca  nosaññojano  ca  dhammā
saññojanassa   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:   tīṇi
ārabbhayeva kātabbā.
   [430]  Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa adhipatipaccayena
paccayo:   ārammaṇādhipati:   saññojane  garuṃ  katvā  ...
Tīṇi  garukārammaṇā  .  nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa
dhammassa  adhipatipaccayena  paccayo:  ārammaṇādhipati  sahajātādhipati .
Ārammaṇādhipati:  dānaṃ  datvā  sīlaṃ  ...  tīṇi  .  tiṇṇampi
ārammaṇādhipati  sahajātādhipati  kātabbā  vibhajitabbā  tīṇipi .
Saññojano  ca  nosaññojano  ca  dhammā  saññojanassa  dhammassa
adhipatipaccayena   paccayo:   ārammaṇādhipati:   saññojane   ca
Sampayuttake ca khandhe garuṃ katvā ... Tīṇi.
   [431] Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa anantarapaccayena
paccayo:   purimā   purimā  saññojanā  pacchimānaṃ  pacchimānaṃ
saññojanānaṃ  anantarapaccayena  paccayo  tīṇi  .  nosaññojano
dhammo  nosaññojanassa  dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā
purimā  nosaññojanā  khandhā  pacchimānaṃ ... .pe. phalasamāpattiyā
anantarapaccayena  paccayo  .  nosaññojano  dhammo  saññojanassa
dhammassa  anantarapaccayena  paccayo:  purimā  purimā  nosaññojanā
khandhā pacchimānaṃ pacchimānaṃ saññojanānaṃ ... evaṃ dvepi kātabbā.
Saññojano  ca  nosaññojano  ca  dhammā  saññojanassa  dhammassa
anantarapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  saññojano dhammo saññojanassa
dhammassa  samanantarapaccayena  paccayo:  nava  .  sahajātapaccayena
paccayo:  nava . aññamaññapaccayena paccayo: nava . nissayapaccayena
paccayo: nava.
   [432]  ...  Upanissayapaccayena  paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saññojanā
saññojanānaṃ   upanissayapaccayena   paccayo   evaṃ  tīṇipi  .
Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa  upanissayapaccayena
paccayo:  ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo  pakatūpanissayo  .pe.
Pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  dānaṃ  deti  .pe.  samāpattiṃ
Uppādeti  mānaṃ  jappeti  diṭṭhiṃ  gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. paññaṃ
rāgaṃ  .pe.  patthanaṃ ... senāsanaṃ upanissāya dānaṃ deti .pe.
Saṅghaṃ  bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ saddhāya .pe. phalasamāpattiyā
upanissayapaccayena paccayo.
   {432.1}   Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  dhammassa
upanissayapaccayena   paccayo:   ārammaṇūpanissayo  anantarūpanissayo
pakatūpanissayo  .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ  upanissāya  mānaṃ
jappeti  diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ upanissāya pāṇaṃ
hanati  .pe.  saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ rāgassa .pe.
Patthanāya upanissayapaccayena paccayo.
   {432.2}  Nosaññojano dhammo saññojanassa ca nosaññojanassa
ca   dhammassa   upanissayapaccayena   paccayo:  ārammaṇūpanissayo
anantarūpanissayo   pakatūpanissayo   .pe.  pakatūpanissayo:  saddhaṃ
upanissāya  mānaṃ jappeti diṭṭhiṃ gaṇhāti sīlaṃ ... .pe. senāsanaṃ
upanissāya  pāṇaṃ hanati .pe. saṅghaṃ bhindati saddhā .pe. senāsanaṃ
saññojanānaṃ    sampayuttakānañca   khandhānaṃ   upanissayapaccayena
paccayo  .  saññojano  ca  nosaññojano  ca dhammā saññojanassa
dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tīṇi.
   [433]   Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ aniccato ... Domanassaṃ uppajjati
Dibbena  cakkhunā  rūpaṃ  passati  dibbāya  sotadhātuyā saddaṃ suṇāti
rūpāyatanaṃ    cakkhuviññāṇassa   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇassa
ārammaṇapaccayena   paccayo   .   vatthupurājātaṃ:   cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇassa  kāyāyatanaṃ  kāyaviññāṇassa  vatthu  nosaññojanānaṃ
khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   {433.1}   Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  dhammassa
purejātapaccayena  paccayo:  ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ .
Ārammaṇapurejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha
rāgo ... domanassaṃ uppajjati . vatthupurejātaṃ: vatthu saññojanānaṃ
purejātapaccayena  paccayo  .  nosaññojano dhammo saññojanassa ca
nosaññojanassa   ca   dhammassa   purejātapaccayena   paccayo:
ārammaṇapurejātaṃ  vatthupurejātaṃ  .  ārammaṇapurejātaṃ:  cakkhuṃ ...
Vatthuṃ  assādeti  abhinandati  taṃ ārabbha saññojanā ca sampayuttakā
ca  khandhā  uppajjanti  .  vatthupurejātaṃ:  vatthu  saññojanānaṃ
sampayuttakānañca khandhānaṃ purejātapaccayena paccayo.
   [434]   Saññojano   dhammo   nosaññojanassa  dhammassa
pacchājātapaccayena  paccayo:  ekaṃ  .  nosaññojano  dhammo
nosaññojanassa  dhammassa  pacchājātapaccayena  paccayo: . saññojano
ca nosaññojano ca dhammā nosaññojanassa dhammassa pacchājātapaccayena
paccayo:.
   [435] Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa āsevanapaccayena
paccayo: nava.
   [436]   Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa
kammapaccayena  paccayo:  tīṇi  . vipākapaccayena paccayo: ekaṃ .
Āhārapaccayena  paccayo: tīṇi . indriyapaccayena paccayo: tīṇi .
Jhānapaccayena  paccayo:  tīṇi  .  maggapaccayena  paccayo: nava .
Sampayuttapaccayena paccayo: nava.
   [437]   Saññojano   dhammo   nosaññojanassa  dhammassa
vippayuttapaccayena  paccayo:  sahajātaṃ  pacchājātaṃ:  . vibhajitabbaṃ .
Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  sahajātaṃ  purejātaṃ  pacchājātaṃ  .  vibhajitabbaṃ .
Nosaññojano   dhammo  saññojanassa  dhammassa  vippayuttapaccayena
paccayo:  purejātaṃ: vatthu saññojanānaṃ vippayuttapaccayena paccayo .
Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca dhammassa
vippayuttapaccayena   paccayo:   purejātaṃ:   vatthu  saññojanānaṃ
sampayuttakānañca  khandhānaṃ vippayuttapaccayena paccayo . saññojano ca
nosaññojano  ca  dhammā  nosaññojanassa  dhammassa vippayuttapaccayena
paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ. Vibhajitabbaṃ.
   [438]  Saññojano  dhammo saññojanassa dhammassa atthipaccayena
paccayo:  ekaṃ  paṭiccasadisaṃ  .  saññojano  dhammo nosaññojanassa
Dhammassa  atthipaccayena  paccayo: sahajātaṃ pacchājātaṃ . saṅkhittaṃ .
Saññojano  dhammo  saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca  dhammassa
atthipaccayena  paccayo:  paṭiccasadisaṃ  .  nosaññojano  dhammo
nosaññojanassa   dhammassa   atthipaccayena   paccayo:   sahajātaṃ
purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ. Saṅkhittaṃ.
   {438.1}   Nosaññojano  dhammo  saññojanassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā: nosaññojanā
khandhā  sampayuttakānaṃ  saññojanānaṃ  atthipaccayena  paccayo .
Purejātaṃ: cakkhuṃ ... vatthuṃ assādeti abhinandati taṃ ārabbha rāgo
uppajjati  domanassaṃ  uppajjati  vatthu  saññojanānaṃ  atthipaccayena
paccayo  .  nosaññojano  dhammo  saññojanassa  ca nosaññojanassa
ca  dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . sahajātā:
nosaññojanā ... Saṅkhittaṃ āsavasadisaṃ.
   {438.2}  Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa
dhammassa  atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ . āsavasadisaṃ .
Saññojano  ca  nosaññojano  ca  dhammā  nosaññojanassa  dhammassa
atthipaccayena paccayo: sahajātaṃ purejātaṃ pacchājātaṃ āhāraṃ indriyaṃ.
Vibhajitabbaṃ  āsavasadisaṃ  .  saññojano  ca  nosaññojano ca dhammā
saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca dhammassa atthipaccayena paccayo:
sahajātaṃ purejātaṃ. Vibhajitabbaṃ āsavasadisaṃ.
   [439]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
anantare  nava  samanantare  nava  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye  nava  purejāte  tīṇi pacchājāte
tīṇi  āsevane  nava  kamme  tīṇi  vipāke  ekaṃ  āhāre
tīṇi  indriye  tīṇi  jhāne  tīṇi  magge  nava  sampayutte
nava  vippayutte  pañca  atthiyā  nava  natthiyā  nava  vigate
nava avigate nava.
   [440] Saññojano dhammo saññojanassa dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena paccayo: .
Saññojano   dhammo  nosaññojanassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  saññojano dhammo saññojanassa ca
nosaññojanassa   ca   dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:
sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:.
   {440.1}  Nosaññojano  dhammo  nosaññojanassa  dhammassa
ārammaṇapaccayena    paccayo:    sahajātapaccayena   paccayo:
upanissayapaccayena    paccayo:   purejātapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  kammapaccayena paccayo: āhārapaccayena
paccayo:  indriyapaccayena  paccayo:  .  nosaññojano  dhammo
saññojanassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena
Paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:   .   nosaññojano   dhammo   saññojanassa   ca
nosaññojanassa ca dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena
paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:   purejātapaccayena
paccayo:.
   {440.2}  Saññojano ca nosaññojano ca dhammā saññojanassa
dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:
upanissayapaccayena  paccayo:  .  saññojano  ca  nosaññojano  ca
dhammā   nosaññojanassa   dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:
sahajātapaccayena    paccayo:    upanissayapaccayena   paccayo:
pacchājātapaccayena  paccayo:  .  saññojano  ca  nosaññojano
ca   dhammā  saññojanassa  ca  nosaññojanassa  ca  dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo: sahajātapaccayena paccayo: upanissayapaccayena
paccayo:.
   [441]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  nava  sabbattha  nava
noavigate nava.
   [442]  Hetupaccayā  naārammaṇe  cattāri  .  saṅkhittaṃ .
... Nasamanantare cattāri naaññamaññe dve naupanissaye cattāri .
Saṅkhittaṃ  .  ...  namagge cattāri nasampayutte dve navippayutte
cattāri nonatthiyā cattāri novigate cattāri.
   [443] Nahetupaccayā ārammaṇe nava ... Adhipatiyā nava anulomamātikā
Avigate nava.
          Saññojanadukaṃ niṭṭhitaṃ.
             -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 246-256. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5004              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5004              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=428&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=428              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]